Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

Batsha, UMdali Wenu Ufuna Lithokoze

Batsha, UMdali Wenu Ufuna Lithokoze

‘Usuthisa izifiso zakho ngezinto ezinhle.’​—HUBO. 103:5.

IZINGOMA: 135, 39

1, 2. Kungani kuqakathekile ukuthi ulalele uMdali wakho nxa ukhetha ofuna ukukwenza empilweni? (Khangela imifanekiso esekuqaliseni.)

LEZINSUKU banengi abantu abacebisa abasakhulayo ngokuthi bangenzani empilweni nxa bangakhula. Mhlawumbe lawe usuke wezwa ababalisi, izikhwicamfundo labanye abantu nje bekukhuthaza ukuthi ugijimise imfundo ephezulu ukuze uthole umsebenzi olemali. Kodwa lokho kayisikho uJehova afuna ukwenze. Kuqakathekile sibili ukuthi ufunde uqinise ukuze uthole ongaziphilisa ngakho nxa usuqedile isikolo. (Kol. 3:23) Lanxa kunjalo, uJehova ukukhuthaza ukuthi usebenzise izimiso eziseBhayibhilini nxa ukhetha ofuna ukukwenza empilweni. Izimiso lezi zizakusiza ukuthi uqhubeke usenza intando yakhe kulezinsuku zokucina.​—Mat. 24:14.

2 Hlala ukhumbula ukuthi akulalutho uJehova angalwaziyo. Uyakwazi ukuthi kuyini okuzakwenzakala ngesikhathi esizayo lokuthi sekusele isikhathi esinganani ukuthi ukuphela kufike. (Isaya. 46:10; Mat. 24:3, 36) UJehova uyakwazi ukuthi wena  ungumuntu onjani lokuthi kuyini okungenza uthokoze loba ungathokozi empilweni. Ngakho lanxa abantu bengakunika amacebo akhanya elengqondo, kawasoze akwenze uhlakaniphe nxa engasekelwanga eLizwini likaNkulunkulu.​—Zaga. 19:21.

“AKULAKUHLAKANIPHA . . . OKUNGANQOBA UJEHOVA”

3, 4. Kuyini okwehlela u-Adamu lo-Eva kanye lenzalo yabo ngenxa yokulalela icebo likaSathane?

3 Kusukela kudala abantu bebelokhu benikwa amacebo angalunganga. USathane nguye owaqala ukukwenza lokhu ensimini yase-Edeni. Wenza u-Eva wacabanga ukuthi yena lomkakhe babezathokoza kakhulu nxa bengazikhethela abakufunayo empilweni. (Gen. 3:1-6) U-Eva wabona angathi icebo lelo lalilihle kanti uSathane uyabaqila. USathane wayengelandaba labo, ayekufuna nje yikuthi u-Adamu lo-Eva kanye lenzalo yabo bakhonze yena kulokuthi bakhonze uJehova. Kodwa akulalutho ayebenzele lona. UJehova nguye owayebanike konke ababelakho. Wabadala wabahlanganisa baba yindoda lomfazi futhi wabanika ikhaya elihle ukuze bahlale kulo bethokoza kuze kube nini lanini.

4 Kuyadanisa ukuthi u-Adamu lo-Eva bahlamukela uNkulunkulu. Yikho ngokuya kwesikhathi baguga bacina besifa. Basebefanana leluba eliquntwe kunina elilokhu libuna kancane kancane lize licine selifile. Lathi lamuhla sithwele nzima ngenxa yesono abasenzayo. (Rom. 5:12) Lanxa kunjalo abantu abanengi kabamlaleli uNkulunkulu, bafuna ukuzenzela umathanda. (Efe. 2:1-3) Lokhu kudale inhlupho ezinengi ezenza sibone ukuthi “akulakuhlakanipha . . . okunganqoba uJehova.”​—Zaga. 21:30.

5. Kuyini uJehova ayekwazi ukuthi kuzakwenzakala njalo kugcwaliseke njani?

5 Lanxa u-Adamu lo-Eva bahlamuka, uJehova wayekwazi ukuthi bakhona abantu ababezafuna ukumazi lokumkhonza. Abanye babo yini lina abasakhulayo. (Hubo. 103:17, 18; 110:3) UJehova uyalithanda kakhulu. Zinengi ‘izinto ezinhle’ alinika zona ezenza lithokoze. (Bala iHubo 103:5; Zaga. 10:22) Ngokwesibonelo ulipha imfundo eqinisa ukholo, abangane abahle, inkululeko yeqiniso futhi ufuna lithuthuke ekukhonzeni. Ake sixoxe ngazo izinto lezi.

