Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

U-1918—Sekuleminyaka Engu-100 Wedlula

U-1918—Sekuleminyaka Engu-100 Wedlula

INqabayokulinda kaJanuary 1 1918 yayilesethulo esilombuzo othi: “Umnyaka ka-1918 usiphatheleni?” Ngalesosikhathi iMpi Yomhlaba Yokuqala yayilokhu isidla ubhedu eYurophu, kodwa okwakwenzakale ekuqaleni kwalowomnyaka kwenza aBafundi BeBhayibhili kanye labantu bonke nje baba lethemba lokuthi izinto zizalunga.

IZIZWE ZIKHUMISANA UMLOTHA

Mhlaka 8 January 1918 umongameli weMelika uWoodrow Wilson wethula imicijo yakhe engu-14 phambi kweziphathamandla zikahulumende ezazibumba iCongress yeMelika. Wayesithi imicijo le yayizakwenza ukuthi kube “lokuthula lokulingana.” Wathi kungaba kuhle nxa amazwe engakhulumisana, aphungule izikhali zawo futhi abumbe “inhlanganiso yomhlaba wonke” ezancedisa “amazwe amakhulu lamancane.” Imicijo le engu-14 yasetshenziswa lapho sekubunjwa inhlanganiso yomanyano wamazwe okwakuthiwa yiLeague of Nations, lalapho sekusenziwa isivumelwano sokuthula edolobheni leVersailles ukuze kuqedwe iMpi Yomhlaba Yokuqala.

ABAPHIKISI BAYANQOTSHWA

Lanxa kwakube leziphithiphithi emhlabeni ngomnyaka owedlulayo, * kuBafundi BeBhayibhili kwasekuzakuba lokuthula. Lokho kwakhanya emhlanganweni owawusenziwa minyaka yonke ngabakhokheli beWatch Tower Bible and Tract Society.

Emhlanganweni lo owenziwa mhlaka 5 January 1918, amanye amadoda ayesaziwa enhlanganisweni azama ukuthatha umsebenzi wabafowethu ababekhokhela inhlanganiso. Amadoda la ayesanda kuxotshwa eBhetheli. UMfowethu uRichard H. Barber owayengumhambeli wavula umhlangano lo ngomthandazo. Kwathi sekwethulwe umbiko womnyaka ophelileyo, kwakhethwa ababezakhokhela inhlanganiso. Ukhetho lolu lwalusenziwa minyaka yonke. UMfowethu uBarber wakhetha uMfowethu uJoseph Rutherford labanye abazalwane abayisithupha. Kodwa igqwetha elalisekela ababephikisana loMfowethu uBarber lakhetha abanye abayisikhombisa futhi abanye babo kwakungamadoda ayexotshwe eBhetheli. Lanxa kunjalo, banqotshwa okhethweni ngoba abanengi bavotela uMfowethu uRutherford labazalwane abayisithupha ababethembekile ukuthi babe ngabakhokheli benhlanganiso.

Abafowethu abanengi ababekhona kulowomhlangano bajabula njalo bathi “umhlangano lo wawubusiseke kulayo yonke ababeke bayingena.” Kodwa izinto zantshintsha masinyane!

BABESITHINI NGEBHUKU ELITHI THE FINISHED MYSTERY?

Kungakafiki umhlangano lo, aBafundi BeBhayibhili basebelezinyanga behambisa ibhuku elithi The Finished Mystery. Abantu abathanda uNkulunkulu babelamukela iqiniso eliseBhayibhilini ababelifunda ebhukwini leli.

Omunye umhambeli weCanada okwakuthiwa ngu-E. F. Crist wathi kulenye indoda lomkayo ababala ibhuku leli bahle baba ngaBafundi BeBhayibhili ngamaviki amahlanu kuphela! Waqhubeka wathi: “Indoda le lomkayo bazinikele sibili kuNkulunkulu njalo bayathuthuka kakhulu.”

Enye indoda yathi ithola ibhuku leli yahle yalitshengisa abangane bayo. Eyakubalayo kwayithinta kwamancane. Ithi: ‘Ngelinye ilanga ngangizihambela emgwaqweni, ngasengisizwa kulento engitshaya ehlombe, ngacabanga ukuthi lilitshe. Kodwa ngamangala ngibona kulibhuku elithi “The Finished Mystery.”  Ngalidobha ngaya lalo ngekhaya, ngafika ngalibala lonke. Ngokuya kwesikhathi ngezwa kuthiwa ngumfundisi owayephose ibhuku lelo ngewindi ezondile. Ngibona angathi lesosenzo sakhe esisodwa siguqule abantu abanengi ukwedlula loba yini ake wayenza empilweni yakhe, futhi sibenze bathola ithemba lokuphila. Ulaka lomfundisi lo lusincede ukuthi sidumise uNkulunkulu.’

