Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 INDABA YOKUPHILA

Ukwenza Intando KaJehova Kuletha Izibusiso

Ukwenza Intando KaJehova Kuletha Izibusiso

“Sizahamba!” Le yimpendulo eyatshiwo yimi lomyeni wami kanye lomnewethu lomkakhe ngesikhathi sisizwa ukuthi kulomsebenzi okwakumele wenziwe. Kahle ngililandisele ukuthi kungani sawamukela lowomsebenzi lokuthi uJehova usibusise njani. Kodwa ngingakangeni emnkantshweni wendaba, ake ngiqale ngithi fahlafahla ngembali yami.

NGAZALWA ngo-1923 edolobheni leHemsworth, eYorkshire eNgilandi. Sazalwa saba babili kuphela emulini yangakithi, kwakuyimi lomnewethu uBob. Ngathi ngileminyaka engu-9 ubaba wathola amabhuku athile ayekhuluma ngendlela amasonto aqila ngayo abantu. Wakuthanda kakhulu lokho ayekubala ngoba kwakuvele kumcaphula ukuthi abakhokheli bamasonto kabakwenzi lokho abakufundisayo. Ngemva kweminyaka ethile kwafika indoda okwakuthiwa nguBob Atkinson ngekhaya yasidlalela inkulumo erekhodiweyo kamfowethu uRutherford. Sananzelela ukuthi iqembu okwakuvela kulo inkulumo le yilo futhi elalibhala amabhuku ayetholwe ngubaba. Abazali bami bacela u-Atkinson ukuthi asivakatshele nsuku zonke ntambama azokwejisa lathi ukuze aphendule yonke imibuzo esasilayo. Umzalwane lo wasikhuthaza ukuthi siye emihlanganweni yebandla eyayisenzelwa emzini womunye umzalwane owawungakhatshana kangako langakithi. Lakanye saqalisa ukuyingena imihlangano futhi ngemva kwesikhathi kwabunjwa ibandla eHemsworth. Abazali bami baqalisa ukwamukela abahambeli njalo ngezinye izikhathi babenxusa amaphayona athile ukuthi azokudla lathi. Ukwazana labazalwane labodadewethu laba kwangikhuthaza kakhulu.

Ngalesosikhathi ubaba wayesevule ibhizimusi ngakho watshela umnewethu uBob wathi: “Nxa ufuna ukuyaphayona, singatshiyana lakho okwebhizimusi le.” Umnewethu wavuma futhi waqalisa ukuphayona eseleminyaka engu-21. Mina ngaqalisa ukuphayona ngileminyaka engu-16. Izikhathi ezinengi ngangitshumayela ngedwa ngisebenzisa ikhadi lokufakaza legramafoni. Lanxa kunjalo uJehova wangibusisa wanginika isifundo seBhayibhili esasithuthuka futhi abanengi emulini yowesifazana lowo bacina bengoFakazi. Ngomnyaka owalandelayo ngamukela umbiko wokuthi sengizakuba liphayona eliqakathekileyo futhi ngangizasebenza lodade okuthiwa nguMary Henshall. Sahanjiswa endaweni eyayingelaboFakazi eCheshire.

Ngesikhathi sempi yomhlaba yesibili kwakukhangelelwe ukuthi abesifazane bancedise empini. Thina sasicabanga ukuthi kabasoze bathi sincedise kuleyomisebenzi ngoba sasingabatshumayeli besikhathi sonke. Umthethwandaba awuzange ukuvume lokhu, ngakho ngavalelwa ejele okwenyanga eyodwa. Ngathi  sengileminyaka engu-19 ngaya emthethwandaba ngayabhalisa ukuthi mina kangingeneli ezindabeni zempi. Umthethwandaba wala ukwamukela isicelo sami kabili konke. Kusenzakala konke lokhu ngangikwazi ukuthi uJehova wayengisekela ngomoya wakhe ongcwele njalo engiqinisa ngesandla sakhe.​—Isaya. 41:10, 13.

