Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

Umbuthano Osenza Simanyane

Umbuthano Osenza Simanyane

“Bheka kuhle, kuyabukeka kangakanani nxa abazalwane behlezi ndawonye ngokuzwana!”​—HUBO. 133:1.

IZINGOMA: 149, 30

1, 2. Yiwuphi umbuthano oqakatheke kakhulu ozakwenzakala mhlaka 31 March njalo kungani uqakathekile? (Khangela umfanekiso osekuqaliseni.)

MHLAKA 31 March izigidi zabantu emhlabeni wonke zizabuthana ukuze zinanze iSidlo SeNkosi Sakusihlwa esenziwa minyaka yonke. Umbuthano lo usinika ithuba lokukhumbula lokho esakwenzelwa nguJesu lelokutshengisa ukuthi simanyene labazalwane bethu emhlabeni wonke.

2 Kumele ukuthi uJehova loJesu bayathokoza kakhulu nxa bebona abantu abanengi besuka emizini yabo besiya embuthanweni lo oqakathekileyo. IBhayibhili laphrofetha kudala ukuthi abantu abavela ‘ezizweni zonke lezizwaneni lasebantwini kanye lasezindimini zonke’ bazamemeza besithi: “Ukusindisa ngokukaNkulunkulu wethu, ohlezi esihlalweni sobukhosi, kanye lokweWundlu.” (Isam. 7:9, 10) Kuyathokozisa kakhulu ukubona abantu bebuya ngobunengi eSikhumbuzweni ukuze badumise uJehova loJesu.

3. Sizaxoxa ngani esihlokweni lesi?

3 Esihlokweni lesi sizaxoxa ngemibuzo emine ephathelane leSikhumbuzo: (1) Ungasilungiselela njani iSikhumbuzo ukuze sikuncede? (2) ISikhumbuzo sisisiza njani ukuthi simanyane labazalwane bethu emhlabeni wonke? (3) Ungenzani ukuze ulondoloze ukumanyana kwethu? (4) Sizakuba khona nini iSikhumbuzo sokucina?

LUNGISELELA UKUZE UNCEDAKALE

4. Kungani kuqakathekile ukuthi sibe khona eSikhumbuzweni?

4 Ukucabangisisa ngokuthi kungani kuqakathekile ukuthi ube khona eSikhumbuzweni kuzakusiza kakhulu. Khumbula ukuthi ukungena imihlangano yebandla kutshengisa ukuthi siyakuqakathekisa ukukhonza uJehova. ISikhumbuzo laso ngumbuthano oqakathekileyo okungamelanga siwuphuthe futhi uJehova loJesu bayajabula nxa bebona sizimisela ukuba khona kuso. Ngakho kumele sizimisele ukuba khona embuthanweni lo ngaphandle nxa kulezimo eziphezu kwamandla ethu. Nxa singatshengisa ngezenzo ukuthi siyayiqakathekisa imihlangano yethu uJehova uzasibusisa njalo uzalondoloza amabizo ethu ‘encwadini yesikhumbuzo’ loba “encwadini yokuphila.” Encwadini le kulotshwe amabizo alabo abazathola isipho sokuphila okungapheliyo.​—Mal. 3:16; Isam. 20:15.

5. Kuyini ongakwenza ngesikhathi seSikhumbuzo ukuze ubone langabe usekukholweni yini?

5 Nxa iSikhumbuzo sesisondele zinike isikhathi sokuthandaza njalo uhlolisise ukuthi ubuhlobo bakho loJehova bunjani. (Bala u-2 Khorinte 13:5.) Ungakwenza njani lokhu? Zibuze imibuzo elandelayo: ‘Ngiyakholwa yini ukuthi inhlanganiso engikuyo yiyo yodwa eyenza intando kaNkulunkulu emhlabeni wonke? Ngikhuthele yini emsebenzini wokutshumayela lokufundisa abantu izindaba ezinhle zoMbuso? Engikwenzayo kutshengisa ukuthi ngiyakholwa yini ukuthi siphila ezinsukwini zokucina lokuthi ukuphela sekusondele? Indlela engithanda ngayo uJehova loJesu isitshiyene yini lendlela engangibathanda ngayo ngesikhathi ngiqala ukukhonza?’ (Mat. 24:14; 2 Tim. 3:1; Heb. 3:14) Ukucabangisisa ngemibuzo le kuzakunceda ubone ukuthi umi ngaphi ekukhonzeni uJehova.

6. (a) Kuyini okungasenza sithole ukuphila okungapheliyo? (b) Kuyini okwenziwa ngomunye umzalwane ukuze alungiselele iSikhumbuzo njalo ungamlingisela njani?