Umfundisi lo kayisuye yedwa owayengafuni ukulibona ibhuku leli. Mhlaka 12 February 1918 iziphathamandla zeCanada zathi ibhuku leli kalisavunyelwa elizweni lelo ngoba likhuthaza abantu ukuthi bangalweli ilizwe labo njalo bahlamukele uhulumende. Ngesikhatshana nje kwaba yiso leso laseMelika. Iziphathamandla zikahulumende zahlasela iBhetheli lamawofisi ethu ayeseNew York, ePennsylvania laseCalifornia, zidinga ubufakazi ezazingabusebenzisa ukuthi zibabeke icala labo ababekhokhela inhlanganiso yethu. Mhlaka 14 March 1918, uHlangothi Lokwahlulela lwaseMelika lwathi ibhuku elithi The Finished Mystery kalisavunyelwa elizweni ngoba abalidindayo labalisakazayo bephula umthetho welizwe othi wonke umuntu kumele asekele impi, kungabi lomthengisi.

BAVALELWA EJELE!

Mhlaka 7 May 1918, uHlangothi Lokwahlulela lwathola imvumo yokubopha uGiovanni DeCecca, uGeorge Fisher, u-Alexander Macmillan, uRobert Martin, uFrederick Robison, uJoseph Rutherford, uWilliam Van Amburgh loClayton Woodworth. Babemangalelwa ngokuthi “bephule umthetho ngabomu futhi balecala elibi kakhulu lokubangela ukuthi abantu bavukele umbuso njalo bangathembeki, lokuthi bale nxa bebizwa esisotsheni kanye lasebuthweni leMelika elilwa lisolwandle.” Icala labo laqala ukuthonisiswa mhlaka 3 June 1918, kodwa kwasekuvele kusegcekeni ukuthi bazanqotshwa.

Phela igqwetha elikhulu lombuso weMelika lalithe umthetho welizwe othi kumele wonke umuntu asekele impi “wawuyisikhali esilamandla sokuqeda amanga aphikisana lombuso.” Mhlaka 16 May 1918, iCongress yala ukuthi umthetho lo uguqulwe lanxa abanye babesithi kufanele untshintshwe ukuze ungabophi labo ababhala “iqiniso bengahlosanga okubi.” Kuleyompikiswano kwaxoxwa kakhulu ngebhuku elithi The Finished Mystery. ICongress yabhala yathi: ‘Ibhuku elithi “The Finished Mystery” yilo elimumethe amanga ayingozi kulawo wonke. Lenza amasotsha asole esikwenzayo futhi likhuthaza labanye ukuthi bangavumi nxa bebizwa ebuthweni.’

Mhlaka 20 June 1918 umthethwandaba wathi wonke amacala ayesetheswa abafowethu laba abayisitshiyagalombili aliqiniso. Ngelanga elilandelayo umahluleli wethula isigwebo wathi: ‘Imfundiso ememethekiswa ngamadoda la iyingozi kakhulu ukwedlula amabutho eGerman. Ngakho kumele ajeziswe kabuhlungu.’ Ngemva kwamaviki amabili abafowethu bahanjiswa ejele enkulu ese-Atlanta, eGeorgia. Babegwetshelwe ukupika ejele okweminyaka engu-10 kusiya kwengu-20.

UMSEBENZI WOKUTSHUMAYELA UQHUBEKELA PHAMBILI

Ngesikhathi leso aBafundi BeBhayibhili babehlukuluzwa kakhulu. Uhlangothi lwamapholisa oluthiwa yiFederal  Bureau of Investigation (FBI) lwaluhlolisisa konke ababekwenza futhi lwalubhala phansi elikutholayo, lwaze laba lezinkulungwane zezincwadi. Izincwadi lezo zitshengisa ukuthi abazalwane babezimisele ukuqhubeka betshumayela.

Umphathi weposo yase-Orlando eFlorida, wabhalela amapholisa e-FBI wathi: ‘ABafundi BeBhayibhili bahamba indlu ngendlu bebhoda idolobho lonke futhi lokho bakwenza ikakhulu ebusuku. Kukhanya bafuna imbiza iqhubeke ixhwatha yikho belokhu beyikhwezela.’

