Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

Fundisa Iqiniso

Fundisa Iqiniso

“O Jehova, . . . wonke amazwi akho aqinisile.”—HUBO. 119:159, 160.

IZINGOMA: 29, 53

1, 2. (a) Yiwuphi umsebenzi uJesu ayewuqakathekisa kakhulu futhi kungani wayewuqakathekisa? (b) Kuyini okufanele sikwenze nxa sifuna ukuphumelela emsebenzini esiwenza loNkulunkulu?

UJESU KHRISTU wayengumbazi futhi ngokuya kwesikhathi waba ngumtshumayeli wezindaba ezinhle. (Mak. 6:3; Rom. 15:8) Wayeyingcitshi kuyo yonke imisebenzi le. Ngesikhathi engumbazi wafunda ukusebenzisa kuhle amathuluzi ukuze abaze izinto ezinhle. Lalapho esetshumayela izindaba ezinhle walusebenzisa kuhle ulwazi lweMibhalo ayelalo ukuze asize abantukazana ukuthi bazwisise iqiniso eliseLizwini likaNkulunkulu. (Mat. 7:28; Luk. 24:32, 45) Eseleminyaka engu-30 wawutshiya umsebenzi wokubaza, waqalisa ukuhamba etshumayela ngoba wayesazi ukuthi lokhu yikho okwakuqakatheke kakhulu. Wathi uNkulunkulu wayemthume emhlabeni ukuthi azotshumayela izindaba ezinhle zoMbuso. (Mat. 20:28; Luk. 3:23; 4:43) UJesu wayewuqakathekisa kakhulu umsebenzi wokutshumayela njalo wayefuna labanye bamncedise.—Mat. 9:35-38.

2 Abanengi bethu asikwazi ukubaza. Lanxa kunjalo sonke singabatshumayeli bezindaba ezinhle futhi umsebenzi lo uqakatheke kakhulu ngoba siwenza loNkulunkulu, yikho sibizwa ngokuthi “siyizisebenzi kanye loNkulunkulu.” (1 Khor. 3:9; 2 Khor. 6:4) Siyakwazi ukuthi “wonke amazwi [kaJehova] aqinisile.” (Hubo. 119:159, 160) Yikho sizama ngamandla wonke ukuthi ‘siliphathe kuhle ilizwi leqiniso’ nxa sitshumayela. (Bala u-2 Thimothi 2:15.) Ngakho-ke asiqhubekeni  sithuthukisa indlela esisebenzisa ngayo iBhayibhili ngoba yilo ithuluzi esilisebenzisa kakhulu nxa sifundisa abantu iqiniso ngoJehova, loJesu kanye loMbuso wakhe. Inhlanganiso kaJehova isiphe amathuluzi okufundisa aqakatheke kakhulu okumele sifunde ukuwasebenzisa kuhle ukuze siphumelele ekutshumayeleni. Amathuluzi esikhuluma ngawo lapha yilawo atholakala eBhokisini Elilamathuluzi Okufundisa.

3. Kuyini okumele sikuqakathekise kakhulu esikhathini lesi esiseleyo njalo imiSebenzi 13:48 isinceda njani ukuthi sikwenze lokhu?

3 Engxenye uyazibuza ukuthi kungani sisithi ngamathuluzi okufundisa hatshi awokutshumayela. Phela nxa “utshumayela” uyabe utshela umuntu lokho okuseLizwini likaNkulunkulu kodwa nxa “ufundisa” uyabe umchasisela ukuze azwisise akufundayo kuze kuthophele enhliziyweni, abesesenza lokho akufundileyo. Njengoba isikhathi esiseleyo sesisincane kangaka, kumele siqakathekise kakhulu ukuqala izifundo zeBhayibhili lokufundisa abantu iqiniso. Lokhu kutsho ukuthi kufanele sikukhuthalele ukudinga labo ‘abamiselwe ukuphila okungapheliyo’ futhi sibasize ukuthi bakhonze uJehova.—Bala ImiSebenzi 13:44-48.

