Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 ISIFUNDO 2

Dumisa UJehova Phakathi Kwebandla

Dumisa UJehova Phakathi Kwebandla

“Ngizakudumisa phakathi kwebandla.”​—HUBO. 22:22, NW.

INGOMA 59 Dumisa UJehova

ESIZAKUFUNDA *

1. Amazwi kaDavida atshengisani njalo kuyini ayezimisele ukukwenza?

INKOSI UDAVIDA yabhala yathi: “Umkhulu uJehova njalo ufanele kakhulu ukudunyiswa.” (Hubo. 145:3) Amazwi la atshengisa ukuthi uDavida wayemthanda uJehova futhi lokhu kwenza wazimisela ‘ukumdumisa phakathi kwebandla.’ (Hubo. 22:22, NW; 40:5) Akuthandabuzwa ukuthi lawe uyamthanda uJehova futhi uvumelana lamazwi kaDavida athi: “Kawudunyiswe, Wena Jehova, Nkulunkulu ka-Israyeli ukhokho, kusukela nininini kuze kube nininini.”​—1 ImiLan. 29:10-13.

2. (a) Singamdumisa njani uJehova? (b) Kuyini okwenzakala kwabanye nxa besemihlanganweni njalo sizaxoxa ngani esihlokweni lesi?

2 Okunye esingakwenza ukuze sidumise uJehova yikuphendula emihlanganweni yebandla. Loba kunjalo, abanye abafowethu labodadewethu kubathwalisa nzima ukuphendula. Isifiso balaso sibili kodwa bayesaba. Ngakho esihlokweni lesi sizaxoxa ngokuthi kuyini okungabanceda ukuthi bangesabi futhi sizabona lokuthi sonke singenzani ukuze sithuthukise indlela esiphendula ngayo. Kodwa ake siqale sixoxe ngezizatho ezine ezenza siphendule emihlanganweni yebandla.

KUNGANI SIPHENDULA EMIHLANGANWENI YEBANDLA?

3-5. (a) Yisiphi isizatho esikuHebheru 13:15 esenza siphendule nxa sisemihlanganweni yebandla? (b) Kufanele sonke siphendule ngendlela efananayo yini? Chasisa.

3 UJehova ufuna sonke simdumise. (Hubo. 119:108) Nxa siphendula emihlanganweni yebandla siyabe sinikela “umhlatshelo wokudumisa” njalo akulamuntu ongasenzela lokho. (Bala uHebheru 13:15.) Kodwa uJehova kalindelanga ukuthi sonke sinikele ngomhlatshelo ofananayo.

 4 Phela iminwe kayilingani. Yikho loJehova uyakwazi ukuthi izimo zethu azifanani futhi uyakuqakathekisa konke esikwenzayo ukuze simdumise. Labako-Israyeli babenikela ngemihlatshelo etshiyeneyo futhi uJehova wayeyamukela yonke. Abanye babesenelisa ukunikela ngemvana loba ngembuzi kodwa abanye babengenelisi ngoba babengabayanga. Yikho nxa umuntu wayengumyanga wayenganikela ‘ngamajuba amabili kumbe ngabantwana benkwilimba ababili.’ Kodwa nxa wayengenelisi ukunikela ngezinto lezi, wayevunyelwa ukunikela ‘ngengxenye yetshumi yehefa yefulawa ecolekileyo.’ (Levi. 5:7, 11) Lanxa ifulawa yayingaduli, uJehova wayewamukela umnikelo onjalo. Ayekufuna nje yikuthi ifulawa leyo ibe ‘ngecolekileyo.’

5 Lokhu kutshengisa ukuthi sikhonza uNkulunkulu ozwisisayo. Kakhangelelanga ukuthi sibe zingcitshi zokukhuluma njengo-Apholo loba sikhulume ngendlela ehugayo njengoPhawuli. (ImiSeb. 18:24; 26:28) Akufunayo nje yikuthi siphendule ngenhliziyo yonke. Khumbula isibonelo somfelokazi owanikela ngokuzinhlamvu kwemali okubili. UJehova wawamukela ngazo zombili umnikelo womfelokazi lo ngoba wayenikele ngakho konke ayelakho.​—Luk. 21:1-4.

