Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

Ubukwazi Yini?

Ubukwazi Yini?

Kuyini okwakusenziwa ngamaJuda okwabangela ukuthi uJesu asole umkhuba wokufunga?

UMTHETHO kaMosi wawuvumela ukuthi umuntu afunge. Lanxa kunjalo, ngesikhathi uJesu esemhlabeni amaJuda ayesefunga kukho konke akutshoyo. Ukufunga kwakwenzelwe ukuthi umuntu atshengise ukuthi akutshoyo kuliqiniso kodwa bona basebekwenza mahlayana nje. UJesu wabasola kakhulu ngalokhu ababekwenza. Ngemva kwalokho wathi kubo: “Akuthi ‘uYebo’ wenu abe ngu ‘Yebo’ lo ‘Hatshi’ abe ngu ‘Hatshi.’”​—Mat. 5:33-37; 23:16-22.

Esinye isichazamazwi sibika ukuthi ibhuku lamaJuda okuthiwa yiTalmud liyasinceda sibone ukuthi kwasekuyinjayelo kumaJuda ukufunga ukuze atshengise ukuthi akutshoyo kuliqiniso. Ibhuku leli lichaza ukuthi yiziphi izifungo ezazibopha umuntu lalezo ezazithathwa lula nje.

UJesu kayisuye yedwa owayewusola umkhuba lo. Ngokwesibonelo omunye umlobi wezembali ongumJuda okuthiwa nguFlavius Josephus wabhala ngamaJuda athile ayekuzonda ukufunga ngoba esithi kuyafanana lokuqamba amanga. Ayesithi ungabona umuntu efunga ukuze abantu bakholwe lokho akutshoyo lowomuntu uyabe ewahutshuza amanga. Elinye ibhuku lamaJuda liphinda lithi, “Ungabona umuntu efunga uyabe ekutshela amanga.” Yikho uJesu wayisola indaba yokuphongufunga lasezintweni ezingatsho lutho. Nxa singazijayeza ukukhuluma iqiniso kasisoze sifunge ukuze abantu bakholwe ukuthi esikukhulumayo kuliqiniso.