Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

Qinisa Ukholo Lwakho Lanxa Uncedisa Kwezinye Izindawo

Qinisa Ukholo Lwakho Lanxa Uncedisa Kwezinye Izindawo

“Ilizwi lakho ngilifihlile enhliziyweni yami.”​—HUBO. 119:11.

IZINGOMA: 14247

1-3. (a) Kuyini okumele sonke esiyizikhonzi zikaJehova sikwenze lanxa sihlala siphathekile ngemisebenzi ethile? (b) Abantu abafunda olunye ulimi bahlangana labuphi ubunzima njalo yiphi imibuzo ebakhona? (Khangela umfanekiso osekuqaliseni.)

LAMUHLA kulezinkulungwane zabantu bakaJehova abazinikela ukuncedisa ekugcwaliseni isiphrofetho esiphathelane lokutshumayela izindaba ezinhle ‘ezizweni zonke, lasezizwaneni, lasezindimini kanye lasebantwini.’ (Isam. 14:6) Abanye babo ngabanali, abanye bancedisa kwamanye amazwe alesidingo, ikanti abanye bangena lamabandla akhuluma olunye ulimi elizweni lakibo. Mhlawumbe lawe ungomunye walabo abafunda olunye ulimi.

2 Sonke esiyizikhonzi zikaJehova kumele sibe leqiniso lokuthi siqinile ekukhonzeni futhi sincedise lezimuli zethu ukuthi zibe lokholo oluqinileyo. (Mat. 5:3) Kodwa kwezinye izikhathi kungabanzima ukuthi sigebhe sijule eLizwini likaNkulunkulu ngenxa yokuthi siyabe silokunengi esikwenzayo. Loba kunjalo abantu abancedisa kwezinye izindawo bona bahlangana lobunye ubunzima.

3 Lanxa kumele abantu laba bafunde ulimi olutsha kufanele bazame lokuhlala beqinisa ukholo lwabo ngokufunda izinto ezizikileyo  eziseLizwini likaNkulunkulu. (1 Khor. 2:10) Manje bangakwenza njani lokhu uma bengaluzwisisi kuhle ulimi olusetshenziswa ebandleni asebekhonza kulo? Njalo kungani kumele abazali abangamaKhristu baqiniseke ukuthi iLizwi likaNkulunkulu liyafinyelela ezinhliziyweni zabantwababo?

IZINTO EZINGAXEGISA UKHOLO LWETHU

4. Kuyini okungaxegisa ukholo lwethu? Nika isibonelo.

4 Ukungenelisi ukuzwisisa kuhle iLizwi likaNkulunkulu ngolunye ulimi kungaluxegisa ukholo lwethu. Ngokwesibonelo uNehemiya wathi ebuyela eJerusalema wakhathazeka kakhulu lapho ethola ukuthi abanye abantwana bamaJuda ayevela ekuthunjweni eBhabhiloni babengenelisi ukukhuluma isiHebheru. (Bala uNehemiya 13:23, 24.) Ukwehluleka kwabantwana laba ukukhuluma isiHebheru kwakuzakwenza ukuthi bangayizwisisi iMibhalo besekubangela ukuthi bangabi lobuhlobo obuhle loNkulunkulu kanye labantu bakhe.​—Neh. 8:2, 8.

5, 6. Kuyini abanye abazali abakhonza kwezinye izindawo asebekunanzelele futhi kungani kunjalo?

5 Abanye abazali abakhonza kwezinye izindawo sebekunanzelele ukuthi abantwababo abasakukhwabithi njengakuqala ukukhonza uJehova. Okwenza kube njalo yikuthi bayabe bengakuzwisisi kuhle okuyabe kufundwa emihlanganweni yebandla futhi lokhu kubangela ukuthi iqiniso lingafiki ezinhliziyweni zabo. Omunye ubaba okuthiwa nguPedro [1] owasuka eSouth America lemuli yakhe baya e-Australia wathi: “Izinto eziphathelane lokukhonza kumele zingene zijule enhliziyweni lasengqondweni yakho nxa uzifunda.”​—Luk. 24:32.

