Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

Bantwana Qinisani Ukholo Lwenu

Bantwana Qinisani Ukholo Lwenu

“Ukukholwa yikuba leqiniso lalokhu esikulindeleyo njalo kuqinisekile ngalokho esingakuboniyo.”—HEB. 11:1.

IZINGOMA: 41, 11

1, 2. Abantwana bahlangana labuphi ubunzima lamuhla njalo bangenzani ukuze banqobe?

OMUNYE untombazana waseBritain watshela udadewethu osakhulayo afunda laye esikolo wathi: “Kambe umuntu ohlakaniphe njengawe angakholwa kuNkulunkulu?” Omunye umfowethu waseGermany wathi: “Ababalisi bami bacabanga ukuthi lokho okutshiwo liBhayibhili ngokudalwa kwezinto yinganekwane nje. Ababoni cala ngokuthi abantwana bakholwe ukuthi izinto zaphonguzenzakalela nje kazidalwanga.” Ikanti omunye udadewethu waseFrance wathi:“Ababalisi esikolo sami bayamangala nxa besizwa ukuthi kulabantwana abalokhu bekukholwa okutshiwo liBhayibhili.”

2 Kungenzakala ukuthi lani bantwana elikhonza uJehova kumbe elisafunda ngaye liyake lilingeke ukuthi lilandele imfundiso ekholwa ngabantu abanengi yokuthi izinto zazenzakalela kazidalwanga. Manje lingenzani ukuze liqinise ukholo lwenu? Okuqakatheke kakhulu elingakwenza yikusebenzisa isipho sokucabanga uNkulunkulu alinike sona futhi lingasisebenzisa kuhle ‘sizalilinda.’ Isipho lesi sizalivikela lasekukhohlisweni zimfundiso zomhlaba lo ezingabhidliza ukholo lwenu.—Bala iZaga 2:10-12.

3. Sizaxoxa ngani esihlokweni lesi?

3 Ukuze ube lokholo oluqinileyo kumele ubemazi uNkulunkulu.  (1 Tim. 2:4) Ngakho julisa ingqondo yakho nxa ubala iLizwi likaNkulunkulu loba amabhuku adindwa yinhlanganiso yethu. Cabangisisa ngalokho okubalayo ukuze ‘ukubambisise.’ (Mat. 13:23) Ake sihlole ukuthi ukwenza lokhu kungakusiza njani ukuthi uthole ubufakazi obugcweleyo obuveza obala ukuthi uNkulunkulu unguMdali lokuthi iBhayibhili livela kuye.—Heb. 11:1.

UNGALUQINISA NJANI UKHOLO LWAKHO?

4. Yikuphi ukufanana okukhona phakathi komuntu okholwa ukuthi izinto zaphonguzivelela nje lalowo okholwa kuNkulunkulu njalo kuyini okungasinceda endabeni le?

4 Abantu abanengi bathi bayakukholwa ukuthi izinto zaphonguzivelela nje ngenxa yokuthi izingcitshi zesayensi ziyakusekela lokhu. Bathi kunzima ukukholwa kuNkulunkulu ngoba akulamuntu osewake wambona. Ye, kuliqiniso sibili ukuthi kakho owake wambona uNkulunkulu kumbe wabona into ethile idalwa. (Joh. 1:18) Kodwa phela lalabo abathi izinto zazenzakalela bakholwa entweni abangakaze bayibone. Ngokwesibonelo ayikho ingcitshi yezesayensi kumbe omunye umuntu nje owake wabona indwangu intshintsha isiba ngumuntu. (Jobe. 38:1, 4) Yikho-ke okungasinceda sonke yikuhlola ubufakazi balokho esikukholwayo lokusebenzisa ikhono lethu lokucabanga ukuze sithole ukuthi okuliqiniso yikuphi. Umphostoli uPhawuli wabhala mayelana lezinto ezidaliweyo wathi: “Ngoba kusukela ekudalweni komhlaba isimo sikaNkulunkulu esingabonakaliyo—amandla akhe angapheliyo kanye lobuNkulunkulu bakhe—sekubonakale ngokusobala, kuzwisiseka ngokwenziweyo, ukuze abantu bangabi lasizatho sokuzigeza.”—Rom. 1:20.

