Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

Kuhloniphe “Lokho UNkulunkulu Asekuhlanganisile”

Kuhloniphe “Lokho UNkulunkulu Asekuhlanganisile”

“Lokho uNkulunkulu asekuhlanganisile akungehlukaniswa muntu.”​—MAK. 10:9.

IZINGOMA: 131, 132

1, 2. UHebheru 13:4 usikhuthaza ukuthi senzeni?

SONKE sizimisele ukudumisa uJehova. Kufanele simhloniphe kakhulu futhi uthembisa ukuthi nxa singenza njalo laye uzasihlonipha. (1 Sam. 2:30; Zaga. 3:9; Isam. 4:11) Ufuna lokuthi sihloniphe iziphathamandla kanye labanye abantu. (Rom. 12:10; 13:7) Kodwa kukhona okunye okuqakathekileyo afuna sikuhloniphe.

2 Umphostoli uPhawuli wathi: “Umtshado kumele uhlonitshwe yibo bonke njalo umbheda womtshado akumelanga ungcoliswe.” (Heb. 13:4, NW.) Lapha uPhawuli wayekhuthaza amaKhristu ukuthi ahloniphe umtshado futhi awuphathe njengento eligugu. Wena uyawuqakathekisa yini umtshado?

3. UJesu wathini ngomtshado? (Khangela umfanekiso osekuqaliseni.)

3 Nxa sihlonipha umtshado siyabe silingisela uJesu. AbaFarisi bathi bembuza ngendaba yokuchitha umtshado wabakhumbuza amazwi akhulunywa nguNkulunkulu ngesikhathi ehlanganisa u-Adamu lo-Eva, athi: “Ngalesisizatho indoda izatshiya uyise lonina imanyane lomfazi wayo, kuthi labo bobabili babe nyamanye.” UJesu waqhubeka wathi: “Lokho uNkulunkulu asekuhlanganisile akungehlukaniswa muntu.”​—Bala uMakho 10:2-12; Gen. 2:24.

4. Kuyini uJehova ayekuhlosile ngesikhathi esungula umtshado?

 4 Okwatshiwo nguJesu kugcizelela ukuthi umtshado wasungulwa nguNkulunkulu njalo akumelanga uchithwe. UNkulunkulu kazange athi u-Adamu lo-Eva babengawuchitha umtshado wabo nxa befuna. Wayehlose ukuthi indoda ibe lomfazi oyedwa, lomfazi abe lendoda eyodwa futhi “bobabili” bamanyane kuze kube nini lanini.

IZINTO EZANTSHINTSHA UMTSHADO OKWESIKHATSHANA

5. Ukufa kwaletha luphi untshintsho emtshadweni?

5 Lanxa uNkulunkulu wayefuna abatshadileyo bahlale bonke kuze kube phakade, izinto zantshintsha. Isono sika-Adamu lo-Eva saletha ukufa futhi ukufa kwaqala ukwehlukanisa abatshadileyo. UPhawuli wakuveza lokho ngesikhathi echasisa ukuthi amaKhristu ayengasekho ngaphansi koMthetho kaMosi. Wathi nxa umuntu angafelwa ngumkakhe, umtshado uyaphela njalo uyabe esekhululekile ukuphinda atshade.​—Rom. 7:1-3.

6. UMthetho kaMosi wawutshengisa njani ukuthi uNkulunkulu uyawuqakathekisa umtshado?

6 Ngesikhathi uNkulunkulu enika abakoIsrayeli uMthetho isithembu sasesivele sikhona. UMthetho kawuzange usiqede isithembu kodwa wawuvikela abesifazana labantwana ukuze bangaphathwa kubi. Ngokwesibonelo, nxa um-Israyeli wayengatshada lesigqili abesephinda athathe omunye umfazi, kwakumele aqhubeke enakekela umfazi wakhe wokuqala ngokumnika ukudla, izigqoko langokwembatha laye. Kuyakhanya ukuthi uNkulunkulu wayefuna indoda ivikele futhi inakekele umfazi wayo wokuqala. (Eks. 21:9, 10) Pho thina sifundani? Lanxa singekho ngaphansi koMthetho, izimiso ezikuwo zisifundisa ukuthi uJehova uyawuqakathekisa umtshado. Lokhu kwenza lathi sizimisele ukuwuhlonipha.

7, 8. (a) UMthetho okuDutheronomi 24:1 wawusithini ngokuchitha umtshado? (b) UJehova uthini ngokuchitha umtshado?

