Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

Iqiniso Kalilethi Ukuthula Kodwa Liletha Inkemba

Iqiniso Kalilethi Ukuthula Kodwa Liletha Inkemba

“Lingakhumbuli ukuthi ngilethe ukuthula emhlabeni. Kangizanga ukuletha ukuthula kodwa inkemba.”​—MAT. 10:34.

IZINGOMA: 43, 24

1, 2. (a) Yikuphi ukuthula esilakho khathesi? (b) Kungani ukuthula okupheleleyo kungekho khathesi? (Khangela umfanekiso osekuqaliseni.)

SONKE siyakufisa ukuhlala silokuthula kungelazinto ezisikhathazayo. Ngakho siyambonga uJehova ngokusinika “ukuthula” kwakhe okusisiza ukuthi sibe lokuhlaliseka ezingqondweni lasezinhliziyweni. (Flp. 4:6, 7) Okunye okusithokozisayo yikuthi silokuthula loNkulunkulu wethu loba ubuhlobo obuhle laye ngoba sazinikela kuye.​—Rom. 5:1.

2 Loba kunjalo isikhathi sokuthi uNkulunkulu alethe ukuthula okupheleleyo emhlabeni kasikafiki. Zinengi izinto ezisikhathazayo ngoba siphila ezinsukwini zokucina ezigcwele abantu abathanda izingxabano. (2 Tim. 3:1-4) Kanti njalo sisempini enzima yokulwa loSathane lezimfundiso zamanga azigcwalise yonke indawo. (2 Khor. 10:4, 5) Kodwa uhlupho olukhulu abanye bethu abalwisana lalo yikuphikiswa yizihlobo ezingamkhonziyo uJehova. Bayachothozwa ngenxa yalokho abakukholwayo, abanye batshelwa ukuthi badala izingxabano emulini ikanti abanye bathenjiswa ukukhalalwa yizihlobo ngenxa yokuthi bangoFakazi. Kumele siyiphathe  njani indaba le? Singalwisana njani lobunzima obudalwa yikuphikiswa yizihlobo?

UKUPHIKISWA EMULINI

3, 4. (a) Iqiniso elafundiswa nguJesu liba lempumela bani ebantwini? (b) Kuyini okungenza kube nzima ukuba ngumlandeli kaJesu?

3 UJesu wayekwazi ukuthi kayisibo bonke ababezalamukela iqiniso ayelifundisa. Waveza lokuthi abalandeli bakhe babezaphikiswa ngakho kwakuzamele babe lesibindi. Ukuphikiswa lokhu kwakuzakwenzakala lasezimulini yikho uJesu wathi: “Lingakhumbuli ukuthi ngilethe ukuthula emhlabeni. Kangizanga ukuletha ukuthula kodwa inkemba. Ngoba ngize ukuxabanisa indoda loyise, indodakazi lonina umalukazana loninazala—izitha zomuntu zizakuba ngabendlu yakhe.”​—Mat. 10:34-36.

4 Wayesitshoni uJesu lapho esithi, “Lingakhumbuli ukuthi ngilethe ukuthula”? Wayefuna bonke ababemlalele bakwazi ukuthi izinto ngeke zitshelele nxa ungumlandeli wakhe ngoba iqiniso lalizabehlukanisa abantu. UJesu wayengahlosanga ukuxabanisa abantu kodwa ukubafundisa iqiniso. (Joh. 18:37) Lanxa kunjalo ukuba ngumlandeli kaJesu kuba nzima kakhulu nxa abanye emulini bengalamukeli iqiniso.

5. Abafowethu labodadewethu abanengi bahlangana labuphi ubunzima?

5 UJesu wakubeka kwacaca ukuthi bonke abalandeli bakhe kumele babekezelele ukuphikiswa ngabanye emulini. (Mat. 10:38) Banengi abafowethu labodadewethu ababhensela ubunzima bokuphikiswa yizihlobo ngenxa yokuthi bazimisele ukukhonza uNkulunkulu. Okuhle yikuthi bathole izibusiso ezinengi ukwedlula lokho okubalahlekeleyo.​—Bala uMakho 10:29, 30.

6. Kuyini okumele sikukhumbule nxa siphikiswa yizihlobo?

6 Kufanele siqhubeke sizithanda izihlobo zethu lanxa zingabe zisiphikisa. Kodwa kumele sikhumbule ukuthi ukuthanda uNkulunkulu loKhristu kuqakatheke kakhulu ukwedlula ukuthanda izihlobo. (Mat. 10:37) Okunye okufanele sikukhumbule yikuthi uSathane angenza ukuthi sicine siqakathekisa izihlobo zethu ukwedlula ukukhonza uJehova. Ngakho ake sixoxe ngezinye izimo ezingabakhona emulini ezingabangela ukuthi umKhristu athwale nzima.

