Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

“Ilizwi likaNkulunkulu liyaphila”

Imibuzo Ebuzwa Ngabafundi

Imibuzo Ebuzwa Ngabafundi

Yiliphi “ilizwi likaNkulunkulu” uHebheru 4:12 athi “liyaphila njalo liyasebenza”?

Amanye amavesi akulesisahluko atshengisa ukuthi umphostoli uPhawuli wayekhuluma ngomlayezo otholakala eBhayibhilini ophathelane lenjongo kaNkulunkulu.

UMbhalo lo ujayele ukusetshenziswa emabhukwini ethu nxa kukhulunywa ngokuthi iBhayibhili lilamandla okuntshintsha izimpilo zabantu futhi kuqondile ukuthi usetshenziswe ngalindlela. Kodwa ukuhlola amanye amavesi akulesosahluko kungasinceda ukuthi siwuzwisise ngokugcweleyo umnkantsho wendaba. UPhawuli wayekhuthaza amaKhristu angamaHebheru ukuthi ahambisane lezithembiso zikaNkulunkulu ezilotshwe emibhalweni engcwele. Wakhuluma ngesibonelo sama-Israyeli ayekhululwe ebugqilini eGibhithe. Abantu laba babelethuba lokungena elizweni lesithembiso ‘elaligeleza uchago loluju’ lapho ababezakholisa khona ukuphumula kweqiniso.—Eks. 3:8; Dute. 12:9, 10.

Lokhu yikho kanye uNkulunkulu ayebathembise khona. Kodwa okudanisayo yikuthi ama-Israyeli kawamlalelanga uNkulunkulu futhi kawazange abe lokholo kuye, yikho amanengi ehluleka ukungena elizweni ayelithenjisiwe. (Nani. 14:30; Josh. 14:6-10) Kodwa uPhawuli waphinda wathi silokhu sikhona “isithembiso sokungena ekuphumuleni [kukaNkulunkulu].” (Heb. 3:16-19; 4:1) “Isithembiso” leso siyingxenye yenjongo kaNkulunkulu. Lathi kumele siyazi injongo yakhe futhi sihambisane layo njengamaKhristu angamaHebheru. UPhawuli wacupha amazwi akuGenesisi 2:2 lakuHubo 95:11 ukuze atshengise ukuthi isithembiso leso sisekelwe eMibhalweni.

Kumele kusikhuthaze sibili ukwazi ukuthi “isithembiso sokungena ekuphumuleni [kukaNkulunkulu] silokhu sikhona.” Asikuthandabuzi ukuthi isithembiso esiseBhayibhilini sokungena ekuphumuleni kukaNkulunkulu sikhona futhi sesiqalisile ukwenza okudingakalayo ukuze singene kukho. Lokhu kasikwenzi ngokugcina uMthetho kaMosi kumbe ngokwenza eminye nje imisebenzi ezakwenza uJehova asamukele. Kodwa sikwenza ngokuba lokholo oluyilo olwenza sihlale sibambisana lenjongo kaNkulunkulu aqhubeka esikhanyisela yona. Kanti njalo izinkulungwane zabantu emhlabeni wonke seziqalisile ukufunda iBhayibhili futhi sezikwazi lokho uNkulunkulu asithembisa khona. Lokhu kwenze abanengi bantshintsha izimpilo zabo, baba lokholo futhi babhaphathizwa. Untshintsho lolu lutshengisa ukuthi “ilizwi likaNkulunkulu liyaphila njalo liyasebenza.” Ukufunda ngenjongo kaNkulunkulu eseBhayibhilini kwenze santshintsha ubuntu bethu futhi kuzaqhubeka kusilolonga.