Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

Ukulalela UJehova Kuyanceda Sibili

Ukulalela UJehova Kuyanceda Sibili

WAKHETHA KUHLE

Omunye udade ohlala ePoland uthi: “Ngangileminyaka engu-15 ngesikhathi ngibhaphathizwa futhi sekwedlule izinyanga eziyisithupha ngaba liphayona elisizayo. Ngemva komnyaka ngaba liphayona lesikhathi sonke. Ngathi ngiqeda imfundo yami yesekhondari ngacela ukuyancedisa lapho okwakudingakala khona abamemezeli boMbuso. Ngangikufuna sibili ukusuka ngekhaya ngiyekhatshana ngoba ngangihlala logogo ozala umama owayengasiFakazi kaJehova. Kodwa ngadana kakhulu lapho umbonisi wesiqinti engitshela ukuthi ngizatshumayela kulonalelo dolobho engangihlala kulo. Kangizange ngimtshele ukuthi ngangingafuni ukutshumayela kuleyondawo. Ngasuka lapho ngingaselantshukuntshu. Kodwa ngahamba ngayacabangisisa ngalokho umbonisi wesiqinti ayengitshele khona. Ngafika ngathi kulowo engangiphayona laye: ‘Ngicabanga ukuthi sengisenza njengoJona. Kodwa phela uJona wacina ehambile eNineve. Lami kumele ngilalele ngenze khonokho engikutsheliweyo.’

“Sengileminyaka emine ngiphayona endaweni le futhi sengikubona ukuthi kwakuyinto enhle kakhulu ukuthi ngilalele isiqondiso engasiphiwayo. Okwakuvele kuluhlupho yindlela engangibona ngayo izinto. Khathesi sengintshintshile futhi ngiyathokoza okwamagama. Kweyinye inyanga ngafunda iBhayibhili labantu abangu-24. Ngiyambonga kakhulu uJehova ngoba ngaqalisa lokufunda iBhayibhili logogo wami owayengabathandi lakancane oFakazi bakaJehova.”

KWABA LESIPHETHO ESIHLE

Omunye umama ohlala iFiji wayefunda iBhayibhili laboFakazi bakaJehova. Ngelinye ilanga kwadingakala ukuthi akhethe phakathi kokuya emhlanganweni wesabelo lokuya emcimbini wokuthakazelela ilanga lokuzalwa kwesihlobo somkakhe. Umkakhe wavuma ukuthi ahambe emhlanganweni. Umama lo watshela umkakhe ukuthi uzadlula emcimbini esevela emhlanganweni. Kodwa wathi evela emhlanganweni wabona kungcono ukuthi angayi emcimbini lo ngoba angacina esewela esilingweni sokwenza izinto ezingathokozisi uNkulunkulu.

Umkamama lo wathi efika emcimbini watshela izihlobo zakhe ukuthi umkakhe uzabuya angavela emhlanganweni wesonto yakhe. Izihlobo zamphendula zathi, “Kasoze abuye vele, phela oFakazi bakaJehova kabathakazeleli amalanga okuzalwa!” *

Okwenziwa ngumama lo kwamthabisa umkakhe ngoba wakubona ukuthi uyakusebenzisa sibili lokho akufundayo futhi kaphikisani lomzwangedwa wakhe. Lokhu kwenza ukuthi athole ithuba lokutshumayeza umkakhe kanye labanye emulini. Kwaphetha ngani? Umkamama lo wavuma ukufunda iBhayibhili futhi waqalisa lokungena imihlangano.

^ ndima 7 Khangela isihloko esithi “Imibuzo Evela Kubafundi” esiku-Nqabayokulinda yesiZulu ka-December 15, 2001.