NXA OTSHADE LAYE ENGAKHONZI

7. Kumele wenzeni nxa omunye wakho engamkhonzi uJehova?

7 IBhayibhili lithi bonke abatshadileyo ‘bazabona izinhlupho ezinengi.’ (1 Khor. 7:28) Inhlupho lezi zingaba zinengi ikakhulu nxa omunye engakhonzi. Esimeni esinjalo kuqakathekile ukuthi lowo oselazi iqiniso alandele lokho okutshiwo liBhayibhili. UJehova kakhangelelanga ukuthi wehlukane loba udivose lomunye wakho ngenxa yokuthi kafuni ukwamukela iqiniso. (1 Khor. 7:12-16) Ngokwesibonelo lanxa indoda engamkhonziyo uJehova ingeke ikhokhele ezindabeni zokukhonza, umkayo kumele ayihloniphe ngoba iyinhloko emulini. Kunjalo langomzalwane olomkakhe ongakhonziyo kumele amthande futhi amphathe kuhle.​—Efe. 5:22, 23, 28, 29.

8. Yiphi imibuzo okumele uzibuze yona nxa omunye wakho ekufakela imingcele ekukhonzeni?

8 Kwezinye izikhathi omunye wakho angakufakela imingcele ekukhonzeni. Lokhu kwake kwenzakala komunye udadewethu, umkakhe wamtshela ukuthi yiwaphi amalanga okumele ahambe ngawo ekutshumayeleni. Nxa lawe uphakathi kwesimo esinjalo kungaba kuhle ukuthi uzibuze imibuzo elandelayo, ‘Umkami uhlose ukungivimbela ukuthi ngikhonze uJehova yini? Nxa kungenjalo ngingalandela lokho akutshoyo yini? Ukuba ngumuntu  ozwisisayo kungakusiza ukuthi wenelise ukubalekela izingxabano ezingelancedo.​—Flp. 4:5.

9. Umzali onguFakazi angabafundisa njani abantwabakhe ukuthi bahloniphe umkakhe ongakhonziyo?

9 Ukufundisa abantwana kungaba nzima nxa omunye umzali engalamukeli iqiniso eliseBhayibhilini. Ngokwesibonelo umzali ongumKhristu kumele afundise abantwabakhe umlayo othi: “Hlonipha uyihlo lonyoko.” (Efe. 6:1-3) Kodwa kungaba nzima lokhu nxa umkakho engalandeli izimiso eziseBhayibhilini. Lanxa kunjalo kumele umhloniphe njalo umncome ngakho konke okuhle akwenzayo. Ungaqali ukutshela abantwana amaphutha enziwa ngomunye wakho. Bachazele ukuthi umuntu ngamunye kumele azikhethele ukuthi uyafuna yini ukukhonza uJehova loba hatshi. Benze babone lokuthi nxa bengazimisela ukulalela lokho okufundiswa liBhayibhili, umkakho laye angacina esekhonza uJehova.

Sebenzisa loba yiliphi ithuba ukuze ufundise abantwabakho iBhayibhili (Khangela indima 10)

10. Umzali ongumKhristu angabafundisa njani abantwana iqiniso lanxa umkakhe engakhonzi?

10 Kwezinye izikhathi umzali ongalaziyo iqiniso angafuna ukuthi abantwana bananze amakhefu alokwenza lezimfundiso zamanga. Ikanti kwesinye isikhathi indoda engakhonziyo ingayala ukuthi umkayo afundise abantwana ngoNkulunkulu. Ezimeni ezinjalo inkosikazi engumKhristu kumele izame ukuthola izindlela engazisebenzisa ukuze ifundise abantwana iqiniso. (ImiSeb. 16:1; 2 Tim. 3:14, 15) Nxa indoda engakhonziyo isala ukuthi umkayo afundise abantwana iBhayibhili loba ukuthi ahambe labo emihlanganweni yebandla, inkosikazi leyo kumele izame ukusebenzisa loba yiliphi ithuba elivelayo ukuze incedise abantwana ukuthi bamazi  uJehova futhi bahloniphe imithetho yakhe. (ImiSeb. 4:19, 20) Lanxa kunjalo kumele ikhumbule ukuthi ngokuya kwesikhathi abantwana labo kuzamele bazikhethele ukuthi bayafuna yini ukukhonza uJehova.​—Dute. 30:19, 20. *

UKUPHIKISWA YIZIHLOBO

11. Kuyini okungabangela ukuthi wena lezihlobo zakho lingazwanani?

11 Kungenzakala ukuthi ngesikhathi uqala ukufunda laboFakazi bakaJehova awuzange ubikele izihlobo zakho ngaleyondaba. Kodwa ngenxa yokuthi ukholo lwakho lwalulokhu lukhula wakubona kufanele ukuthi uveze obala ukuthi usufuna ukukhonza uJehova. (Mak. 8:38) Mhlawumbe isinqumo sakho sokukhetha ukukhonza uJehova sabangela ukuthi wena lezihlobo zakho lingasazwanani. Ngakho ake sixoxe ngokuthi ungenzani ukuze uhlalisane kuhle lazo njalo uqhubeke uqotho kuJehova.

