Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 ISIFUNDO 3

Uligugu KuJehova UNkulunkulu Wakho

Uligugu KuJehova UNkulunkulu Wakho

‘Wasikhumbula singasibantu balutho.’​—HUBO. 136:23.

INGOMA 33 Yethula Izinswelo Zakho KuJehova

ESIZAKUFUNDA *

1-2. Abantu bakaJehova abanengi bahlangana laziphi inhlupho futhi zingabangelani?

AKE ucabange ngezibonelo ezintathu ezilandelayo. Esokuqala, umfowethu osesemutsha utshelwa ngudokotela ukuthi ulomkhuhlane ozaqhubeka umqeda amandla. Esesibili, umfowethu okhutheleyo oleminyaka edlula 50 uphelelwa ngumsebenzi. Uzama ngamandla wonke ukuthi athole omunye kodwa kuyehlula. Esesithathu, udadewethu othembekileyo osekhulile kasenelisi ukwenza okunengi njengakuqala enkonzweni kaJehova.

2 Nxa lawe uhlutshwa ngokunye kwalokho okuqanjwe phezulu ungazibona ungaselancedo. Inhlupho lezi zingakwenza ungathokozi, uzikhangelele phansi njalo ungabi lobudlelwano obuhle labanye.

3. USathane lalabo abamlingiselayo bakubona njani ukuphila kwabantu?

3 Abantu bomhlaba lo balingisela uSathane, kabakuqakathekisi ukuphila. Kusukela kudala uSathane ubephatha abantu ngendlela etshengisa ukuthi ubabona bengasibantu balutho. Watshengisa ukuthi ulesihluku ngokutshela u-Eva ukuthi wayezathola inkululeko nxa engayekela ukulalela uNkulunkulu, yena esazi mhlophe ukuthi isigwebo kwakuyikufa. USathane nguye obevele eqondisa ezokuthengiselana, ezombusazwe lezenkolo ezisemhlabeni lo. Yikho akumangalisi ukuthi abanengi abamabhizimusi, abezombusazwe kanye labakhokheli bamasonto labo abakuqakathekisi ukuphila kwabantu futhi abalandaba lokuthi bezwa njani.

4. Sizaxoxa ngani esihlokweni lesi?

4 UJehova yena ufuna sikwazi ukuthi siqakathekile futhi uyasisekela nxa sisehlelwa zinhlupho ezingenza sizizwe  singasibantu balutho. (Hubo. 136:23; Rom. 12:3) Esihlokweni lesi sizaxoxa ngokuthi uJehova usincedisa njani nxa sigula, silohlupho lwemali lalapho sizizwa singaselancedo enkonzweni yakhe ngenxa yokuguga. Kodwa asiqaleni ngokuxoxa ngalokho okungenza sibe leqiniso lokuthi ngamunye wethu uligugu kuJehova.

SILIGUGU KUJEHOVA

5. Kuyini okwenza uqiniseke ukuthi abantu baqakathekile kuJehova?

5 Lanxa senziwe ngothuli lomhlabathi siqakatheke kakhulu kulalo. (Gen. 2:7) Asixoxeni ngezinye izizatho ezenza siqiniseke ukuthi siqakathekile kuJehova. Wadala abantu besenelisa ukulingisela ubuntu bakhe. (Gen. 1:27) Ngokwenza njalo wasenza saba ngcono kulakho konke okudaliweyo okusemhlabeni futhi wasinika umsebenzi wokunakekela umhlaba lezinyamazana.​—Hubo. 8:4-8.

6. Kuyini okunye okwenza siqiniseke ukuthi uJehova uyabaqakathekisa abantu abalesono?

6 UJehova waqhubeka ebaqakathekisa abantu langemva kokona kuka-Adamu. Usiqakathekisa kakhulu okokuthi waze wanikela ngeNdodana yakhe ayithandayo uJesu ukuthi ibe yinhlawulo yezono zethu. (1 Joh. 4:9, 10) Uzasebenzisa inhlawulo ukuthi avuse “abalungileyo labangalunganga” abafa ngenxa yesono sika-Adamu. (ImiSeb. 24:15) ILizwi lakhe litshengisa ukuthi siligugu kuye kungelani lokuthi siyagula, asilamali kumbe sigugile.​—ImiSeb. 10:34, 35.

