Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

Ubukwazi Yini?

Ubukwazi Yini?

Isiphathamandla esingumTopiya sasihamba ngenqola enjani ngesikhathi silandwa nguFiliphu?

IBALA elihunyutshwe ngokuthi ‘inqola’ ku-Nguqulo Yomhlaba Omutsha lingatsho imihlobo etshiyeneyo yezinqola. (Imiseb. 8:​28, 29, 38) Lanxa kunjalo, kukhanya angani umTopiya lo wayegade inqola enkulu ukwedlula lezo ezazisetshenziswa empini kumbe emincintiswaneni. Kungani sisitsho njalo?

UmTopiya wayelesikhundla esiphezulu futhi wayehambe umango omude. ‘Wayeyisiphathamandla esasingaphansi kukaKhendisi indlovukazi yamaTopiya futhi wayephethe yonke inotho yendlovukazi.’ (Imiseb. 8:27) Kudala ilizwe le-Ethiopia laligoqela ilizwe leSudan kanye lezindawo eziseningizimu yelizwe leGibhithe. Lanxa kungenzakala ukuthi indoda le ayihambanga umango wonke ngenqola eyodwa, kufanele ukuthi yayilempahla ezinengi njengoba yayihamba umango omude. Ezinye inqola ezazisetshenziswa ukuthwala abantu ngalesosikhathi zazilamaviri amane futhi zilophahla. Elinye ibhuku elichasisa ibhuku lemiSebenzi lithi: ‘Inqola ezinjalo zazisenelisa ukuthwala impahla ezinengi, zazisenza lokuthi umuntu alukholise uhambo lwakhe lanxa lulude.’

UmTopiya wayebala ngesikhathi elandwa nguFiliphu. IBhayibhili lithi “uFiliphu wagijima eceleni kwayo wezwa indoda le ibala umbhalo womphrofethi u-Isaya.” (Imiseb. 8:30) Inqola lezi ezazithwala abantu zazingenzelwanga ukugijima kakhulu. Inqola eyayigadwe ngumTopiya kumele ukuthi yayihamba kancane, yikho wayehamba ebala futhi loFiliphu wenelisa ukugijima ayithole.

UmTopiya ‘wacela uFiliphu ukuthi agade enqoleni ahlale laye.’ (Imiseb. 8:31) Enqoleni zemincintiswano abantu babetshayela bemile kodwa enqoleni ezazithwala abantu ezinjengaleyo eyayigadwe ngumTopiya loFiliphu, kwakulendawo yokuthi bahlale phansi.

Ngenxa yalokho okukhulunywa kumiSebenzi 8 kanye lokutholakale kwabezembali, amabhuku ethu khathesi asekhipha imifanekiso yesiphathamandla esingumTopiya sigade inqola enkulu hatshi encane eyayisetshenziswa empini kumbe emincintiswaneni.