4. Bakhanya ngani ‘abamiselwe ukuphila okungapheliyo’ futhi singabathola njani?

4 Manje singabathola njani ‘abamiselwe ukuphila okungapheliyo’? AmaKhristu akuqala, ayebadinga ngokutshumayela. Yikho lathi kumele senze lokho uJesu asilaya khona. Wathi: “Loba yiliphi idolobho kumbe umuzi elingena kuwo dingani umuntu ofaneleyo.” (Mat. 10:11) Kodwa asilindelanga ukuthi abantu abazigqajayo labangathobekanga kumbe abangelandaba loNkulunkulu balalele izindaba ezinhle. Thina sidinga abantu abathobekileyo njalo abalambele ukuzwa iqiniso. Indlela esibadinga ngayo singayifanisa lalokho uJesu ayengabe ekwenza ngesikhathi engumbazi. Nxa wayebaza amajogwe, izivalo, impahla yendlini loba okunye nje, wayeqala adinge isigodo esifaneleyo. Ngemva kokusithola, wayethatha ibhokisi elilamathuluzi, abesesebenzisa ulwazi lwakhe lokubaza ukuze enze into ayifunayo. Lathi yikho okumele sikwenze. Kufanele siqale sidinge abantu abafaneleyo abafuna ukufunda, besesisebenzisa amathuluzi esilawo kanye lolwazi lwethu ukuze sibasize babe ngabafundi.—Mat. 28:19, 20.

5. Kuyini okumele sikwazi ngamathuluzi atholakala eBhokisini Elilamathuluzi Okufundisa? Nika umzekeliso. (Khangela imifanekiso esekuqaliseni.)

5 Ithuluzi ngalinye lilomsebenzi walo. Ngokwesibonelo, ubona angathi yiwaphi amathuluzi okubaza uJesu ayengawasebenzisa? * Kwakumele abe lamathuluzi okulinganisa, awokuquma izigodo, awokulolonga, awokudweba kanye lawokubhoboza amaplanka abesewahlanganisa. Lamathuluzi atholakala eBhokisini Elilamathuluzi Okufundisa anjalo, wonke alomsebenzi wawo. Ngakho asixoxeni ngawo sibone ukuthi singawasebenzisa njani.

AMATHULUZI ENZA ABANTU BASAZI

6, 7. (a) Wena uwasebenzisa njani amakhadi e-jw.org? (b) Chaza ukuthi isimemo semihlangano yebandla sisebenza njani.

6 Amakhadi E-JW.ORG. La ngamakhadi amancane esizethula ngawo ebantwini njalo abaqondisa kuwebhusayithi yethu i-jw.org, lapho abangafunda okunengi ngathi futhi bacele isifundo seBhayibhili. Sikhuluma nje, kulabantu abedlula 400 000 asebegcwalise ifomu lokucela ukufunda iBhayibhili elitholakala ku-jw.org. Nsuku zonke amakhulu abantu ayalifila ifomu leli ecela ukufunda iBhayibhili. Kungaba kuhle ukuthi lawe uhlale ulamakhadi la ukuze uwasebenzise nxa uxoxa labantu loba ngaphi lapho okhona.

7 Izimemo. Silesimemo esinxusa ngaso abantu ukuthi babuye emihlanganweni yebandla. Sisebenza ngendlela ezimbili njalo sibhalwe ukuthi, “Siyakunxusa ukuthi ufunde laboFakazi bakaJehova  iBhayibhili.” Kanti njalo sithi umuntu angakhetha ukufunda iBhayibhili “emihlanganweni yethu” ‘kumbe alifunde lomunye wethu.’ Ngakho isimemo lesi sitshela abantu ukuthi singobani siphinde sibatshele lokuthi bangafunda lathi iBhayibhili. (Mat. 5:3) Kodwa abantu bayavunyelwa ukubuya emihlanganweni yethu kungelani lokuthi bayafuna ukufunda lathi iBhayibhili loba hatshi. Nxa bangasivakatshela emihlanganweni yebandla bazafunda okunengi ngeBhayibhili.

