Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 ISIFUNDO 42

UJehova Uzakusebenzisa Ngayiphi Indlela?

UJehova Uzakusebenzisa Ngayiphi Indlela?

‘UNkulunkulu uyaliqinisa, aliphe isifiso lamandla okwenza okumthokozisayo.’​—FLP. 2:13.

INGOMA 104 Isipho SikaNkulunkulu Somoya Ongcwele

ESIZAKUFUNDA *

1. Kuyini uJehova angakwenza ukuze agcwalise injongo yakhe?

UJEHOVA angaba yiloba yini ukuze agcwalise injongo yakhe. Ngokwesibonelo, angaba nguMfundisi, uMduduzi lomVangeli. (Isaya. 48:17; 2 Khor. 7:6; Gal. 3:8) Kodwa izikhathi ezinengi usebenzisa abantu ukuze agcwalise injongo yakhe. (Mat. 24:14; 28:19, 20; 2 Khor. 1:3, 4) Kanti njalo uJehova anganika loba ngubani inhlakanipho lamandla ukuthi abe yiloba yini ukuze enze intando yakhe. Izikhwicamfundo ezinengi zicabanga ukuthi konke lokhu ngokunye okutshiwo libizo elithi Jehova.

2. (a) Kuyini okungenza sithandabuze ukuthi uJehova uyasisebenzisa? (b) Sizaxoxa ngani esihlokweni lesi?

2 Sonke siyafuna ukuthi uJehova asisebenzise ukuze enze intando yakhe, kodwa abanye bangathandabuza ukuthi uyabasebenzisa. Bangacabanga ukuthi abenelisi ukwenza okunengi ngenxa yeminyaka yabo, izimo zabo loba ukungazi ukwenza imisebenzi ethile. Abanye bona bangacabanga ukuthi akudingeki ukuthi benze okunengi ngenxa yokuthi bayabe besuthiseka ngabakwenzayo. Esihlokweni lesi sizaxoxa ngalokho uJehova angasipha khona ukuze agcwalise injongo yakhe. Sizaphinda sixoxe ngamadoda labesifazana okukhulunywa ngabo eBhayibhilini uJehova abapha isifiso kanye lamandla okwenza okumthokozisayo. Sizaphetha ngokubona ukuthi thina singenzani ukuze uJehova asisebenzise.

UJEHOVA USINIKANI?

3. Ngokwalokho okutshiwo kuFiliphi 2:13, uJehova angenzani ukuze asiphe isifiso sokwenza okumthokozisayo?

3 Bala uFiliphi 2:13. * UJehova uyasipha isifiso sokwenza  okumthokozisayo. Angakwenza njani lokhu? Ake sithi unanzelele ukuthi ebandleni kulomuntu odinga uncedo loba kulokuthile okumele kwenziwe. Kumbe abadala bangasibalela incwadi evela ewofisini yegatsha esitshela ukuthi kulomsebenzi okumele wenziwe kwenye indawo. Ungazibuza ukuthi ungenzani ukuze uncedise. Mhlawumbe ucelwe ukuthi wenze umsebenzi onzima kodwa uyazibuza ukuthi uzawenza kuhle yini. Kumbe ungathi usubale amavesi athile eBhayibhilini uzibuze, ‘Ngingakusebenzisa njani lokhu engikubalayo ukuze ngincede abanye?’ UJehova kasibambi ngamandla ukuthi senze loba yini. Kodwa uyabona lokho esiyabe sikucabanga abesesinika isifiso sokuthi sikwenze.