UJEHOVA ULINIKA IMFUNDO EQINISA UKHOLO

6. Kungani kufanele lilalele uJehova njalo kuyini alinike khona?

6 Abantu abafanani lezinyamazana ngoba bona balesifiso sokumazi uMdali wabo lesokumkhonza. UNkulunkulu nguye kuphela ongenelisa ukusigcwalisa isifiso leso. (Mat. 4:4) Ngakho nxa lingamlalela lizathokoza, lihlakaniphe njalo libe lokuqedisisa. UJesu wathi: “Bayathokoza abakunanzelelayo ukuthi kumele bakhokhelwe nguNkulunkulu.” (Mat. 5:3, NW.) UNkulunkulu ulinike iLizwi lakhe kanye lemfundo eqinisa ukholo eliyiphakulelwa ‘yinceku ethembekileyo lehlakaniphileyo.’ (Mat. 24:45) Imfundo le injengokudla okulomsoco futhi iyithaphutshiye!​—Isaya. 65:13, 14.

7. Imfundo evela kuNkulunkulu ikunceda njani?

7 Imfundo le eliyiphiwa nguNkulunkulu iyalivikela ngoba ilenza lihlakaniphe futhi lenelise ukwehlukanisa okuhle lokubi. (Bala iZaga 2:10-14.) Ngokwesibonelo, iyalisiza ukuthi lingathatheki ngamanga akhulunywa ngabantu abathi akulaNkulunkulu lalabo abathi ukuba lemali yikho okungenza umuntu athokoze. Iyalinceda lokuthi libalekele izifiso ezimbi  lemikhuba engalilimaza. Ngakho yenza konke okusemandleni akho ukuze uthole ukuhlakanipha njalo wenelise ukwehlukanisa okuhle lokubi. Nxa ungakwenza lokhu uzabona ukuthi uJehova uyakuthanda futhi ufuna uphumelele empilweni.​—Hubo. 34:8; Isaya. 48:17, 18.

8. Kungani kufanele uqinise ubuhlobo bakho loNkulunkulu khathesi futhi lokho kuzakunceda njani ngesikhathi esizayo?

8 Sekuseduze ukuthi ukuhlupheka okukhulu kufike. Ngalesosikhathi kuzabe kunzima, mhlawumbe size siswele khona okuya ethunjini. Pho sizaphephela ngaphi? UJehova uthembisa ukuthi uzasivikela futhi asinakekele. (Hab. 3:2, 12-19) Ngakho khathesi yiso isikhathi sokuthi uqinise ubuhlobo bakho loYihlo osezulwini njalo uzimisele ukumthemba ngenhliziyo yonke. (2 Phet. 2:9) Kuzakuthi-ke izinto sezinzima wenelise ukuqhubeka ulesibindi njengomhubi uDavida owabhala wathi: “Sengibeke uJehova phambi kwami kokuphela. Njengoba ekwesokunene sami, angiyikuzanyazanyiswa.”​—Hubo. 16:8.

UJEHOVA ULINIKA ABANGANE ABAHLE KAKHULU

9. (a) UJohane 6:44 uthi kuyini uJehova akwenzayo? (b) Kuyini oyake ukunanzelele nxa uqala ukuhlangana labanye oFakazi?

9 Sonke esikhonza uJehova singamalunga emuli yakhe. UJehova wahlola izinhliziyo zethu wabona okuhle kithi, wasesisondeza kuye ukuze simkhonze. (Bala uJohane 6:44.) Ukuba semulini yinye kwenza sazane ngcono. Ngokwesibonelo, nxa uqala ukuhlangana lomuntu ongasiFakazi kaJehova, kuyini oyabe ukwazi ngaye? Mhlawumbe uyabe usazi ibizo lakhe lokuthi ukhangeleka njani kuphela. Kodwa nxa uqala ukuhlangana loFakazi, kunengi oyabe ukwazi ngaye. Lanxa lakhuliswa ngendlela etshiyeneyo, livela emazweni atshiyeneyo futhi lilamasiko atshiyeneyo, kuba angathi kudala lazana!

UJehova ufuna sithole abangane abahle futhi sithuthuke ekukhonzeni (Khangela indima 9-12)

10, 11. Kuyini okwenza abantu bakaJehova bazane njalo lokho kusinceda ngani?

10 Okwenza kukhanye angathi uyazana lomzalwane lanxa uqala ukumbona yikuthi lobabili likhuluma ulimi lunye, ‘ulimi oluhlambulukileyo.’ (Zef. 3:9, NW.) Lokhu kutsho  ukuthi likholwa izinto ezifananayo. Ngokwesibonelo likhonza uNkulunkulu ofananayo, liyayazi imithetho yakhe yokuziphatha njalo lilethemba elifananayo. Izinto lezi zenza lithembane njalo libe lobungane obuqinileyo.