Sebenzisa ulwazi esiluphiwa yinhlanganiso kaJehova nxa uxoxisana labanye (Khangela indima 5)

5. Kuyini okungasinceda ukuthi sifunde okunengi ngezinto ezidaliweyo?

5 ‘Ukuzwisisa’ kutsho ukubona ubufakazi obungale kwalokho okukhanya kusegcekeni. (Heb. 11:3) Yikho abantu abazwisisayo kabapheleli ekuboneni lasekuzweni kodwa bayayihlolisisa indaba ukuze bathole iqiniso. Inhlanganiso kaJehova isinike okunengi kakhulu okungasiphathisa endabeni le. Izinto lezi zimumethe ulwazi olusinceda ukuthi singathandabuzi ukuthi uMdali wethu ukhona sibili lanxa singamboni ngamehlo. (Heb. 11:27) Zigoqela ividiyo ethi The Wonders of Creation Reveal God’s Glory, ibhukwana elithi Ingabe Izinto Eziphilayo Zadalwa? lelithi The Origin of Life—Five Questions Worth Asking, kanye lebhuku elithi Is There a Creator Who Cares About You? Amamagazini ethu lawo alokunengi okungasisiza ukuthi sicabangisise ngendalo. Ngokwesibonelo  ku-Vukani! kwandise ukukhitshwa izingxoxo eziyabe zenziwe labezesayensi kanye labanye abantu abayabe bechaza ukuthi kungani sebekholwa ukuthi uNkulunkulu ukhona. Kanti njalo esihlokweni esithi “Kwazenzakalela Yini” kujayele ukuba lezibonelo ezitshengisa ubuciko obukhona ezintweni ezidaliweyo. Abezesayensi labo bayazama ukulingisela indlela lezozinto ezidalwe ngayo nxa besenza izinto ezithile.

6. Kungasinceda ngani ukusebenzisa ulwazi esiluphiwa yinhlanganiso kaJehova, wena kukusize njani ukwenza njalo?

6 Nanku okwatshiwo ngomunye umfowethu oleminyaka engu-19 ohlala e-United States mayelana lamabhukwana esikhulume ngawo phezulu. Wathi: “Ngiyawathanda kakhulu amabhukwana la futhi sengawabala ngawaphindaphinda.” Omunye udadewethu waseFrance wabhala wathi: “Izindaba eziphuma esihlokweni esithi ‘Kwazenzakalela yini?’ zingitshiya ngibambe owangaphansi! Zitshengisa ukuthi omanjinela bangazama sibili ukulingisela abakubonayo kodwa ngeke bafa benelisa ukukhipha ubuciko obusezintweni ezidaliweyo.” Abazali beyinye intombazana eleminyaka engu-15 abahlala eSouth Africa bathi: “Umntanethu ujayele ukuthi nxa ebala i-Vukani aqale ngesihloko esilengxoxo.” Nxa lawe ungazisebenzisa izinto lezi esiziphakulelwa yinhlanganiso kaJehova ukholo lwakho luzaqina kakhulu lufane lesihlahla esilempande ezijulileyo. Kuzakunceda lokuthi umelane lezimfundiso zamanga ezingaxegisa ukholo lwakho.—Jer. 17:5-8.

UYALIKHOLWA YINI IBHAYIBHILI?

7. Kungani uNkulunkulu efuna usebenzise ingqondo yakho?

7 Kubi yini ukuzibuza imibuzo ethile mayelana lalokho iBhayibhili elikutshoyo? Hatshi akukubi. UJehova kafuni ukuthi uphongukholwa loba yini ngenxa yokuthi ikholwa ngabantu abanengi. Akufunayo yikuthi ‘uhlole izinto zonke’ ukuze ukwazi ukuthi okuliqiniso yikuphi. Ngakho sebenzisa ingqondo yakho ukuze uthole ulwazi oluqondileyo, ukwenza njalo kuzakunceda ukuthi wakhe isisekelo esiqinileyo sokholo lwakho. (Bala u-1 Thesalonika 5:21; lo-1 Thimothi 2:4.) Enye indlela engakusiza yikukhetha indaba ethile eseBhayibhilini ongathanda ukwazi okunengi ngayo.

8, 9. (a) Kuyini abanye abangakhetha ukukuhlola? (b) Ukucabangisisa ngalokho abakubalayo kubancede njani abanye?