12. Kuyini okungenza izihlobo zisithwalise nzima njalo thina kumele senzeni ngalokho?

12 Phatha izihlobo zakho ngomusa. Lanxa kungabe kukuthokozisa ukuthi usufunde iqiniso eliseBhayibhilini, izihlobo zakho zona zingabe zicabanga ukuthi usuthathekile loba ukuthi uqiliwe. Zingacabanga lokuthi awuselandaba lazo ngenxa yokuthi awusahlanganyeli lazo nxa zinanza amakhefu athile. Okunye ezingabe zikhathazeka ngakho yikusasa lakho. Kuqakathekile ukuba lomusa esimeni esinjalo, uzame ukuzwisisa ukuthi kungani zikhathazekile ngawe njalo ulalelisise nxa zisitsho ezikucabangayo. (Zaga. 20:5) Umphostoli uPhawuli wakwenza lokhu, wayezama ukubazwisisa ‘abantu bonke’ ukuze enelise ukubatshumayeza. Kungaba kuhle ukuthi lawe umlingisele nxa uxoxisana lezihlobo zakho.​—1 Khor. 9:19-23.

13. Amazwi ethu kumele abe njani nxa sikhuluma lezihlobo zethu?

13 Khuluma ngomusa. IBhayibhili lithi: “Ingxoxo yenu kayihlale igcwele umusa.” (Kol. 4:6) Kumele sithandaze kuJehova sicele ukuthi asiphe umoya wakhe ongcwele ukuze senelise ukukhuluma ngomusa lezihlobo zethu. Akufanelanga sibambe inkani siphikisana lazo ngazo zonke izimfundiso zamanga ezibambelele kuzo. Nxa zingenza okuthile loba zikhulume amazwi asizwisa ubuhlungu kumele silingisele lokho okwakusenziwa ngabaphostoli. UPhawuli wathi: “Nxa sithukwa, thina siyabusisa; lapho sihlukuluzwa, thina siyaqinisela; lapho sinyeywa, siphendula kuhle.”​—1 Khor. 4:12, 13.

14. Kunceda ngani ukuziphatha kuhle?

14 Woba yisibonelo ekuziphatheni. Sesibonile ukuthi ukukhuluma ngomusa lezihlobo zethu kunganceda ukuthi sihlalisane lazo ngokuthula kodwa okungaba lempumela emihle kakhulu yindlela esiphila ngayo. (Bala u-1 Phetro 3:1, 2, 16.) Ngakho nxa singazimisela ukwenza okuhle, izihlobo zethu zizabona ukuthi oFakazi bakaJehova ngabantu abathokozayo ezimulini zabo, abaqeqetsha kuhle abantwababo njalo abaqakathekisa imithetho kaNkulunkulu. Lanxa izihlobo zethu zingasoze zicine zingoFakazi, kumele sikhumbule ukuthi ukuziphatha kuhle esikwenzayo kuyamthokozisa kakhulu uJehova.

15. Ukulungiselela kungasinceda njani ukuthi siphathe kuhle izihlobo zethu?

15 Lungiselela. Okunye okungakunceda ukuthi uhlalisane kuhle lezihlobo zakho yikulungiselela ukuthi uzaphendula njani nxa kungavuka izimo ezingabangela ukuthi lingazwanani. (Zaga. 12:16, 23) Omunye udadewethu ohlala e-Australia ubika ukuthi uyisezala wayebathwalise nzima ngenxa yokuba ngoFakazi. Ngakho babesithi nxa befuna ukuyambona baqale bakhuleke kuJehova becela ukuthi abancedise  ukuthi bangamphenduli kubi. Kanti njalo babesiba leqiniso lokuthi bayakhetha ukuthi kuyini abazakuxoxa ukuze babalekele izinto ezingabangela ukuthi bacine bephikisana ngezimfundiso zenkolo futhi babengahlali isikhathi eside nxa bemvakatshele.

