Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

“Lingakhohlwa Ukwamukela Izihambi”

“Lingakhohlwa Ukwamukela Izihambi”

“Lingakhohlwa ukwamukela izihambi.”—HEB. 13:2.

IZINGOMA: 5025

1, 2. (a) Abantu abavela kwamanye amazwe bahlangana labuphi ubunzima? (Khangela umfanekiso osekuqaliseni.) (b) Umphostoli uPhawuli wawakhuthazani amaKhristu njalo sizaxoxa ngayiphi imibuzo?

EMINYAKENI ephezu kwengu-30 eyadlulayo enye indoda okuthiwa ngu-Osei [1] yafika e-Europe ivela eGhana. Ngalesosikhathi indoda le yayingakabi nguFakazi. Ithi: “Ngananzelela ukuthi abantu abanengi babengelandaba lami. Umumo womkhathi lawo wawungajayeleki. Ngathi ngiphuma lapho okugadelwa khona indizamtshina ngezwa ngingenwa ngumqando engangikaze ngiwuzwe selokhu ngazalwayo futhi ngaqalisa ukukhala.” Kwedlula umnyaka u-Osei elokhu engawutholi umsebenzi ngenxa yokuthi wayengenelisi ukukhuluma ulimi lwakuleyondawo. Okunye okwakumkhathaza yikuba lesizungu lokukhumbula ekhaya.

2 Wena ubungafisa ukuphathwa njani aluba ubusesimeni sika-Osei? Ubungeke ufise yini ukuthi abantu bakwamukele ngezandla zombili nxa ufika eWolu yoMbuso kungelani lokuthi uvela kuliphi ilizwe kumbe ukuthi ungumhlobo bani? Phela iBhayibhili likhuthaza  amaKhristu ukuthi ‘angakhohlwa ukwamukela izihambi.’ (Heb. 13:2) Ngakho ake sixoxe ngemibuzo le elandelayo: UJehova ubaphatha njani abantu bezinye izizwe loba izihambi? Kungani kumele sintshintshe umbono esilawo ngabantu abavela kwezinye izindawo? Kanti njalo singabanceda njani abavela kwamanye amazwe ukuthi bazizwe bekhululekile ebandleni lethu?

UJEHOVA UBAPHATHA NJANI ABANTU BEZINYE IZIZWE?

3, 4. U-Eksodusi 23:9 uveza ukuthi abako-Israyeli kwakumele babaphathe njani abezizweni njalo kungani kwakumele babaphathe ngaleyondlela?

3 UJehova wathi esekhulule abantu bakhe eGibhithe wabanika imithetho etshiyeneyo eyayitshengisa ukuthi kumele babaphathe njani abantu ababengayisibo ma-Israyeli ababephakathi kwabo. (Eks. 12:38, 49; 22:21) Njengoba abantu bezinye izizwe babejayele ukubandlululwa, uJehova waba leqiniso lokuthi wenza izinhlelo ezazizatshengisa ukuthi uyabathanda. Ngokwesibonelo wabanika ilungelo lokudobha okuyabe kusele emasimini ngesikhathi sokuvuna.​—Levi. 19:9, 10.

4 UJehova kazange aphongutshela abako-Israyeli ukuthi bahloniphe abezizweni kodwa wabakhumbuza ukuthi labo babeke baba ngabezizweni eGibhithe. (Bala u-Eksodusi 23:9.) Babekwazi ukuthi “kunjani ukuba ngabezizweni.” Langesikhathi bengakabi yizigqila khonale eGibhithe, abako-Israyeli babebandlululwa ngenxa yokuthi babetshiyene labaseGibhithe. (Gen. 43:32; 46:34; Eks. 1:11-14) Abako-Israyeli babephakathi kwelitshe lembokodo eGibhithe, loba kunjalo uJehova wayekhangelele ukuthi bona babaphathe kuhle abezizweni ababephakathi kwabo, babaphathe ‘njengabozalo’ lwabo.​—Levi. 19:33, 34.