8. Kuqakatheke ngani ukuthi sinxuse abantu emihlanganweni yebandla lanxa bengabuya kanye nje kuphela? Nika isibonelo.

8 Kuqakathekile ukuthi siqhubeke sinxusa abantu ukuthi babuye emihlanganweni yebandla. Lanxa bengabuya kanye nje kuphela bazabona ukuthi oFakazi bakaJehova kabafanani lamasonto amanga ngoba bona bafundisa iqiniso eliseBhayibhilini njalo bancedisa abantu ukuthi bamazi uNkulunkulu. (Isaya. 65:13) Enye indoda okuthiwa nguRay kanye lomkayo uLinda abahlala eMelika bakubona lokhu. Babekholwa kuNkulunkulu futhi basebefuna ukumazi ngcono, yikho bakhetha ukuthi bavakatshele wonke amasonto ayesedolobheni ababehlala kulo ukuze babone ukuthi yiphi ababengayingena. Edolobheni lelo kwakulamasonto amanengi. Kodwa kuwo wonke ababefika kuwo babekhangela izinto ezimbili. Okokuqala, babedinga ukuthi kukhona yini abakufundileyo esontweni leyo. Okwesibili, babekhangela ukuthi amalunga awo agqoke ngendlela elesithunzi yini etshengisa ukuthi akhonza uNkulunkulu. Babhudula babhudula okweminyaka kodwa badana ngoba kuwo wonke amasonto ababefika kuwo abafundanga lutho futhi amalunga akhona ayegqoka ngendlela engelasithunzi. Ngelinye ilanga bathi bephuma esontweni yokucina ababehlele ukuyivakatshela, uLinda waya emsebenzini uRay waqonda ngekhaya. Kodwa uRay uthe esesendleleni wabona iWolu yoMbuso, wasesithi kahle akhonise imota angene abone ukuthi kwenziwani. Akubona lapho kwamtshiya ebambe owangaphansi! Wonke umuntu wayelomusa njalo egqoke ngendlela elesithunzi. URay wafika wahlala ezitulweni eziphambili futhi wakukhwabitha lokho ayekufunda. Lokhu kusikhumbuza indlela umphostoli uPhawuli achaza ngayo umuntu othi eqala nje ukufika emihlanganweni yebandla athokoze aze athi: “UNkulunkulu impela uphakathi kwenu!” (1 Khor. 14:23-25) Kusukela mhlalokho uRay wayengasayikhuthi imihlangano yangeSonto. Waqalisa lokungena yonke imihlangano yaphakathi kweviki futhi ngokuya kwesikhathi umkakhe uLinda laye waqalisa ukungena imihlangano. Lanxa basebeleminyaka edlula 70, bavuma ukufundiswa iBhayibhili bacina sebebhabhathiziwe.

AMATHULUZI ASINCEDA UKUTHI SIQALE INGXOXO

9, 10. (a) Kuyini okwenza kube lula ukusebenzisa amaphetshana? (b) Chasisa ukuthi singalisebenzisa njani iphetshana elithi Ungawuchaza Njani uMbuso kaNkulunkulu?

9 Amaphetshana. Silamaphetshana angu-8 asinceda ukuthi siqale ingxoxo labantu futhi kulula ukuwasebenzisa. Kusukela amaphetshana la aqalisa ukusetshenziswa ngo-2013, sekwaphrintwa amabhiliyoni angaba mahlanu. Okuhle kakhulu yikuthi nxa ungafunda ukusebenzisa elilodwa, uyabe ususenelisa ukuwasebenzisa wonke ngoba abhalwe ngendlela efananayo. Ungayiqalisa njani ingxoxo usebenzisa iphetshana?

