Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

Nikela KuJehova Lanxa Engumnikazi Wezinto Zonke

Nikela KuJehova Lanxa Engumnikazi Wezinto Zonke

“Siyakubonga khathesi, Nkulunkulu wethu, silidumisa ibizo lakho elilodumo.”​—1 IMILAN. 29:13.

IZINGOMA: 1, 48

1, 2. UJehova uyisebenzisa njani impahla yakhe?

UJEHOVA nguNkulunkulu ophanayo ngoba konke esilakho kuvela kuye. Nguye umnikazi wegolide, isiliva kanye lazo zonke izinto eziligugu ezisemhlabeni futhi uyazisebenzisa ukuze asincede ekuphileni. (Hubo. 104:13-15; Hag. 2:8) IBhayibhili litshengisa ukuthi endulo uJehova wayesenza izimangaliso esebenzisa impahla yakhe ukuze asize izinceku zakhe.

2 Ngokwesibonelo wanika abako-Israyeli imana lamanzi ngesikhathi besenkangala okweminyaka engu-40. (Eks. 16:35) Lokhu kwenza ‘bangasweli lutho.’ (Neh. 9:20, 21) UJehova waphinda wenza isimangaliso sokwengeza amafutha omfelokazi othile esebenzisa umphrofethi wakhe u-Elisha. Umfelokazi lo wawathengisa amafutha lawo wasebhadala izikwelede ayelazo njalo wasala lemali eyayisenela ukuthi yena lamadodana akhe baqhubeke bephila. (2 AmaKho. 4:1-7) Ngokuhamba kwesikhathi uJehova wanika uJesu amandla okwenza isimangaliso sokunika ixuku labantu ukudla njalo wasiza abanye ngemali.​—Mat. 15:35-38; 17:27.

3. Sizafunda ngani esihlokweni lesi?

3 UJehova angasebenzisa loba yini ukuze ancede abantu bakhe. Lanxa kunjalo uyasicela ukuthi sisebenzise impahla yethu ukuze sisekele umsebenzi owenziwa enhlanganisweni yakhe. (Eks. 36:3-7; bala iZaga 3:9.) Kodwa kungani uJehova efuna sinikele yena engumnikazi wakho konke? Izinceku zakhe zaziwusekela njani umsebenzi wakhe endulo? Inhlanganiso iyisebenzisa njani imali esiyinikelayo lamuhla? Imibuzo le izaphendulwa esihlokweni lesi.

KUNGANI KUMELE SINIKELE KUJEHOVA?

4. Ukunikela kwethu kutshengisani?

4 Nxa sinikela ukuze sisekele umsebenzi kaJehova siyabe sitshengisa ukuthi siyamthanda lokuthi siyambonga ngakho konke asenzele khona. Phela ngeke sikubale sikuqede esikwenzelwe nguJehova. INkosi uDavida yakuvuma lokhu ngesikhathi ilungiselela ukwakhiwa kwethempeli. Yaveza ukuthi konke esilakho kuvela kuJehova lokuthi konke esimnika khona kuvela esandleni sakhe.​—Bala u-1 ImiLando 29:11-14.

5. IMibhalo itshengisa njani ukuthi ukunikela kuyingxenye yokukhonza kwethu?

5 Nxa sinikela siyabe sitshengisa ukuthi siyakuqakathekisa ukukhonza uJehova. Umphostoli uJohane wabona embonweni izinceku zikaJehova ezulwini zisithi: “Ufanele, Nkosi yethu loNkulunkulu wethu, ukwamukela udumo lenhlonipho kanye lamandla, ngoba wena wadala izinto zonke, njalo zadalwa ngentando yakho njalo zilabo ubukhona bazo.” (Isam. 4:11) Singatshengisa ukuthi simnika udumo lenhlonipho uJehova ngokumnika okuhle kakhulu kulokho esilakho. UJehova watshela abako-Israyeli ukuthi kwakumele bavele phambi kwakhe kathathu ngomnyaka. Kodwa wathi kwakungamelanga ‘bavele phambi kwakhe bengaphethe lutho.’ (Dute. 16:16) Ngakho nxa lathi sinikela ukuze sisekele umsebenzi owenziwa enhlanganisweni siyabe sitshengisa ukuthi siyakuqakathekisa ukukhonza uJehova.

6. Kungani kukuhle ukuphana? (Khangela umfanekiso osekuqaliseni.)

6 Ukuba ngabantu abaphanayo kwenza sihlale sithokoza njalo akufanani lokuhlala usamukela. (Bala iZaga 29:21.) Ngokwesibonelo ake sithi ujayele ukunika umntanakho imadlana ethile ukuze athenge akufunayo. Ubungeke uthokoze yini nxa angakuphathela isipho asithenge ngaleyomali? Cabanga langomntwana oliphayona ohlala labazali bakhe futhi ohlala ebancedisa ngemadlana yokuthenga ukudla loba ukubhadala izindleko ezithile. Lanxa abazali bakhe bengakhangelelanga ukuthi akwenze lokhu bayathokoza ngoba uyabe etshengisa ukuthi uyababonga ngalokho abamenzele khona. Ngakho uJehova laye uyathokoza nxa esibona sinikela ngempahla yethu futhi uyakwazi ukuthi lokhu kuyasinceda.

