Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

Qhubeka Uthokoza Ekukhonzeni UJehova

Qhubeka Uthokoza Ekukhonzeni UJehova

UYALIKHUMBULA yini ilanga elakuthokozisa kakhulu? Mhlawumbe lilanga owatshada ngalo loba owabeletha ngalo izibulo lakho. Kumbe lilanga owabhaphathizwa ngalo utshengisa ukuthi usuzinikele kuJehova. Kumele ukuthi laliqakathekile lelolanga futhi wawuthabile kakhulu. Akuthandabuzwa ukuthi labazalwane bathokoza kakhulu bebona ubufakazi bokuthi uyamthanda uNkulunkulu ngenhliziyo yakho yonke, ngomphefumulo wakho wonke, ngengqondo yakho yonke langamandla akho wonke.​—Mak. 12:30.

Kuliqiniso ukuthi selokhu wabhaphathizwayo ubulokhu uthokoza ekukhonzeni uJehova. Kodwa abanye abamemezeli kabasathokozi njengakuqala. Ngenxa yani? Yiziphi izizathu ezisenza siqhubeke silentokozo ekukhonzeni uJehova?

KUNGANI ABANYE BENGASATHOKOZI?

IBhayibhili lisithembisa ukuthi sekuseduze ukuthi uJehova aqede bonke ububi obusemhlabeni lo abesewuntshintsha ube lipharadayisi. Lesi ngesinye isizathu esisenza sithokoze. UZefaniya 1:14 usitshela ukuthi: “Usuku olukhulu lukaJehova seluseduze—seluseduze njalo luza ngokuphangisa.” Kodwa ukululindela okwesikhathi eside usuku lolu kungenza singasathokozi njengakuqala lokuthi singasakutshisekeli ukwenza inkonzo engcwele kaNkulunkulu.—Zaga. 13:12.

Ukuhlangana labantu bakaNkulunkulu kuyasikhuthaza ukuthi siqhubeke sikhonza uJehova ngentokozo. Kungenzakala ukuthi izenzo ezinhle zabantu bakaJehova zasidonsela enkolweni yeqiniso njalo zasinceda ukuthi sibe lentokozo ekukhonzeni uNkulunkulu. (1 Phet. 2:12) Kodwa kungenzakalani nxa omunye umKhristu anganikwa iseluleko ngenxa yokukwehluleka kwakhe ukulandela izimiso zeBhayibhili? Abanye ebandleni bangadana njalo baphelelwe yintokozo ekukhonzeni uJehova ikakhulu nxa bebeyithanda indlela umKhristu lo abekhonza ngayo.

Amanga amemethekiswa ngabezentengiselwano zomhlaba lo omubi lawo angasenza singasathokozi enkonzweni kaNkulunkulu. Phela uSathane usebenzisa ilizwe leli ukuthi asenze sikholwe ukuthi sidinga izinto ezinengi empilweni. Kodwa kumele sikhumbule amazwi kaJesu athi: “Kakho ongakhonza amakhosi amabili. Mhlawumbe uzathanda enye azonde enye, loba uzabambelela kwenye azonde enye. Lingazake likhonze uNkulunkulu njalo leMali.” (Mat. 6:24) Kasingeke sithole intokozo ekukhonzeni  uJehova ngapha sigijimisana lenotho yomhlaba lo.

‘UKUJABULA KUJEHOVA UMSINDISI WETHU’

Ukukhonza uJehova akunzima kulabo abamthandayo. (1 Joh. 5:3) Khumbula ukuthi uJesu wathi: “Wozani kimi lina lonke elikhatheleyo lelisindwayo, ngizaliphumuza. Zithwaliseni ijogwe lami, lifunde kimi, ngokuba ngimnene ngithobekile enhliziyweni, njalo lizazuza ukuphumula kwemiphefumulo yenu. Ngokuba ijogwe lami lilula lomthwalo wami kawusindi.” (Mat. 11:28-30) Ukuthwala ijogwe lokuba ngumKhristu kuyasiphumuza njalo kwenza sithokoze. Silezizathu ezinhle ezisenza sithokoze enkonzweni kaJehova. Ake sihlole ezintathu eziqakathekileyo ezenza ‘sijabule kuJehova uMsindisi wethu.’—Hab. 3:18.

Sikhonza uNkulunkulu othokozayo onguye osinika ukuphila. (ImiSeb. 17:28; 1 Tim. 1:11, nwt) Kumele sikhumbule ukuthi sikhona nje ngenxa yakhe. Ngakho sifuna ukuqhubeka simkhonza sithokoza kungelani lokuthi sekudlule iminyaka emingaki sabhaphathizwa.

Ukucabangisisa ngethemba loMbuso lokukhuthala ekutshumayeleni kwenza uHéctor ahlale ethokoza

Silesibonelo sikaHéctor osekhonze uJehova okweminyaka engu-40 ehambela amabandla. Ulokhu ethokoza ‘lanxa esemdala.’ (Hubo. 92:12-14) Ukugulelwa ngumkakhe kwenze ukuthi angasenelisi ukwenza okunengi enkonzweni kodwa akumenzanga ukuthi angajabuli. Uthi: “Lanxa kungizwisa ubuhlungu ukuthi ukugula komkami kulokhu kusiya phambili kanye lokuthi kunzima ukumnakekela, angikuvumeli lokhu ukuthi kungenze ngingasajabuli ekukhonzeni uNkulunkulu weqiniso. Ukwazi ukuthi kumele ngiphilele uJehova, onguye owadala abantu ukuze baphile phakade kwenza ngimthande ngamandla njalo ngimkhonze ngenhliziyo yonke. Ngisebenza gadalala emsebenzini wokutshumayela njalo ngiyazama ukwenza ukuthi ithemba loMbuso engilalo lihlale lisengqondweni yami ukuze ngiqhubeke ngithokoza.”