UMNGANE OMUTSHA

Mina lo-Arthur Matthews saqala ukubonana ngo-1946. U-Arthur wavalelwa ejele okwezinyanga ezintathu ngenxa yokwala ukuya empini. Wathi ephuma ejele wayaphayona lomnawakhe uDennis owayeliphayona eliqakathekileyo eHemsworth. U-Arthur loDennis bafundiswa iqiniso ngabazali babo njalo babhabhathizwa besesebancane. Ngemva kwesikhatshana uDennis wathunyelwa e-Ireland watshiya umnewabo u-Arthur eHemsworth. Abazali bami bayithanda indlela u-Arthur ayekhuthele ngayo ekutshumayeleni ngakho bamcela ukuthi azohlala labo. Izikhathi ezinengi nxa ngivakatshele ngekhaya ngangijayele ukuncedisana lo-Arthur ukugezisa imiganu. Ngokuya kwesikhathi saqalisa ukubhalelana izincwadi. Ngo-1948 u-Arthur waphinda wabotshwa wayapika okwezinyanga ezintathu. Mina laye satshada ngo-1949 futhi sasizimisele ukuqhubeka sisenkonzweni yesikhathi sonke. Ngakho sasisiba leqiniso ukuthi siyisebenzisa kuhle imali njalo ngezinye izikhathi sasidinga umsebenzi wokuncedisa abantu abavunayo ukuze sithole enye imadlana eyayingasisiza ukuthi siqhubeke siphayona.

SiseHemsworth ngemva komtshado wethu ngo-1949

Ngemva komnyaka mina lo-Arthur sacelwa ukuthi siyetshumayela ezindaweni ezisenyakatho ye-Ireland. Ngakho saqala saya edolobheni le-Armagh sasesisiya eNewry. Isonto yamaKatolika yayizibambile emadolobheni la yikho sasitshumayela ngonanzelelo. Imihlangano yebandla sasiyingenela emzini womunye umzalwane futhi ukuyafika kulowomuzi kwakungamakhilomitha angu-16 nxa sisuka lapho esasihlala khona. Sasingena imihlangano singu-8 kuphela. Ngemva kwemihlangano umzalwane lo wayejayele ukusicela ukuthi silale emzini wakhe futhi sasilala phansi kuthi ekuseni avuke esiphekela ukudla okumnandi. Kuyangithokozisa kakhulu ukuthi lamuhla sekulaboFakazi abanengi endaweni le.

“SIZAHAMBA!”

Umnewethu lomkakhe uLottie babengamaphayona aqakathekileyo enyakatho ye-Ireland njalo ngo-1952 mina lomkami sangena labo umhlangano wesabelo owawuseBelfast. Safika sahlala emzini womzalwane othile ndawonye lomfowethu uPryce Hughes owayekhokhela egatsheni leBritain ngalesosikhathi. Emhlanganweni lo kwethulwa ibhuku elithi God’s Way Is Love elalibhalelwe ukunceda abantu be-Ireland. Ngenye intambama sathi sixoxa ngebhuku lelo umfowethu uHughes wakhuluma ngobunzima obabukhona bokutshumayeza abantu be-Ireland. OFakazi babethwele nzima kuleyondawo ngoba babexotshwa lapho ababehlala khona njalo behlukuluzwa ngabantu ababethunywa ngabaphristi besonto yeRoma. Ngakho umfowethu uHughes wathi: “Sidinga abazalwane abalezimota abangazimisela ukuyakwenza umkhankaso wokuhambisa ibhuku leli elizweni lonke.” * Thina saphendula  sathi: “Sizahamba!” La yiwo amazwi engike ngakhuluma ngawo ekuqaliseni.

Silamanye amaphayona

Edolobheni leDublin kwakulodade owayejayele ukwamukela amaphayona emzini wakhe okwakuthiwa nguRutland. Udade lo wayesekhonze uJehova okweminyaka eminengi njalo lathi safika sahlala emzini wakhe eDublin. Sathengisa ezinye impahla esasilazo ukuze sithole imali yokuthenga imota. Ngelinye ilanga sasuka sobane sisiyadinga imota ethengiswayo njalo sayithola kwenye indoda. Ngemva kwalokho sacela leyondoda ukuthi iyilethe lapho esasihlala khona ngoba kakho kithi owayesenelisa ukutshayela. Mhlalokho u-Arthur waphuza ukulala elokhu ehlezi embhedeni efundela ukuntshintsha amagiya emota. Ngelanga elilandelayo wathi ezama ukuyikhupha egarajini kwafika uMildred Willett (owacina ethethwe nguJohn Barr) wayengumnali futhi wayesenelisa ukutshayela. Ngakho sonke wasifundisa ukutshayela futhi kwasekulula ukuthi singene umango.

