Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 INDABA YOKUPHILA

Ngazimisela Ukulingisela Izibonelo Ezinhle

Ngazimisela Ukulingisela Izibonelo Ezinhle

Ngabuza u-Izak Marais ngathi, “Uyakwazi ukuthi sengileminyaka emingaki?” Wangiphendula wathi, “Ngikwazi mhlophe lokho.” Umzalwane lo wangifonela ngiseColorado yena esePatterson eNew York. Ake ngiyisusele phansi indaba yami.

NGAZALWA mhlaka 10 December ngo-1936 eWhichita eKansas kweleMelika futhi yimi izibulo ebantwaneni abane emulini yangakithi. Abazali bami uWilliam loJean babeyizikhonzi zikaJehova ezithembekileyo. Ubaba wayeyinceku yekhampani, khathesi umzalwane owenza umsebenzi lo ubizwa kuthiwa ngumhleli wequla labadala. Umama wafundiswa iqiniso ngunina u-Emma Wagner. Ugogo wafundisa abantu abanengi iqiniso, omunye wabo nguGertrude Steele owadonsa iminyaka eminengi engumnali ePuerto Rico. * Ngakho banengi abantu engangingalingisela isibonelo sabo.

NGIYAZIKHUMBULA IZIBONELO EZINHLE

Ubaba uhambisa amamagazini ebantwini abadlulayo emgwaqweni

Komunye uMgqibelo ntambama ngileminyaka emihlanu, ngangilobaba emgwaqweni sihambisa iNqabayokulinda kanye le-Consolation (khathesi esibizwa kuthiwa yi-Vukani!). Ngalesosikhathi ilizwe lakithi laliphakathi kweMpi Yezwe Yesibili. Kwadlula omunye udokotela owayedakiwe waqalisa ukuthethisa ubaba ngokungangeneli kwakhe empini esithi uligwala lendoda njalo ucatshela ukuya empini. Udokotela lo wamuthi nhlo ubaba wathi kuye, “Ngitshaya sibone wena gwala ndini!” Ngasengingumhlanga kodwa ngayithanda indlela ubaba enza ngayo. Kazange abe lendaba laye, waqhubeka elokhu ehambisa amamagazini kulabo abasebebuthene bebukele. Kwathi kudlula isotsha eduze udokotela lo waklabalala wathi, “Buya uzobopha igwala leli wena!” Isotsha labona ukuthi indoda le isuthi amabele yikho lathi kuyo, “Hamba endlini uyelala!” Bobabili basebesuka bahamba. Nxa ngikukhumbula lokhu ngiyambonga uJehova ngokuthi wanika ubaba isibindi. Ubaba wayelamabhizimusi amabili okugela eWichita futhi udokotela lowo wayengomunye wabantu ababefika bezogela.

Ngilabazali bami sisiya emhlanganweni wesabelo eWichita ngabo-1940

Ngathi ngileminyaka engu-8 abazali bami bathengisa umuzi wabo kanye lamabhizimusi abo. Ngemva kwalokho bakha umahambangendlwana (caravan) sasesithutha saya eColorado ukuze siyekhonza lapho  okwakulesidingo esikhulu sabamemezeli. Sahlala eduzane ledolobho okuthiwa yiGrand Junction, lapho abazali bami abaqala khona ukuphayona futhi babesebenza amanye amalanga epulazini lokufuya lokulima. UJehova wababusisa ngokukhuthala kwabo enkonzweni futhi kwacina sekulebandla endaweni le. Mhlaka 20 June ngo-1948 mina loBillie Nichols lomkakhe kanye labanye abasebefunde iqiniso sabhaphathizwa ngubaba emfuleni othile. Ngokuhamba kwesikhathi uBillie lomkakhe baqalisa ukuhambela amabandla futhi indodana yabo lomkayo labo bangena kuleyonkonzo.

Sasilabangane abanengi ababesenkonzweni yesikhathi esigcweleyo futhi sasijayele ukuba lezingxoxo ezikhuthazayo, abanye babo kwakuyimuli yakoSteele​—uDon, u-Earlene, uDave, uJulia, uSi loMartha. Bonke laba banginceda ukuthi ngikhethe kuhle engifuna ukukwenza empilweni. Bangenza ngabona ukuthi ukufaka uMbuso kuqala kwenza umuntu aphile impilo ethokozisayo futhi elenjongo.

