INQABAYOKULINDA​—EFUNDWAYO October 2018

Izihloko lezi zizafundwa ngoDecember 3-30 2018.

U-1918—Sekuleminyaka Engu-100 Wedlula

IMpi Yomhlaba Yokuqala yayilokhu isidla ubhedu eYurophu, kodwa okwakwenzakale ekuqaleni kwalowomnyaka kwenza aBafundi BeBhayibhili kanye labantu bonke nje baba lethemba lokuthi izinto zizalunga.

Khuluma Iqiniso

Kungani abantu bekuthanda kangaka ukuqamba amanga futhi kubangelani? Singatshengisa njani ukuthi sizimisele ukukhuluma iqiniso komunye lomunye?

Fundisa Iqiniso

Njengoba isikhathi esiseleyo sesisincane kangaka, kumele siqakathekise kakhulu ukufundisa abantu iqiniso. IBhokisi Elilamathuluzi Okufundisa lisisiza njani?

INDABA YOKUPHILA

UJehova Wasibusisa Isinqumo Sami

Esesemncane uCharles Molohan wathuthukisa inkonzo yakhe ngokuyakhonza eBhetheli. UJehova wambusisa kakhulu lakhathesi ulokhe embusisa.

Mthembe UMkhokheli Wethu—UKhristu

Njengoba inhlanganiso kaNkulunkulu igijima ngesiqubu esikhulu kangaka, yiziphi izizatho ezenza simthembe uJesu Khristu, uMkhokheli wethu?

Ungakhathazeki Kakhulu Lanxa Izimo Zintshintsha

Siyakhathazeka kakhulu futhi sihlulukelwe nxa izinto zingantshintsha singalindelanga. “Ukuthula kukaNkulunkulu” kusinceda njani?

Ubukwazi Yini?

Endabeni ezilotshwe eBhayibhilini uStefane waba ngowokuqala ukuba ngumfelukholo kubalandeli bakaKhristu. Kuyini okwenza uStefane wangesabi lanxa wayesekhangelane lokufa?