4. UJehova angenzani ukuze asiphe amandla okwenza okumthokozisayo?

4 UJehova angasipha lamandla okuthi senze okumthokozisayo. (Isaya. 40:29) Angasinika umoya ongcwele ukuze sibe zingcitshi kulokho esenelisa ukukwenza. (Eks. 35:30-35) Angasebenzisa inhlanganiso yakhe ukuthi asifundise ukwenza imisebenzi ethile. Nxa ungakwazi ukuthi umsebenzi othile wenziwa njani, cela uncedo. Kanti njalo ungamcela loba nini uBaba wethu ophanayo ukuthi akunike “amandla amakhulu futhi angajayelekanga.” (2 Khor. 4:7; Luk. 11:13) IBhayibhili lisitshela ngamadoda labesifazana abanengi uJehova abapha isifiso lamandla okwenza okumthokozisayo. Ake sixoxe ngabanye babo. Ngesikhathi sixoxa ngabo, zama ukubona izindlela uJehova angakusebenzisa ngazo ukuthi wenze okuhambelana lalokho abakwenzayo.

UJEHOVA WAWASEBENZISA NGAYIPHI INDLELA AMANYE AMADODA?

5. Indlela uJehova asebenzisa ngayo uMosi ukukhulula abantu bakhe lesikhathi amsebenzisa ngaso kusifundisani?

5 UJehova wenza uMosi waba ngumkhululi wama-Israyeli. Lokhu kakwenzanga ngesikhathi uMosi ecabanga ukuthi usengawakhulula ngemva ‘kokufundiswa konke ukuhlakanipha kwabaseGibhithe.’ (ImiSeb. 7:22-25) Kodwa wamsebenzisa ngesikhathi esemncede ukuthi abe ngumuntu othobekileyo futhi omnene. (ImiSeb. 7:30, 34-36) UJehova wamnika isibindi sokukhuluma lombusi owayelamandla kulabo bonke eGibhithe. (Eks. 9:13-19) Indlela uJehova asebenzisa ngayo uMosi lesikhathi amsebenzisa ngaso kusifundisani? Kusifundisa ukuthi uJehova usebenzisa abantu abazama ukumlingisela futhi abathembele kuye ukuthi abaphe amandla.​—Flp. 4:13.

6. Sifundani endleleni uJehova asebenzisa ngayo uBhazilayi ukuthi ancede iNkosi uDavida?

6 Ngemva kweminyaka eminengi esebenzise uMosi, uJehova wasebenzisa uBhazilayi ukuthi ancede iNkosi uDavida. Ngesikhathi uDavida labantu ayelabo bebalekela u-Abhsalomi ‘basebelambile, sebediniwe futhi sebomile.’ Ixhegu elinguBhazilayi kanye labanye bafaka impilo zabo engozini ukuze bancede uDavida lalabo ayelabo. UBhazilayi kazange acabange ukuthi uJehova ngeke esamsebenzisa njengoba wayesegugile. Kodwa watshengisa ukuthi uyaphana ngokusebenzisa lokho ayelakho ukuze ancede izinceku zikaNkulunkulu ezazidinga usizo. (2 Sam. 17:27-29) Indaba le isifundisani? Kungelani lokuthi singanani, uJehova angasisebenzisa ukuthi sincede abafowethu labodadewethu ngezinto abazidingayo, kungaba yilabo abahlala elizweni lethu kumbe kwamanye amazwe.  (Zaga. 3:27, 28; 19:17) Lanxa singeke sihambe siyebancedisa singasekela umsebenzi owenziwa emhlabeni wonke ngokunikela ukuze kuncedwe abazalwane abadinga usizo.​—2 Khor. 8:14, 15; 9:11.

7. UJehova wamsebenzisa njani uSimiyoni futhi ukwazi lokhu kusinceda njani?

7 UJehova wathembisa ixhegu eliqotho elalihlala eJerusalema elalithiwa nguSimiyoni ukuthi lalingasoze life lingambonanga uMesiya. Kwasekuyiminyaka eminengi uSimiyoni emelele uMesiya, yikho kumele ukuthi isithembiso lesi samkhuthaza kakhulu. UJehova wamnika umvuzo ngenxa yokholo lwakhe lokubekezela kwakhe. Ngelinye ilanga ‘wakhokhelwa ngumoya ongcwele’ ukuthi aye ethempelini. Eselapho wabona usane olunguJesu futhi uJehova wamsebenzisa ukuthi akhulume isiphrofetho esimayelana lomntwana lo owayezakuba nguKhristu. (Luk. 2:25-35) Lanxa uSimiyoni kungenzeka wafa uJesu engakaqalisi inkonzo yakhe, wasiqakathekisa isibusiso asitholayo njalo uzathola izibusiso ezinengi ngesikhathi esizayo. Isisemhlabeni omutsha indoda le ethembekileyo izabona indlela ukubusa kukaJesu okuzaletha ngayo izibusiso kuzo zonke izizwe zomhlaba. (Gen. 22:18) Lathi siyasiqakathekisa loba yisiphi isibusiso uJehova asinika sona.