6 Nxa umuntu angabala ulutho ngolimi olungayisilo lwakhe alusoze lumthinte, kodwa nxa angalubala ngolimi lomdabuko wakhe luhle lungene luthophele enhliziyweni yakhe. Kanti njalo ukwehluleka ukukhuluma kuhle olunye ulimi kungamenza adane aphinde adonse nzima lasekukhonzeni. Yikho kuhle ukuthi sihlale siqinisa ukholo lwethu nxa sifuna ukuqhubeka sikukhwabitha ukukhonza uJehova sisebandleni elikhuluma olunye ulimi.​—Mat. 4:4.

BAHLALA BELOKHOLO OLUQINILEYO

7. AbaseBhabhiloni benzani ukuze bazame ukwenza uDanyeli alandele amasiko kanye lenkolo yabo?

7 Ngesikhathi uDanyeli labangane bakhe bethunjiwe, abaseBhabhiloni bazama ukubenza ukuthi balandele amasiko abo ngokubafundisa ‘ulimi lwaseBhabhiloni.’ Kanti njalo lenduna yezikhulu eyayinikwe umsebenzi wokubaqeqetsha yabetha amabizo aseBhabhiloni. (Dan. 1:3-7) UDanyeli waphiwa ibizo elalithethwe kunkulunkulu omkhulu wakuleyondawo owayethiwa nguBheli. Kungenzakala ukuthi iNkosi uNebhukhadinezari yayifuna uDanyeli akholwe ukuthi unkulunkulu waseBhabhiloni ulamandla amakhulu ukwedlula uJehova uNkulunkulu.​—Dan. 4:8.

8. Kuyini okwanceda uDanyeli ukuthi ahlale elokholo oluqinileyo lanxa wayekwelinye ilizwe?

8 Langesikhathi uDanyeli enikwa ithuba lokudla izibiliboco zasesikhosini kazange avume, “wazimisela” enhliziyweni yakhe ukuthi “angazingcolisi” ngalokho kudla. (Dan. 1:8) Okwamenza wahlala elokholo oluqinileyo lanxa ekwelinye ilizwe yikuthi wayeyifunda kokuphela imibhalo engcwele ngolimi lwakhe lomdabuko. (Dan. 9:2) Yikho langemva kweminyaka engu-70 eseBhabhiloni wayelokhu esaziwa ngebizo lakhe lesiHebheru.​—Dan. 5:13.

9. IHubo 119 litshengisa njani ukuthi iLizwi likaNkulunkulu lamnceda umlobi wehubo leli?

9 Umlobi weHubo 119 wayegconwa ngamanye amalunga ayehlala esigodlweni. Lanxa kunjalo ukubala iLizwi likaNkulunkulu kwamnceda ukuthi abekezelele ubunzima lobu ayephakathi kwabo. (Hubo. 119:23, 61) Walivumela ukuthi limqondise kukho konke ayekwenza.​—Bala iHubo 119:11, 46.

 HLALA ULOKHOLO OLUQINILEYO

10, 11. (a) Kumele silifunde silayiphi inhloso iLizwi likaNkulunkulu? (b) Singenelisa njani ukukwenza lokhu? Nika umzekeliso.

10 Kufanele sizame ngamandla wonke ukuba lesikhathi sokutaditsha sisodwa loba esokukhonza kwemuli lanxa silokunengi esikwenzayo emsebenzini kaJehova loba emisebenzini yethu yokuziphilisa. (Efe. 5:15, 16) Lanxa kunjalo akumelanga siphongudlulisa amehlo nje kumbe sikwenze sidinga impendulo esizayitsho emihlanganweni. Inhloso yethu kumele ibe yikuvumela iLizwi likaNkulunkulu lifinyelele izinhliziyo zethu njalo liqinise ukholo lwethu.

11 Izikhathi ezinengi sandise ukungayisebenzisi ekuphileni kwethu imicijo esiyithola nxa silungiselela imihlangano, izinkulumo kumbe ukuya ekutshumayeleni. Yikho akumelanga ukuthi nxa sibala sicabange ukuthi esikutholayo kungabasiza njani abanye kodwa kumele sizame ukudingisisa ukuthi kusisiza njani thina ngokwethu. (Flp. 1:9, 10) Cabanga ngesibonelo lesi: Umuntu osebenza ukupheka wandise ukulabila ukudla engakakuphakuleli abantu. Lanxa kunjalo kasoze aphile ngokulabila nje kuphela. Kuqakathekile ukuthi laye aziphekele okwakhe ukudla okwakha umzimba ukuze ahlale ephilile. Ngakho lathi kumele sihlale sibala iBhayibhili. Singenza njalo ukholo lwethu luzaqina futhi sizahlala silobuhlobo obuhle loJehova.