INDLELA IZINCEKU ZIKANKULUNKULU EZAZINIKELA NGAYO ENDULO

7, 8. Abantu bakaNkulunkulu endulo benzani ukuze (a) basekele imisebenzi ethile? (b) baphathise kwezinye inhlelo ezazisenziwa?

7 IMibhalo iveza ukuthi lasendulo izinceku zikaNkulunkulu zazinikela ukuze zisekele imisebenzi ephathelane lokukhonza. Ngezinye izikhathi zazikwenza lokhu ukuze ziphathise emisebenzini ethile okwakufanele yenziwe. Ngokwesibonelo uMosi wacela abako-Israyeli ukuthi banikele ukuze kwakhiwe ithabanikeli. UDavida laye wakhuthaza abantu ukuthi banikele ukuze kwakhiwe ithempeli. (Eks. 35:5; 1 ImiLan. 29:5-9) Ngesikhathi kubusa iNkosi uJowashi abaphristi basebenzisa imali okwakunikelwe ngayo ukuthi balungise izinto ezasezifile endlini kaJehova. (2 AmaKho. 12:4, 5) Langesikhathi sabaphostoli amaKhristu ayenikela ukuze ancede abanye ababephakathi kobunzima. Ngokwesibonelo iBhayibhili liveza ukuthi ngesikhathi kulendlala enkulu “abafundi bazimisela ukunika usizo kubazalwane ababehlala eJudiya, ngulowo enika ngokwamandla akhe.”​—ImiSeb. 11:27-30.

8 Ngezinye izikhathi abantu bakaNkulunkulu babenikela ukuze basekele labo ababekhokhela emsebenzini kaJehova. Ngokwesibonelo abaLevi abazange baphiwe ilifa njengezinye izizwana zako-Israyeli. Ngakho izizwana lezi zazikhipha okwetshumi ukuze zisekele abaLevi ababesenza umsebenzi oqakathekileyo ethabanikeli. (Nani. 18:21) Kanti njalo kulabesifazane abathile ababesebenzisa impahla kanye lemali yabo ukuze basize uJesu labaphostoli bakhe.​—Luk. 8:1-3.

9. Babenikela ngani abantu bakaNkulunkulu endulo?

9 Abantu bakaNkulunkulu babenikela ngezinto ezitshiyeneyo. Kungenzakala ukuthi abako-Israyeli banikela ngempahla ababesuke layo eGibhithe ngesikhathi kusakhiwa ithabanikeli. (Eks. 3:21, 22; 35:22-24) Ngesikhathi sabaphostoli abanye abazalwane babethengisa izindlu lamasimu abo besebehambisa imali kubaphostoli futhi leyomali yayisetshenziswa ukunceda abazalwane abaswelayo. (ImiSeb. 4:34, 35) Abanye babegcina imadlana ethile maviki wonke ukuze bathole iminikelo ababengasekela ngayo umsebenzi. (1 Khor. 16:2) Siyabona-ke ukuthi endulo abantu babenikela kungelani lokuthi izimo zabo zazinjani.​—Luk. 21:1-4.

INDLELA ESINIKELA NGAYO LAMUHLA

10, 11. (a) Singabalingisela njani abantu bakaNkulunkulu abaphila endulo? (b) Wena uthini ngesibusiso olaso sokusekela umsebenzi woMbuso owenziwayo lamuhla?

10 Lathi lamuhla singacelwa ukuthi sinikele ukuze sisekele umsebenzi othile okumele wenziwe. Kungaba yikwakhiwa kweWolu yoMbuso kumbe ukulungisiswa kwayo. Kwesinye isikhathi singacelwa ukuthi sinikele ukuze kulungiswe iwofisi yegatsha, kubhadalelwe izindleko zomhlangano esizawungena kumbe nxa kumele kuncediswe abafowethu abehlelwe ngumonakalo. Eminye iminikelo yethu isetshenziswa ukusekela izisebenzi ezisemawofisini ethu amakhulu lakwamanye amagatsha asemhlabeni wonke. Isekela labanali, amaphayona aqakathekileyo labahambeli. Akuthandabuzwa ukuthi lasebandleni lenu lilemali elahlela ukuthi lizabe liyikhipha minyaka yonke ukuze liphathise emsebenzini wokwakha amaWolu oMbuso lamaWolu Emihlangano owenziwa emhlabeni wonke.