8. UJehova angasisebenzisa njani ngendlela asebenzisa ngayo uBhanabha?

8 Ngesikhathi sabaphostoli kwakulendoda eyayiphana okuthiwa nguJosefa eyayizimisele ukusetshenziswa nguJehova. (ImiSeb. 4:36, 37) Abaphostoli bayinika ibizo elithi Bhanabha, okutsho ukuthi “iNdodana Yenduduzo” ngoba kungenzakala yayiyingcitshi ekududuzeni abanye. Ngokwesibonelo, ngesikhathi uSawuli esiba ngumKhristu abazalwane abanengi babemesaba ngenxa yokuthi wayeke wahlukuluza abalandeli bakaJesu. Kodwa uBhanabha indoda eyayilothando yamduduza njalo yamnceda uSawuli. Kumele ukuthi uSawuli wabonga ngakwenzelwa nguBhanabha. (ImiSeb. 9:21, 26-28) Ngokuhamba kwesikhathi abadala ababeseJerusalema bananzelela ukuthi kwakumele bakhuthaze abazalwane ababehlala khatshana e-Antiyokhi yaseSiriya. Bathuma bani? UBhanabha! Babengakhuthanga ugatsha ngoba iBhayibhili lithi uBhanabha “waqalisa ukubakhuthaza bonke ukuthi baqhubeke beseNkosini bezimisele ngenhliziyo yonke.” (ImiSeb. 11:22-24) Lathi uJehova angasincedisa ukuthi siduduze abafowethu labodadewethu. Ngokwesibonelo, angasisebenzisa ukuthi siduduze abafelweyo, sivakatshele kumbe sifonele umuntu ogulayo loba okhathazekileyo ukuze simduduze. Uzamvumela yini uJehova ukuthi akusebenzise ngendlela asebenzisa ngayo uBhanabha?​—1 Thes. 5:14.

9. Indlela uJehova ancedisa ngayo uVasily ukuthi abe ngumelusi omuhle isifundisani?

9 UJehova wancedisa umfowethu okuthiwa nguVasily ukuthi abe ngumelusi omuhle wabantu bakaJehova. UVasily waba ngumdala eleminyaka engu-26 yikho wayesesaba ngoba wayecabanga ukuthi ngeke enelise ukwelusa kuhle abafowethu labodadewethu ikakhulu labo abathwele nzima. Kodwa abazalwane asebelesikhathi bengabadala bamnceda kakhulu. ISikolo Senkonzo SoMbuso laso samnceda. UVasily wasebenza nzima ukuze athuthuke, ngokwesibonelo wabhala phansi izinto ayefuna ukuzenza. Ukwesaba kwakhe kwakulokhu kuphela kancane kancane lapho esenelisa ukwenza okunye kwalokho ayekubhalile. Uthi: “Izinto engangisesaba ukuzenza yizo esengizikholisa. Ngiyathokoza  nxa ngibona uJehova engincedisa ukuthi ngithole umbhalo ongaduduza umfowethu loba udadewethu ebandleni.” Bafowethu, nxa lingazimisela ukusetshenziswa nguJehova njengoVasily uzalincedisa ukuthi lenze okunengi ebandleni.

UJEHOVA WABASEBENZISA NGAYIPHI INDLELA ABANYE ABESIFAZANA?

