Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 INDABA YOKUPHILA

UJehova Ungenze Ngaphumelela Enkonzweni Yakhe

UJehova Ungenze Ngaphumelela Enkonzweni Yakhe

Ngatshela isotsha engangikhuluma lalo ukuthi ngasengike ngavalelwa ejele ngenxa yokwala ukuya empini. Ngalibuza ngathi: “Usufuna ngibuyele futhi?” Ingxoxo le yenzakala sengibizwe okwesibili ukuthi ngijoyine ibutho lase-United States.

NGAZALWA ngo-1926 eCrooksville, e-Ohio, elizweni lase-United States. Ubaba lomama babengelasonto abayingenayo kodwa babesithi thina abantwana abangu-8 sihambe esontweni. Mina ngaya esontweni yeMethodist. Lapho ngileminyaka engu-14 umfundisi wangipha umklomelo ngoba kwakuphele umnyaka wonke ngingazange ngiphuthe esontweni.

UMargaret Walker (udade wesibili kusukela esandleni senxele) wangincedisa ukuthi ngifunde iqiniso

Ngalesosikhathi umakhelwana wangakithi okwakuthiwa nguMargaret Walker owayenguFakazi kaJehova waqalisa ukuvakatshela umama ezoxoxa ngeBhayibhili. Ngelinye ilanga ngacabanga ukuhlala lami ngilalele ingxoxo yabo. Umama yena wayecabanga ukuthi ngangizaphambanisa ingxoxo yabo ngakho wangixotsha wathi ngiphume phandle. Kodwa ngaqhubeka ngilokhu ngizama ukulalela izingxoxo zabo. Ngolunye usuku uMargaret wangibuza wathi, “Uyalazi yini ibizo likaNkunkulu?” Mina ngathi, “Wonke umuntu uyakwazi ukuthi ibizo lakhe nguNkulunkulu.” Yena wathi kimi, “Thatha iBhayibhili lakho uvule iHubo 83:18.” Lakanye ngalithatha ngavula ngabona ukuthi ibizo likaNkulunkulu nguJehova. Ngaphuma ngesiqubu ngaya kubangane bami ngafika ngabatshela ukuthi, “Nxa lingafika ngakini lamhla ntambama lifike livule iHubo 83:18 libone ukuthi iBhayibhili lithi  ibizo likaNkulunkulu ngubani.” Mhlawumbe ungathi ngahle ngaqalisa ukutshumayela mhlalokho.

Ngafunda iBhayibhili njalo ngabhaphathizwa ngo-1941. Ngemva kokubhaphathizwa ngacelwa ukuthi ngiqhube isifundo sebhuku sebandla. Ngakhuthaza umama labanawami lodadewethu ukuthi bahambe lami njalo baqalisa ukubuya esifundweni lesi engangisiqhuba. Kodwa ubaba yena wayengafuni lakuzwa ngakho.

UKUPHIKISWA EMULINI

Ngaphiwa eminye imisebenzi eminengi ebandleni njalo ngazenzela isiphala samabhuku adindwa yinhlanganiso ngekhaya. Ngelinye ilanga ubaba wakhombela amabhuku la wathi: “Uyakubona konke lokhu? Angikufuni lapha emzini wami, lawe uphume uphele.” Ngasuka ngayaloja eduze leZanesville, e-Ohio, kodwa ngangihlala ngisiya ngekhaya ngisiyabakhuthaza.

Ubaba wayezama lokwalisa umama ukuthi aye emihlanganweni yebandla. Kwezinye izikhathi wayesithi nxa esiya emihlanganweni, ubaba wayemlandela afike amdonse abuyele laye endlini. Kodwa umama wayefika agijime aphume ngomunye umnyango ahambe emihlanganweni. Ngatshela umama ngathi: “Ungakhathazeki. Uzadinwa ngokuba elokhu ekugijimisa.” Lakanye ubaba wacina eseyekela ukumvimbela njalo umama waqalisa ukungena imihlangano kungelamuntu omvimbelayo.