5. Kuyini okungasinceda ukuthi silingisele indlela uJehova aphatha ngayo abantu abavela kwamanye amazwe?

5 Sileqiniso ukuthi lalamuhla uJehova ulokhu elendaba labantu abavela kwamanye amazwe esingena labo emabandleni ethu. (Dute. 10:17-19; Mal. 3:5, 6) Ukucabangisisa ngezinhlupho abahlangana lazo ezinjengokubandlululwa loba ubunzima bokufunda ulimi kuzasinceda ukuthi sibatshengise umusa kanye lozwelo.​—1 Phet. 3:8.

KUNGANI KUMELE SINTSHINTSHE UMBONO ESILAWO NGEZIHAMBI?

6, 7. Kuyini okutshengisa ukuthi amaKhristu ekhulu lokuqala enelisa ukunqoba ubandlululo?

6 AmaKhristu ekhulu lokuqala afunda ukunqoba umkhuba wokubandlulula abanye owawugcwele kumaJuda ngalesosikhathi. NgePhentekhosti lika-33 C.E., [2] amaKhristu ayehlala eJerusalema abamukela abantu abanengi ababevela ezindaweni ezitshiyeneyo ababesanda kuba ngamakholwa. (ImiSeb. 2:5, 44-47) AmaKhristu la atshengisa ukuthi ayabathanda abazalwane ababevela kwezinye izindawo. Kwakhanya sibili ukuthi ayakuzwisisa ukuthi kutshoni “ukwamukela izihambi,” okutsho ukuba lomusa ebantwini esingabaziyo.

7 Lanxa kunjalo kwaba lendaba ethile engabe yenza abanye bacabanga ukuthi bayabandlululwa. AmaJuda ayekhuluma isiGiriki ayekhonona esithi abafelokazi bawo babengasananzwa. (ImiSeb. 6:1) Ukuze indaba le ilungiswe, abaphostoli bakhetha amadoda ayisikhombisa ukuthi abe leqiniso lokuthi wonke umuntu uphathwa kuhle. Wonke amadoda la ayelamabizo esiGiriki. Kungenzakala ukuthi abaphostoli benza lokhu ukuze abafelokazi labo babone ukuthi kababandlululwa ebandleni.​—ImiSeb. 6:2-6.

8, 9. (a) Kuyini okungatshengisa ukuthi silobandlululo kumbe ukuthi siyazigqaja ngokuthi singumhlobo bani? (b) Kuyini okumele sizame ukukususa ezinhliziyweni zethu? (1 Phet. 1:22)

8 Amasiko ethu ayayintshintsha indlela esiphatha ngayo abanye kungelani lokuthi siyakunanzelela lokhu loba hatshi. (Rom. 12:2) Kungenzakala ukuthi siyake sizwe omakhelwana bethu, abantu esisebenza labo kumbe esifunda  labo beseyisa abantu abavela kwezinye indawo, abomunye umhlobo loba abalombala othile. Lokhu kwenza sintshintshe yini indlela esiphatha ngayo abanye? Sandise ukwenzani nxa othile ekhuluma kubi ngelizwe lakithi loba eseyisa okuthile esikwenzayo esikweni lethu?

9 Umphostoli uPhetro wake waba lohlupho lokubandlulula abantu ababengayisiwo maJuda. Kodwa ngokuhamba kwesikhathi wawuxexebula umkhuba lo enhliziyweni yakhe. (ImiSeb. 10:28, 34, 35; Gal. 2:11-14) Nxa lathi singananzelela ukuthi ezinhliziyweni zethu silohlupho lokubandlulula loba ukuzigqaja ngokuthi singumhlobo bani, kumele sizame ukuwusiphuna ngokuphangisa lowomkhuba. (Bala u-1 Phetro 1:22.) Okungasinceda yikuhlala sikhumbula ukuthi sonke singabantu abalesono futhi siyakudinga ukusindiswa kungelani lokuthi sivela kuliphi ilizwe. (Rom. 3:9, 10, 21-24) Manje kungani kumele sicabange ukuthi thina singcono kulabanye? (1 Khor. 4:7) Kumele siphathe abanye njengomphostoli uPhawuli. Wakhumbuza amanye amaKhristu agcotshiweyo wathi: ‘Kaliseyibo bezizweni lezihambi, kodwa selingamalunga endlu kaNkulunkulu.’ (Efe. 2:19) Ukuzama ngamandla wonke ukunqoba umkhuba wokubandlulula abanye kuzasinceda ukuthi sibe lobuntu obutsha.​—Kol. 3:10, 11.