16. Kuyini okungamelanga sikukhohlwe?

16 Kasisoze sibubalekele bonke ubunzima obungabangelwa yizihlobo ezingamkhonziyo uJehova. Kwezinye izikhathi singezwa silecala ngoba siyabe singafisi ukudanisa izihlobo zethu loba ukuphikisana lazo. Kodwa akumelanga sikhohlwe ukuthi ukuba qotho kuNkulunkulu kuqakatheke ukwedlula ukuthanda izihlobo. Nxa singabambelela eqinisweni izihlobo zethu zizabona ukuthi siyakuqakathekisa ukukhonza uJehova. Akumelanga sizibambe ngamandla ukuthi zamukele iqiniso kodwa kufanele zikubonele kithi ukuthi ukulandela izindlela zikaJehova kuyanceda. Phela uJehova unike wonke umuntu ithuba lokuzikhethela ukuthi uyafuna ukumkhonza yini loba hatshi.​—Isaya. 48:17, 18.

NXA OMUNYE EMULINI ANGATSHIYA UJEHOVA

17, 18. Kuyini okungakunceda ukuthi ubekezele nxa omunye emulini angatshiya uJehova?

17 Kuba buhlungu kakhulu nxa omunye emulini angasuswa ebandleni loba atshiye ukukhonza. Kuyini okungakunceda ukuthi uhlale uthembekile nxa uphakathi kwesimo lesi?

18 Qinisa ukholo lwakho. Lokhu ungakwenza ngokubala iBhayibhili nsuku zonke, ukulungiselela imihlangano lokuba khona kuyo, ukukhuthala ekutshumayeleni kanye lokuthandaza kokuphela. (Jud. 20, 21) Kwesinye isikhathi ungakwenza konke lokhu kodwa ubulokhu usizwa ubuhlungu. Ungakhalali nxa kungaba njalo. Zimisele ukuqhubeka ulokholo oluqinileyo ngoba luzakunceda ukuthi ungakhulelwa yikukhathazeka. Khumbula okwenzakala kumlobi weHubo 73. Indoda le yayihlala ikhathazekile ngokubona indlela izinto ezazisenzakala ngayo futhi lokho kwakuyisinda. Lanxa kunjalo ukuya endlini kaNkulunkulu kwayinceda ukuthi inqobe lobobunzima. (Hubo. 73:16, 17) Ukuzimisela ukukhonza uJehova kungakusiza lawe ukuthi uhlale uthembekile.

19. Ungatshengisa njani ukuthi uyayihlonipha indlela uJehova alaya ngayo abantu bakhe?

19 Bambisana loJehova. Indlela uJehova alaya ngayo abantu bakhe ingakhanya ibuhlungu ekuqaliseni kodwa iba lempumela emihle ekucineni, kulowo owonileyo lakwabanye. (Bala uHebheru 12:11.) ELizwini lakhe uJehova usitshela ukuthi “singahlanganyeli” labantu abasusiweyo. (1 Khor. 5:11-13) Ngakho lanxa singabe sisizwa ubuhlungu ngokususwa kwelunga lemuli yethu, akumelanga sizihlanganise lalowomuntu ngokumfonela, ukumbhalela incwadi loba ngokuxoxa laye kwezokuxhumana.

20. Yiliphi ithemba okumele sibe lalo?

20 Woba lethemba. IBhayibhili lithi uthando “luhlezi luthemba,” ngakho siyethemba ukuthi labo abatshiye ukukhonza bazaphinda babuyele kuJehova. (1 Khor. 13:7) Nxa singabona ukuthi lowomuntu useqalisa ukuntshintsha kungaba kuhle ukuthi simthandazele ukuze athole amandla okubuyela kuJehova.​—Isaya. 44:22.

21. Kumele wenzeni nxa uthwaliswe nzima yizihlobo zakho?

21 UJesu wathi simthande ukwedlula abanye abantu. Kodwa wayekwazi ukuthi lokhu kuzabangela ukuthi abalandeli bakhe baphikiswe yizihlobo zabo. Loba kunjalo wayelethemba lokuthi babezabekezela njalo bazimisele ukuqhubeka bethembekile. Nxa ukuba ngumlandeli kaJesu kulethe “inkemba” phakathi kwakho labangakini, thembela kuJehova njalo umcele akusize ukuthi ubekezele. (Isaya. 41:10, 13) Kanti njalo kumele uhlale ukhumbula ukuthi uJehova loJesu bayathokoza ngalokho okwenzayo lokuthi bazakunika umvuzo ekucineni.

^ indima 10 Ukuze uthole okunengi ngendaba yokufundisa abantwana nxa otshade laye engasuyeFakazi kaJehova khangela isihloko esithi “Imibuzo Evela Kubafundi” ku-Nqabayokulinda yesiZulu ka-August 15 2002.