7 UMthetho kaMosi wawusithini ngokuchitha umtshado? Lanxa uJehova wayengahlosanga ukuthi umtshado uchithwe, uMthetho awunika ama-Israyeli wawuyivumela indoda ukuthi yehlukane lomkayo nxa ingathola “ihlazo ngaye.” (Bala uDutheronomi 24:1.) IMibhalo kayisitsheli ukuthi ‘lelohlazo’ lalingaba yini kodwa kumele ukuthi laliyinto embi kakhulu futhi eyangisayo. (Dute. 23:14) Kodwa okudanisayo yikuthi ngesikhathi sikaJesu amaJuda amanengi ayesechitha imitshado yawo “loba kungasiphi isizatho.” (Mat. 19:3) Thina akumelanga senze njalo.

8 Umphrofethi uMalakhi waveza ukuthi uJehova uthini ngokuchitha umtshado. Ngalesosikhathi amadoda amanengi ayeseqila ‘abafazi bobutsha bawo’ ukuze ehlukane labo. Amanye ayesenzela ukuthatha abesifazana bezizweni ababesesebatsha. Yikho uNkulunkulu wathi: “Ngiyakuzonda ukuchitha umtshado.” (Mal. 2:14-16) Amazwi la avumelana lalokho ayevele ekutshilo ngesikhathi ehlanganisa u-Adamu lo-Eva. Wathi: ‘Indoda izamanyana lomkayo babe nyamanye.’ (Gen. 2:24) LoJesu wagcizelela ukuthi uYise uyawuhlonipha umtshado, yikho wathi: “Lokho uNkulunkulu asekuhlanganisile akungehlukaniswa muntu.”​—Mat. 19:6.

ISIZATHO ESINGENZA UMUNTU ACHITHE UMTSHADO

9. Atshoni amazwi kaJesu akuMakho 10:11, 12?

9 Pho sikhona yini isizatho esingenza umKhristu achithe umtshado abesetshada lomunye umuntu? UJesu wathi: “Loba ngubani olahla umfazi wakhe athathe omunye umfazi uyafeba kuye. Laye uma elahla indoda yakhe endele kwenye, uyafeba.” (Mak. 10:11, 12; Luk. 16:18) Amazwi la atshengisa ukuthi uJesu wayewuhlonipha umtshado futhi wayefuna labanye bawuhloniphe. Nxa umuntu engachitha umtshado wakhe ngobuqili abesetshada lomunye umuntu, uyabe  efeba ngoba ukudivosa ngendlela enjalo akutsho ukuthi umtshado usuphelile. KuNkulunkulu abantu labo bayabe belokhu ‘benyamanye.’ UJesu waphinda wathi indoda elahla umkayo engonanga lutho imenza afebe. Kungani watsho njalo? Ngesikhathi sikaJesu owesifazana ochithekelwe ngumtshado wayengakubona kungcono ukuthi aphinde atshade ukuze athole indoda engamgcina. Nxa wayengenza njalo, laye wayeyabe esefeba.

10. Yisiphi isizatho esingenza umKhristu achithe umtshado njalo akhululeke ukutshada kutsha?

10 UJesu wakhuluma ngesizatho esingenza umuntu achithe umtshado. Wathi: “Ngilitshela ukuthi lowo olahla umkakhe, ngaphandle kokuba efebile, athathe omunye umfazi uyaphinga.” (Mat. 19:9) UJesu wayeke wakhuluma ngakho lokhu eNtshumayelweni YaseNtabeni. (Mat. 5:31, 32) Kuzehlakalo lezi zombili wasebenzisa ibala elithi “efebile.” NgesiGrikhi ibala leli ngelithi por·neiʹa futhi lichaza loba yisiphi isenzo sokuziphatha kubi kwezemacansini. Lingatsho ukuphinga, ukuthengisa umzimba, ukulala lomuntu ongatshadanga laye, ubutabane kanye lokulala lenyamazana. Ngakho nxa umuntu otshadileyo engaziphatha kubi kwezemacansini, umkakhe angazikhethela ukuthi uyawuchitha yini umtshado loba hatshi. Nxa engakhetha ukuwuchitha, lowomtshado uyabe usuphelile lakuNkulunkulu.

11. Kuyini okungenza umKhristu akhethe ukungachithi umtshado lanxa iMibhalo imvumela ukuthi enze njalo?

11 Unanzelele yini ukuthi uJesu kazange athi nxa umuntu otshadileyo angaziphatha kubi kwezemacansini (por·neiʹa) sekumele umtshado uhle uchitheke? Ngokwesibonelo nxa indoda ingafeba, umkayo angakhetha ukuyixolela ngenxa yokuthi uyabe elokhu eyithanda. Ngakho angakubona kungcono ukuthi bakhulumisane kulokuthi bachithe umtshado ngoba lokho kungabadalela ezinye izinhlupho. Angabe ezibuza ukuthi uzanakekelwa ngubani lokuthi izifiso zakhe zemacansini zizasuthiswa ngubani. Isizungu sona sizamthini? Abantwana bona-ke? Uzenelisa yini ukubafundisa ngoJehova eseyedwa? (1 Khor. 7:14) Imibuzo le itshengisa ukuthi nxa umuntu angakhetha ukuchitha umtshado angehlelwa zinhlupho ezithile.