Ngo-1943 saqalisa ukuba leSikolo Senkonzo SamaKhristu ebandleni lethu njalo lami ngaqalisa ukwenza izinkulumo. Izeluleko engangizithola ngemva kokwenza izinkulumo zanginceda kakhulu ukuthi ngithuthukise indlela engangifundisa ngayo phambi kwabantu.

UKUNGANGENELI KWEZOMBUSAZWE NGESIKHATHI SEMPI

Ngalesosikhathi Impi Yomhlaba Yesibili yayisidla ubhedu. Ngo-1944 ngabizwa ukuthi ngizongena ebuthweni. Ngafika enkambeni yamasotsha okwakuthiwa yiFort Hayes eColumbus e-Ohio bafika bangihlola njalo ngagcwalisa lamafomu ayedingakala. Ngachasisela lezikhulu zakhona ukuthi ngangingasoze ngibe lisotsha. Bangikhulula bathi ngihambe. Ngemva kwensukwana nje kwaqoqoda ipholisa emnyango lathi: “Corwin Robison ngilewaranti yokuzokubopha.”

Ngemva kwamaviki amabili sengisemthethwandaba umahluli wathi: “Ngabe kuya ngami bengizakufaka ejele okwempilo yakho yonke. Kukhona ongakutsho?” Ngaphendula ngathi: “Mhlonitshwa, bekumele ngiphathwe njengomtshumayeli. Phela ngingena kuyo yonke imizi, njalo sengitshumayele izindaba ezinhle zoMbuso ebantwini abanengi.” Umahluli watshela iqembu labantu elalikhethelwe ukuzothetha icala wathi: “Kalizelanga ukuzokutsho ukuthi umfana lo ungumtshumayeli yini loba hatshi. Lilapha ukuzahluza ukuthi ujoyinile ebuthweni yini.” Ngemizuzu engu-30 nje abantu laba basebephethe ngokuthi ngilecala. Ngakho umahluli wangigwebela ukuyahlala ejele yase-Ashland eKentucky okweminyaka emihlanu.

UJEHOVA UYANGIVIKELA EJELE

Ngahlala amaviki amabili ejele yaseColumbus, e-Ohio futhi ngelanga lokuqala ngalala esitokisini ngedwa. Ngakhuleka kuJehova ngathi: “Kangingeke ngenelise ukuhlala ejele okweminyaka emihlanu. Kangikwazi lokuthi ngibambe ngaphi.”

Ngelanga elilandelayo abalinda ejele bangikhupha esitokisini. Ngalanda esinye isibotshwa eside kakhulu njalo safika sakhangela phandle ngefasitela. Indoda le yangibuza yathi: “Ubotshelweni  Mafitsho?” Ngamphendula ngathi, “NginguFakazi kaJehova.” Yena wathi, “Yebo? Manje udingani lapha?” Ngathi, “OFakazi bakaJehova kabahambi empini njalo kababulali bantu.” Yena wathi, “Bakufake ejele ngenxa yokuthi kawubulali bantu? Phela abanye babotshwa ngoba babulala abantu. Kulengqondo yini khonalokhu? Ngamphendula ngathi, “Akulangqondo sibili.”

Indoda le yaphinda yathi, “Ngesikhathi ngikweyinye ijele okweminyaka engu-15 ngangibala amabhuku enu.” Ngakhuleka ngathi, “Jehova ngicela ukuthi indoda le ingisekele.” Ngalesosikhathi isibotshwa lesi okwakuthiwa nguPaul sathi: “Loba yisiphi isibotshwa esizakuhlupha ungibize. Ngiyabe ngizabonana laso.” Kodwa ezibotshweni ezingu-50 engangilazo, kakula lesisodwa esake sangihlupha.

