Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

Tshengisa Ngezenzo Ukuthi Ulothando Lweqiniso

Tshengisa Ngezenzo Ukuthi Ulothando Lweqiniso

“Kasingathandi ngamazwi loba ulimi kuphela kodwa ngezenzo langeqiniso.”​—1 JOH. 3:18.

IZINGOMA: 3, 50

1. Yiluphi uthando olusekelwe ezimisweni njalo kungani luqakathekile? (Khangela umfanekiso osekuqaliseni.)

IBHAYIBHILI likhuluma ngothando olusekelwe ezimisweni olubizwa ngokuthi yi-a·gaʹpe ngesiGrikhi. Uthando lolu luqakathekile futhi luyisipho esivela kuJehova. (1 Joh. 4:7) Umuntu olothando lolu ukhanya ngokuba lozwelo lesihe njalo kathikazi ukwenzela abanye okuhle. Elinye ibhuku liyakuvuma ukuthi uthando lolu lukhanya ngezenzo. Ukuba lothando olunjalo kwenza umuntu athokoze njalo aphile impilo elenjongo.

2, 3. UJehova watshengisa njani ukuthi uyabathanda abantu?

2 UJehova watshengisa ukuthi uyabathanda abantu engakabadali lokubadala. Ngokwesibonelo wadala umhlaba njalo wafaka zonke izinto ezidingakalayo ukuze abantu baphile futhi bakholise ukuhlala kuwo. Konke lokhu wayekwenzela thina hatshi yena. UJehova waphinda watshengisa ukuthi uyabathanda abantu ngokubanika ithuba lokuphila phakade ePharadayisi ayebalungisele lona.

3 Ngokuya kwesikhathi u-Adamu lo-Eva bamhlamukela uJehova  kodwa kazange abakhalale abantu. Watshengisa ukuthi uyabathanda ngokuhlela ukuthi kube lenhlawulo ngoba wayelethemba lokuthi abanye abantwana baka-Adamu babezakhetha ukwenza intando yakhe. (Gen. 3:15; 1 Joh. 4:10) Lanxa kwadlula iminyaka eminengi uJehova enze isithembiso lesi, kuye kwakungani sesenzakele. Ngemva kweminyaka engu-4 000 wavumela ukuthi iNdodana yakhe eyiyo yodwa ibulawe kabuhlungu ukuze ibe lihlawulo labanengi. (Joh. 3:16) Siyambonga kakhulu uJehova ngokusitshengisa uthando ngendlela enkulu kangaka.

4. Kuyini okutshengisa ukuthi abantu abalesono bayenelisa ukutshengisa uthando?

4 Lathi siyenelisa ukuthanda abanye ngoba sidalwe ngomfanekiso kaNkulunkulu. Kodwa ngezinye izikhathi siyehluleka ukwenza lokhu ngenxa yesono esilaso. Loba kunjalo ukuba lesono akutsho ukuthi kasiselalo uthando. Ngokwesibonelo u-Abela watshengisa ukuthi uyamthanda uNkulunkulu ngokunikela ngokuhle kakhulu ayelakho. (Gen. 4:3, 4) UNowa watshengisa ukuthi uyabathanda abantu ngokuqhubeka ebatshumayeza okweminyaka eminengi lanxa babelokhu beqinisa amakhanda. (2 Phet. 2:5) U-Abhrahama laye watshengisa ukuthi uyamthanda uJehova ngokuvuma ukunikela ngendodana yakhe u-Isaka. (Jak. 2:21) Yikho-ke, kungelani lokuthi sihlangana labuphi ubunzima kufanele sizimisele ukuba lothando njengalababantu basendulo.

UTHANDO LWEQINISO LOTHANDO LWAMANGA

5. Singatshengisa njani ukuthi silothando lweqiniso?

5 IBhayibhili lithi uthando lweqiniso akumelanga lukhanye “ngamazwi loba ulimi kuphela kodwa ngezenzo langeqiniso.” (1 Joh. 3:18) Ivesi le kayitsho ukuthi ukukhuluma amazwi atshengisa ukuthi siyabathanda abanye kubi. (1 Thes. 4:18) Kodwa ekutshoyo yikuthi uthando lwethu akumelanga luphelele ekukhulumeni kuphela, kufanele lukhanye langezenzo. Ngokwesibonelo nxa othile ebandleni eswela izinto eziqakathekileyo empilweni kumele simncede kulokuphongumtshela ukuthi abekezele kuzalunga. (Jak. 2:15, 16) Kanti njalo nxa simthanda uJehova labomakhelwane bethu kasisoze sithandazele ukuthi alethe izisebenzi ezinengi emsebenzini wokutshumayela kodwa sizazimisela ukwenza okunengi kuwo.​—Mat. 9:38.