7. Yiziphi ezinye izizatho ezenza izinceku zikaNkulunkulu zingathandabuzi ukuthi uyaziqakathekisa?

7 Kulezinye izizatho ezenza singathandabuzi ukuthi uJehova uyasiqakathekisa. Wasidonsela kuye futhi wabona indlela esamukela ngayo izindaba ezinhle. (Joh. 6:44) Sathi siqala ukusondela kuJehova laye wasondela kithi. (Jak. 4:8) Kanti njalo utshengisa ukuthi siligugu kuye ngokusebenzisa isikhathi lamandla akhe esifundisa. Uyakwazi ukuthi ngamunye wethu ungumuntu onjani lokuthi angathuthuka njani. Uyasilaya ngoba uyasithanda. (Zaga. 3:11, 12) Konke lokhu kutshengisa ukuthi uyasiqakathekisa.

8. Amazwi akuHubo 18:27-29 angenza sizibone njani inhlupho esilazo?

8 Abanye babebona iNkosi uDavida ingasimuntu walutho kodwa yona yayikwazi ukuthi uJehova uyayithanda njalo uyayisekela. Ukwazi lokhu kwayinceda yaqinisela futhi yabona izinto ngendlela eqondileyo. (2 Sam. 16:5-7) Nxa silenhlupho kumbe sihlulukelwe, uJehova angasinceda sibone izinto ngendlela eyiyo njalo silwisane laloba yibuphi ubunzima esiphakathi kwabo. (Bala iHubo 18:27-29.) Nxa uJehova esisekela akulalutho olungenza siyekele ukumkhonza sithokoza. (Rom. 8:31) Khathesi asixoxeni ngenhlupho ezintathu esikhulume ngazo kundima 4 okumele ukuthi nxa zingasehlela singakhohlwa ukuthi uJehova uyasithanda futhi uyasiqakathekisa.

UKUGULA

Ukubala amazwi kaJehova aphefumulelweyo kuzasinceda silwisane lokukhathazeka okubangelwa yikugula (Khangela indima 9-12)

9. Ukugula kungenza sibe lawuphi umcabango?

9 Ukugula kungenza sikhathazeke kakhulu size sicabange ukuthi asiselancedo. Singaba lenhloni nxa abanye benanzelela ukuthi asisenelisi ukwenza ezinye izinto loba nxa sekumele sithembele kwabanye ukuthi basincedise. Lanxa abanye bengabe bengakwazi ukuthi siyagula singazibona singasibantu balutho ngenxa yokuthi asisenelisi ukwenza ezinye izinto esasizenza. UJehova uyasikhuthaza ngezikhathi ezinjalo. Njani?

10. IZaga 12:25 zithi kuyini okungasinceda nxa sigula?

 10 “Ilizwi elilomusa” liyasikhuthaza nxa sigula. (Bala iZaga 12:25.) IBhayibhili lilamazwi kaJehova asikhumbuza ukuthi siligugu kuye lanxa sigula. (Hubo. 31:19; 41:3) Ukuhlala sibala amazwi lawo aphefumulelweyo, kuzasinceda ukuthi silwisane lokukhathazeka okubangelwa yikugula.

11. UJehova wamnceda njani omunye umzalwane?

11 Ake sixoxe ngalokho okwenzakala kuJorge. Eseselijaha wahlaselwa ngumkhuhlane owaba mubi kakhulu ngesikhathi esincane njalo wamenza wazizwa engelancedo. Uthi: “Ngangingazi ukuthi umkhuhlane lo uzangihlasela ngendlela ebuhlungu kangaka lokuthi uzangenza ngibe lenhloni ngenxa yokuthi wawungidonsela amehlo abantu. Njengoba wawulokhu usiba mubi ngangicabanga ngendlela impilo yami eyayizantshintsha ngayo. Ngadana kakhulu njalo ngacela ukuthi uJehova angincedise.” UJehova wamnceda njani? Uthi: “Kwakunzima ukuthi ngigxilise ingqondo nxa ngibala yikho ngakhuthazwa ukuthi ngibale amavesi amalutshwana akuHubo atshengisa ukuthi uJehova ulendaba lezinceku zakhe. Nsuku zonke ngangiwabala kanengi amavesi la futhi ayengiduduza. Ngokuhamba kwesikhathi abanye bananzelela ukuthi ngasengibobotheka kakhulu kulakuqala, baze bathi indlela engasengithokoza ngayo yayibakhuthaza. Ngananzelela ukuthi uJehova wayeyiphendulile imithandazo yami. Wayengincede ngatshintsha indlela engangizibona ngayo. Ngaqala ukucabangisisa ngokuthi iLizwi lakhe lithi ungibona njani lanxa ngigula.”