12, 13. Kungani abanengi abakhonza kwezinye izindawo kubasiza ukufunda ngolimi lwabo?

12 Abanengi abakhonza kwezinye izindawo bathi kuyabanceda kakhulu ukufunda iBhayibhili nsuku zonke ‘ngolimi lwabo.’ (ImiSeb. 2:8) Labanali labo bayakunanzelela ukuthi ukuze bahlale belokholo oluqinileyo belapho abakhonza khona akumelanga basuthiseke ngemfundo abayithola emihlanganweni yebandla ngolimi olungayisilo lwabo.

 13 U-Alain oseleminyaka engu-8 efunda ulimi lwesiPersian uthi: “Nxa ngilungiselela imihlangano ngolimi lolu engiyabe ngikubala kakungeni kangako enhliziyweni yami ngoba ngiyabe ngizihlupha kakhulu ngolimi. Izikhathi ezinengi ingqondo yami iyabe inamathele kakhulu emabaleni. Yikho ngandise ukuthi nxa ngibala iBhayibhili kanye lamanye amabhuku ethu ngisebenzise ulimi engalumunya kumama.”

BAZALI FUNDISANI NGENDLELA EPHUMELELAYO

14. Abazali kumele benzeni futhi kungani kumele benze njalo?

14 Abazali abangamaKhristu kumele bazame ngamandla wonke ukugcizelela iLizwi likaNkulunkulu ezinhliziyweni lasezingqondweni zabantwababo. Ngemva kweminyaka emithathu bekhonza ebandleni elikhuluma olunye ulimi uSerge lomkakhe uMuriel bananzelela ukuthi indodana yabo eyayileminyaka engu-17 yayingasakuthandi njengakuqala ukwenza imisebenzi ephathelane lokukhonza. UMuriel uthi: “Kwasekumcaphula ukutshumayela ngolunye ulimi kodwa kudala wayekuthanda ukutshumayela ngolimi lwakhe isiFrench. Yikho sabona kungcono ukuthi sibuyele ebandleni esasikulo kuqala ngoba wayengasathuthuki ekukhonzeni.”

Gxilisa iqiniso ezinhliziyweni zabantwabakho (Khangela izindima 14 lo-15)

15. (a) Yiziphi izizatho ezingabangela ukuthi abazali bakhethe ukubuyela ebandleni elisebenzisa ulimi oluzwisiswa ngabantwababo? (b) Yisiphi isixwayiso esinikwe abazali esitholakala kuDutheronomi 6:5-7?

15 Yiziphi izizatho ezingabangela ukuthi abazali bakhethe ukubuyela ebandleni elisebenzisa ulimi oluzwisiswa ngabantwababo? Esokuqala, nxa bangathola ukuthi kubathwalisa nzima ukuqinisa ukholo lwabantwababo ngapha bebafundisa olunye ulimi. Esesibili, bangathola ukuthi abantwababo kabasakukhwabithi ukwenza imisebenzi ephathelane lokukhonza loba ukuba sebandleni elisebenzisa olunye ulimi. Izizatho ezinjengalezi yizo ezingabangela ukuthi abazali bakhethe ukubuyela ebandleni elisebenzisa ulimi abantwababo abaluzwisisa kuhle. Bangakhetha ukubuyela ebandleni elikhuluma olunye ulimi nxa sebebona ukuthi abantwababo sebelibambisisile iqiniso.​—Bala uDutheronomi 6:5-7.

16, 17. Abanye abazali baqeqetsha njani abantwababo lanxa besemabandleni asebenzisa ezinye izindimi?