10 Ake sithi ukhethe ukusebenzisa iphetshana elithi Ungawuchaza Njani uMbuso kaNkulunkulu? Ungaqala ngokutshengisa umuntu umbuzo osekuqaliseni ubususithi: “Wena ubungathi uMbuso kaNkulunkulu kuyini?” Ngemva kwalokho mtshengise izimpendulo ezintathu ezingaphansi, umbuze ukuthi yena ubengakhetha yiphi. Kulokuthi utsho ukuthi impendulo yakhe iqondile loba hatshi, vula phakathi kwephetshana kungxenye ethi “Lokho Okutshiwo LiBhayibhili,” libale uDanyeli 2:44 lo-Isaya 9:6. Nxa ubona isikhathi sakhe sivuma ungaqhubeka lengxoxo. Okokucina mtshengise ngemva kwephetshana  lapho okulengxenye ethi “Okumele Ucabange Ngakho,” okulombuzo othi: “Kuzaba sekunjani ukuphila nxa sesibuswa nguMbuso kaNkulunkulu?” Umbuzo lo yiwo elizaxoxa ngawo ngesikhathi esilandelayo. Lingaqeda ukuxoxa ngawo, mtshele ngesifundo 7 sebhukwana elithi Izindaba Ezinhle Ezivela KuNkulunkulu!, esilisebenzisa ukuqalisa izifundo zeBhayibhili.

AMATHULUZI ANCEDA ABANTU BALIKHOLWE IBHAYIBHILI

11. Omagazini bethu babhalelweni njalo kuyini okufanele sikwazi?

11 Omagazini. INqabayokulinda le-Vukani! yibo omagazini abatholakala ukwedlula bonke emhlabeni futhi bahunyutshwa ngezindimi ezinengi! Yikho abantu abavela emazweni atshiyeneyo bewabala. Izihloko eziphakathi zibhalelwe ukuthi zikhange abantu bonke kungelani lokuthi bavela kuliphi ilizwe. Ngakho kumele sizisebenzise ukunceda abantu babone ukuthi kuyini okuqakatheke kakhulu empilweni. Kodwa okunye okufanele sikwazi yikuthi umagazini ngamunye ubhalelwe obani ukuze siwuphe abantu abafaneleyo.

12. (a) I-Vukani! ibhalelwe obani futhi ibasiza ngani? (b) Kuyini okuhle okwenzakeleyo ngesikhathi usebenzisa imagazini le?

12 I-Vukani! ibhalelwe abantu abalolwazi oluncane ngeBhayibhili kumbe abangazi lutho ngalo. Bangabe bengazazi izimfundiso zesiKhristu futhi bengasawathembi amasonto loba becabanga ukuthi iBhayibhili ngeke libancede ezimpilweni zabo. Inhloso ye-Vukani! yikusiza obalayo akholwe ukuthi uNkulunkulu ukhona. (Rom. 1:20; Heb. 11:6) Kanti njalo iyamnceda akholwe ukuthi iBhayibhili ‘yilizwi likaNkulunkulu.’ (1 Thes. 2:13) Izihloko ezintathu eziphume kuyo ngo-2018 yilezi: “Kuyini Okungenza Uthokoze?,” “Izinto Ezingu-12 Ezenza Imuli Ithokoze,” lesithi “Kuyini Okunganceda Abafelweyo?

13. (a) INqabayokulinda kazulu wonke ibhalelwe obani? (b) Kuyini okuhle okwenzakeleyo ngesikhathi usebenzisa imagazini le?

13 INqabayokulinda kazulu wonke ichasisa izimfundiso eziseBhayibhilini futhi ibhalelwe abantu abahlonipha uNkulunkulu labalaziyo iLizwi lakhe. Abantu laba bangabe belolwazi oluthile ngeBhayibhili kodwa bengakuzwisisi elikutshoyo. (Rom. 10:2; 1 Tim. 2:3, 4) Izihloko ezintathu zika-2018 yilezi: “IBhayibhili Lilokhu Lisebenza Yini Lamuhla?,” “Ikusasa Lakho Lizabe Linjani?,” lesithi “UNkulunkulu Ulendaba Lawe Yini?