6, 7. (a) Ngolunjani uthando lweqiniso? (b) Ngobani abanye abatshengisa ukuthi babelothando lwamanga?

6 Umphostoli uJohane wathi kumele sithande abanye “ngezenzo langeqiniso.” Lokhu kutsho ukuthi kumele sibe lothando oluqotho hatshi olwamanga. (Rom. 12:9; 2 Khor. 6:6) Ngakho kasingeke sithi silothando lweqiniso nxa sisenza angathi siyabathanda abanye thina sibavala amehlo. Phela uthando olunjalo aluyindawo, luphelela emoyeni.

7 IBhayibhili lisitshela ngezibonelo zabantu ababelothando lwamanga. Ngokwesibonelo ngesikhathi uSathane efika ensimini yase-Edeni wenza angathi uyamthanda u-Eva njalo umfisela okuhle kanti umqila ekhangele. (Gen. 3:4, 5) Omunye owayelothando lwamanga ngu-Ahithofeli owayengumngane kaDavida. Watshiya uDavida egcekeni wema labahlamuki ababefuna ukumbulala. Lokhu kwatshengisa ukuthi wayengasumngane weqiniso. (2 Sam. 15:31) Lalamuhla abantu abatshiya ukukhonza kanye lalabo ababangela ukwahlukana ebandleni basebenzisa ‘inkulumo emnandi lobuqili’ ukuze kukhanye angathi balothando bona bengabakhohlisi.​—Rom. 16:17, 18.

8. Yiwuphi umbuzo okumele sizibuze wona?

8 Uthando lwamanga lubi kakhulu ngoba lusetshenziswa ukuqila abanye. Singabaqila sibili  abantu kodwa kumele sikhumbule ukuthi ngeke siqile uJehova. UJesu wakubeka kwacaca ukuthi abantu abalothando lwamanga bazajeziswa ngendlela ebuhlungu kakhulu. (Mat. 24:51) Kakho phakathi kwethu ongafisa ukuba lothando olunjalo. Ngakho kungaba kuhle ukuthi sizibuze umbuzo lo, ‘Ngibathanda ngeqiniso yini abanye kumbe ngibavala amehlo?’ Ake sixoxe ngezindlela ezingu-9 esingatshengisa ngazo ukuthi silothando lweqiniso.

THANDA ABANYE “NGEZENZO LANGEQINISO”

9. Uthando lweqiniso luzasifuqa ukuthi senzeni?

9 Yenzela abanye okuhle “ensitha.” Singatshengisa ukuthi siyabathanda abanye ngokubenzela okuhle lanxa kungelamuntu ozabona loba akwazi ukuthi senzeni. (Bala uMathewu 6:1-4.) U-Ananiya loSafira behluleka ukwenza lokhu ngesikhathi benikela ngoba babefuna ukubukwa ngabantu njalo bajeziswa kabuhlungu ngesenzo sabo sokuqamba amanga. (ImiSeb. 5:1-10) Yikho nxa silothando lweqiniso sizazimisela ukwenzela abanye okuhle singajonganga ukubukwa loba ukudunyiswa. Lokhu yikho okwenziwa ngabazalwane abancedisa iQula Elibusayo ukulungisa ukudla okuqinisa ukholo. Kabahambi bekhuluma ngemisebenzi abayenzileyo ukuze babukwe ngabantu.

10. Singenzani ukuze sinike abanye udumo?

10 Nika abanye udumo. (Bala uRoma 12:10.) UJesu wasitshiyela isibonelo esihle endabeni le ngokwenza imisebenzi eyayikhangelelwa phansi ukuze ancede abanye. (Joh. 13:3-5, 12-15) Kudinga ukuzithoba sibili ukuze senelise ukulingisela isibonelo sakhe. Abaphostoli labo abazange bakuzwisise lokho uJesu ayekwenza kwaze kwabacacela ngesikhathi besamukela umoya ongcwele. (Joh. 13:7) Singanika abanye udumo ngokungaboni angathi singcono kulabo ngenxa yokuthi sifundile, silemali enengi loba senza imisebenzi ethile enhlanganisweni. (Rom. 12:3) Okunye esingakwenza yikungabi lomhawu nxa abanye benconywa ngokuhle abakwenzileyo lanxa singabe senze okuthile ukuze leyonto iphumelele.