Ukuphendula emihlanganweni yebandla kunceda thina labasilaleleyo (Khangela indima 6 lo-7) *

6. (a) Ngokwalokho okutshiwo kuHebheru 10:24, 25 ukuzwa izimpendulo zabafowethu labodadewethu kusinceda njani? (b) Ungatshengisa njani ukuthi uyaziqakathekisa izimpendulo zabazalwane?

6 Izimpendulo zethu ziyabakhuthaza abanye. (Bala uHebheru 10:24, 25.) Sonke siyalalela nxa abafowethu labodadewethu bephendula emihlanganweni yebandla. Siyakholisa kakhulu ukuzwa abantwana abancane bephendula ngenhliziyo yonke. Kanti njalo siyajabula nxa sisizwa umfowethu loba udadewethu esitshela ngegugu alithole eLizwini likaNkulunkulu. Kwezinye izikhathi kuyasimangalisa ukubona abazalwane abalenhloni loba abasafundela ulimi ‘bequnga isibindi’ ukuze baphendule. (1 Thes. 2:2) Manje singatshengisa njani ukuthi siyakuqakathekisa abakwenzayo? Lathi kufanele siphendule futhi sibabonge ngemva kwemihlangano ngezimpendulo zabo ezikhuthazayo. Nxa singenza njalo, sizabakhuthaza ngokholo lwethu, labo basikhuthaze ngokholo lwabo.​—Rom. 1:11, 12.

7. Ukuphendula emihlanganweni yebandla kusinceda njani?

7 Ukuphendula emihlanganweni yebandla kunceda thina. (Isaya. 48:17) Kungani sisitsho njalo? Okokuqala, kwenza  siyilungiselele imihlangano. Phela nxa ufuna ukuphendula kumele uqale ulungiselele futhi lokhu kuzakwenza uzwisise okufundwayo. Nxa usukuzwisisa, kuba lula ukuthi ukusebenzise empilweni yakho. Okwesibili, ukuphendula kwenza siyikholise imihlangano. Okwesithathu, ngeke siyikhohlwe imicijo esiyabe siyikhulumile ngoba siyabe siqale salungiselela.

8-9. (a) UMalaki 3:16 uveza ukuthi uJehova uzwa njani nxa siphendula emihlanganweni yebandla? (b) Kuyini abanye abakubona kunzima ukuthi bakwenze?

8 UJehova uyathokoza nxa esizwa izimpendulo zethu ezitshengisa ukuthi silokholo. Siyakwazi ukuthi uJehova uyazilalela izimpendulo zethu lokuthi uyajabula nxa ebona imizamo esiyenzayo ukuze siphendule. (Bala uMalaki 3:16.) Yikho esibusisa nxa ebona ukuthi sizama ngamandla wonke ukumthokozisa.​—Mal. 3:10.

9 Imicijo esesixoxe ngayo yenza sizwisise ukuthi kungani kuqakathekile ukuthi siphendule nxa sisemihlanganweni yebandla. Lanxa kunjalo, abanye bakubona kunzima ukuphakamisa isandla baphendule. Nxa lawe ungomunye wabo, ungalahli ithemba ngoba kukhona okungakunceda. Ngakho kasixoxeni ngezimiso eziseBhayibhilini langamacebo asisiza ukuthi sikujayele ukuphendula emihlanganweni yebandla. Sizahlola lezibonelo zabantu basendulo abanqoba ukwesaba.

UNGENZANI UKUZE UNGESABI?

10. (a) Kuyini okwesatshwa ngabanye? (b) Ukwesaba ukuphendula emihlanganweni yebandla kungabe kutshengisani?