16 Kodwa abanye abazali bayenelisa ukuthola izindlela zokufundisa abantwababo ngolimi lwabo ngapha bengena lebandla kumbe iqembu elisebenzisa olunye ulimi. Ngokwesibonelo omunye ubaba okuthiwa nguCharles ulamantombazana amathathu aleminyaka ephakathi kwengu-9 kusiya kwengu-13. Yena lemuli yakhe bangena leqembu elikhuluma ulimi lwesiLingala. Uthi: “Sahlela ukuthi sisebenzise ulimi lomdabuko wethu nxa sifunda labantwabethu loba nxa sisenza ukukhonza kwemuli. Kanti njalo siyalungiselela imihlangano kanye lenkonzo ngesiLingala futhi senze lemidlalo ethile ukuze abantwabethu bafunde ulimi lolu ngapha sizikholisela nje.”

Zama ukufunda ulimi lwakuleyondawo okuyo njalo uzimisele ukuphendula emihlanganweni (Khangela izindima 16 lo-17)

17 UKevin ulabantwana ababili abangamankazana, omunye uleminyaka emihlanu omunye uleminyaka eyisitshiyagalombili. Laye wabona kungcono ukuthi afunde labantwabakhe ngolimi abaluzwisisayo ngenxa yokuthi babengayizwisisi kangako imihlangano ngoba isenziwa ngolunye ulimi. Uthi: “Mina lomkami siyazinika isikhathi sokufundisa abantwabethu ngesiFrench ngoba yilo ulimi lwabo. Kanti njalo kanye ngenyanga siyahamba siyengena lebandla lesiFrench futhi siyangena lemihlangano yesabelo eyenziwa ngolimi lolu.”

18. (a) Yisiphi isimiso esikuRoma 15:1, 2 esingakunceda ukuthi wenze isinqumo esizasiza abantwabakho? (b) Abanye abazali bathini ngendaba le? (Khangela amabala asekucineni.)

18 Abazali yibo okumele bakhethe ukuthi bazakwenzani ukuze abantwababo bahlale belobuhlobo obuhle loJehova. [2] (Gal. 6:5) UMuriel esike sakhuluma ngaye uthi lanxa yena lomkakhe babekuthanda ukungena lebandla elikhuluma olunye ulimi bakhetha ukusuka kulelobandla ukuze bancede umntanabo ukuthi athuthuke  ekukhonzeni. (Bala uRoma 15:1, 2.) USerge ucabanga ukuthi benza isinqumo esihle. Uthi: “Kusukela ngesikhathi esabuyela ngaso ebandleni lesiFrench, indodana yethu yathuthuka ekukhonzeni njalo yacina isibhaphathizwa. Khathesi isiliphayona lesikhathi sonke futhi isicabanga lokubuyela eqenjini elikhuluma olunye ulimi.”

VUMELA ILIZWI LIKANKULUNKULU LITHOPHELE ENHLIZIYWENI YAKHO

19, 20. Singatshengisa njani ukuthi siyalithanda iLizwi likaNkulunkulu?

19 UJehova uyabathanda kakhulu abantu bonke. Ngakho wenze ukuthi iLizwi lakhe iBhayibhili litholakale ngezindimi ezinengi ngoba ufuna ‘bonke balazi iqiniso.’ (1 Tim. 2:4) Uyakwazi ukuthi abantu bangaba lobuhlobo obuhle laye nxa bengabala iLizwi lakhe ngolimi lwabo lomdabuko ngoba lokhu kwenza abakubalayo kungene kujule ezinhliziyweni zabo.

20 Kungelani lokuthi izimo zethu zinjani, kumele sizimisele ukugxilisa ezinhliziyweni zethu lonke ulwazi esilunikwa nguJehova. Ukuyifunda nsuku zonke iMibhalo ngolimi lwethu kuzasinceda ukuthi sihlale siqinile ekukhonzeni lokuthi izimuli zethu zihlale zilobuhlobo obuhle loJehova. Singenza njalo kuzakhanya ukuthi siyaliqakathekisa iLizwi likaNkulunkulu.​—Hubo. 119:11.

^ [1] (indima 5) Amabizo antshintshiwe.

^ [2] (indima 18) Ukuze uthole ezinye izimiso ezinganceda imuli yakho, khangela isihloko esithi “Ukukhulisa Izingane Kwelinye Izwe​—Izinselele Nemivuzo” esiku-Nqabayokulinda yesiZulu ka-October 15 2002.