Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

Izihloko Eziphume Ku-Nqabayokulinda Laku-Vukani! Ngo-2018

Izihloko Eziphume Ku-Nqabayokulinda Laku-Vukani! Ngo-2018

Uluhlu lolu lutshengisa ukuthi isihloko ngasinye sitholakala ngaphi

INQABAYOKULINDA EFUNDWAYO

IBHAYIBHILI

 • Ncedakala Njalo Ukholise Nxa Ubala IBhayibhili, July

UKUPHILA KWAMAKHRISTU LOBUNTU OBUHLE

 • Woba Lesihawu Ebantwini, July

 • Ukuthokoza Luphawu Oluvela KuNkulunkulu, Feb.

 • Umusa Ukhanya Ngamazwi Langezenzo, Nov.

 • Ukubekezela Kutsho Ukuqinisela Ulethemba, Aug.

 • Ungakuthola Njani Ukuthula? May

 • ‘Abalungileyo Bazathokoza KuJehova,’ Dec.

 • Kungani Kuqakathekile Ukubingelela? June

OFAKAZI BAKAJEHOVA

 • U-1918—Sekuleminyaka Engu-100 Wedlula, Oct.

 • Umsebenzi Omkhulu Wokuvuna (E-Ukraine), May

 • Madoda Akhokhelayo Lingiselani UThimothi, Apr.

 • Izindaba Ezinhle Zifika EPortugal, Aug.

 • Bazinikela EMadagascar, Jan.

 • Bazinikela EMyanmar, July

 • Bazalwane Asebekhulile—UJehova Uyaliqakathekisa, Sept.

 • Inkulumo Zikazulu Zanceda Abanengi (E-Ireland), Feb.

 • Yisiphi Isipho Ongasinika UJehova? (iminikelo), Nov.

IZINDABA ZOKUPHILA

 • Zonke Izinto Ziyenzeka KuJehova (UB. Berdibaev), Feb.

 • Isiqalo Esinzima Lesiphetho Esihle (US. Herd), May

 • Ngaduduzwa Kuzo Zonke Izinhlupho Zami (U-E. Bazely), June

 • Ngazimisela Ukuthi Ngingaxegisi Izandla (UM. Danyleyko), Aug.

 • UJehova ‘Usiphathe Ngomusa’ (UJ. Bockaert), Dec.

 • UJehova Kazange Angitshiye Loba Nini (U-E. Bright), Mar.

 • UJehova Wasibusisa Isinqumo Sami (UC. Molohan), Oct.

OKUNYE

 • Sekuyisikhathi Bani? (Izikhathi zeBhayibhili), Sept.

 • Ngabe Wawuthola Umusa KaNkulunkulu (URehobhowami), June

 • Ukusebenzisa UMthetho Ukulungisa Ukungazwanani? Jan.

 • UStefane Kesabi Lapho Ehlukuluzwa, Oct.

IMIBUZO EBUZWA NGABAFUNDI

 • UPhawuli wathathwa njani “wasiwa ezulwini lesithathu” kanye ‘lasepharadayisi’? (2Kr 12:2-4), Dec.

 • Ikhomithi ibunjwe yini umzalwane lodade bangaqeda ubusuku bendawonye? July

 • Ngobani abacoli uJesu ayekhuluma ngabo? Nov.

 • Kungani uPhawuli edwetshwa elempabanga? Mar.

 • Kungani kungavunyelwa ukufaka amabhuku ethu kuwebhusayithi? Apr.

 • Lantshintshelwani iHubo 144:12-15? Apr.

IZIHLOKO EZIFUNDWAYO

 • UnguSomandla Kodwa Uyazwisisa, Sept.

 • Ntshintsha Imicabango Yakho Ihambelane LekaJehova Nov.

 • Kungani Kuqakathekile Ukuthi Ubhabhathizwe? Mar.

 • Zwisisa Njalo Ube Lomusa NjengoJehova, Sept.

 • “Thenga Iqiniso Ungalithengisi,” Nov.

 • UJehova Uyasilaya Ngoba Uyasithanda, Mar.

 • Ungahluleli Ngalokho Okubona Ngamehlo, Aug.