NGAPHINDA NGATHUTHA

Sengileminyaka engu-19 omunye umzalwane okuthiwa nguBud Hasty wangicela ukuthi ngihambe laye siyephayona eningizimu yeMelika. Umbonisi wesiqinti wasicela ukuthi siye eRuston eLouisiana futhi endaweni le kwakulabamemezeli abanengi ababengasayifezi inkonzo. Satshelwa ukuthi senze yonke imihlangano kungelani lokuthi kubuye abantu abangaki. Sathola indawo efaneleyo yokungena imihlangano sasesiyilungisa. Sasisenza yonke imihlangano futhi okwesikhathi esithile sasiyingena sibabili kuphela. Sasintshintshana ukuqhuba izingxenye zomhlangano, omunye nxa ephambili omunye uyabe elalele njalo ephendula yonke imibuzo. Nxa kwakusiba lesiboniso sonke sasisiya phambili senze leyongxenye. Kodwa ngokuhamba kwesikhathi omunye udade owayesekhulile waqalisa ukubuya emihlanganweni. Kanti njalo abanye esasifunda labo iBhayibhili kanye labanye ababengasafezi inkonzo baqalisa ukungena imihlangano futhi kungakayingaphi kwasekulebandla.

Ngelinye ilanga ngiloBud sahlangana lomfundisi weChurch of Christ owakhuluma ngemibhalo engangingayazi. Ngaswela lokuthi ngithini futhi lokhu kwangenza ngacabangisisa ngalokho engangikukholwa. Ngaqeda iviki yonke ngingabuquthi ubuthongo ngizama ukuthola izimpendulo zemibuzo eyayibuzwe ngumfundisi lo. Ukwenza njalo kwangisiza kakhulu ukuthi ngigxilise iqiniso enhliziyweni yami futhi ngasengizimisele ukuphendula loba nguphi umfundisi engangingahlangana laye.

Ngemva kwalokho umbonisi wesiqinti wangicela ukuthi ngiyesiza ibandla elalise-El Dorado e-Arkansas. Ngangijayele ukubuyela eColorado ukuze ngiyezibika kukhomithi okwakuthiwa yi-draft board eyayikhetha ukuthi ngobani okwakumele bangene  esisotsheni. Kwelinye ilanga sathi sisiya khonale lamanye amaphayona sabhewuka ngemota eTexas futhi imota yami yalimala kakhulu. Safonela omunye umzalwane owabuya wazosithatha wasihambisa emzini wakhe lasemhlanganweni webandla. Kwamenyezelwa ebandleni lelo ukuthi sehlelwe yingozi futhi abazalwane basisekela ngemali. Umfowethu lo waphinda wathengisa imota yami ngamadola angu-25.

Senelisa ukugada sayafika eWichita lapho okwakuphayona khona umngane wethu u-E. F. McCartney esasimbiza ngokuthi nguDoc. Abantwabakhe abangamaphahla uFrank loFrancis babengabangane bami futhi silokhu sizwanana. Bangithengisela imota yabo endala ngamadola angu-25 njalo imali le yayilingana laleyo okwakuthengiswe ngayo imota yami. Ngangiqala ngqa ukubona uJehova enginika engikudingayo ngenxa yokufaka uMbuso wakhe kuqala. NgikoMcCartney ngahlangana lodade owayemuhle futhi ethanda inkonzo okuthiwa nguBethel Crane. Unina uRuth wayenguFakazi owayetshiseka kakhulu eWellington eKansas futhi waphayona waze wadlulisa iminyaka engu-90. Mina loBethel satshada ngo-1958 futhi saphayona sonke e-El Dorado.

