INQABAYOKULINDA​—EFUNDWAYO September 2017

Imagazini le ilezihloko ezizafundwa kusukela ngo-October 23 kusiya ku-November 26 2017.

Funda Ukuzithiba

Izibonelo eziseBhayibhilini zingasinceda njani ukuthi sifunde ukuzithiba? Kungani kumele sifunde ukuzithiba?

Lingisela Isihawu SikaJehova

Ngelinye ilanga uNkulunkulu wakhuluma loMosi wamtshela ibizo lakhe kanye lezimpawu zakhe. Waqala ngokumtshela ukuthi unguNkulunkulu olesihawu lomusa. Kutshoni ukuba lesihawu njalo kungani kuqakathekile ukuthi ube laso?

INDABA YOKUPHILA

Ukusebenza Lamadoda Alokholo Kungincedile

UDavid Sinclair ukhumbula intokozo kanye lezibusiso azitholileyo ngesikhathi esebenza labafowethu labodadewethu abathembekileyo okweminyaka engu-61 eBhetheli.

“ILizwi LikaNkulunkulu Limi Kuze Kube Nininini”

IBhayibhili lenelisile ukudlula ebunzimeni obunengi kakhulu futhi lilokhu litholakala ngezindimi ezinengi.

“ILizwi LikaNkulunkulu . . . Liyasebenza”

Ukufunda iBhayibhili kuncede abantu abanengi ukuthi bantshintshe indlela ababephila ngayo. Wena ungenzani ukuze likuncede?

‘Woba Lesibindi Uwenze Umsebenzi

Kungani kumele sibe lesibindi njalo singenzani ukuze sibe laso?