11 Sonke singanikela ukuze sisekele umsebenzi owenziwa enhlanganisweni kaJehova kulezinsuku zokucina. Lokhu singakwenza ngokuphosela imali emabhokisini aseWolu yoMbuso kumbe sisebenzise i-jw.org. Nxa sinikela akulamuntu okhangelayo ukuthi sinikele ngemalini. Kodwa kwesinye isikhathi singacabanga ukuthi imali esinikele ngayo incane kakhulu okokuthi ayisoze incede ngalutho. Iqiniso elikhona yikuthi iminikelo eminengi etholwa yinhlanganiso yethu lamuhla ivela kokuncane esikukhiphayo. Okuhle yikuthi labanye abafowethu labodadewethu abasezimeni ezinzima bayakuqakathekisa ukunikela lanxa beswela njengabazalwane baseMakhedoniya.​—2 Khor. 8:1-4.

12. Inhlanganiso iyisebenzisa njani iminikelo?

12 Abazalwane beQula Elibusayo bayathandaza kuJehova ukuze abancede benelise ukusebenzisa iminikelo ngokuthembeka langokuhlakanipha. (Mat. 24:45) Imali le bayihlela kuhle njalo bazama ngamandla wonke ukuthi isetshenziswe ngendlela efaneleyo. (Luk. 14:28) Lasendulo amadoda ayephathiswa umsebenzi wokugcina imali ayesiba leqiniso lokuthi izimali zeminikelo zisetshenziswa ngendlela eqondileyo. Ngokwesibonelo u-Ezra wathi ebuyela eJerusalema wahamba ethwele iminikelo ayeyiphiwe yinkosi yasePhesiya egoqela igolide, isiliva lenye impahla eyayisedlula amadola aseMelika angu-100 miliyoni ngentengo yalamuhla. Wayekwazi ukuthi iminikelo le ngekaJehova ngakho wenza okusemandleni akhe ukuthi igcinwe kuhle phakathi kwalolohambo olwaluyingozi. (Ezra. 8:24-34) Umphostoli uPhawuli waqoqa iminikelo yokuyasiza abazalwane baseJudiya ababehlaselwe yindlala. Laye waba leqiniso lokuthi iminikelo le iphathiswa amadoda athembekileyo, hatshi “emehlweni eNkosi kuphela kodwa lasemehlweni abantu.” (Bala u-2 Khorinte 8:18-21.) Lalamuhla abazalwane abakhokhelayo enhlanganisweni balingisela isibonelo sika-Ezra loPhawuli ngokuba leqiniso lokuthi iminikelo yethu iphathwa kuhle futhi isetshenziswa ngendlela eqondileyo.

13. Kuyini okwenze inhlanganiso yenza untshintsho?

13 Kwesinye isikhathi kuyenzakala ukuthi umuntu abe lezindleko ezedlula imali ayitholayo. Ngakho ezinye izimuli ziyahlala phansi zihlele indlela ezizasebenzisa ngayo imali eziyitholayo, ezinye njalo ziyadinga indlela ezinganciphisa ngazo izindleko ukuze zenelise ukwenza okunengi ekukhonzeni uJehova. Lokhu yikho kanye okwenziwe yinhlanganiso kaJehova. Minengi kakhulu imisebenzi ebisenziwa okokuthi izindleko ebesesilazo besezisedlula imali esiyitholayo. Yikho inhlanganiso isizama ukwehlisa izindleko kanye lokusebenzisa izindlela ezingaduliyo nxa iqhuba imisebenzi etshiyeneyo ukuze yonge imali esiyinikelayo.

IMINIKELO YETHU IYANCEDA KAKHULU

Iminikelo yethu isekela umsebenzi owenziwa emhlabeni wonke (Khangela izindima 14-16)

14-16. (a) Yiziphi ezinye izinto esizitholayo ngenxa yeminikelo yethu? (b) Wena ikuncede njani iminikelo yethu?

14 Abazalwane asebeleminyaka eminengi bekhonza baveza ukuthi kulezinsuku zinengi kakhulu izinto esizinikwa yinhlanganiso kaJehova. Baqinisile sibili ngoba khathesi silewebhusayithi yethu i-jw.org kanye lohlelo lwe-JW Broadcasting ikanti i-New World Translation layo isitholakala ngezindimi ezinengi. Kanti njalo ngo-2014 lango-2015 kwaba lomhlangano wezizwe owawulesihloko esithi, “Qhubekani Lifuna Kuqala UMbuso KaNkulunkulu” owenzelwa emadolobheni angu-14 emhlabeni jikelele. Umhlangano lo wabakhuthaza kakhulu bonke ababekhona.