11. Kungani kumele sibancome ngeqiniso abanye?

11 Ncoma abanye ngeqiniso. Ukuncoma abanye kuqakathekile ngoba ‘kuyabakha.’ (Efe. 4:29) Lanxa kunjalo akumelanga sincome umuntu ngenxa yokuthi sifuna ukumthabisa nje kumbe sibalekela ukumnika iseluleko. (Zaga. 29:5) Yikuba lothando lwamanga ukuncoma umuntu kodwa athi engasuka sisale simchothoza. Umphostoli uPhawuli wakubalekela lokhu futhi wasibekela isibonelo esihle endabeni le. Ngokwesibonelo wabancoma ngenhliziyo yonke abazalwane beKhorinte ngokuhle ababekwenza. (1 Khor. 11:2) Kodwa lapho bephambanisa kazange atshone ebabhoda wabachazela iphutha ababelenza ngomusa langendlela ecacileyo.​—1 Khor. 11:20-22.

Ukunceda abafowethu abaswelayo kutshengisa ukuthi siyabathanda lokuthi silendaba labo (Khangela indima 12)

12. Kuyini okunye esingakwenza ukuze kukhanye ukuthi silothando lweqiniso?

12 Woba lomusa. UJehova usikhuthaza ukuthi sibe lomusa kubafowethu labodadewethu. (Bala u-1 Johane 3:17.) Lokhu akufanelanga sikwenze ngenjongo yokufuna ukubukwa loba ukuthola inzuzo. Ngakho kungaba kuhle ukuzibuza imibuzo elandelayo, ‘Ngijayele ukuba lomusa kubangane bami kuphela loba kulabo engibabona beqakathekile ebandleni yini? Umusa ngiwenzela abantu engikhangelele ukuthi labo bangenzele okufananayo yini? Ngiyazama yini ukuba lomusa kubafowethu labodadewethu engingabajayelanga loba abangelalutho abangangibuyisela ngalo?’ (Luk. 14:12-14) Ake sithi omunye ebandleni usephakathi kohlupho ngenxa yesinqumo asenzileyo loba mhlawumbe uncede othile kodwa wayekela ukukubonga. Uzakwenzani? Ezimeni  ezinjalo kumele sisebenzise iseluleko lesi esithi: “Yamukelanani emakhaya enu kungekho kukhonona.” (1 Phet. 4:9) Nxa singasilalela iseluleko lesi sizathola intokozo ngoba ukupha okunjalo kubusisekile.​—ImiSeb. 20:35.

13. (a) Kuyini okunye okungatshengisa ukuthi silothando lweqiniso? (b) Kuyini esingakwenza ukuze sisize ababuthakathaka?

13 Siza ababuthakathaka. Okunye okungatshengisa ukuthi silothando lweqiniso yikusiza ‘ababuthakathaka lokubekezelela wonke umuntu.’ (1 Thes. 5:14) Abanye abantu ababuthakathaka bayathuthuka ngokuhamba kwesikhathi, kodwa abanye kumele sibabekezelele njalo siqhubeke sibancedisa. Lokhu singakwenza ngokubafundela amavesi akhuthazayo, ukuhamba labo ekutshumayeleni kumbe ukubalalela nxa beveza okubakhathazayo. Okunye okumele sikukhumbule yikuthi sonke silalapho esehluleka khona, ngakho akumelanga sihlale sikhangela ukuthi ngubani oqinileyo loba obuthakathaka ekukhonzeni. Umphostoli uPhawuli laye wavuma ukuthi wayelalapho ayesehluleka khona. (2 Khor. 12:9, 10) Ngakho sonke siyaludinga usizo lwabafowethu labodadewethu.