6 Okunye okungakunceda ukuthi ulungiselele iSikhumbuzo yikubala lokucabangisisa ngeMibhalo ekhuluma ngokuqakatheka kombuthano lo. (Bala uJohane 3:16; 17:3.) Ukwazi uJehova lokuba lokholo kuJesu yikho kuphela okungasenza sithole ukuphila okungapheliyo. Ngakho ngesikhathi ulungiselela iSikhumbuzo zama ukubala izinto ezingakusiza ukuthi usondele kuJehova loJesu. Lokhu yikho kanye obekusenziwa ngomunye umzalwane oseleminyaka eminengi engumdala. Umzalwane lo ubegcina izihloko ezikhuluma ngeSikhumbuzo ebeziphuma ku-Nqabayokulinda lezinye ezichaza indlela uJehova loJesu abasithanda ngayo. Nxa iSikhumbuzo sesisondele uyazibala izihloko lezi njalo acabangisise ngokuthi kungani kuqakathekile ukuthi abe khona kuso. Kwesinye isikhathi uyangezelela ezinye izihloko ezikhuluma ngendaba le. Ukubala izihloko lezi lokucabangisisa ngokubalwa kweBhayibhili okwenziwa ngesikhathi seSikhumbuzo kuyamsiza ukuthi afunde izinto ezintsha minyaka yonke. Kuyamsiza lokuthi ajulise indlela athanda ngayo uJehova leNdodana yakhe uJesu. Ukulingisela isibonelo somzalwane lo kungakunceda lawe ukuthi ulungele iSikhumbuzo njalo ujulise indlela othanda ngayo uJehova loJesu.

ISIKHUMBUZO SISINCEDA UKUTHI SIMANYANE

7. (a) Kuyini okwathandazelwa nguJesu lapho eqalisa iSidlo SeNkosi Sakusihlwa? (b) Kuyini okutshengisa ukuthi uJehova wawuphendula umthandazo kaJesu?

7 Ngobusuku uJesu aqalisa ngabo iSidlo SeNkosi Sakusihlwa wathandazela ukuthi bonke abalandeli bakhe bamanyane njengoba yena loYise bemanyene. (Bala uJohane 17:20, 21.) UJehova wawuphendula sibili umthandazo kaJesu. Lamuhla oFakazi bakaJehova emhlabeni wonke bakhonza bemanyene. Lokhu sikubona ikakhulu ngesikhathi seSikhumbuzo ngoba ngelanga lelo abantu benhlanga zonke bayahlangana ukuze bakhumbule ukufa kukaJesu. Kwezinye izindawo akujayelekanga ukubona abantu bemihlobo etshiyeneyo bebuthene ndawonye ikanti kwezinye indawo abantu bakubona kungaqondanga lokhu. Loba kunjalo thina siyakwazi ukuthi uJehova loJesu bayathokoza nxa besibona simanyene.

8. UJehova wamtshelani uHezekheli?

8 Akusimangalisi ukubona ukumanyana okusenhlanganisweni kaJehova lamuhla. Ukumanyana lokhu kwaphrofethwa ngakho kudala. Ngokwesibonelo uHezekheli waphrofetha ngokuhlanganiswa kwezinti ezimbili, uluthi ‘lukaJuda’ loluthi ‘lukaJosefa.’ (Bala uHezekheli 37:15-17.) Isihloko esithi, “Imibuzo Ebuzwa Ngabafundi” esaphuma ku-Nqabayokulinda kaJuly 2016 sathi: “UJehova watshela uHezekheli isiphrofetho esasiveza ukuthi abako-Israyeli babezamanyana nxa sebebuyele eLizweni Lesithembiso. Isiphrofetho lesi sasitshengisa lokumanyana kwabantu bakaNkulunkulu okwakuzakubakhona ezinsukwini zokucina.”

9. Kuyini okutshengisa ukuthi isiphrofetho sikaHezekheli siyagcwaliseka lamuhla?

9 Kusukela ngo-1919 kusiyaphambili uJehova waqalisa ukuqoqa abagcotshiweyo abamela uluthi ‘lukaJuda’ esiphrofethweni sikaHezekheli. Ngokuya kwesikhathi kwaqoqwa inengi labantu abalethemba lokuphila emhlabeni abamela uluthi ‘lukaJosefa.’ Amaqembu la womabili ahlanganiswa aba ‘ngumhlambi owodwa.’ (Joh. 10:16; Zek. 8:23) UJehova wayevele etshilo ukuthi uzahlanganisa izinti lezi ezimbili zibe luluthi olulodwa esandleni sakhe. (Hez. 37:19) Lamuhla amaqembu la akhonza emanyene ngaphansi komkhokheli oyedwa uJesu Khristu obizwa ngokuthi ‘nguDavida’ inceku kaNkulunkulu esiphrofethweni lesi. (Hez. 37:24, 25) Ukumanyana lokhu siyakubona minyaka yonke nxa abezinye izimvu bebuthana ndawonye labagcotshiweyo ukuze bananze iSikhumbuzo sokufa kukaKhristu. Kodwa kuyini wena ongakwenza ukuze ulondoloze ukumanyana kwethu?