11 Yikho-ke siyabe singaphosisi nxa sisithi uJehova ukuphe abangane abahle kulabo bonke. Lanxa ungakaze ubabone bagcwele umhlaba wonke! Lesi yisibusiso esikhulu ongeke usithole loba ngaphi.

UJEHOVA UFUNA UTHUTHUKISE INDLELA OMKHONZA NGAYO

12. Yiziphi izinto ongahlela ukuzenza nxa ufuna ukuthuthukisa indlela omkhonza ngayo uJehova?

12 Bala UmTshumayeli 11:9–12:1. Kukhona yini okwenzayo ukuze uthuthukise indlela omkhonza ngayo uJehova? Mhlawumbe ulohlelo lokubala iBhayibhili nsuku zonke kumbe uzama ukuthuthukisa indlela ofundisa ngayo loba ophendula ngayo emihlanganweni yebandla. Uzwa njani nxa unanzelela ukuthi uyathuthuka futhi usizwa abanye bekuncoma? Kumele ukuthi uyathokoza kakhulu ngoba lokho kutshengisa ukuthi uzimisele ukwenza intando kaNkulunkulu njengoJesu.​—Hubo. 40:8; Zaga. 27:11.

13. Kungani ukukhonza uNkulunkulu kuqakathekile ukwedlula ukugijimisa imali?

13 Umphostoli uPhawuli wabhala wathi: “Manini liqine. Akungabi lalutho olulinyikinyayo. Zinikeleni kokuphela ngokupheleleyo emsebenzini weNkosi, ngoba liyakwazi ukuthi ukusebenza kwenu eNkosini akusilo ize.” (1 Khor. 15:58) Amazwi la atshengisa ukuthi ukukhonza uJehova kuzakwenza uthokoze futhi usuthiseke empilweni. Kodwa ukugijimisa imali lezinto zalumhlaba kufana lokusebenzela idonki efileyo lanxa ekuqaliseni kungakhanya angathi kuletha intokozo. (Luk. 9:25) INkosi uSolomoni yakubona mathupha lokho futhi eyakutshoyo kungakusiza.​—Rom. 15:4.

14. Okwenziwa nguSolomoni kukufundisani?

14 USolomoni wayenothe kakhulu futhi eyinkosi elamandla. Ngelinye ilanga wathi: “Ake ngizame ukuzithokozisa ngibone ingabe kuhle yini.” (UmTshu. 2:1-10) Ngakho waqala ukwakha izindlu, waba lezivande ezinkulu lamaphakhi njalo wenza loba kuyini okwakuthokozisa inhliziyo yakhe. Kodwa wayithola yini intokozo? Wasuthiseka yini ngezinto zonke lezi ayeselazo? Impendulo isegcekeni ngoba wazikhulumela yena ngokwakhe wathi: ‘Ngahlolisisa konke okwenziwa yizandla zami, konke kwakuyize; kwakungelanzuzo.’ (UmTshu. 2:11) Wena uzasisebenzisa yini isifundo esatholwa nguSolomoni?

15. IHubo 32:8 lithi kunceda ngani ukuba lokholo?

15 UJehova uyakuxwayisa ukuze ungaweli engozini. Kafuni ukuthi ufunde ngendlela ebuhlungu. Ngakho kumele ube lokholo futhi umlalele kukho konke okwenzayo. Ukholo luzakunceda ukuthi uqakathekise ukwenza intando yakhe ukwedlula loba yini. Nxa ungakwenza lokho kawusoze uzisole ngoba iBhayibhili lithi uNkulunkulu kasoze alukhohlwe ‘uthando owamtshengisa lona.’ (Heb. 6:10) Yikho luqinise ukholo lwakho ngoba yilo oluzakunceda ubone ukuthi uBaba wethu osezulwini ufuna uphumelele empilweni.​—Bala iHubo 32:8.

UJEHOVA ULINIKA INKULULEKO YEQINISO

16. Kungani kumele siqakathekise inkululeko esilayo njalo siyisebenzise kuhle?

16 UPhawuli wabhala wathi: “Lapho okulomoya weNkosi khona, kulokukhululeka.” (2 Khor. 3:17) UJehova uyayithanda sibili inkululeko yikho lathi wasipha isipho lesi esisithandayo. Kodwa ufuna siyisebenzise kuhle ukuze sivikeleke. Lanxa kunjalo, abasakhulayo abanengi bayisebenzisa kubi inkululeko yabo. Abanye bathanda utshwala lezidakamizwa futhi balomkhuba wokubukela iphonogirafi  lowokudlala imidlalo eyingozi. Bona bayabe besithi bayakholisa kanti bazidalela inhlupho. Abanye bacina sebelemikhuhlane kumbe sebephilela izidakamizwa loba besifa. (Gal. 6:7, 8) Kuyakhanya-ke ukuthi indlela abasebenzisa ngayo inkululeko yabo ibathela emanyaleni.​—Tit. 3:3.

