Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

Usakhumbula Yini?

Usakhumbula Yini?

Ubuzibala yini izihloko ezisanda kuphuma ku-Nqabayokulinda? Nxa kunjalo, ungenelisa yini ukuphendula imibuzo elandelayo?

Yibuphi ubufakazi obuseBhayibhilini obutshengisa ukuthi uNkulunkulu ulesihawu?

Ngesikhathi abantu bako-Israyeli beyizigqili eGibhithe, uNkulunkulu wakubona ukuhlupheka kwabo futhi kwamzwisa ubuhlungu. (Eks. 3:7; Isaya. 63:9) Sidalwe ngomfanekiso kaNkulunkulu yikho sisenelisa ukuzwela abanye. UNkulunkulu ulesihawu kithi lanxa singabe sizeyisa futhi sibona angathi ngeke asithande.​—wp18.3, amakhasi 8-9.

UJesu wabasiza njani abalandeli bakhe ukuthi banqobe ubandlululo?

AmaJuda amanengi aphila ngesikhathi sikaJesu ayelobandlululo. UKhristu wakhuthaza abalandeli bakhe ukuthi bathobeke futhi bangazigqaji ngokuthi bangumhlobo bani. Kwakumele bamanyane njalo bathandane.​—w18.06, amakhasi 9-10.

Kungani uMosi engangenanga eLizweni Lesithembiso futhi lokho kusifundisani?

UMosi wayengumngane kaJehova. (Dute. 34:10) Kwathi sekusiyaphela iminyaka engu-40 abako-Israyeli besenkangala, baphinda bakhonona ngokuswelakala kwamanzi. UNkulunkulu watshela uMosi ukuthi akhulume ledwala kodwa yena walitshaya. Ngakho okungabe kwenza uJehova wazondela uMosi yikuthi kazange alandele lokho ayemtshele khona loba ukuthi kazange amnike udumo. (Nani. 20:6-12) Lokhu kusifundisa ukuthi kuqakathekile ukulalela uJehova lokumnika udumo.​—w18.07, amakhasi 13-14.

Kuyini okungenza sahlulele abanye ngalokho esikubona ngamehlo?

Izinto ezintathu ezenza abantu bahlulele ngalokho abakubona ngamehlo yilezi: ukuthi bangumhlobo bani, balemali enganani lokuthi baleminyaka emingaki. Kuqakathekile ukuthi sizame ukubona abanye ngendlela uNkulunkulu ababona ngayo. (ImiSeb. 10:34, 35)​—w18.08, amakhasi 8-12.

AmaKhristu asekhulile angabanceda njani abanye?

UNkulunkulu uyabaqakathekisa abazalwane abatshiyele abanye imisebenzi ababeyenza futhi kunengi abangakwenza ukuze basize abanye. Bangaqhuba izifundo zeBhayibhili kumbe bathuthukise inkonzo yabo. Bangasiza abangasayifezi inkonzo kumbe bafunde iBhayibhili lamadoda alabomkabo abangoFakazi.​—w18.09, amakhasi 8-11.

Kuyini okutholakala eBhokisini Elilamathuluzi Okufundisa?

Kulamakhadi e-jw.org, izimemo, amaphetshana angu-8 kanye le-Nqabayokulinda le-Vukani. Kanti njalo kulamabhukwana kanye lamabhuku amabili esiwasebenzisa ukufunda labantu iBhayibhili. Kulamavidiyo amane, enye yakhona ilesihloko esithi Kungani Kumele Ulifunde IBhayibhili?​—w18.10, ikhasi 16.

IZaga 23:23 zithi kumele ‘sithenge iqiniso.’ Singakwenza njani lokho?

Kasilikhipheli imali iqiniso. Kodwa kumele sisebenzise isikhathi sethu futhi sidele esikuthandayo ukuze silithole.​—w18.11, ikhasi 4.

Kuyini esikufunda endleleni uHoseya aphatha ngayo umkakhe uGomeri?

Lanxa uGomeri wayelokhu ephinga, uHoseya wamthethelela futhi kazange achithe umtshado wabo. Ngakho nxa umKhristu otshadileyo engaziphatha kubi kwezemacansini, umkakhe angakhetha ukumxolela. Nxa owonelweyo engaya emacansini lalowo owonileyo, iBhayibhili liyabe lingasamvumeli ukuthi achithe umtshado.​—w18.12, ikhasi 13.