10 Abanengi bethu luyake lusithi tha uvalo nxa sifuna ukuphendula emihlanganweni yebandla. Lawe ujayele ukutshaywa luvalo yini? Nxa kunjalo, kuyini okungakunceda ukuthi ungesabi? Kumele uqale unanzelele ukuthi kuyini okwenza wesabe ukuphendula emihlanganweni. Wesaba ukuthi uzakhohlwa ofuna ukukutsho yini loba ukuthi uzakhuluma okungayisikho? Engxenye ucabanga ukuthi impendulo yakho kayisoze ibe lohlonzi njengezimpendulo zabanye. Nxa kunjalo, ungakhathazeki ngoba lokho kutshengisa  ukuthi uthobekile njalo ubona abanye bengcono kulawe. UJehova uyabathanda abantu abathobekileyo. (Hubo. 138:6; Flp. 2:3) Lanxa kunjalo, ufuna umdumise futhi ukhuthaze abafowenu labodadewenu ebandleni. (1 Thes. 5:11) Yikho uzakunika isibindi ngoba uyakuthanda.

11. Yiziphi izimiso eziseBhayibhilini ezingasinceda ukuthi singesabi ukuphendula nxa sisemihlanganweni yebandla?

11 IBhayibhili lilezimiso ezingasinceda ukuthi singesabi ukuphendula nxa sisemihlanganweni yebandla. Ngokwesibonelo, lisitshela ukuthi sonke siyake siphambanise nxa sikhuluma. (Jak. 3:2) Liveza lokuthi uJehova uyakwazi ukuthi silesono. (Hubo. 103:12-14) Abafowethu labodadewethu labo bayakwazi lokhu futhi bayasithanda kakhulu. (Mak. 10:29, 30; Joh. 13:35) Ngakho bayazwisisa ukuthi kwezinye izikhathi kasiphenduli ngendlela esiyabe sifisa ngayo.

12-13. Sifundani endabeni kaNehemiya lekaJona?

12 Okunye okungasinceda ukuthi singesabi ukuphendula yikufunda ngabantu basendulo ababelesibindi. Omunye wabo nguNehemiya. UNehemiya wayeyisikhulu esigodlweni senkosi eyayilamandla. Ngelinye ilanga wayedanile ngoba wayezwe ukuthi imiduli lamasango eJerusalema kwakulokhu kungakakhiwa. (Neh. 1:1-4) Inkosi yakunanzelela lokho yasimbuza ukuthi kungani ehlobile. Ubona angathi uNehemiya wezwa njani? Kumele ukuthi lwamtshaya uvalo! Yikho wahle wathandaza kuJehova waseyiphendula inkosi. Inkosi yaluzwisisa uhlupho lwakhe yasibancedisa abantu bakaNkulunkulu. (Neh. 2:1-8) UJona laye wake wesaba. Wathi ethunywa nguJehova ukuthi ayetshumayeza abantu baseNineve, wesaba waze wabaleka efuna ukuyacatsha elizweni elikhatshana. (Jona. 1:1-3) Kodwa uJehova wamnceda ukuthi acine ekwenzile lokho ayemthume khona. Okwakhulunywa nguJona kwanceda abaseNineve ukuthi baphenduke futhi bathethelelwe nguJehova. (Jona. 3:5-10) Thina sifundani endabeni kaNehemiya lekaJona? Indaba kaNehemiya isifundisa ukuthi kuqakathekile ukuthandaza singakaphenduli. EkaJona yona isitshengisa ukuthi uJehova uyenelisa ukusincedisa ukuthi simkhonze kungelani lokuthi kuyini esikwesabayo. Kambe ukuthi emabandleni ethu bakhona abazalwane abesabisa njengabantu baseNineve?

13 Khathesi kasixoxeni ngamanye amacebo angasisiza ukuthi senelise ukuphendula ngendlela ezakhuthaza abanye nxa sisemihlanganweni yebandla.