UCorwin Robison elabanye abazalwane ababesejele ye-Ashland eKentucky ngenxa yokungangeni kwezombusazwe

Izikhulu zejele zangintshintsha zangihambisa ejele yase-Ashland lapho engathola khona abazalwane abanengi ababeqinile ekukhonzeni. Ukuhlangana esasikwenza kwanginceda kakhulu kwaphinda kwanceda labanye ukuthi sonke sihlale siqinile ekukhonzeni. Maviki wonke babesinika izahluko ezithile zeBhayibhili ukuthi sizibale besesilungiselela lemibuzo lezimpendulo zakhona. Ngemva kwalokho sasihlangana ukuze sixoxe ngesiyabe sikutholile. Kwakulomzalwane owayekhethwe ukuthi akhangele insimu esasiyitshumayela. Esasikhona kwakulemibheda eminengi eyayilala abantu. Umzalwane lo owayekhangele insimu wayejayele ukuthi: “Robison wena uzatshumayela umbheda lo lalo. Loba ngubani ozamfica embhedeni lowo nguye oyinsimu yakho. Woba leqiniso lokuthi uyamtshumayeza engakakhululwa.” Kwakuhleleke ngalindlela ukutshumayela esasikwenza.

OKWENZAKALA SENGIPHUME EJELE

Impi Yezwe Yesibili yaphela ngo-1945 njalo ngemva kwalokho ngahlala okwesikhatshana ejele. Ngangikhathazekile ngemuli yangakithi ngoba ngisahlala ngekhaya ubaba wayeke wangitshela wathi, “Nxa ngingaqedelana lawe kuzaba lula ukuthi ngilungise labanye.” Sengikhululiwe ngathola kwenzakale isimanga. Lanxa ubaba wayelokhu ephikisa, amalunga angu-7 emuli yangakithi ayesengena imihlangano futhi omunye umnawami oyinkazana wayesebhaphathiziwe.

Ngisekutshumayeleni lomfowethu uDemetrius Papageorge owayengogcotshiweyo njalo waqalisa ukukhonza uJehova ngo-1913

Ngo-1950 kwaba lempi eKorea eyayihlanganisa i-United States. Ngaphinda ngabizwa ukuthi ngiyejoyina ibutho njalo ngahamba enkambeni yamasotsha eFort Hayes. Ngemva kokungihlola isotsha lathi kimi, “Ukuhlola kutshengise ukuthi eqenjini lakho nguwe olokhu usaqinile.” Mina ngathi, “Kulungile kodwa kangisoze ngijoyine ibutho.” Ngakhuluma amazwi aku-2 Thimothi 2:3 ngasengisithi, “Ngivele ngilisotsha likaKhristu.” Ngemva  kokuthula okwesikhathi eside isotsha leli lathi, “Ungahamba.”

Ngemva kwalokho ngangena umhlangano wabafuna ukuya eBhetheli owenziwa emhlanganweni owawuseCincinnati e-Ohio. Umfowethu uMilton Henschel wasitshela ukuthi nxa umzalwane efuna ukusebenzela uMbuso, inhlanganiso ingamsebenzisa eBhetheli. Ngafaka isicelo sokuya eBhetheli bangemukela futhi ngaqalisa ukusebenza eBrooklyn ngo-August 1954. Lakhathesi ngilokhu ngisebenza eBhetheli.

Angikaze ngiswele okokwenza eBhetheli. Okweminyaka eminengi ngangisebenza ukukhangela imitshina yokubilisa amanzi elapho okudindwa khona amabhuku lasemawofisini futhi ngangilungisa imitshina kanye lezivalo. Ngasebenza lasemaWolu eMihlangano eMikhulu asedolobheni laseNew York.

Ngesikhathi nginakekela imitshina yokubilisa amanzi esemawofisini eBhetheli eBrooklyn

Ngiyazithanda kakhulu zonke izinhlelo ezenziwa eBhetheli ukuze sihlale siqinile ekukhonzeni. Izinhlelo lezi zigoqela ingxoxo yeBhayibhili yasekuseni, isifundo se-Nqabayokulinda kanye lokuya ekutshumayeleni lebandla. Nxa ungacabanga ngezinhlelo lezi uyabona ukuthi zonke izimuli zaboFakazi bakaJehova kumele zibe lazo. Kumele abazali labantwababo bafunde umbhalo wosuku ndawonye, benze uKukhonza Kwemuli sonke isikhathi, balungiselele yonke imihlangano yebandla njalo batshumayele izindaba ezinhle. Bangakwenza konke lokhu imuli yonke iyaqina ekukhonzeni.