14. Kuyini okumele sikwenze ukuze silondoloze ukuthula?

14 Londoloza ukuthula. Kumele sizame ngamandla wonke ukulondoloza ukuthula lanxa singabe sicabanga ukuthi siphathwe kubi. (Bala uRoma 12:17, 18.) Ukuxolisa kuyanceda kakhulu nxa uphambanise othile kodwa kumele sikwenze ngenhliziyo yonke. Ngokwesibonelo nxa uzwise omunye ubuhlungu akumelanga uphongumxolisa nje ukuze udlulise indaba, kumele uvume ukuthi uphambanisile. Ukulondoloza ukuthula kuqakathekile lasebantwini abatshadileyo. Akumelanga bazitshaye abantu abathandanayo nxa besebantwini kuthi nxa sebebodwa batshelane amazwi ahlabayo kumbe bangakhulumisani loba balwe.

15. Kuyini okungasinceda ukuthi sithethelele abanye ngenhliziyo yonke?

15 Thethelela abanye. Ukuthethelela kutsho ukuxolela umuntu okoneleyo futhi ukhohlwe ngobuhlungu akuzwise bona. Lokhu singakwenza lanxa lowomuntu engananzelelanga ukuthi usikhubile. Nxa ‘singababekezelela abanye ethandweni njalo sizame ngamandla wonke ukugcina ukumanyana komoya ngesibopho sokuthula’ kuzakuba lula ukuthi sibathethelele. (Efe. 4:2, 3) Okunye okungasinceda yikuthi singabi silokhu sicabanga ngobuhlungu esibuzwayo ngalokho okwenziwe ngulowomuntu ngoba uthando lweqiniso “kalubambeli zikhwili.” (1 Khor. 13:4, 5) Phela ukubamba isikhwili kuyingozi ngoba kwenza singazwanani njalo kungaphambanisa ubuhlobo bethu loJehova. (Mat. 6:14, 15) Kanti njalo singatshengisa ukuthi sizimisele ukuthethelela abanye ngenhliziyo yonke ngokubathandazela.​—Luk. 6:27, 28.

16. Imisebenzi esiyenzayo enhlanganisweni isinika ithuba lokwenzani?

 16 Vuma ukulahlekelwa ukuze kuncedakale abanye. Imisebenzi esiyiphiwayo enhlanganisweni kaJehova isinika ithuba lokutshengisa ukuthi ‘kasizidingeli okuhle’ kodwa sifisa ukuthi kutholwe ngabanye. (1 Khor. 10:24) Nxa sisenza njalo siyabe sitshengisa ukuthi silothando lweqiniso. Ngokwesibonelo emihlanganweni yethu emikhulu kuba labazalwane abaphiwa umsebenzi wokuba ngama-asha futhi izikhathi ezinengi baba senkundleni abanye bengakafiki. Lanxa kunjalo kabafiki bahle bazikhethele izindawo ezinhle abazahlala kuzo lezihlobo zabo kodwa bakhetha ukuhlala nzima loba ukuma ukuze kuncedakale abanye. Lokhu kutshengisa ukuthi kabagijimisi okufunwa yibo kodwa bacabangela abanye. Singenza kuhle ukuthi lathi sibalingisele.

17. Uthando lweqiniso lungamnceda njani umKhristu owenze isono esikhulu?

17 Ungafihli izono. Abanye benza izono ezinkulu kakhulu besebezama ukuzifihla ngoba besesaba ukuyangeka lokudanisa abanye. (Zaga. 28:13) Kodwa iqiniso elikhona yikuthi ukwenza njalo kuyamlimaza lowomuntu owonileyo kanye labanye. Ukufihla isono kungenza lokuthi umoya kaNkulunkulu ungasebenzi kuhle ebandleni futhi kudale lokungazwanani phakathi kwabazalwane. (Efe. 4:30) Ngakho nxa umKhristu owonileyo elothando lweqiniso kasoze esabe ukuyakhuluma labadala ngesono asenzileyo ukuze bamnike usizo aludingayo.​—Jak. 5:14, 15.

18. Uthando lweqiniso lukaqakatheke kangakanani?

18 Sesibonile ukuthi uthando luphawu oluqakatheke kakhulu. (1 Khor. 13:13) Yilo olutshengisa ukuthi singabalandeli bakaJesu lokuthi silingisela uBaba wethu uJehova ngoba uluthando. (Efe. 5:1, 2) UPhawuli wabhala wathi: ‘Uma ngingelalo uthando kangisilutho.’ (1 Khor. 13:2) Ngakho kasiqhubekeni sitshengisa uthando “ngezenzo langeqiniso” hatshi “ngamazwi” kuphela.