IZIKHATHI EZIMNANDI

Ukucabangisisa ngezibonelo ezinhle zalabo esakhula sibabona kwasenza sakhetha ukuzinikela ukuthi sisetshenziswe loba ngaphi enhlanganisweni kaJehova. Sacelwa ukuthi siyekuba ngamaphayona aqakathekileyo eWalnut Ridge e-Arkansas. Ngo-1962 sathaba safa ngesikhathi sibizwa ekilasini yesi-37 esikolo seGiliyadi. Sathokoza kakhulu sisizwa lokuthi uDon Steele laye ubiziwe kuleyokilasi. Sesiqedile isikolo mina loBethel sathunyelwa eNairobi eKenya. Kwakubuhlungu kakhulu ukusuka eNew York kodwa sathaba ngesikhathi sifika eNairobi ngoba abazalwane babesilindele.

Sisekutshumayeleni loMary loChris Kanaiya eNairobi

Akusithathanga sikhathi ukuthi silithande ilizwe laseKenya futhi lenkonzo yayimnandi kakhulu. Abantu bokuqala esafunda labo iBhayibhili bathuthuka, nguChris loMary Kanaiya. Balokhu besenkonzweni yesikhathi esigcweleyo eKenya. Ngomnyaka owalandelayo sacelwa ukuthi siye eKampala e-Uganda njalo saba ngabanali bokuqala elizweni lelo. Sakholisa kakhulu ezindaweni lezo ngoba sasihlangana labantu ababelilambele iqiniso eliseBhayibhilini futhi abanengi babo bacina sebengoFakazi. Kodwa ngemva kweminyaka emithathu lengxenye sise-Africa sabuyela kweleMelika ukuze siyekondla imuli yethu. Ubuhlungu esabuzwa sisuka e-Africa babubukhulu kakhulu kulalobo esabuzwa sisuka eNew York. Phela sasesibathanda kakhulu abantu be-Africa njalo sasilethemba lokuthi sizabuyela ngeyinye imini.

UKUTHOLA UMSEBENZI OMUTSHA

Safika sahlala entshonalanga yeColorado lapho okwakulabazali bami khona. Ngemva komnyaka lezinyanga ezinhlanu sithole indodakazi yethu yokuqala uKimberly saphinda saba lenye indodakazi uStephany. Sawuqakathekisa kakhulu umsebenzi wokondla abantwabethu futhi sasebenza gadalala ukuze sibafundise iqiniso. Sasifuna ukulingisela labo ababeyizibonelo ezinhle kithi. Sasikwazi ukuthi nxa abazali bangaba yisibonelo esihle, abantwana bayancedakala kakhulu kodwa lokhu akutsho ukuthi bazakhula babe yizikhonzi zikaJehova. Okungenza ngitsho njalo yikuthi umnawami lodadewethu balitshiya iqiniso lanxa babelezibonelo ezinhle ababengazilingisela. Kodwa ngilethemba lokuthi bazaphinda balingisele izibonelo lezi ezinhle abakhula bezibona.

Sasikukholisa kakhulu ukukhulisa abantwabethu njalo sasizama ukubambisana kukho konke esikwenzayo. Njengoba sasihlala eduzane le-Aspen eColorado sonke emulini safundela umdlalo  okuthiwa yi-skiing owenziwa phezu kongqwaqwane. Ukuyazilibazisa emdlalweni lo kwakusinika ithuba lokuxoxisana labantwabethu sizikholisela nje. Ngezinye izikhathi sasihamba siyevakatsha kwezinye izindawo sisiyabuka indalo futhi kwakusiba mnandi sesixoxa ntambama siwothe umlilo. Besesebancane abantwabethu babejayele ukusixoxela ngalokho abafisa ukukwenza bangakhula kanye lokuthi bafuna ukutshada labantu abanjani. Sazama ngamandla wonke ukwenza ukuthi balithande iqiniso. Sasihlala sibakhumbuza ukuqakatheka kokuba senkonzweni yesikhathi esigcweleyo kanye lokutshada lomuntu olesifiso sokuba senkonzweni efananayo. Sabanceda lokuthi bazwisise ukuthi kuqakatheke ngani ukuthi batshade sebekhulile. Sasilesitsho sethu esithi, “Hlala uze ube leminyaka engaba ngu-23.”