AMATHULUZI ASIZA ABANTU UKUTHI BAFUNE UKUFUNDA IBHAYIBHILI

14. (a) Asebenzani amavidiyo amane atholakala eBhokisini Elilamathuluzi Okufundisa? (b) Kuyini okuhle okwenzakeleyo ngesikhathi ubukelisa abantu amavidiyo la?

14 Amavidiyo. Ngesikhathi sikaJesu, umbazi wayesebenzisa amathuluzi ezandla kuphela. Kodwa lezinsuku abantu ababazayo sebesebenzisa lemitshina yegetsi egoqela umtshina wokubethela izipikili, owokubhoboza izikhala, owokulolonga lowokuquma amaplanka kanye leminye. Lathi silawo amathuluzi anjalo. Lanxa silamabhuku aphrintiweyo, siphinda sibe lamavidiyo amahle esiwabukelisa abantu. EBhokisini Elilamathuluzi Okufundisa kulavidiyo amane alezihloko ezithi: Kungani Kumele Ulifunde IBhayibhili?, Kwenzakalani Esifundweni SeBhayibhili?, Kuyini Okwenzakala EWolu LoMbuso?, lesithi Bangobani OFakazi BakaJehova? Nxa siqala ukufika singasebenzisa amavidiyo amafitshane athatha imizuzu engaphansi kwemibili. Amade wona singawasebenzisa nxa sesiphindela loba nxa sixoxa labantu abalesikhathi. Amavidiyo la amnandi okwamagama futhi angenza abantu bafune ukufunda iBhayibhili njalo babuye lasemihlanganweni yebandla.

15. Landisa izibonelo ezitshengisa ukuthi abantu bayancedakala nxa bangabukela amavidiyo ngolimi lwabo.

15 Ngokwesibonelo, omunye udadewethu wahlangana lowesifazana owayevela eMicronesia okhuluma ulimi lwesiYapese. Wambukelisa ividiyo yesiYapese ethi, Kungani Kumele Ulifunde IBhayibhili? Ngesikhathi ividiyo le idlala, owesifazana lo wababaza wathi: “Lolu lulimi lwami sibili!  Angikukholwa engikuzwayo. Indlela umuntu lo akhuluma ngayo iyezwakala ukuthi uvela kithi kanye. Ukhuluma ulimi lwami!” Ngemva kwalokho watshela udadewethu ukuthi usezaqala ukubala lokubukela zonke izinto ezitholakala ku-jw.org ngolimi lwakhe lomdabuko. (Qathanisa lo-ImiSebenzi 2:8, 11.) Omunye udadewethu ohlala eMelika laye wathumela umntanomnewabo umlayezo ophathelane lendlela yokuthola ividiyo le ngolimi lwakhe. Ujaha lo wayibukela wasebhalela uyisekazi umlayezo wathi: “Okungimangalise kakhulu yikuzwa ukuthi omubi nguye obusa umhlaba. Ngihle ngagcwalisa ifomu lokucela isifundo seBhayibhili.” Lokhu kuyathokozisa kakhulu ngoba ujaha lo uhlala elizweni lapho umsebenzi wethu wokutshumayela ongavunyelwa khona.

AMATHULUZI OKUFUNDISA ABANTU IQINISO

16. Chaza inhloso yebhukwana elithi: (a) Lalela UNkulunkulu Uphile Kuze Kube Nini Lanini. (b) Izindaba Ezinhle Ezivela KuNkulunkulu! (c) Ngobani Abenza Intando KaJehova Lamuhla?