12, 13. (a) Kuyini okwenzakala kuHoseya? (b) Kungani uHoseya waphinda wamthatha uGomeri waba ngumkakhe njalo indaba le isifundisani ngomtshado?

 12 Okwenzakala kumphrofethi uHoseya kuyacacisa ukuthi uNkulunkulu uyawuqakathekisa umtshado. UNkulunkulu watshela uHoseya ukuthi athathe umfazi owayezakuba ‘yisifebe’ futhi owayezazala ‘abantwana bobufebe.’ Umfazi lo kwakuthiwa nguGomeri njalo “wathatha isisu wamzalela indodana.” (Hos. 1:2, 3) Ngokuya kwesikhathi uGomeri waba lendodakazi lendodana futhi kungenzakala ukuthi bobabili babengasibantwana bakaHoseya. Lanxa wayelokhu efeba, uHoseya kazange amlahle. UGomeri wacina emtshiya uHoseya wayakuba yisigqili, kodwa uJehova watshela uHoseya ukuthi ahambe ayemthatha umkakhe. (Hos. 3:1, 2) UJehova wayesebenzisa indaba kaHoseya ukuze atshengise ukuthi wayelokhu ebathethelela abako-Israyeli lanxa babengathembekanga kuye. Indaba le isifundisani?

13 Isifundisa ukuthi nxa umuntu otshadileyo angafeba, kuyabe sekumele omunye wakhe azikhethele ukuthi uzawuchitha yini umtshado kumbe uzamxolela. UJesu wathi owonelweyo uyabe esekhululekile ukuchitha umtshado abesetshada kutsha nxa efuna. Kodwa nxa engakhetha ukumxolela uyabe engaphambanisi ngoba lokho yikho kanye okwenziwa nguHoseya. Wayixolela inkosikazi yakhe futhi kwasekumele ihlale ithembekile. UHoseya kazange ‘embathe’ loGomeri okwesikhathi esithile. (Hos. 3:3) Kodwa kumele ukuthi ngemva kwalokho waqala futhi ukuya emacansini lomkakhe. Lokhu kwakutshengisa ukuthi uNkulunkulu wayezimisele ukuxolela abako-Israyeli aphinde abamukele ukuthi babe ngabantu bakhe. (Hos. 1:11; 3:3-5) Indaba le yenza sizwisise ukuthi nxa umuntu otshadileyo angaya emacansini lomkakhe ofebileyo, uyabe etshengisa ukuthi usemxolele. (1 Khor. 7:3, 5) Nxa esekwenzile lokho, siyabe sesingasekho isizatho sokuthi achithe umtshado. Kuyabe sekumele bancedisane ukuqinisa umtshado wabo ukuze kukhanye ukuthi bayawuqakathekisa njengoJehova.

HLONIPHA UMTSHADO WAKHO LANXA ULEZINHLUPHO

14. U-1 Khorinte 7:10, 11 utshengisa ukuthi kuyini okungenzakala kwabatshadileyo kwezinye izikhathi?

14 Sesibonile ukuthi uJehova loJesu bayawuhlonipha umtshado. Ngakho amaKhristu lawo kufanele awuhloniphe. Kodwa lokhu kungaba nzima ngoba sonke silesono. (Rom. 7:18-23) Lamanye amaKhristu okuqala ayelezinhlupho ezimulini zawo, yikho uPhawuli wabhala ukuthi “umfazi akumelanga ehlukane lendoda yakhe.” Loba kunjalo, abanye abatshadileyo babeke behlukane okwesikhatshana lanxa umtshado wabo ungachithekanga.​—Bala u-1 Khorinte 7:10, 11.

Kuyini okumele kwenziwe ngabatshadileyo nxa belezinhlupho emtshadweni wabo? (Khangela indima 15)

15, 16. (a) Nxa abatshadileyo bengahlalisananga kuhle kumele bazimisele ukwenzani futhi kungani kumele benze njalo? (b) UmKhristu olendoda loba inkosikazi engamkhonziyo uJehova kumele enzeni nxa izinto zingasahambi kuhle emtshadweni wabo?