8 Abanye bakhetha ukuhlola iziphrofetho zeBhayibhili loba ukuhlola izindaba eziseBhayibhilini beziqathanisa lalokho okukhutshwa ngabezembali labezesayensi kumbe lokho okukhutshwa ngabantu abavumbulula izinto zasendulo. Esinye isiphrofetho ongasihlola yileso esikuGenesisi 3:15. Ivesi le yethula indaba eyisiqokoqela eBhayibhilini. Indaba le iphathelane loMbuso ozangcwelisa ibizo likaNkulunkulu futhi utshengise ukuthi nguye kuphela olelungelo lokubusa. Ivesi le itshengisa lendlela uJehova azaqeda ngayo konke ukuhlupheka emhlabeni. Ungenzani ukuze usizwisise isiphrofetho lesi? Bhala phansi amavesi aveza ukuthi isiphrofetho lesi sizagcwaliseka njani. Okunye ongakwenza yikuhlola ukuthi amavesi lawo abhalwa nini, ubusuwafaka ngokulandelana kwawo. Ungenza njalo uzakubona ukuthi lanxa abalobi beBhayibhili baphila ngezikhathi ezitshiyeneyo, abakulobayo kwenza isiphrofetho lesi saqhubeka sicaca kancane kancane. Ukubona indlela amavesi eBhayibhili angenelana ngayo kuzakwenza ungakuthandabuzi ukuthi abalobi laba babeqondiswa ngumoya ongcwele kaJehova sibili.—2 Phet. 1:21.

9 Omunye umfowethu ohlala eJelimana wananzelela ukuthi ibhuku ngalinye eliseBhayibhilini liveza okuthile ngoMbuso, waze wathi: “Lanxa iBhayibhili labhalwa ngamadoda angaba ngu-40, okukulo kuyavumelana. Phela abanye babo baphila ngezikhathi ezitshiyeneyo futhi babengazani ngitsho.” Udadewethu othile ohlala e-Australia wasikhwabitha kakhulu isihloko esaphuma ku-Nqabayokulinda ka-December 15 2013 esasikhuluma ngokuthi iPhasika litshoni. Isihloko leso saveza ukuthi ukunanzwa kwePhasika kuhambelana njani lesiphrofetho esikuGenesisi  3:15 kanye lokubuya kukaMesiya. Wathi: “Isihloko lesi sangivula amehlo sangenza ngabona sibili ukuthi uJehova muhle. Engakuthanda kakhulu yikubona ukuthi lokho okwakusenziwa ngama-Israyeli ngesikhathi enanza iPhasika kwakuyisithunzi salokho okwakuzakwenzakala kuJesu. Ngabona ukuthi isidlo sePhasika sasiyisiphrofetho sibili.” Kuyini okwamsizayo udade lo? Wacabangisisa ngalokho ayekubala futhi ‘wakubambisisa.’ Lokhu kwamnceda ukuthi aqinise ukholo lwakhe futhi asondele kuJehova.—Mat. 13:23.

10. Ukuthembeka kwabalobi beBhayibhili kusinceda ngani?

10 Okunye okungaqinisa ukholo lwakho yikuhlola ukuthembeka kanye lesibindi esatshengiswa ngabalobi beBhayibhili. Abalobi basendulo abanengi babekhukhumeza ababusi babo futhi beyikhulumela kuhle imibuso yakibo. Kodwa abaphrofethi bakaJehova babebhala iqiniso njengoba linjalo, babengaqali ukusenga lezimithiyo. Ngokwesibonelo abazange bagudle iguma, bawabhala amaphutha ayesenziwa ngabantu bakibo kanye lamakhosi abo. (2 ImiLan. 16:9, 10; 24:18-22) Baveza ngitsho lawabo amaphutha ababewenza layesenziwa ngezinye izinceku zikaNkulunkulu. (2 Sam. 12:1-14; Mak. 14:50) Omunye umfowethu osakhulayo ohlala eBritain wathi: “Ukuthembeka okunjalo akujayelekanga kulezinsuku futhi kwenza singathandabuzi ukuthi iBhayibhili liLizwi likaJehova.”