LONDOLOZA UKUMANYANA

10. Ungenzani ukuze ulondoloze ukumanyana ebandleni?

10 Okokuqala ongakwenza ukuze ulondoloze ukumanyana yikufunda ukuba ngumuntu othobekileyo. Ngesikhathi uJesu esemhlabeni wakhuthaza abalandeli bakhe ukuthi bathobeke. (Mat. 23:12) Ukuthobeka kuzasinceda ukuthi sibalekele ukuzikhukhumeza okugcwele emhlabeni lo. Kuzasisiza lokuthi senelise ukulalela abazalwane abakhokhelayo futhi lokhu kuzakwenza kube lokumanyana ebandleni. Okuhle yikuthi nxa singaba ngabantu abathobekileyo sizathokozisa uNkulunkulu wethu ngoba iBhayibhili lithi: “Umelana labazigqajayo kodwa abe lomusa kwabathobekileyo.”​—1 Phet. 5:5.

11. Ukucabangisisa ngesinkwa lewayini kungasisiza njani ukuthi silondoloze ukumanyana?

11 Okwesibili ongakwenza ukuze ulondoloze ukumanyana kwethu yikucabangisisa ngokuqakatheka kwesinkwa lewayini okusetshenziswa eSikhumbuzweni. Lokhu ungakwenza nxa iSikhumbuzo sesisondele langelanga esizananzwa ngalo. (1 Khor. 11:23-25) Isinkwa esingelamvubelo simela umzimba kaJesu ongelasono owanikelwa waba ngumhlatshelo ikanti iwayini elibomvu limela igazi lakhe elachithekayo. Kodwa akwenelanga ukwazi nje ukuthi isinkwa lewayini kumelani. Khumbula ukuthi umhlatshelo wenhlawulo uveza izinto ezimbili eziqakathekileyo: Utshengisa ukuthi uJehova uyasithanda kakhulu ngoba wanikela ngeNdodana yakhe ukuze asikhulule. Utshengisa lokuthi uJesu uyasithanda ngoba laye wavuma ukunikela ngokuphila kwakhe ngenxa yethu. Ukwazi lokhu kumele kusifuqe lathi ukuthi simthande uJehova loJesu. Nxa sonke singakwenza lokhu kuzakuba lokumanyana okupheleleyo phakathi kwethu.

Nxa sithethelela abanye siyabe sitshengisa ukuthi siyakuqakathekisa ukumanyana (Khangela indima 12 lo-13)

12. Umzekeliso kaJesu utshengisa ukuthi kuyini uJehova akhangelele ukuthi sikwenze?

12 Okwesithathu okungasinceda ukuthi silondoloze ukumanyana yikuthethelela abanye. Nxa singakwenza lokhu siyabe sitshengisa ukuthi siyawuqakathekisa umhlatshelo wenhlawulo kaKhristu owasivulela ithuba lokuthi sithethelelwe izono. Umzekeliso kaJesu otholakala kuMathewu 18:23-34 uyasinceda ukuthi siyizwisise indaba le. Zibuze imibuzo elandelayo: ‘Ngiyakusebenzisa yini okwatshiwo nguJesu? Ngiyababekezelela yini abanye njalo ngiyazama yini ukubazwisisa? Ngiyabathethelela yini nxa bengiphambanisile?’ Ngezinye izikhathi kuba nzima ukuthi sibathethelele abanye ngenxa yesono abayabe besenzile. Lanxa kunjalo umzekeliso kaJesu utshengisa lokho uJehova afuna sikwenze kungelani lokuthi isono esenziweyo singakanani. (Bala uMathewu 18:35.) UJesu wakubeka kwacaca ukuthi uJehova kasoze asithethelele nxa singafuni ukuthethelela abafowethu labodadewethu. Indaba le kumele sicabangisise ngayo ngoba nxa singakwenza lokho okwatshiwo nguJesu siyabe silondoloza ukumanyana kwethu.