Imota esayithengayo lekharavani esasihlala kuyo

Ngemva kokuthenga imota saqalisa ukudinga indawo yokuhlala. Satshelwa ukuthi kwakungamelanga sidinge ikharavani ngoba abantu ababengathandi oFakazi babengayitshisa. Yikho saqhubeka sidinga indawo yokuhlala kodwa kasizange siyithole. Mhlalokho salala emoteni sobane futhi ngelanga elilandelayo sathola ikharavani encane eyayilokuyimibheda okubili kuphela. Sayithenga ikharavani le futhi sasiyidonsa ngemota nxa sisiya kwezinye izindawo sifike siyitshiye emapulazini. Sasisithi nxa singayitshiya sihambe amakhilomitha angu-16 kusiya kwangu-24 sisiyatshumayela ezindaweni ezitshiyeneyo. Sasiphindela ebantwini ababesezindaweni lezi ababekhanya befuna ukufunda okunengi.

Satshumayela ezindaweni ezitshiyeneyo eziphakathi kweningizimu lempumalanga ye-Ireland. Sahambisa amabhukwana adlula 20 000 futhi amabizo abantu ababefuna ukufunda okunengi sasiwathumezela egatsheni leBritain. Kuyangijabulisa kakhulu ukuthi khathesi sekulaboFakazi abanengi ezindaweni lezo.

UKUBUYELA ENGILANDI LOKUYA ESCOLTLAND

Ngokuhamba kwesikhathi sacelwa ukuthi siye eLondon futhi ngemva kwamaviki athile umkami wafonelwa ngabafowethu egatsheni laseBritain bemtshela ukuthi ngelanga elilandelayo uzaqalisa umsebenzi wokuhambela. Safundela umsebenzi lo okweviki njalo ngemva kwalokho sathunyelwa eScotland. U-Arthur wayesesele lesikhathi esincane sokulungiselela izinkulumo kodwa engakuthandayo yikuthi wayezimisele ukwenza loba yini uJehova ayifunayo. Sawukhwabitha sibili umsebenzi wokuhambela ngoba wawusinika ithuba lokuhlangana labafowethu labodadewethu abatshiyeneyo njengoba sasesijayele ukuba sendaweni engelaboFakazi.

Ngo-1962 u-Arthur wanxuswa ukuthi azongena iSikolo seGiliyadi okwezinyanga ezingu-10. Kwakuyisinqumo esikhulu leso ngoba mina ngangizasala nxa esesiya esikolo. Lanxa kunjalo sabona kuyinto enhle ukuthi sisamukele isibusiso lesi. Ngakho wathi esehambile mina ngathunyelwa eHemsworth ukuthi ngiyekuba liphayona eliqakathekileyo. U-Arthur waphenduka ngemva komnyaka njalo saqalisa ukuhambela izabelo ezaziseScotland, eningizimu yeNgilandi laseningizimu ye-Ireland.

 UMSEBENZI OMUTSHA E-IRELAND

Ngo-1964 u-Arthur waphiwa umsebenzi omutsha wokukhokhela igatsha lase-Ireland. Ngangicabanga ukuthi ngangingeke ngenelise ukuba seBhetheli ngoba sasiwukholisa kakhulu umsebenzi wokuhambela. Khathesi ngiyathokoza ukuthi ngathola isibusiso sokuba sendaweni le. Engikunanzeleleyo yikuthi nxa ungazimisela ukwenza umsebenzi owuphiwayo enhlanganisweni, uJehova uzakubusisa kakhulu. EBhetheli ngibe lesibusiso sokwenza imisebenzi etshiyeneyo egoqela ukupakitsha amabhuku, ukupheka, ukuklina lokusebenza ewofisini. Ngezinye izikhathi sasihambela izabelo ezitshiyeneyo futhi lokhu kwasinceda ukuthi sazane labazabalwane abanengi elizweni lonke. Okunye okwasithokozisayo yikubona abantu esasibafundisa iBhayibhili bentshintsha indlela ababephila ngayo futhi besiba ngoFakazi.