UJehova usilungiselele umhlatshelo wenhlawulo ukuze siphile impilo ethokozisayo. “UNkulunkulu walithanda ilizwe waze wanikela iNdodana yakhe iyiyo yodwa ukuze kuthi loba ngubani okholwa kuyo angabhubhi kodwa abe lokuphila okungapheliyo.” (Joh. 3:16) Singenelisa ukuthethelelwa izono zethu futhi sizathola ukuphila okungapheliyo nxa singaba lokholo emhlatshelweni wenhlawulo kaJesu. Lesi yisizathu esihle kakhulu esisenza sithokoze. Kumele siyibonge sibili inhlawulo le futhi kumele isifuqe ukuthi sikhonze uJehova ngentokozo.

UJesús wenza impilo yakhe yaba lula njalo usekhonze uJehova okweminyaka eminengi ethokoza

Omunye umzalwane okuthiwa nguJesús ohlala eMexico wathi: “Ngangiyisigqili emsebenzini wami ngisebenza imini lobusuku lanxa ngangingabanjwa ngamandla ukuthi ngenze njalo. Ngangikwenza ngoba ngangifuna ukuhola ngengowane.  Ngaqalisa ukufunda ngoJehova, ngafunda lokuthi wanikela ngeNdodana yakhe ukuze asindise abantu. Ngaba lesifiso esikhulu sokufuna ukumkhonza. Yikho ngazinikela kuJehova ngasengitshiya umsebenzi engasengileminyaka engu-28 ngiwenza njalo ngaqalisa ukutshumayela okwesikhathi esigcweleyo.” Lesi kwakuyisiqalo nje sokukhonza uJehova ngithokoza okweminyaka eminengi.

Siyathokoza ngoba siphila impilo ehlanzekileyo. Usakhumbula yini ukuthi wawuphila impilo enjani ungakamazi uJehova? Umphostoli uPhawuli wakhumbuza amaKhristu aseRoma ukuthi kudala ‘ayeyizigqili zesono’ kodwa ayesentshintshile aba “yizigqili zokulunga.” Ayesephila ngendlela ‘eholela ebungcweleni’ eyayizakwenza ukuthi ekucineni athole ukuphila okungapheliyo. (Rom. 6:17-22) Lathi siphila impilo engcwele engelakho ukuziphatha okubi loba ubudlwangudlwangu okungasibangela impumela ebuhlungu. Lokhu kusenza sithokoze sibili!

“Bengilokhu ngithokoza kakhulu selokhu ngaqalisa ukukhonza uJehova.”—UJaime

Akucabange ngendoda okuthiwa nguJaime eyayingakholwa ukuthi uNkulunkulu ukhona futhi ingomunye walabo abacabanga ukuthi zonke izinto zaphongubakhona nje. UJaime wayephatheka lasemncintiswaneni yomdlalo wenqindi. Waqalisa ukungena imihlangano yaboFakazi bakaJehova njalo uthando alubona lapho lwamthinta kwamancane. UJaime wakhuleka kuJehova ecela ukuthi amncede ukuthi abe lokholo njalo atshiye indlela ayephila ngayo. Uthi: “Kancane kancane ngananzelela ukuthi ukhona sibili uBaba osithandayo, uNkulunkulu olomusa. Ukulandela izimiso zikaJehova ezilungileyo bekulokhu kungivikela kakhulu. Aluba kangizange ngintshintshe ngabe sengafa njengoba abanye ababengabangane bami emdlalweni wenqindi sebafa. Bengilokhu ngithokoza kakhulu selokhu ngaqalisa ukukhonza uJehova.”

UNGAKHALALI!

Ucabanga ukuthi kumele sibe ngabantu abanjani njengoba silindele ukuphela komhlaba lo omubi? Ungakhohlwa ukuthi ‘sihlanyela okuthokozisa umoya’ njalo ‘sizavuna ukuphila okulaphakade.’ Ngakho “kasingadinwa yikwenza okuhle, ngoba ngesikhathi esifaneleyo sizavuna isivuno uma singadeli.” (Gal. 6:8, 9) Sengathi uJehova angasincedisa ukuthi sibekezele njalo sisebenze gadalala ukuze sibe lobuntu obuhle obuzasenza sisinde ngesikhathi ‘sokuhlupheka okukhulu’ futhi siqhubeke sikhonza uJehova ngentokozo.​—Isam. 7:9, 13, 14; Jak. 1:2-4.

Silesiqiniselo sokuthi uma sibekezela sizathola umvuzo ngoba uNkulunkulu kasoze awukhohlwe umsebenzi wethu lothando esamtshengisa lona kanye lebizo lakhe. Nxa singaqhubeka sithokoza ekukhonzeni uJehova sizakuba njengomhubi uDavida, owathi: “Sengibeke uJehova phambi kwami kokuphela. Njengoba ekwesokunene sami, angiyikuzanyazanyiswa. Ngakho-ke inhliziyo yami iyathokoza lolimi lwami luyajabula; lomzimba wami uzaphumula uvikelekile.”​—Hubo. 16:8, 9.