15 Abanye abafowethu labodadewethu bandise ukubhala izincwadi bebonga konke esikwenzelwa yinhlanganiso kaJehova. Ngokwesibonelo omunye umzalwane lomkakhe abase-Asia babhala bebonga i-JW Broadcasting bathi: “Indawo esikuyo ikhatshana kakhulu futhi kwezinye izikhathi siba lesizungu size sicine sikhohlwa ukuthi kulabanye abenza umsebenzi kaJehova kwezinye izindawo. Kodwa ukubukela izinhlelo ezitshiyeneyo ze-Broadcasting kusenza sikhumbule ukuthi kasisodwa, siyingxenye yabazalwane abasemhlabeni wonke. Abazalwane esilabo endaweni le bayalukholisa kakhulu uhlelo lwe-JW Broadcasting. Sijayele ukubezwa besithi ukubukela uhlelo oluphuma nyangazonke kubenza bazizwe beseduze kakhulu lamalunga eQula Elibusayo. Bathi kuyabathokozisa ukuba senhlanganisweni yethu.”

16 Sikhuluma nje emhlabeni wonke kulomsebenzi omkhulu owenziwayo wokulungisa lokwakha amaWolu oMbuso angaba ngu-2 500. Abanye abazalwane baseHonduras bathi sebakhelwe iWolu yoMbuso entsha babhala bathi: “Kuyasithokozisa ukuba senhlanganisweni kaJehova kanye lokwazi ukuthi siyingxenye yabazalwane abasemhlabeni wonke abalothando. Lamuhla lathi sesilayo iWolu yoMbuso ngenxa yosizo oluvela kubazalwane bethu.” Amazwi anjengala ajayele ukukhulunywa langesikhathi abazalwane besamukela iBhayibhili kanye lamabhuku ahunyutshwe ngolimi lomdabuko wabo kumbe nxa bephiwe usizo ngemva komonakalo wemvelo. Abanye njalo bawatsho nxa bebona impumela emihle ebakhona emsebenzini wokutshumayela obala owenziwa ezindaweni eziphithizelayo.

17. Okwenziwa yinhlanganiso lamuhla kutshengisa njani ukuthi uJehova uyayisekela?

17 Abantu abasikhangeleyo kuyabamangalisa ukuthi senelisa njani ukwenza imisebenzi yonke le ngeminikelo yokuzithandela. Esinye isikhulu senkampani ethile savakatshela lapho okulomtshina wethu wokudinda amabhuku. Samangala sisizwa ukuthi zonke izisebenzi ezilapho ngamavolontiya kaziholiswa lokuthi konke okwenziwayo kusekelwa ngeminikelo yokuzithandela. Isikhulu lesi kasikuzwisisanga ukuthi umsebenzi ongaka ungaphumelela njani kungelandlela eyenziwayo yokungenisa imali. Thina akusimangalisi lokhu ngoba siyakwazi ukuthi uJehova nguye owuphetheyo umsebenzi wakhe.​—Jobe. 42:2.

UKUNIKELA KULETHA IZIBUSISO

18. (a) Yiziphi izibusiso esizazithola nxa singanikela ukuze sisekele umsebenzi woMbuso? (b) Singabanceda njani abantwabethu labanye abasanda kufunda iqiniso ukuthi baqakathekise ukunikela?

18 UJehova utshengise ukuthi uyasiqakathekisa ngokusivumela ukuthi siphathise ngeminikelo emsebenzini wakhe owenziwayo lamuhla. Uthembisa ukuthi uzasinika izibusiso ezinengi nxa singakwenza lokhu. (Mal. 3:10) ILizwi lakhe lithi umuntu ophanayo uzaphumelela. (Bala iZaga 11:24, 25.) Kanti njalo ukuba ngabantu abaphanayo kuzasenza sihlale sithokoza ngoba “ukupha kubusisekile okudlula ukwamukela.” (ImiSeb. 20:35) Ngakho kasizameni ukuba yisibonelo esihle kubantwabethu lakulabo abasanda kufunda iqiniso njalo sibafundise ukuthi baqakathekise isibusiso sokunikela ngoba lokhu kuzabenza bathole izibusiso ezivela kuJehova.

19. Isihloko lesi sikuncede njani?

19 Yonke into esilayo ivela kuJehova. Ngakho ukunikela kuye kutshengisa ukuthi siyamthanda lokuthi siyakuqakathekisa konke asenzele khona. (1 ImiLan. 29:17) Ngesikhathi abako-Israyeli benikela ukuze basekele ukwakhiwa kwethempeli, iBhayibhili lithi “baba lokujabula okukhulu . . . ngoba banikela kuJehova ngokukhululeka langezinhliziyo zabo zonke.” (1 ImiLan. 29:9) Kasizimiseleni-ke ukunikela kuJehova ngokukhululeka langenhliziyo yonke lanxa konke esilakho kuvela esandleni sakhe.