13. Ukuthanda ukuthula kungasinceda njani ukuthi sihlale simanyene?

13 Nxa sibathethelela abanye siyabe sitshengisa ukuthi sithanda ukuthula. Umphostoli uPhawuli wasikhuthaza ukuthi ‘sizame ngamandla wonke ukugcina ukumanyana komoya ngesibopho sokuthula.’ (Efe. 4:3) Kungaba kuhle ukuthi ngesikhathi seSikhumbuzo langelanga lakhona ucabangisise ngokuthi ubaphatha njani abanye. Zibuze: ‘Ngiyazigcina yini izikhwili nxa abanye bengiphambanisile? Ngizimisele yini ukugcina ukuthula lokumanyana?’ Le yimibuzo eqakatheke kakhulu okumele ngamunye wethu acabange ngayo.

14. Singatshengisa njani ukuthi ‘siyabekezelelana ethandweni’?

14 Okwesine ongakwenza ukuze ugcine ukumanyana yikuba lothando njengoJehova uNkulunkulu. (1 Joh. 4:8) Kasifisi ukuthi senze angathi siyabathanda abazalwane bethu thina sibavala amehlo nje. UPhawuli wasixwayisa ukuthi ‘sibekezelelane ethandweni.’ (Efe. 4:2) Unanzelele yini ukuthi uPhawuli kazange aphonguthi sibabekezelele abanye kodwa wathi sikwenze ngothando? Kuqakathekile ukuthi sihlale sikukhumbula lokhu ngoba amabandla esikuwo abunjwa ngabantu bemihlobo etshiyeneyo abadonswe nguJehova. (Joh. 6:44) UJehova wabona okuhle kubo yikho wabasondeza kuye. Ngakho nxa yena ebathanda abafowethu labodadewethu lathi kumele senze okufananayo. Akumelanga loba nini sigodle uthando okufanele sibatshengise lona.​—1 Joh. 4:20, 21.

SIZAKUBA KHONA NINIISIKHUMBUZO SOKUCINA?

15. Sikwazi njani ukuthi ngelinye ilanga sizananza iSikhumbuzo okokucina?

15 Ngelinye ilanga sizasinanza okokucina iSikhumbuzo. Sikwazi njani lokhu? Encwadini yokuqala uPhawuli ayibhalela amaKhristu agcotshiweyo ayesebandleni leKhorinte wachaza ukuthi nxa enanza iSikhumbuzo minyaka yonke ayabe ‘etshumayela ukufa kweNkosi ize ibuye.” (1 Khor. 11:26) Ibala elithi “ize ibuye” litsho ukubuya kukaJesu okuzakwenzakala ngesikhathi sokuhlupheka okukhulu. UJesu wakhuluma ngalesosikhathi wathi: “Isiboniso seNdodana yoMuntu sizavela emkhathini, kuthi zonke izizwe zomhlaba zilile. Zizabona iNdodana yoMuntu isiza esibhakabhakeni, ilamandla lobukhosi obukhulu. Njalo izathumela izingilosi zayo zitshaya icilongo ngomsindo omkhulu, beseziqoqa abakhethiweyo bayo kumagumbi womane omhlaba, kusukela ngapha kwasezulwini kusiya ngale.” (Mat. 24:29-31) Ukuqoqwa kwabakhethiweyo okukhulunywa ngakho evesini le kutsho isikhathi sokubuthwa kwabo bonke abagcotshiweyo abayabe besemhlabeni ukuze baphiwe umvuzo wabo wasezulwini. Ngalesosikhathi ukuhlupheka okukhulu kuyabe sekuqalisile kodwa impi ye-Amagedoni ingakatshayi. Ngemva kwalokho bonke abangu-144 000 bazancedisana loJesu ukulwa lamakhosi omhlaba. (Isam. 17:12-14) Ngakho iSikhumbuzo esizakwenziwa ngaphambi kokuba uJesu “abuye” ukuzoqoqa abagcotshiweyo abayabe besemhlabeni sizabe singesokucina.

16. Kungani uzimisele ukuba khona eSikhumbuzweni lonyaka?

16 Sonke kasizimiseleni ukuba khona eSikhumbuzweni mhlaka 31 March 2018. Kasimceleni ngaso sonke isikhathi uJehova ukuthi asincedise sihlale simanyene labantu bakhe. (Bala iHubo 133:1.) Khumbula ukuthi ngelinye ilanga sizabe sinanza iSikhumbuzo okokucina. Okwakhathesi kasizameni ngamandla wonke ukulungiselela iSikhumbuzo, singenza njalo sizakukholisa kakhulu ukuba sembuthanweni lo.