BAPHATHE NGOMUSA ABANTU ABAVELA KWEZINYE IZINDAWO?

10, 11. UBhowazi wamlingisela njani uJehova endleleni aphatha ngayo uRuthe?

10 UJehova ufuna sibe lomusa ebantwini bezinye izizwe futhi lokhu yikho kanye okwenziwa nguBhowazi kuRuthe umMowabi. Ngelinye ilanga uBhowazi wathi ehlola insimu yakhe wabona owesifazana wezizweni esebenza gadalala edobha okwakusala ngesikhathi izisebenzi zivuna. NgokoMthetho kaMosi owesifazana lo wayelelungelo lokuthi akwenze lokhu. UBhowazi wathi esizwa ukuthi uqale wacela ukudobha insalela wathokoza kakhulu, waze wamvumela lokuthi adobhe laphakathi kwezithungo.​—Bala uRuthe 2:5-7, 15, 16.

11 Ingxoxo eyabalapho itshengisa ukuthi uBhowazi wayekhathazekile ngoRuthe futhi ezwisisa lobunzima ayephakathi kwabo njengoba wayengowezizweni. Wamtshela ukuthi ahlale lamantombazana ayeyizisebenzi zakhe ukuze angahlutshwa ngamadoda ayesebenza ensimini. Kanti njalo waba leqiniso lokuthi uRuthe uyathola ukudla okweneleyo kanye lamanzi okunatha njengazo zonke izisebenzi. UBhowazi kazange amkhangelele phansi owesifazana lo owayezidubekela kodwa wakhuluma laye ngomusa emtshela amazwi aduduzayo.​—Ruthe. 2:8-10, 13, 14.

12. Ukuba lomusa ebantwini abavela kwezinye izindawo kungabasiza njani?

12 UBhowazi wayithanda indlela uRuthe aphatha ngayo uninazala wakhe uNawomi kodwa okwamthokozisa kakhulu yikuthi uRuthe wayeseyisikhonzi sikaJehova. Umusa kaBhowazi watshengisa indlela uJehova ayemthanda ngayo owesifazana lo owayeze ‘ukuzophephela ngaphansi kwamaphiko’ kaNkulunkulu ka-Israyeli. (Ruthe. 2:12, 20; Zaga. 19:17) Lalamuhla ukuba lomusa kungasiza “abantu bonke” ukuba bafunde iqiniso futhi bakubone lokuthi uJehova uyabathanda kakhulu.​—1 Tim. 2:3, 4.

Siyababingelela yini abantu abavela kwamanye amazwe nxa befika eWolu yoMbuso? (Khangela izindima 13 lo-14)

13, 14. (a) Kungani kumele sizame ukubingelela abantu esingabaziyo abafika eWolu yoMbuso? (b) Ungenzani nxa kunzima ukuthi uqalise ingxoxo lomuntu ongamaziyo?

13 Indlela esingatshengisa ngayo umusa ebantwini esingabaziyo yikubabingelela nxa befika eWolu yoMbuso. Kujayelekile ukuthi umuntu nxa emutsha endaweni abe lenhloni futhi akhethe ukuhlala yedwa. Indlela akhuliswa ngayo kanye lalokho ayikho khona kungamenza azizwe engasilutho nxa eziqathanisa labantu bomhlobo othile kumbe abavela elizweni elithile. Ngakho nxa singabona umuntu esingamaziyo  ebandleni, kumele simamukele ngazo zombilli njalo sitshengise lokuthi silendaba laye. Okunye esingakwenza yikufunda ukuthi kubingelelwa njani ngolimi lomdabuko wakhe. Singakwenza lokhu ngokukhangela ku-JW Language app.​Bala uFiliphi 2:3, 4.

14 Kuliqiniso sibili ukuthi ekuqaliseni kungaba nzima ukuthi umlande umuntu ongamaziyo uxoxe laye. Ongakwenza ukuze kube lula yikumtshela okuthile ngawe. Ungenza njalo uzananzelela ukuthi lanxa lilamasiko atshiyeneyo zikhona ezinye izinto elingabe lihambelana ngazo.