Sasisiba leqiniso lokuthi sihamba sonke ekutshumayeleni lakuyo yonke imihlangano yebandla. Lokhu yikho kanye abazali bethu abakwenzayo kithi sisakhula. Sasinxusa labanye abasenkonzweni yesikhathi esigcweleyo ukuthi bazohlala emzini wethu. Kanti njalo sasijayele ukubaxoxela ngezikhathi ezimnandi esasisiba lazo singabanali. Sasibatshela lokuthi ngelinye ilanga sifisa ukuthi siyevakatsha e-Africa siyimuli. Babekukhangelele ngabomvu lokhu!

Sasingaphuthi ukufunda njengemuli njalo ekufundeni kwethu sasibancedisa lokuthi benelise ukumelana lobunzima ababengahlangana labo esikolo. Ngokwesibonelo sasisiba leziboniso lapho abantwabethu ababesiba ngoFakazi khona thina senze njengabantwana abafunda labo sibabuze imibuzo abajayele ukuyibuzwa esikolo. Babekuthanda ukufunda ngalindlela futhi kwakubanceda ukuthi babe lesibindi sokumela ukholo lwabo. Kodwa sebekhulakhulile babekhonona kwezinye izikhathi ngokufunda esasikwenza. Kwelinye ilanga ngazonda ngaze ngabatshela ukuthi basuke phansi kwami lokuthi asisoze sifunde. Kwabethusa kakhulu lokhu baqalisa ukukhala bangitshela ukuthi sebefuna ukufunda. Kwathi dlwe sabona ukuthi siyabasiza sibili ukuthi bakuthande ukufunda ngoJehova. Bacina sebekuthanda ukufunda futhi sabenza bakhululeka ukuthi basitshele loba yini. Kodwa kwezinye izikhathi kwakusiba buhlungu ukubezwa besithi abavumelani lezinye izinto esasibafundisa zona. Loba kunjalo lokhu kwakusinceda sibone ukuthi kuyini okwakusezinhliziyweni zabo. Sasibachasisela kuhle kuhle baze bazwisise futhi ngemva kwalokho babecina bevumelana lezimiso zikaJehova.

UKUHAMBISANA LOKUNTSHINTSHA KWEZIMO

Ngesikhatshana nje umsebenzi wokukhulisa abantwabethu wawusuphelile. Iziqondiso esasizithola enhlanganisweni kaNkulunkulu zasinceda ukuthi senelise ukubaqeqetsha kuhle ukuze bamthande uJehova. Sathokoza kakhulu lapho abantwabethu beqala ukuphayona ngemva kokuqeda isikolo futhi besenza lemisebenzi yezandla ukuze bathole imali yokuziphilisa. Bathutha bayahlala eCleveland eTennessee labanye odade ababili ukuze bayencedisa lapho okulesidingo khona. Lanxa sasibakhanuka kakhulu, sasijabula ngoba sasikwazi ukuthi basebenzela uJehova enkonzweni yesikhathi esigcweleyo. Lathi saqalisa ukuphayona futhi lokhu kwenza sathola izibusiso ezinengi ezigoqela ukubambela umbonisi wesiqinti kanye lokuncedisa emihlanganweni yezabelo.

UStephany loKimberly baqala bayavakatsha eLondon bengakayi eTennessee. Bathi sebekhonale bavakatshela eBhetheli njalo kulapho uStephany abonana khona loPaul Norton. Ngalesosikhathi uStephany wayeleminyaka engu-19. Baphinda babuyela futhi eBhetheli njalo uKimberly wahlangana loBrian Llewellyn laye owayesebenza eBhetheli. Kwathi uStephany eseleminyaka engu-23 watshada loPaul. Ngomnyaka owalandelayo uKimberly watshada loBrian futhi wayeseleminyaka engu-25. Lakanye sagcwaliseka isitsho sethu sokuthi bahlale baze babe leminyaka engu-23. Kwasithokozisa kakhulu ukuthi babekhethe kuhle abantu bokutshada labo.