11. Ukulandela izimiso eziseBhayibhilini kusisiza njani?

11 Abanengi bayakuvuma ukuthi iBhayibhili laphefumulelwa nguNkulunkulu ngenxa yokuthi lilezimiso ezilusizo kakhulu empilweni. (Bala iHubo 19:7-11.) Omunye udadewethu osakhulayo waseJapan wabhala wathi: “Ukusebenzisa izimiso zeBhayibhili kwasenza sathokoza emulini yangakithi futhi kwasinceda ukuthi sihlalisane ngokuthula, simanyane njalo sithandane.” Izimiso eziseBhayibhilini ziyasivikela ukuthi singaphongulandela ukukhonza kwamanga kanye lamasalamusi akholwa ngabantu abanengi. (Hubo. 115:3-8) Izimfundiso zokuthi uNkulunkulu kakho ziyabaphambanisa sibili abantu ngoba zenza badumise indalo kulokuthi badumise uJehova onguye owenza zonke izinto. Kanti njalo zibangela lokuthi abantu bazenzele umathanda besithi ikusasa labo lisezandleni zabo. Kodwa iqiniso elikhona yikuthi ithemba elihle ngekusasa kabalalo.—Hubo. 146:3, 4.

UNGABANCEDA NJANI ABANYE?

12, 13. Yiphi indlela engcono ongaxoxisana ngayo lalabo ofunda labo, ababalisi kumbe abanye abantu nje mayelana lokudalwa kwezinto?

12 Kuyini okungakusiza ukuthi uphumelele nxa uxoxa labanye ngeBhayibhili kanye lendalo? Okokuqala, zama ukuthola ukuthi kuyini vele abakukholwayo. Phela bakhona abanye abakholwa kuNkulunkulu lanxa besithi izinto zazenzakalela. Bacabanga ukuthi uNkulunkulu wasebenzisa ukuzenzakalela kwemvelo (evolution) ukuze adale izinto ezitshiyeneyo. Abanye bayayikholwa imfundiso yokuthi izinto zazenzakalela ngoba bathi ibingeke ifundiswe ezikolo aluba ibingamanga. Abanye njalo abasakholwa kuNkulunkulu ngenxa yobuzenzisi ababubona busenziwa emasontweni. Yikho kuqakathekile ukuthi nxa uxoxa lomuntu ngendaba yokuthi ukuphila kwaqalisa njani uqale ngokumbuza imibuzo. Ukwenza njalo kuzakunceda ubone ukuthi uvele ukholwani. Nxa ungabonisana laye kuhle futhi umlalele nxa ekhuluma kuzakuba lula ukuthi lawe akulalele.—Tit. 3:2.

13 Ungamphendula njani umuntu othi yibuthutha ukukholwa ukuthi uMdali ukhona? Mcele ngenhlonipho ukuba akuchazele ukuthi yena ucabanga ukuthi ukuphila kwaqalisa njani. Ungamtshela lokuthi nxa kuyikuthi impilo yazivelela nje, leyonto ephilayo eyaqala ukubakhona kwakumele yenelise ukukhipha ezinye izinto eziphilayo ezifanana layo. Esinye isikhwicamfundo sezesayensi sathi okunye okwakungadingakala yikuthi leyonto yakuqala ibe (1) lesikhumba sokuyivikela, (2) lendlela yokuthola amandla futhi iwasebenzise, (3) ibe lolwazi oluzaqondisa isimo  sayo lokuthi izakhula ibenganani (genes) futhi (4) yenelise ukudlulisela lololwazi lakwezinye izinto eziphilayo ezazizaphuma kuyo. Saphinda sathi: “Ngitsho lokuyizibungwana okuncane kakhulu esingakuboni ngamehlo kwenziwe ngendlela emangalisayo sibili.”

14. Yiphi indlela elula ongayisebenzisa nxa uxoxa lomuntu ngendalo?

14 Khuluma labantu ngendlela elula nxa uxoxisana labo ngendaba yokudalwa kwezinto. Ngokwesibonelo lingisela indlela eyasetshenziswa ngumphostoli uPhawuli. Wabhala wathi: “Yileyo laleyo indlu yakhiwa ngumuntu othize, kodwa uNkulunkulu ungumakhi wezinto zonke.” (Heb. 3:4) Indlela le ilula futhi iyaphumelela ngoba phela labantu lamuhla bayenelisa ukwenza izinto ezimangalisayo eziveza ukukhalipha kwezingqondo zabo. Okunye ongakusebenzisa ngamabhuku adindwa yinhlanganiso yethu akhuluma ngendalo. Omunye udadewethu wasebenzisa amabhukwana amabili esike sakhuluma ngawo, ngesikhathi exoxa lejaha elithile. Ijaha leli lalikholwa ukuthi izinto kazidalwanga kodwa zatshaya umazivelela futhi lalisithi akulaNkulunkulu. Ngemva kwamalanga athile ujaha lo ethole amabhukwana la, watshela udadewethu wathi: “Khathesi sengikukholwa ukuthi uNkulunkulu ukhona.” Ujaha lo waqalisa ukufunda iBhayibhili futhi sikhuluma nje usenguFakazi kaJehova.