10. Kuyini okwenziwa ngu-Abhigeli futhi isibonelo sakhe sikufundisani?

10 UDavida lamadoda ayelawo babedinga uncedo ngesikhathi bebalekela iNkosi uSawuli. Amadoda la acela ukudla kum-Israyeli owayenothile okwakuthiwa nguNabhali. Ayengelanhloni zokucela ngenxa yokuthi ayevikele imihlambi yakhe enkangala. Kodwa uNabhali wawancitsha yikho abuyela elengise izandla. UDavida wazonda wafuna ukubulala uNabhali labo bonke abesilisa bendlu yakhe. (1 Sam. 25:3-13, 22) Kodwa umkaNabhali u-Abhigeli wayengasilotshatshazi kuphela, wayeqedisisa. Watshengisa ukuthi ulesibindi esimangalisayo wawela enyaweni zikaDavida futhi wamncenga ukuthi angaphindiseli ukuze angabi lecala lokuchitha igazi. Watshengisa lokuthi uhlakaniphile ngokumcebisa ukuthi atshiyele indaba ezandleni zikaJehova. Ukuthobeka lokuhlakanipha akutshengisa ngamazwi langezenzo kwenza uDavida wayekela ayesefuna ukukwenza. Yikho uDavida wananzelela ukuthi u-Abhigeli wayethunywe nguJehova. (1 Sam. 25:23-28, 32-34) U-Abhigeli wayelobuntu obenza uJehova wamsebenzisa. Odade abalingisela u-Abhigeli ngokuba ngabaqedisisayo labenelisa ukucebisa kuhle abanye bangasetshenziswa nguJehova ukuthi baqinise abanye emulini zabo lasebandleni.​—Zaga. 24:3; Tit. 2:3-5.

11. Amadodakazi kaShalumi enzani njalo ngobani abawalingiselayo lamuhla?

11 Ngemva kweminyaka eminengi uJehova wasebenzisa amadodakazi kaShalumi ukuthi ancedise ekwakheni kutsha imiduli yeJerusalema. (Neh. 2:20; 3:12) Lanxa uyise wayengumbusi, ayezimisele ukwenza umsebenzi lo onzima futhi oyingozi. (Neh. 4:15-18) Ayengafanani ngitsho lezikhulu zeThekhowa ‘ezala ukusebenza.’ (Neh. 3:5) Kumele ukuthi amadodakazi kaShalumi athokoza kakhulu ebona umsebenzi wokwakha uphela ngemva kwamalanga angu-52 kuphela. (Neh. 6:15) Lamuhla odade abasukumela phezulu kuyabathokozisa ukwenzela uNkulunkulu inkonzo engcwele ngokuncedisa nxa kusakhiwa futhi kulungiswa izakhiwo ezinikelwe kuJehova. Siyabadinga odade laba abalolwazi, abakhutheleyo labaqotho ngoba benza umsebenzi lo uphumelele.

12. UJehova angasisebenzisa njani njengoThabitha?

12 UJehova wasebenzisa uThabitha ukuthi enze ‘izinto ezinengi ezinhle futhi aphe izipho’ ikakhulu kubafelokazi. (ImiSeb. 9:36) Esefile abanengi bakhala ngoba wayephana kakhulu futhi elomusa. Kodwa bathokoza kakhulu ngesikhathi umphostoli uPhetro esemvusile. (ImiSeb. 9:39-41) Sifundani kuThabitha? Lathi kukhona esingakwenza ukuze sincede abafowethu labodadewethu kungelani lokuthi singabesilisa kumbe singabesifazana loba ukuthi singanani.​—Heb. 13:16.