SiloPaul, uStephany, uKimberly loBrian egatsheni leMalawi ngo-2002

Amadodakazi ethu asitshela ukuthi isibonelo sethu lesabazali bethu sawanceda kakhulu ukuthi aqhubeke ‘efuna kuqala uMbuso’ lanxa ehlangana lezimo ezinzima empilweni. (Mat. 6:33) Ngo-April 1998 uPaul loStephany banxuswa ekilasini yesi-105 esikolo seGiliyadi futhi ngemva kwalokho bathunyelwa eMalawi. UBrian loKimberly labo babizwa eBhetheli yeLondon futhi ngokuhamba kwesikhathi bantshintshelwa eBhetheli yeMalawi. Kwasithabisa kakhulu ukuthi abantwabethu bakhethe ukusebenzela uJehova.

ESINYE ISIBUSISO ESITHOKOZISAYO

Ngo-January 2001 ngamukela ucingo loluyana engike ngakhuluma ngalo ekuqaliseni. Umfowethu  uMarais okhangela uHlangothi Olusekela Umsebenzi Wokuhumutsha wangitshela ukuthi abazalwane bahlela ukuthi kubelekhosi yokuncedisa abahumutshi emhlabeni wonke ukuthi bazwisise isiNgisi. Lanxa ngangileminyaka engu-64 babefuna ukungiqeqetsha ukuthi ngiyefundisa ikhosi le. Sakhuleka ngaloludaba lomkami futhi saxoxa labazali bethu ukuze sizwe ukuthi bona bathini. Basikhuthaza ukuthi sihambe lanxa sasizabe sesikhatshana labo. Ngakho ngamfonela umfowethu uMarais ngamtshela ukuthi singawenza umsebenzi lo.

Ngemva kwalokho umama wabanjwa umkhuhlane wemvukuzane. Yikho sakubona kungcono ukuthi singasahambi ukuze sisize udadewethu uLinda ukunakekela umama. Umama wala wathi kuzantshintshani singaze sihlale njalo loLinda wayefuna sihambe. Sababonga sibili ngokusivumela ukuthi sihambe njalo labazalwane ebandleni bathembisa ukuthi bazaphathisa ngokunakekela umama. Ngemva kwelanga elilodwa sisukile ngekhaya sisiya eWatchtower Educational Center ePatterson, uLinda wasifonela esibikela ukuthi umama kasekho. Lanxa kunjalo senza khona kanye umama ayethe sikwenze, saqhubekela phambili ngomsebenzi.

Sathaba sisizwa ukuthi sizaqala ngokuya egatsheni leMalawi. Phela kulapho okwakulamadodakazi ethu labomkawo. Kwabakuhle kakhulu ukuphinda sibonane! Ngemva kwalokho saya eZimbabwe laseZambia. Sekwedlule iminyaka emithathu lengxenye sihamba siqeqetsha abahumutshi sacelwa ukuthi sibuyele eMalawi ukuze siyebhala indaba yabazalwane ababehlukuluzwa ngenxa yokungangeneli kwezombusazwe. *

Sisekutshumayeleni labazukulu bethu

Ngo-2005 sabuyela emzini wethu eBasalt eColorado futhi saqhubeka siphayona. Kodwa kwaba buhlungu kakhulu ukusuka e-Africa. Ngo-2006 uBrian loKimberly babuya bazokuba ngomakhelwana bethu ukuze bakhulise amadodakazi abo amabili uMackenzie lo-Elizabeth. Kodwa uPaul loStephany balokhu beseMalawi futhi uPaul ulilunga leKhomithi yeGatsha. Khathesi sengizafikisa iminyaka engu-80 futhi kuyangithokozisa ukubona abazalwane abancane kulami engake ngasebenza labo bethuthuka njalo besenza imisebenzi engake ngayenza. Okusenza sithokoze yikuthi salingisela labo ababeyizibonelo ezinhle sisakhula njalo lathi sizimisele ukuba yizibonelo ezinhle kubantwabethu lakubazukulu.

^ ndima 5 Khangela iNqabayokulinda ka-May 1 1956 amakhasi 269 kusiya ku-272 leka-March 15 1971 amakhasi 186 kusiya ku-190, ukuze ufunde okunengi mayelana lamalunga emuli yakoSteele ayengabanali.

^ ndima 30 Ngokwesibonelo khangela indaba yokuphila kaTrophim Nsomba ku-Nqabayokulinda yesiZulu ka-April 15 2015 amakhasi 27-31.