UMHLANGANO OQAKATHEKILEYO E-IRELAND

Ngo-1965 kwaba lomhlangano wezizwe wokuqala e-Ireland futhi wenzelwa eDublin. * Ekuqaliseni kwakungani kasisoze siwungene umhlangano lo ngenxa yabaphikisi kodwa sacina siwungene kuhle. Kwaba labantu abangu-3 948 abangena umhlangano lo futhi kwabhabhathizwa abangu-65. Izivakatshi ezingu-3 500 ezazivela kwamanye amazwe zafika zahlala emizini yezakhamizi zeDublin futhi ngemva komhlangano igatsha labhala izincwadi libonga lezozakhamizi ngokwamukela kwazo abafowethu labodadewethu. Izakhamizi lezi zabancoma kakhulu abafowethu labodadewethu ababevakatshile ngenxa yendlela ababeziphethe ngayo. Umhlangano lo wabasiza sibili abantu be-Ireland ukuthi babazwisise oFakazi.

U-Arthur ubingelela uNathan Knorr ngesikhathi elande umhlangano owawukhona ngo-1965

Ngesikhathi u-Arthur esethula Ibhuku Lami Lezindaba ZeBhayibhili ngolimi lwesiGaelic ngo-1983

Ngo-1966 amabandla ayeseningizimu lasenyakatho ye-Ireland ayesekhangelwa ligatsha elaliseDublin. Ukuhlanganiswa lokhu kwatshengisa ukuthi simanyene ngoba abanye abantu ngalesosikhathi babedabukene phakathi ngenxa yezombusazwe lezenkolo. Kwakusithokozisa kakhulu ukubona abantu abanengi ababengena iRoma lamanye amasonto besiba ngoFakazi.

OMUNYE UMSEBENZI OMUTSHA

Ngo-2011 igatsha lase-Ireland lahlanganiswa leleBritain. Ngakho thina satshelwa ukuthi sesizakuyasebenzela eBhetheli yeLondon. Ngalesosikhathi umkami u-Arthur wayesehlala engogulayo futhi kwacina kutholakala ukuthi uselomkhuhlane ohlasela imisipha okuthiwa yi-Parkinson’s disease. Okudanisayo yikuthi watshona mhlaka 20 May ngo-2015 ngemva kweminyaka engu-66 sitshadile.

Selokhu umkami watshona bengihlala ngihlulukelwe futhi ngidabukile. Ngiyamkhumbula kakhulu ngoba wayehlala engikhuthaza njalo engiqinisa zonke izikhathi. Esengikubonile yikuthi ukuba phakathi kwezimo ezinzima kukwenza usondele kuJehova. Okunye okungiduduzayo yikwazi ukuthi abantu abanengi babemthanda umkami. Ngemva kokutshona kwakhe ngemukela izincwadi zivela kubazalwane abase-Ireland, eBritain lase-United States. Izincwadi lezi ziyangikhuthaza kakhulu. Abanye abahlala bengiqinisa ngumnewabo ka-Arthur uDennis lomkakhe uMavis kanye loRuth loJudy abantwana bomnewethu.

Umbhalo ongikhuthaza kakhulu ngoka-Isaya 30:18 othi: “UJehova ulangatha ukuba lomusa kini, uyavuka ukuba alitshengise isihawu. Ngoba uJehova unguNkulunkulu wokulunga. Babusisiwe bonke abamlindeleyo!” Kuyangiduduza ukwazi ukuthi uJehova ulangatha ukuqeda bonke ububi obukhona lamuhla lokusinika imisebenzi esizayikholisa kakhulu emhlabeni omutsha.

Nxa ngikhangela emuva ngiyabona sibili ukuthi uJehova uwubusisile umsebenzi wokutshumayela e-Ireland. Ngiyasibonga isibusiso anginike sona sokuncedisa kulowomsebenzi. Angithandabuzi lakancane ukuthi ukwenza intando kaJehova kuletha izibusiso.

^ indima 12 Khangela Ibhuku Lomnyaka LaboFakazi BakaJehova lika-1988 amakhasi 101-102.

^ indima 22 Khangela Ibhuku Lomnyaka lika-1988 amakhasi 109-112.