13. UJehova wamsebenzisa njani udade olenhloni okuthiwa nguRuth njalo udade lo wathini?

13 Udadewethu olenhloni okuthiwa nguRuth wayefuna ukuba ngumnali. Esesemncane wayekhuthele ekutshumayeleni ehamba egijima engena indlu ngendlu etshiya amaphetshana. Wathi: “Ngangiwukholisa sibili umsebenzi lo.” Kodwa wayekubona kunzima ukuxoxela abantu ngoMbuso kaNkulunkulu. Lanxa uRuth  wayelenhloni, waba liphayona lesikhathi sonke eleminyaka engu-18. Ngo-1946 wangena iSikolo SeGiliyadi njalo ngokuhamba kwesikhathi waba ngumnali eHawaii laseJapan. UJehova wamsebenzisa ngendlela emangalisayo ukuthi atshumayele izindaba ezinhle emazweni la. Ngemva kweminyaka engaba ngu-80 esenkonzweni le, uRuth wathi: “UJehova ubehlala engiqinisa. Ungincedise ukuthi ngilwisane lenhloni. Angithandabuzi ngitsho ukuthi uJehova angasebenzisa loba ngubani omthembayo.”

VUMA UKUSETSHENZISWA NGUJEHOVA

14. UKholose 1:29 uthi kumele senzeni ukuze sisetshenziswe nguJehova?

14 Kusukela kudala uJehova ubesebenzisa izinceku zakhe ngendlela ezinengi. Wena uzakusebenzisa ngayiphi indlela? Kuzakuya ngokuthi uzimisele okunganani ukuthi usebenze nzima. (Bala uKholose 1:29.) Nxa ungazimisela ukusetshenziswa nguJehova uzakwenza utshiseke ekutshumayeleni, ufundise kuhle, wenelise ukududuza abanye, ube yisisebenzi esiyingcitshi, ube ngumngane weqiniso kumbe ube yiloba yini ayifunayo ukuze enze intando yakhe.

15. Ngokwalokho okutshiwo ku-1 Thimothi 4:12, 15, abafowethu abasakhulayo kumele bacele uJehova abancedise ukuthi benzeni?

15 Lina-ke bafowethu abasakhulayo, lingenzani ukuze lisetshenziswe nguJehova? Phela kufuneka amadoda amanengi aseselamandla ukuthi abe zinceku ezikhonzayo. Emabandleni amanengi abadala banengi kulezinceku ezikhonzayo. Lingazimisela yini bafowethu abasakhulayo ukwenza okunengi ebandleni? Kwesinye isikhathi uyezwa abanye abafowethu besithi, “Ngirayithi ngingummemezeli.” Nxa ungomunye wabo, cela uJehova akuncedise ube lesifiso sokuba yinceku ekhonzayo lokuthi akunike amandla okwenza konke ongakwenza ukuze umkhonze. (UmTshu. 12:1) Siyaludinga uncedo lwenu.​—Bala u-1 Thimothi 4:12, 15.

16. Kumele siceleni kuJehova futhi kungani kumele senze njalo?

16 UJehova angakusebenzisa ngaloba yiphi indlela ukuze enze intando yakhe. Yikho mcele akunike isifiso sokwenza umsebenzi wakhe ubusumcela akunike lamandla owadingayo ukuze uwenze. Kungelani lokuthi unganani sebenzisa isikhathi, amandla kanye lokunye olakho ukuthi udumise uJehova khathesi. (UmTshu. 9:10) Nxa ungaphiwa ithuba lokwenza okunengi enkonzweni kaJehova ungaphangisi ukwala, uzitshela ukuthi ngeke wenelise ukwenza umsebenzi owuphiweyo. Kuyisibusiso sibili ukwenza loba yini esingayenza ukuze sidumise uBaba wethu olothando.

INGOMA 127 Kumele Ngibe Ngumuntu Onjani?

^ indima 5 Uyake ufise yini ukuthi ngabe wenza okunengi ekukhonzeni uJehova? Uyake uzibuze ukuthi ulokhu ekubona usebenziseka yini? Kumbe awuboni kulesizatho sokuthi wenze okunengi ukuze ukhonze uJehova ngaloba yiphi indlela ayifunayo? Esihlokweni lesi sizaxoxa ngendlela ezitshiyeneyo uJehova azisebenzisayo ukuze akuphe isifiso lamandla okuthi ube yilokho akufunayo ukuze injongo yakhe igcwaliseke.

^ indima 3 Amazwi kaPhawuli ayasebenza kuzo zonke izinceku zikaJehova lanxa wawabhalela amaKhristu akuqala.