14. Kungani kumele siyilungiselele kuhle imihlangano yebandla njalo singayilungiselela nini?

14 Lungiselela yonke imihlangano yebandla. Nxa ungahlela kuhle futhi ulungiselele kuseselesikhathi, kuzakuba lula ukuthi uphendule emihlanganweni yebandla. (Zaga. 21:5) Pho ungalungiselela nini? Kuya ngezimo zakho. Omunye udadewethu ongumfelokazi futhi oleminyaka edlula 80 okuthiwa ngu-Eloise uqalisa ukulungiselela  iSifundo Se-Nqabayokulinda iviki iqala nje. Uthi, “Ngiyayikholisa kakhulu imihlangano yebandla nxa ngingayilungiselela kuseselesikhathi.” Udadewethu okuthiwa nguJoy uyabe esemsebenzini phakathi kweviki njalo ulungiselela iNqabayokulinda ngoMgqibelo. Uthi, “Nxa ngingalungiselela ilanga lemihlangano selizafika, kuba lula ukuthi ngikhumbule engikufundileyo.” Omunye umfowethu oliphayona futhi ongumdala webandla okuthiwa ngu-Ike uphathiswe imisebenzi eminengi ebandleni. Yikho uthi, “Mina ngikubona kungcono ukulungiselela imihlangano kancane kancane phakathi kweviki kulokuyilungiselela yonke ngelanga elilodwa.”

15. Ungayilungiselela njani imihlangano?

15 Ungayilungiselela njani imihlangano? Qala ngokuthandaza kuJehova umcele ukuthi akunike umoya ongcwele. (Luk. 11:13; 1 Joh. 5:14) Ngemva kwalokho hlola okwemizuzu emilutshwana konke okusesifundweni oyabe usilungiselela. Lokhu ungakwenza ngokuhlolisisa isihloko, izihlokwana, imifanekiso, imibuzo esekucineni kanye lamabhokisi atholakala kulesosifundo. Taditsha indima ngayinye, ubale wonke amavesi asendimeni nxa kuvuma futhi ucabangisise ngokubalayo. Nakana ikakhulu ngemicijo ofuna ukuyiphendula. Nxa ungayilungiselela kuhle imihlangano, uzakuzwisisa okufundayo njalo kuzakuba lula ukuthi uphendule.​—2 Khor. 9:6.

16. Yiwaphi amathuluzi esiwaphiwe yinhlanganiso kaJehova njalo uwasebenzisa njani?

16 Sebenzisa amathuluzi okutaditsha esiwaphiwa yinhlanganiso. Inhlanganiso kaJehova isiphe amathuluzi esingawasebenzisa nxa silungiselela imihlangano. Kungaba kuhle ukuthi uwasebenzise nxa ekhona ngolimi oluzwisisayo. Ngokwesibonelo, sile-JW Library® esingadawuniloda ngayo amabhuku labomagazini sibagcine efonini loba ku-tablet, besesibabala kumbe sibalalele loba nini kungelani lokuthi singaphi. Abanye bayayisebenzisa i-JW Library® nxa besesikolo, emsebenzini loba besiya kwenye indawo. Kanti njalo sile-Watchtower Library le-SIPHALA SEZINGWALO ESIKU-INTHANETHI SeWatchtower. Amathuluzi la enza kube lula ukuchwayisisa imicijo esifuna ukuyizwisisa ngcono.

Wena uyilungiselela nini imihlangano? (Khangela indima 14-16) *

17. (a) Kungani kuqakathekile ukulungiselela izimpendulo ezinengana? (b) Ufundeni kuvidiyo ethi Woba Ngumngane KaJehova​—Lungiselela Impendulo Yakho?

17 Zama ukulungiselela izimpendulo ezinengana. Lokhu kuqakathekile ngoba kwezinye izikhathi ungaphakamisa isandla kodwa ungaqanjwa. Abanye labo bangabe bephakamisile futhi kungaqanjwa bona. Kanti njalo umzalwane oqhuba iNqabayokulinda angaqamba abantu abalutshwana kwezinye izindima ukuze isifundo siphele ngesikhathi. Yikho-ke ungazondi nxa ubona engakuqambi. Wena nje lungiselela izimpendulo ezinengana ukuze ube lamathuba amanengi okuphendula. Nxa ufuna, ungalungiselela ukubala ivesi kodwa kungaba  ngcono ukuthi ube lempendulo ozayibeka ngamazwi akho nxa usenelisa. *