17, 18. (a) Ukulalela uNkulunkulu kusikhulula njani? (b) Kungani u-Adamu lo-Eva babekhululekile kulabantu bakhathesi?

17 Imithetho kaJehova kayisincitshi inkululeko kodwa yenza sijabule njalo siphile impilo emnandi. (Hubo. 19:7-11) Ngokwesibonelo, kakho umuntu owake wagula ngenxa yokulandela imithetho eseBhayibhilini. Lokho kutshengisa ukuthi ukulalela uJehova yikho okungenza ukhululeke. Nxa uvuma ukuqondiswa yizimiso lemithetho eseBhayibhilini uyabe utshengisa uNkulunkulu kanye labazali bakho ukuthi uthembekile. Lokho kuzakwenza abazali bakho bakuthembe futhi bakunike inkululeko ethe xaxa. UJehova laye uzakubusisa akunike inkululeko epheleleyo ebizwa ngokuthi ‘yinkululeko elenkazimulo yabantwana bakaNkulunkulu.’​—Rom. 8:21.

18 U-Adamu lo-Eva bake bayinambitha inkululeko enjalo besahlala esivandeni sase-Edeni. UNkulunkulu wayebaphe umthetho owodwa zwi. Wabatshela ukuthi bangadli isithelo sesihlahla sokwazi okuhle lokubi. (Gen. 2:9, 17) Kambe sesingathi wayebacindezela? Ngitsho lakancane! Wayengabafakelanga imithetho eminengi njengaleyi esiyibona lamuhla okuthiwa abantu bayifunde futhi bayilandele.

19. UJehova usifundisani okuzakwenza sibe ngabantu abakhululekileyo?

19 UJehova ulenhlakanipho emangalisayo. Kulokuthi asigqibe ngemithetho eminenginengi usifundisa ukulandela umthetho wothando. Ufuna siqondiswe yizimiso zakhe njalo sizonde okubi. (Rom. 12:9) Ngokwesibonelo, eNtshumayeleni YaseNtabeni iNdodana yakhe uJesu yacacisa izimiso ezisinceda sibone ukuthi kuyini okubangela ukuthi abantu benze okubi. (Mat. 5:27, 28) Lasemhlabeni omutsha uJesu uzaqhubeka esifundisa izinto ezinengi. Imfundo le izasinceda ukuthi sibe njengaye, sithande okulungileyo futhi sizonde okubi. (Heb. 1:9) Kanti njalo uzasusa isono esisemizimbeni yethu kanye lezinto zonke ezisikhathazayo. Ngalesosikhathi siyabe sesingasahlutshwa zinkanuko ezimbi lemicabango engalunganga ngoba uJehova uyabe esesinike ‘inkululeko ekhazimulayo’ asithembisa yona.

20. (a) UJehova uyisebenzisa njani inkululeko yakhe? (b) Ungamlingisela njani uNkulunkulu?

20 Kodwa ukuphiwa inkululeko le akutsho ukuthi siyabe sesizenzela umathanda. Sizaqhubeka siqondiswa luthando. Phela uJehova ufuna simthande futhi sithande abanye. Nxa singenza njalo, siyabe simlingisela ngoba lanxa elenkululeko yokwenza loba yini ayifunayo, ukhetha ukuphatha abantu ngothando. (1 Joh. 4:7, 8) Yikho-ke nxa sifuna ukuba lenkululeko yeqiniso, kumele silingisele uNkulunkulu kukho konke esikwenzayo.

21. (a) UDavida wathini ngoJehova? (b) Sizaxoxa ngani esihlokweni esilandelayo?

21 Zinengi ‘izinto ezinhle’ eliziphiwa nguJehova. Ngokwesibonelo, ulipha imfundo eqinisa ukholo, abangane abahle, ithuba lokuthola inkululeko yeqiniso futhi ufuna lithuthuke ekukhonzeni. (Hubo. 103:5) Ngakho hlalani likhumbula amazwi akuHubo 16:11 athi: “Usungazisile indlela yempilo; uzangigcwalisa ngokuthaba phambi kwakho, ngenjabulo engapheliyo kwesokunene sakho.” Esihlokweni esilandelayo sizahlolisisa amanye amagugu akuHubo 16, sibone ukuthi angalinceda njani ukuthi lithokoze.