Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

Ukuba Lomusa Kuyanceda

Ukuba Lomusa Kuyanceda

OMUNYE ubaba odabuka edolobheni leGujarat e-India wabhabhathizwa ngabo-1950. Kodwa umkakhe lamadodana lamadodakazi akhe babengena iRoma futhi babemphikisa kakhulu ngenxa yokuba nguFakazi kaJehova.

Ngelinye ilanga wathuma enye indodana yakhe okuthiwa nguJohn ukuthi imhambisele incwadi komunye umzalwane. Ngalelolanga uJohn wayezisike umunwe ngesikhathi evula idramu. Ngakho wathatha ilembu wabopha inxeba lakhe wasesiya lapho uyise ayemthume khona.

UJohn wathi efika endlini yomzalwane lowo wathola umkakhe laye owayenguFakazi kaJehova. Ngesikhathi udade lo esamukela incwadi wananzelela ukuthi uJohn ulimele umunwe. Yikho wathatha ibhokisi elalilemithi lamabhanditshi, wasethatha umuthi wagezisa lesosilonda njalo wasembhanditsha kuhle. Ngemva kwalokho wamenzela inkomitsho yetiye, ngapha emxoxela izindaba ezivela eBhayibhilini.

Ngalesosikhathi uJohn waqalisa ukuncibilika ngoba wayebabandlulula oFakazi. Wabuza izinto ezimbili ayezikholwa kodwa ezazitshiyene lalokho okwakukholwa nguyise. Wambuza ukuthi uJesu unguNkulunkulu yini lokuthi amaKhristu kufanele athandaze kuMariya yini. Udade lo wamphendula esebenzisa iBhayibhili futhi wamnika ibhukwana elithi “This Good News of the Kingdom.”

UJohn walibala ibhukwana leli futhi wananzelela ukuthi ayekufunda kwakuliqiniso elivela eBhayibhilini. Yikho walanda umphristi wayambuza imibuzo efananayo. Umphristi wacaphuka waze wamjikijela ngeBhayibhili wathi: “UsunguSathane! Ngitshengisa lapho iBhayibhili elitsho khona ukuthi uJesu kasuye Nkulunkulu. Ngitshengisa lalapho elithi akumelanga sikhulekele uMariya. Ngitshengisa masinya!” Lokhu kwamdanisa kakhulu uJohn futhi watshela umphristi wathi, “Angisoze ngiphinde ngilugxobe esontweni yeRoma.” Lakanye kazange aphinde abuyele.

UJohn waqalisa ukufunda iBhayibhili waze waba nguFakazi kaJehova. Ngokuya kwesikhathi abanye emulini yangakibo labo benza okufananayo. Sekwadlula iminyaka engaba ngu-60 uJohn wazisika umunwe kodwa lakhathesi usawukhumbula umusa awutshengiswayo owamenza wacina esekhonza uNkulunkulu.—2 Khor. 6:4, 6.