12. Nxa ugula ungenzani ukuze uJehova akusekele?

 12 Nxa ugula woba leqiniso lokuthi uJehova uyabazi ubuhlungu ophakathi kwabo. Mcele akuncedise ukuthi wenelise ukubona isimo okuso ngendlela eqondileyo. Kanti njalo bala iBhayibhili ukuze uthole amazwi kaJehova aduduzayo. Gxila kakhulu emavesini atshengisa ukuthi uJehova uziqakathekisa kangakanani izinceku zakhe. Ungenza njalo, uzabona ukuthi uJehova muhle kubo bonke abamkhonza bethembekile.​—Hubo. 84:11.

UHLUPHO LWEMALI

Ukukhumbula ukuthi uJehova usithembisa ukuthi uzasinakekela kuzasinceda nxa siswela umsebenzi (Khangela indima 13-15)

13. Ukuphelelwa ngumsebenzi kungenza inhloko yemuli izizwe njani?

13 Zonke inhloko zemuli ziyafuna ukunakekela izimuli zazo ngalokho ezikudingayo. Kodwa ake sithi umfowethu uphelelwa ngumsebenzi lanxa kungelalutho olubi alwenzileyo. Uzama ngamandla akhe wonke ukudinga omunye kodwa kawutholi. Lokhu kungamenza azizwe engasimuntu walutho. Ukucabangisisa ngezithembiso zikaJehova kungamnceda njani?

14. Yiziphi izizatho ezenza uJehova agcine izithembiso zakhe?

14 UJehova uhlala ezigcina izithembiso zakhe. (Josh. 21:45; 23:14) Kulezizatho ezitshiyeneyo ezimenza enze njalo. Esokuqala yikuthi ibizo lakhe lizakhulunyelwa kubi nxa engayekela ukuzigcina. UJehova uthembise ukuthi uzazinakekela izinceku zakhe ezithembekileyo futhi ukubona kungumlandu wakhe ukugcina isithembiso leso. (Hubo. 31:1-3) Esesibili yikuthi uJehova uyakwazi ukuthi nxa engayekela ukusinakekela thina amalunga emuli yakhe sizadana kakhulu. Uthembisa ukusipha esikudingayo ukuze  siqhubeke siphila futhi simkhonza sithembekile njalo akulalutho oluzamvimba ukuthi agcwalise isithembiso leso.​—Mat. 6:30-33; 24:45.

15. (a) Yiluphi uhlupho amaKhristu akuqala ahlangana lalo? (b) IHubo 37:18, 19 lisiqiniseka ngani?

15 Ukuhlala sikhumbula izizatho ezenza uJehova agcine izithembiso zakhe kuzasenza siqiniseke ukuthi uzasinceda nxa sekunzima ukuthi sithole imali. Ake sixoxe ngalokho okwenzakala kumaKhristu akuqala. Ngesikhathi ibandla leJerusalema lihlukuluzwa kakhulu ‘bonke basabalala, kwasala abaphostoli kuphela.’ (ImiSeb. 8:1) Lokhu kwenza ukuthi amaKhristu la abe lohlupho lwemali. Kungenzakala alahlekelwa yizindlu zawo lamabhizimusi. Kodwa uJehova kazange awatshiye futhi lawo aqhubeka ethokoza. (ImiSeb. 8:4; Heb. 13:5, 6; Jak. 1:2, 3) UJehova wawasekela amaKhristu la ayethembekile, lathi uzasisekela.​—Bala iHubo 37:18, 19.