BENZE BAKHULULEKE

15. Kuyini okuzasinceda ukuthi sibazwisise labo abasanda kufika endaweni entsha?

15 Okungakunceda ukuthi ubenze bakhululeke abantu abavela kwezinye izindawo yikuzibuza ukuthi aluba bekuyimi engivakatshele elizweni labo bengingafisa ukuthi bangiphathe njani? (Mat. 7:12) Kumele sibabekezelele abantu abasanda kufika baze bajayele. Ekuqaliseni singabe singayizwisisi sibili indlela abacabanga ngayo labenza ngayo izinto. Kodwa kuhle ukuthi sibamukele njengoba benjalo, singalindeli ukuthi balandele amasiko ethu.​—Bala uRoma 15:7.

16, 17. (a) Kuyini esingakwenza ukuze sibajayele abantu abavela kwamanye amazwe? (b) Yiziphi ezinye izindlela esingabanceda ngazo?

16 Okunye okungasisiza ukuthi sibajayele abantu abavela kwamanye amazwe yikwazi okuthile ngalapho abavela khona kanye lamasiko abo. Mhlawumbe ngesikhathi sokukhonza kwemuli singadingisisa ngemihlobo etshiyeneyo yabantu esingabajayelanga abasebandleni lethu loba ensimini yethu. Okunye esingakwenza yikubanxusa emizini yethu. Njengoba uJehova ‘esevulele abezizwe umnyango wokukholwa,’ lathi kumele sizimisele ukwamukela abantu esingabaziyo ikakhulu labo ‘abangabemuli yabakholwayo.’​—ImiSeb. 14:27; Gal. 6:10; Jobe. 31:32.

Siyabanxusa yini emizini yethu abantu abavela kwamanye amazwe? (Khangela izindima 16 lo-17)

17 Nxa singaba lesikhathi sokuba ndawonye labantu abavela kwezinye izindawo, sizabona ukuthi bayazama sibili ukuthi bafunde amasiko  ethu. Sizananzelela lokuthi bayakudinga ukuncediswa ukuze bafunde ulimi lwethu. Ikanti okunye esingakwenza yikubancedisa ukuthi bathole umsebenzi lendawo yokuhlala. Ukwenza njalo kungabanceda kakhulu abazalwane laba.​—Zaga. 3:27.

18. Yisibonelo sikabani okumele labo abavela kwamanye amazwe basilingisele?

18 Kuliqiniso sibili ukuthi lalabo abavela kwamanye amazwe kumele basebenze nzima ukuze bafunde amasiko elizwe asebehlala kulo. Lokhu yikho kanye uRuthe akwenzayo. Okokuqala, watshengisa ukuthi uyawahlonipha amasiko ako-Israyeli ngokucela imvumo yokuthi adobhe okwakusele emasimini. (Ruthe. 2:7) Kazange alisebenzise kubi ilungelo ayeliphiwe kumbe acabange ukuthi abantu sekumele bamenzele loba yini ayifunayo. Okwesibili wayengayekeli ukubonga nxa abantu bemenzela okuhle. (Ruthe. 2:13) Yikho nxa labo abavela kwamanye amazwe bangalingisela indlela uRuthe enza ngayo, bazahlonitshwa kakhulu ngabazalwane ebandleni kanye labantu emphakathini.

19. Yiziphi izizatho ezenza samukele izihambi?

19 Kuyasithokozisa ukuthi uJehova utshengise umusa omkhulu ebantwini njalo wabavumela bonke ukuthi bazwe izindaba ezinhle. Kungenzakala ukuthi elizweni abavela kulo kabazange balithole ithuba lokufundelwa iBhayibhili loba elokukhonza uJehova bekhululekile. Kodwa njengoba khathesi sebelethuba lokukhonza uNkulunkulu ndawonye lathi, kumele senze okusemandleni ethu ukuthi sibancede bakhululeke. Singabe singelayo imali enengi loba singenelisi ukubancedisa ngezindlela ezithile, kodwa nxa sisiba lomusa kubo siyabe silingisela indlela uJehova abathanda ngayo. Kasizimiseleni-ke ‘ukulingisela uNkulunkulu,’ sibamukele ngazo zombili bonke abantu abayizihambi.​—Efe. 5:1, 2.

^ [1] (indima 1) Ibizo lintshintshiwe.

^ [2] (indima 6) U-C.E. umela ukuthi “Common Era” okutsho isikhathi uJesu esebuyile emhlabeni.