Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

Imibuzo Ebuzwa Ngabafundi

Imibuzo Ebuzwa Ngabafundi

Kutshoni ukuthi umphostoli uPhawuli “wathathwa wasiwa ezulwini lesithathu” kanye ‘lasepharadayisi’?​—2 Khor. 12:2-4.

Ku-2 Khorinte 12:2, 3 uPhawuli wakhuluma ngomuntu ‘owathathwa wasiwa ezulwini lesithathu.’ Wayengubani lowomuntu? Ngesikhathi uPhawuli ebhalela ibandla laseKhorinte waveza ukuthi uNkulunkulu wayemenze waba ngumphostoli. (2 Khor. 11:5, 23) Ngemva kwalokho wakhuluma “ngemibono langezambulo ezivela eNkosini.” Pho ngubani lowomuntu owamukela imibono lezambulo lezo? Kulengqondo ukuthi siphethe ngokuthi nguPhawuli ngoba endabeni le kazange aqambe abanye abazalwane.​—2 Khor. 12:1, 5.

Ngakho uPhawuli nguye ‘owathathwa wasiwa ezulwini lesithathu’ kanye ‘lasepharadayisi.’ (2 Khor. 12:2-4) Wasebenzisa ibala elithi ‘izambulo’ elitshengisa ukuthi wayengabe embulelwe lokho okuzakuba khona ngesikhathi esizayo.

Yiliphi ‘izulu lesithathu’ elabonwa nguPhawuli?

EBhayibhilini ibala elithi “izulu” lingatsho isibhakabhaka lezinye izinto ezidaliweyo ezisemkhathini. (Gen. 11:4; 27:28; Mat. 6:26) Kodwa liyasetshenziswa langezinye izindlela. Kwezinye izikhathi litsho imibuso yabantu. (Dan. 4:20-22) Lingaphinda litsho ukubusa kukaNkulunkulu esebenzisa uMbuso wakhe.​—Isam. 21:1.

UPhawuli yena wabona ‘izulu lesithathu.’ Kungani kuthiwa ngelesithathu? Kweminye imibhalo into iyaphindwa kuze kube kathathu ukuze igcizelelwe loba kukhanye ukuthi iliqiniso. (Isaya. 6:3; Hez. 21:27; Isam. 4:8) Yikho-ke lapho uPhawuli ekhuluma ‘ngezulu lesithathu’ wayengabe esitsho ubukhosi obuphakemeyo kumbe umbuso omkhulu ukwedlula yonke. Ubukhosi lobu ngobukaJesu Khristu ozabusa eMbusweni kaNkulunkulu encediswa ngabangu-144 000. (Khangela ibhuku elithi Insight on the Scriptures, Vol. 1, amakhasi 1059 lo-1062.) UMbuso lo yiwo uPhetro awubiza ngokuthi ‘lizulu elitsha’ esililindeleyo futhi esalithenjiswa nguNkulunkulu.​—2 Phet. 3:13.

Yiliphi ‘ipharadayisi’ uPhawuli ayekhuluma ngalo?

Ibala elithi ‘ipharadayisi’ lalo lingatsho izinto ezinengi. Okokuqala, lingatsho iPharadayisi elizakuba semhlabeni ngesikhathi esizayo ngoba uNkulunkulu wathi edala abantu wabanika umhlaba ukuze ube likhaya labo. Okwesibili, lingatsho ukuthula uNkulunkulu azakupha abantu bakhe emhlabeni omutsha. Okwesithathu, lingatsho umumo omuhle osezulwini obizwa ngokuthi ‘lipharadayisi likaNkulunkulu’ kuSambulo 2:7.​—Khangela iNqabayokulinda kaJuly 1 2015, kukhasi 12 indima 8.

Kungenzakala ukuthi ku-2 Khorinte 12:4 uPhawuli wayesitsho izinto lezo zontathu ngesikhathi elandisa okwakwenzakele kuye.

Manje singayifinqa sithini indaba le?

Kumele ukuthi ‘izulu lesithathu’ okukhulunywa ngalo ku-2 Khorinte 12:2 nguMbuso kaMesiya futhi yilo “izulu elitsha” elichazwa ku-2 Phetro 3:13. Ozabusa eMbusweni lo nguJesu Khristu encediswa ngabangu-144 000.

UMbuso lo ubizwa ngokuthi ‘lizulu lesithathu’ ngoba mkhulu kulayo yonke imibuso futhi ubukhosi bawo buphakeme kakhulu.

‘Ipharadayisi’ uPhawuli ‘asiwa’ kulo ngombono lingabe lisitsho izinto ezintathu. Okokuqala, lingatsho iPharadayisi elizakuba semhlabeni ngesikhathi esizayo. Okwesibili, lingatsho ukuthula uNkulunkulu azakupha abantu bakhe ngalesosikhathi, okuzabe kukuhle kakhulu ukwedlula ukuthula esilakho khathesi enhlanganisweni yakhe. Okwesithathu, lingatsho ‘ipharadayisi likaNkulunkulu’ lasezulwini elizakuba khona ngesikhathi sinye lePharadayisi lasemhlabeni.

Lokho kwenza sizwisise ukuthi iPharadayisi ligoqela izulu elitsha lomhlaba omutsha. Lolu kuzabe kuluhlelo olutsha olugoqela uhulumende kaNkulunkulu ozabe usezulwini kanye labantu bakhe abazamkhonza besemhlabeni oliPharadayisi.