16 Amabhukwana. Ungamfundisa njani umuntu nxa ungelawo amabhuku olimi lwakhe loba nxa engenelisi ukubala kuhle? Sebenzisa ibhukwana elithi Lalela UNkulunkulu Uphile Kuze Kube Nini Lanini. * Ithuluzi elihle kakhulu ongalisebenzisa ukuqala izifundo zeBhayibhili ngelithi Izindaba Ezinhle Ezivela KuNkulunkulu! Nxa usuxoxa lomuntu mtshengise izihloko ezingu-14 ezingemuva kwebhukwana leli ubusumcela ukuthi akhethe asithandayo. Ngemva kwalokho qala isifundo usebenzisa lesosihloko. Sewake wakuzama yini lokhu ngesikhathi uphindela? Ibhukwana lesithathu elitholakala eBhokisini Elilamathuluzi Okufundisa ngelithi Ngobani Abenza Intando KaJehova Lamuhla? Ithuluzi leli lenzelwe ukunceda izifundo zeBhayibhili ukuthi ziyazi kuhle inhlanganiso kaJehova. Ukuze ufunde ukuthi ungalisebenzisa njani ibhukwana leli nxa uxoxa lomfundi ngamunye, khangela u-Gwalo Lomhlangano lukaMarch 2017.

17. (a) Ibhuku ngalinye esilisebenzisa ukufunda labantu libanceda njani? (b) Kuyini okumele kwenziwe yilabo asebebhabhathiziwe njalo kungani kumele bakwenze lokhu?

17 Amabhuku. Nxa usuqalisile ukufunda lomuntu iBhayibhili usebenzisa ibhukwana, ungantshintsha loba nini usebenzise ibhuku elithi IBhayibhili Lisifundisani? Ibhuku leli lizanceda umfundi ukuthi azwisise izimfundiso zeBhayibhili eziqakathekileyo. Nxa lingaqeda ukufunda ibhuku leli futhi ubona ukuthi umfundi uyathuthuka lingaqalisa elithi Hlala Usethandweni LukaNkulunkulu. Ithuluzi leli lizamsiza ukuthi afunde ukusebenzisa izimiso zeBhayibhili kukho konke akwenzayo nsuku zonke. Kufanele sikhumbule ukuthi lanxa umfundi esebhabhathiziwe kumele aqhubeke efunda aze awaqede amabhuku la womabili. Lokhu kuzamnceda abe lokholo oluqinileyo futhi ahlale ethembekile kuJehova.—Bala uKholose 2:6, 7.

18. (a) U-1 Thimothi 4:16 usikhuthaza ukuthi senzeni futhi lokhu kunceda ngani? (b) Yiphi inhloso okufanele sibe layo nxa sisebenzisa amathuluzi asebhokisini lokufundisa?

18 Sonke esingoFakazi bakaJehova silomlandu wokufundisa abantu ‘ilizwi leqiniso’ elizabanceda ukuthi bathole ukuphila okungapheliyo. (Kol. 1:5; bala u-1 Thimothi 4:16.) Yikho siphiwe iBhokisi Elilamathuluzi Okufundisa ukuze senelise ukusiza abantu. (Khangela “ iBhokisi Elilamathuluzi Okufundisa.”) Kasenzeni konke okusemandleni ethu ukuthi sibe zingcitshi ekusebenziseni amathuluzi la. Ummemezeli ngamunye angazikhethela ukuthi yiliphi ithuluzi afuna ukulinika umuntu olesifiso sokufunda iBhayibhili lokuthi uzamnika nini. Kasifuni ukuphonguhamba sihaza amabhuku kumbe siwanika abantu abangelandaba lesibafundisa khona. Kodwa kufanele siwaphe abantu abathobekileyo futhi abakulambeleyo ukuzwa iqiniso. Abantu abanjalo yibo ‘abamiselwe ukuphila okungapheliyo.’—ImiSeb. 13:48; Mat. 28:19, 20.

^ indima 5 Khangela isihloko esithi “Umbazi” kanye lengxenye ethi “Ibhokisi Lombazi Lamathuluzi” ku-Nqabayokulinda yesiZulu ka-August 1 2010.

^ indima 16 Nxa ofunda laye engenelisi ukubala, mnike elithi Lalela UNkulunkulu, ukuze abe elandela ekhangele amapikitsha.