18. Kungani kumele izimpendulo zethu zibe zimfitshane?

18 Izimpendulo zakho kazibe zimfitshane. Izikhathi ezinengi izimpendulo ezikhuthazayo yilezo ezimfitshane futhi ezilula. Ngakho ungalandisi, zama ukuphendula ngemizuzwana engaba ngu-30. (Zaga. 10:19; 15:23) Nxa usuleminyaka eminengi ukhonza, kumele kube nguwe otshengisa abanye indlela okufanele baphendule ngayo. Yikho-ke woba leqiniso lokuthi izimpendulo zakho ziba zimfitshane. Nxa zingajiya kakhulu futhi zibe zinde, abanye bangesaba ukuphendula sebecabanga ukuthi kabasoze benelise ukuphendula njengawe. Ngakho wothi gamfu utshiyele abanye ngoba lokho kuzakwenza abanengi bathole ithuba lokuphendula. Nxa ungaqanjwa kuqala, phendula umbuzo obuziweyo njalo usebenzise amazwi alula. Ungatshayi ukhothe yonke imicijo esendimeni. Nxa umcijo oyisiqokoqela usucacisiwe, usungatsho eminye imicijo oyitholileyo.​—Khangela ibhokisi elithi “ Indlela Okumele Siphendule Ngayo.

19. Ungenzani nxa kulempendulo oyilungiseleleyo?

19 Tshela umzalwane oqhubayo ukuthi ufuna akuqambe kuyiphi indima. Mbone imihlangano ingakaqalisi ubusumtshela isicelo sakho. Nxa selisendimeni ofuna ukuqanjwa kuyo, wohle usiphakamisele phezulu isandla sakho ukuze asibone.

20. Chasisa ukuthi imihlangano yebandla ifanana njani ledili esilikholisa labangane bethu.

20 Imihlangano yebandla injengedili elimnandi esilikholisa labangane bethu. Ake sithi abanye abangane bakho ebandleni bahlela ukwenza idili, besebekucela ukuthi lawe ulungise okuthile ozabuya ukuphethe. Lanxa ubungakhathazeka kancane, kumele ukuthi ubuzakwenza konke okusemandleni akho ukuthi ubuye lokudla abazakukholisa bonke. Injalo lemihlangano yebandla. UJehova usilungisele itafula elezibiliboco esingazikholisa silabafowethu labodadewethu. (Hubo. 23:5; Mat. 24:45) Uyathokoza kakhulu nxa uphathela abazalwane bakho isipho esihle osilungiselele ngenhliziyo yonke. Ngakho lungiselela kuhle futhi ukhululeke ukuphendula nxa usemihlanganweni yebandla. Nxa ungenza njalo, uzakholisa ukudla etafuleni kaJehova njalo abafowenu labodadewenu bazathokoza besizwa izimpendulo zakho ozilungiselele kuhle.

INGOMA 2 Ibizo Lakho UnguJehova

^ indima 5 Sonke siyamthanda uJehova futhi sifuna ukumdumisa njengomhubi uDavida. Singatshengisa ukuthi siyamthanda ngokuphendula nxa sisemihlanganweni yebandla. Lanxa kunjalo, abanye bakubona kunzima ukwenza lokhu. Nxa lawe uyake wesabe ukuphendula, isihloko lesi sizakunceda uzwisise ukuthi lokho kubangelwa kuyini lokuthi ungenzani ukuze unqobe ukwesaba.

^ indima 17 Ngena ku-jw.org ubukele ividiyo ethi Woba Ngumngane KaJehova​—Lungiselela Impendulo Yakho. Khangela ngaphansi kwengxenye ethi AMABHUKU > AMAVIDIYO > ABANTWANA.

^ indima 63 OKUSEMFANEKISWENI: Abafowethu labodadewethu bephendula eSifundweni Se-Nqabayokulinda.

^ indima 65 OKUSEMFANEKISWENI: Abafowethu labodadewethu esike sababona bephendula eSifundweni Se-Nqabayokulinda. Lanxa belezimo ezitshiyeneyo, bonke bayahlela ukuze bathole isikhathi sokulungiselela imihlangano.