Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

Ubukwazi Yini?

Ubukwazi Yini?

Abako-Israyeli babezisebenzisa yini izimiso eziseMthethweni kaMosi ukuze balungise ukungazwanani okwakusiba khona?

BABEZISEBENZISA ngezinye izikhathi. Ake sixoxe ngesibonelo esisodwa. UDutheronomi 24:14, 15 uthi: “Ungabodlelezela umuntu oqatshiweyo ongumyanga loba oswelayo, loba engumfowenu wako-Israyeli loba owezizweni ohlala kwelinye lamadolobho . . . Funa asuke akhale kuJehova ekusola, ube lomlandu wesono.”

Iziqephu zebumba ezilencwadi eyabhalwa yisisebenzi esithile

Kuleziqephu zebumba ezatholakala eduzane kwe-Ashidodi ezibhalwe indaba ethile okukhanya yenzakala ngo-700 B.C.E. Indaba yakhona ngeyesisebenzi esetheswa icala lokungaqedi umsebenzi wokuvuna sasesithathelwa isembatho saso. Kulolobumba kwakubhalwe incwadi ethi: “Ngemva kokuba inceku yakho [eyiyo eyenza isicelo] isiqedile ukuvuna emalangeni adlulileyo, uHoshayahu indodana kaShobhayi wafika wathatha isembatho senceku yakho. . . . Bonke engangivuna labo bangangifakazela . . . ukuthi lokho engikukhulumayo kuliqiniso. Akulacala engilenzileyo. . . . Nxa usibalukhulu angakubona kungasumlandu wakhe ukukutshela ukuthi ubuyisele isembatho senceku yakho, ngicela wenze umusa nje usilethe. Ungathuli ngendaba le yona inceku yakho ifuna isembatho sayo.”

Umlobi wezembali okuthiwa nguSimon Schama uthi endabeni le kasiboni sicelo sokufuna isembatho kuphela kodwa sinanzelela ukuthi lowomuntu owenza isicelo leso wayewazi kuhle umthetho owawukhona ikakhulu lokho okutshiwo kuLevi lakuDutheronomi mayelana lendlela okwakumele abayanga baphathwe ngayo.