UKUGUGA

Ukwenza esikwenelisayo lanxa sesigugile kuzasiqinisekisa ukuthi uJehova uyasiqakathekisa lokuthi uyayiqakathekisa inkonzo esiyenza ngokuthembeka (Khangela indima 16-18)

16. Kuyini okungenza sicabange ukuthi uJehova kasayiqakathekisi inkonzo yethu?

16 Nxa sesigugile singaqalisa ukucabanga ukuthi kulutshwana esikwenzela uJehova. Kungenzakala leNkosi uDavida yazizwa njalo ngesikhathi isiguga. (Hubo. 71:9) UJehova angasinceda njani?

17. Okwenzakala kudadewethu okuthiwa nguJheri kusifundisani?

17 Cabanga ngalokho okwenzakala kudadewethu okuthiwa nguJheri. Wanxuswa emhlanganweni wokufundiswa ukunakekela izakhiwo zenhlanganiso kodwa yena wayengafuni ukuhamba. Wathi: “Sengigugile, ngingumfelokazi futhi akulalutho engenelisa ukulwenza emsebenzini lo. Angincedi ngalutho.” Ngobusuku  kuzavuka kungumhlangano wathulula isifuba sakhe kuJehova. Wathi efika eWolu yoMbuso ngelanga elilandelayo wayelokhu ezibuza ukuthi vele kumele abe khonapho yini. Ngesikhathi umhlangano uqhubeka omunye umzalwane wagcizelela ukuthi okuqakatheke kakhulu yisifiso sethu sokufundiswa nguJehova. UJheri waphinda wathi: “Ngacabanga, ‘Ngilaso isifiso!’ Ngakhala senginanzelela ukuthi uJehova wayewuphendula umthandazo wami. Wayengiqinisekisa ukuthi kulokuthile okuqakathekileyo engingamnika khona lokuthi uyafuna ukungifundisa.” Nxa ekhumbula lokho okwenzakala ngalelolanga uJheri uthi: “Ngathi ngifika emhlanganweni lo ngangisesaba, ngidanile futhi ngizikhangelela phansi. Kodwa sathi sesitshayisa ngangingasesabi, sengikhuthaziwe njalo sengizizwa ngiluncedo.”

18. IBhayibhili litshengisa njani ukuthi uJehova ulokhu ekuqakathekisa lokho esikwenzayo lanxa sesigugile?

18 Akumelanga sithandabuze ukuthi uJehova ulokhu elomsebenzi afuna simenzele wona lanxa sesigugile. (Hubo. 92:12-15) UJesu wasifundisa ukuthi lanxa singasenelisi ukwenza okunengi futhi sicabanga ukuthi imizamo yethu ayitsho lutho, uJehova uyakuqakathekisa konke esimenzela khona. (Luk. 21:2-4) Ngakho yenza okwenelisayo. Ngokwesibonelo, ungakhuluma ngoJehova, uthandazele abafowenu labodadewenu njalo ukhuthaze abanye ukuthi bahlale bethembekile. UJehova ukubona usebenza laye ngenxa yokuthi uzimisele ukumlalela hatshi ngenxa yalokho owenelisa ukukwenza.​—1 Khor. 3:5-9.

19. URoma 8:38, 39 usiqinisekisa ngani?

19 Siyathokoza kakhulu ngokuthi sikhonza uJehova, uNkulunkulu obaqakathekisayo labo abamkhonzayo. Wasidalela ukuthi senze intando yakhe futhi ukumkhonza ngeqiniso yikho okusithokozisa kakhulu. (Isam. 4:11) Lanxa abantu bomhlaba lo besibona singasibantu balutho, uJehova yena kasiboni njalo. (Heb. 11:16, 38) Nxa ukugula kumbe ukuguga sekusiqeda amandla futhi sesikhathazwa yikuswela imali, kasikhumbuleni ukuthi akulalutho olungasehlukanisa lothando lukaBaba wethu osezulwini.​—Bala uRoma 8:38, 39.

^ indima 5 Kulento eyake yenzakala kuwe eyakwenza wazizwa ungasimuntu walutho yini? Isihloko lesi sizakukhumbuza ukuthi uJehova ukuqakathekisa kangakanani. Sizakunceda lokuthi ungazikhangeleli phansi kungelani lokuthi kwenzakalani empilweni yakho.

INGOMA 30 UnguBaba, UnguNkulunkulu Njalo Ungumngane