15, 16. Kumele uqale wenzeni ungakaphenduli umuntu ongakholwayo ukuthi iBhayibhili liLizwi likaNkulunkulu futhi kuyini okumele ukukhumbule?

15 Ungasebenzisa indlela efananayo lanxa uxoxa lomuntu ongakukholwayo ukuthi iBhayibhili liLizwi likaNkulunkulu. Zama ukuqala uzwisise ukuthi ukholwani njalo ukhethe lezihloko angazikhwabitha. (Zaga. 18:13) Nxa ethanda ezesayensi, angakwamukela omtshela khona nxa ungaxoxa laye ngamavesi atshengisa ukuthi iBhayibhili liyavumelana lesayensi. Ikanti nxa ethanda ezembali ungamtshengisa iziphrofetho ezakhulunywa liBhayibhili kudaladala futhi zagcwaliseka njengoba zinjalo. Kumbe ungakhuluma ngezimiso ezingaba lusizo ekuphileni njengalezo ezitholakala kuMathewu isahluko 5 kusiya ku-7.

16 Khumbula ukuthi ukuxoxa labantu kasikwenzeli ukuthi kusale kungathi yithi esizintshantshu ekukhulumeni kodwa sifuna ukufinyelela izinhliziyo zabo. Ngakho lalelisisa nxa uxoxa labantu. Buza imibuzo ezabenza bacabange njalo ukhulume labo ngentobeko langehlonipho, ikakhulu nxa kungabantu abadala. Ungenza njalo kuzaba lula ukuthi bakwamukele obatshela khona. Bazabona lokuthi lanxa usesengumntwana uhlale phansi wacabangisisa ngendaba obatshela yona. Kodwa ungalibali ukuthi awubanjwa ngamandla ukuthi uphendule abantu abaphonguphikisa nje kumbe abafuna ukukwenza inhlekisa ngalokho okukholwayo.—Zaga. 26:4.

LIBAMBISISE IQINISO

17, 18. (a) Kuyini okungakunceda ukuthi ulibambisise iqiniso? (b) Yiwuphi umbuzo esizaxoxa ngawo esihlokweni esilandelayo?

17 Ungabe uzazi sibili izimfundiso eziyisisekelo eziseBhayibhilini, kodwa kaziluqinisi ukholo lwakho. Kumele ugebhe ujule eLizwini likaNkulunkulu samuntu odinga igolide. (Zaga. 2:3-6) Sebenzisa lamathuluzi esiwaphiwe yinhlanganiso kaJehova. Ngokwesibonelo i-Watchtower Library eku-DVD, i-Watchtower ONLINE LIBRARY, kanye le-Watch Tower Publications Index loba Ibhuku Lokuchwayisisa LaboFakazi BakaJehova. Zama ukuthi ulibale uliqede iBhayibhili, mhlawumbe ungahlela ukuliqeda ngomnyaka owodwa. Ukubala iLizwi likaNkulunkulu yindlela eyisiqokoqela ongaqinisa ngayo ukholo lwakho. Omunye umbonisi wesiqinti usitshela ngalokho okwamncedayo esakhula. Uthi: “Okwangincedayo ukuthi ngikholwe ukuthi iBhayibhili liLizwi likaNkulunkulu yikulibala lonke. Izindaba eziseBhayibhilini engangizifunda ngisesemncane ngazizwisisa kuhle. Lokhu kwangisiza ukuthi ngithuthuke ekukhonzeni.”

18 Bazali lilomsebenzi omkhulu wokwenza ukuthi ukholo lwabantwabenu luqine. Lingabanceda njani ukuthi baqinise ukholo lwabo? Sizaxoxa ngawo umbuzo lo esihlokweni esilandelayo.