Ngithole abangane abanengi eBhetheli lasebandleni. Abanye bakhona babengabagcotshiweyo njalo sebathola umvuzo wabo wokuya ezulwini. Ikanti abanye kwakungabezinye izimvu. Kodwa phela zonke izinceku zikaJehova zilesono, lokhu kugoqela lalabo abaseBhetheli. Ngakho nxa ngingaphambanisana lomzalwane othile, ngiyazama ngamandla wonke ukuthi kube lokuthula. Ngandise ukucabanga ngoMathewu 5:23, 24 ositshela okumele sikwenze nxa sixabene labanye. Ukuxolisa akulula kodwa nxa ngingakwenza kukalutshwana ukuthi siqhubeke silokhu sizondelene.

IMPUMELA EMIHLE YENKONZO YAMI

Khathesi angisenelisi ukuhamba endlini ngendlu ngenxa yokukhula kodwa angikakhalali. Sengifunde ulimi lwesiMandarin Chinese njalo kuyangijabulisa ukutshumayeza amaChina emigwaqweni. Ngezinye izikhathi ekuseni ngihambisa amamagazini angu-30 kumbe angu-40.

Ukutshumayeza abantu abakhuluma isiChina eBrooklyn eNew York

 Sengike ngenza lempindela eChina! Ngelinye ilanga enye intombazana encane yabobotheka ngesikhathi ingiqhubela amaphetshana okubukisa izitendi zokufakela izithelo. Lami ngabobotheka ngasengimnika INqabayokulinda le-Awake! yesiChina. Wawathatha amamagazini la wasengitshela ukuthi unguKatie. Kwakusithi angangibona kwezinye izikhathi abuye azoxoxa lami. Ngangimfundisa amanye amabizo ezithelo lemibhida ngesiNgisi yena abesewaphinda ngemva kwami. Ngangimchasisela lamanye amavesi njalo wathatha lebhuku elithi Okufundiswa LiBhayibhili. Kodwa ngemva kwamaviki athile ngangingasamboni.

Sekwedlule izinyanga ezithile enye intombazana eyayihambisa amaphetshana okubukisa izitendi layo yamukela amamagazini engayinika wona. Ngemva kweviki intombazana le yangiqhubela ifoni yathi, “Nanku khuluma loChina.” Ngathi, “Akulamuntu engimaziyo oseChina.” Kodwa yayilokhu iphikelela ngacina ngiyithatha ifoni ngathi, “Sakubona nginguRobison.” Ilizwi elakhuluma efonini lathi, “Robby ukhuluma loKatie. Sengabuyela eChina.” Ngasengisithi, “EChina?” UKatie waphendula wathi, “Ye. Robby uyayazi yini intombazana ekuqhubele ifoni? Ngumnawami. Wena wangifundisa izinto ezinengi ezinhle. Ngicela umfundise laye ngendlela owangifundisa ngayo.” Ngathi, “Katie ngizazama ngamandla ami wonke. Ngiyabonga ngokungazisa ukuthi ungaphi.” Ngemva kwalokho ngakhuluma lomnawakhe kaKatie okokucina. Ngiyafisa ukuthi loba ngaphi amantombazana la akhona afunde okunengi ngoJehova.

Sengileminyaka engu-73 ngisenkonzweni kaJehova engcwele. Kuyangithokozisa kakhulu ukuthi ungincedisile ukuthi ngenelise ukungangeni kwezombusazwe futhi ngihlale ngithembekile ngesikhathi ngisejele. Okunye yikuthi abafowethu labodadewethu bathi isibonelo sami sokungakhalali ngesikhathi ubaba engiphikisa sabanceda ukuthi labo babe lesibindi. Umama lodadewethu kanye labanye abanawami bacina bebhaphathizwa. Lobaba laye engakatshoni wayengasaphikisi njengakudala njalo wayesengena eminye imihlangano.

Nxa kuyintando kaNkulunkulu, ngifisa ukuthi bonke abangakithi labangane bami abafayo bavuswe baphinde baphile emhlabeni omutsha. Akucabange ngentokozo esizakuba layo sesikhonza uJehova sindawonye labantu esibathandayo kuze kube nini lanini! *

^ ndima 32 Ngesikhathi kubhalwa indaba le, uCorwin Robison watshona elokhu ethembekile kuJehova.