 • Qala Uyizwisise Indaba, Aug.

 • Uyamazi Yini UJehova NjengoNowa LoDanyeli LoJobe? Feb.

 • Khuthazanani “Ikakhulu Njengoba Libona USuku Lusondela,” Apr.

 • Bayathokoza Abaphanayo, Aug.

 • Bayathokoza Abakhonza ‘UNkulunkulu Othokozayo,’ Sept.

 • “Abakhatheleyo Uyabanika Amandla,” Jan.

 • Kuhloniphe “Lokho UNkulunkulu Asekuhlanganisile,” Dec.

 • “Lingaze Lizazi Lezi Izinto Lizabusiswa Nxa Lizenza,” Sept.

 • Lingisela Isibonelo SikaDanyeli LoNowa LoJobe, Feb.

 • Lingisela UJehova UNkulunkulu Okhuthazayo, Apr.

 • ‘Ngizahamba Eqinisweni Lakho,’ Nov.

 • UJehova Uyabathanda Labo Abathela Izithelo Ngokubekezela, May

 • Qhubeka Ubathanda Abanye Ukuze Ubakhe, Sept.

 • Sazi Isitha Sakho, May

 • Qeqetsha Umzwangedwa Ngezimiso Lemithetho KaNkulunkulu, June

 • “Yenzani Ukukhanya Kwenu Kukhanye,” June

 • ‘Lalela Imfundiso Yami Ukuze Uhlakaniphe,’ Mar.

 • Ungakhathazeki Kakhulu Lanxa Izimo Zintshintsha, Oct.

 • Kumele Sibe Munye Njengoba uJehova LoJesu Bemunye, June

 • Qhubeka Uqinisa Ubuhlobo Bakho LoNkulunkulu, Feb.

 • “UMbuso Wami Kayisiwo Walo Umhlaba,” June

 • Bazali Ncedisani Abantwabenu Babhabhathizwe, Mar.

 • Umbuthano Osenza Simanyane, Jan.

 • Mthembe UMkhokheli Wethu—UKhristu, Oct.

 • Lizawubona Umahluko Phakathi Kolungileyo Lomubi, Jan.

 • “Sizabonana EPharadayisi!” Dec.

 • Khonza UJehova UNkulunkulu Wenkululeko, Apr.

 • Khuluma Iqiniso, Oct.

 • Fundisa Iqiniso, Oct.

 • Kungani Kuqakathekile Ukuba Lomusa? Mar.

 • Ungayithola Njani Inkululeko Yeqiniso? Apr.

 • Themba UJehova Uthole Ukuphila! Nov.

 • SingabakaJehova, July

 • Kutshoni Ukuba Lobuhlobo Obuhle LoNkulunkulu? Feb.

 • Kuyini Okungenza Uthole Intokozo Yeqiniso? Jan.

 • Uwakhangelise Kubani Amehlo Akho? July

 • “Ngubani OngokaJehova?” July

 • Ngubani Obumba Imicabango Yakho? Nov.

 • Ufuna Udumo Oluvela Kubani? July

 • Nikela KuJehova Lanxa Engumnikazi Wezinto Zonke, Jan.

 • Kungani Siqhubeka ‘Sithela Izithelo Ezinengi?’ May

 • Sebenza LoJehova Nsuku Zonke, Aug.

 • Batsha Melanani LoSathane, May

 • Abatsha Bangenzani Ukuze Baphumelele Empilweni? Dec.

 • Batsha, UMdali Wenu Ufuna Lithokoze, Dec.

 • Batsha Liyahlela Yini Elifuna Ukukwenza Ekukhonzeni? Apr.

INQABAYOKULINDA KAZULU WONKE

 • UNkulunkulu Ulendaba Lawe Yini? No. 3

 • IBhayibhili Lilokhu Lisebenza Yini Lamuhla? No. 1

 • Ikusasa Lakho Lizabe Linjani? No. 2

VUKANI!

 • Kuyini Okunganceda Abafelweyo? No. 3

 • Izinto Ezenza Imuli Ithokoze, No. 2

 • Kuyini Okungenza Uthokoze? No. 1