Umkhokheli wamabutho owayekuhlangothi lwamasotsha olwaluthiwa yiWar Department wabhalela amapholisa la ewabikela okwakusenziwa nguFrederick W. Franz, owacina eselilunga leQula Elibusayo. Wathi: ‘UF. W. Franz usethengise izinkulungwane zebhuku elithi “The Finished Mystery”.’

Omunye owahlukuluzwa kabuhlungu nguCharles Fekel. Umfowethu lo owacina eselilunga leQula Elibusayo wabotshwa yiziphathamandla wasevalelwa okwenyanga eyodwa ejele yeBaltimore eMaryland. Zazisithi “uyisitha esisekela ilizwe le-Austria” ngoba wayehambisa ibhuku elithi The Finished Mystery. Ngesikhathi umfowethu esejele iziphathamandla zahlola izincwadi ayezibhala layezibhalelwa. UMfowethu uFekel wabatshumayeza ngesibindi ababembuzisisa ngecala ayeletheswa, ekhumbula amazwi kaPhawuli aku-1 Khorinte 9:16 athi: “Maye kimi uma ngingatshumayeli ivangeli!” *

ABafundi BeBhayibhili babetshiseka sibili ekutshumayeleni. Kodwa kukhona okunye ababekwenza. Babehamba becela ukuthi abantu basayine isicelo sokuthi abafowethu ababesejele ye-Atlanta bakhululwe. Udade Anna K. Gardner wathi: “Kasizange sigoqe izandla. Ngesikhathi abafowethu besejele, thina sasihamba indlu ngendlu sisayinisa abantu isicelo sokuthi abafowethu bakhululwe. Kwasayina izinkulungwane zabantu! Sasibatshela ukuthi amadoda la angamaKhristu eqiniso futhi avalelwe ejele engelacala.”

IMIHLANGANO EMIKHULU

Ngesikhathi lesi esinzima kwenziwa imihlangano ukuze kuqiniswe ukholo lwabazalwane. INqabayokulinda yathi: ‘Sekube lemihlangano emikhulu edlula 40 lonyaka. Sesithole imibiko ethokozisayo ephathelane lemihlangano le. Besijayele ukuba lemihlangano ekupheleni kwehlobo loba sekuzaqalisa ubusika, kodwa khathesi isisiba khona nyanga zonke.’

Abantu abathanda uNkulunkulu babelokhu belalela izindaba ezinhle. Komunye umhlangano owawuseCleveland e-Ohio, kwakulabantu abangaba ngu-1 200 futhi kwabhabhathizwa abangu-42. Omunye wabo kwakungumfana omncane “owayemthanda uNkulunkulu futhi indlela ayezinikele ngayo yayizakwenza ukuthi abantu abadala abangakhonziyo bazinuke amakhwapha.”

KWAKUZAPHETHA NGANI?

U-1918 wathi esesiyaphela aBafundi BeBhayibhili babengazi ukuthi iyozala nkomoni. Amanye amawofisi ayeseBrooklyn athengiswa njalo amawofisi amakhulu antshintshelwa ePittsburgh ePennsylvania. Ngesikhathi abafowethu abakhokhelayo besejele, kwahlelwa ukuthi mhlaka 4 January 1919 kube lomhlangano owawusenziwa minyaka yonke ngabakhokheli benhlanganiso. Pho kwakuzaphetha ngani?

Abazalwane baqhubekela phambili ngomsebenzi, belethemba lokuthi izinto zizalunga. Yikho bakhetha ukuthi umbhalo womnyaka ka-1919 kube ngu-Isaya 54:17, othi: “Akulasikhali esikhandelwe wena esizaphumelela.” Inkundla yayisivuthiwe futhi izinto zasezizantshintsha ngendlela eyayizaqinisa ukholo lwabazalwane, ibenze bawulungele umsebenzi omkhulu owawusiza.

^ indima 6 Khangela isihloko esithi “Eminyakeni Eyikhulu Edlule—Ngo-1917,” esitholakala ku-Ncwadi Yonyaka YoFakazi BakaJehova Ka-2017.

^ indima 22 Khangela indaba yokuphila kaCharles Fekel ethi “Joys Through Perseverance in Good Work,” ku-Nqabayokulinda yesiNgisi kaMarch 1 1969.