15 UPhawuli kazange achasise ukuthi zinhlupho bani ezazibangela ukuthi abatshadileyo behlukane okwesikhatshana. Kodwa esikunanzelelayo yikuthi wayengakhulumi ngomuntu owehlukane lomkakhe ngenxa yobufebe. Kungani sisitsho njalo? Phela nxa omunye efebile, owonelweyo uyabe eselesizatho sokuchitha umtshado abesetshada kutsha. Kodwa lapha uPhawuli wayekhuluma ngokwehlukana okwesikhatshana, yikho wathi inkosikazi eyehlukane lomkayo kumele ‘ihlale ingendanga loba ibuyisane lendoda yayo.’ Lokhu kutshengisa ukuthi kuNkulunkulu bayabe belokhu benyamanye lanxa bengahlali bonke. Yikho-ke uPhawuli wayeveza ukuthi nxa abatshadileyo belezinhlupho futhi bengasahlali bonke, kufanele bazimisele ukubuyelelana ngoba kakho oyabe efebile. Bangacela lokuthi abadala bebandla babaphathise. Abadala kabasoze basekele indoda loba inkosikazi kodwa  bazancedisa bobabili ukuthi bazwisise ukuthi iBhayibhili lithini.

16 Kumele kwenziweni nxa umKhristu elendoda loba inkosikazi engamkhonziyo uJehova? Kufanele behlukane yini nxa izinto zingasahambi kuhle emtshadweni wabo? IBhayibhili lithi umtshado ungachithwa kuphela nxa omunye efebile kodwa kalisiniki izizatho ezingenza behlukane okwesikhatshana. UPhawuli wathi: “Uma umfazi elendoda engasilokholwa evumayo ukuhlala laye, akumelanga ayilahle.” (1 Khor. 7:12, 13) Amazwi la ayasebenza lakithi lamuhla.

17, 18. Kungani abanye abafowethu labodadewethu bengabatshiyi omkabo lanxa belezinhlupho emitshadweni yabo?

17 Kwezinye izikhathi ‘indoda engasilokholwa’ ingenza izinto ezitshengisa ukuthi ‘kayivumi ukuhlala’ lomkayo. Ngokwesibonelo, ingahlala imhlukuluza kakhulu aze acine esebona ukuthi impilo yakhe isisengozini kumbe imvimbele ukukhonza uJehova loba yale ukunakekela imuli yayo. Lokho kungenza inkosikazi icine ikubona kungcono ukwehlukana lomkayo okwesikhatshana lanxa engabe esithi ‘uyavuma ukuhlala’ layo. Kodwa abanye abafowethu labodadewethu bayabubhensela ubunzima futhi bayazama ukwenza konke okusemandleni abo ukuze baqinise imitshado yabo. Kungani bekhetha ukwenza njalo?

18 Bayakwazi ukuthi ukungahlali ndawonye akutsho ukuthi umtshado usuphelile futhi bayakunanzelela ukuthi ukutshiya otshade laye kudala inhlupho okuke kwakhulunywa ngazo kundima 11. Umphostoli uPhawuli wabhala esinye isizatho esingenza abatshadileyo bakhethe ukuqhubeka bendawonye. Wathi: “Indoda engakholwayo isingcweliswe ngomkayo, lomfazi ongakholwayo usengcweliswe ngendoda yakhe ekholwayo. Kungenjalo ngabe abantwana benu bangcolile, kodwa okwamanje bangcwele.” (1 Khor. 7:14) Lamuhla kulabafowethu labodadewethu abanengi abakhethe ukuqhubeka behlala labomkabo abangakholwayo lanxa belezinhlupho emitshadweni yabo. Khathesi abanye babo sebethokoza ngoba omkabo sebantshintsha baba ngoFakazi bakaJehova.​—Bala u-1 Khorinte 7:16; 1 Phet. 3:1, 2.

19. Kungani abafowethu labodadewethu abanengi bethokoza emitshadweni yabo?

19 Esihlokweni lesi sixoxe ngalokho uJesu akutshoyo ngokuchitha umtshado kanye lokuthi umphostoli uPhawuli wathini ngokwehlukana okwesikhatshana. Bobabili babefuna ukuncedisa izinceku zikaNkulunkulu ukuthi ziwuhloniphe umtshado. Yikho enhlanganisweni kaJehova silabafowethu labodadewethu abanengi abathokozayo emitshadweni yabo. Kumele ukuthi bakhona lasebandleni okulo. Okwenza bathokoze yikuthi bayathandana kakhulu, bathembekile komunye lomunye futhi bayawuhlonipha umtshado. Indlela abaphathana ngayo itshengisa ukuthi aliqiniso amazwi kaJehova athi: “Indoda izatshiya uyise lonina ihlanganiswe lomkayo, njalo ababili laba bazakuba nyamanye.”​—Efe. 5:31, 33.