Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

Ubukwazi Yini?

Ubukwazi Yini?

Umphathi wayesenza msebenzi bani ngezikhathi zeBhayibhili?

NGEZIKHATHI zeBhayibhili umphathi wayekhangela indlu loba impahla yomunye umuntu. Ibala lesiHebheru lelesiGrikhi elihunyutshwe ngokuthi “umphathi” kwezinye izikhathi litsho umbonisi.

Ngesikhathi uJosefa indodana kaJakhobe eyisigqili eGibhithe waba ngumphathi wendlu yenkosi yakhe. Phela inkosi yakhe engumGibhithe yaze ‘yatshiya konke okwakungokwayo ezandleni zikaJosefa.’ (Gen. 39:2-6) Ngemva kwesikhathi uJosefa waba ngumbusi olamandla eGibhithe futhi waba lomphathi owayekhangela indlu yakhe.​—Gen. 44:4, NWT.

Ngesikhathi sikaJesu abantu abanengi ababelamapulazi babehlala emadolobheni, khatshana lamapulazi abo. Yikho abantu laba babesiba labaphathi ababekhangela umsebenzi owawusenziwa emapulazini lawo.

Ngumuntu onjani owayengaba ngumphathi? Ngesikhathi sabaphostoli, umlobi weRoma okuthiwa nguColumella wathi isigqili esibekwa ukuba ngumbonisi kumbe umphathi kwakumele sibe ngumuntu “osefunde ukuwenza kuhle umsebenzi lo.” Kwakumele “abe leqiniso lokuthi izisebenzi ziyawenza umsebenzi kodwa angabi lesihluku.” Waphinda wathi: “Okuqakatheke kakhulu yikuthi angazitsheli ukuthi wazi konke lokuthi azimisele ukufunda izinto ezintsha.”

ILizwi likaNkulunkulu lisebenzisa isibonelo somphathi kanye lomsebenzi wakhe nxa likhuluma ngeminye imisebenzi eyenziwa ebandleni lamaKhristu. Ngokwesibonelo, umphostoli uPhetro ukhuthaza amaKhristu ukuthi asebenzise iziphiwo azinikwe nguNkulunkulu ukuthi ‘ancedisane njengoba engabaphathi abahle bomusa omkhulu kaNkulunkulu.’​—1 Phet. 4:10.

UJesu laye wasebenzisa isibonelo somphathi emzekelisweni okuLukha 16:1-8. Kanti njalo wathi ekhuluma isiphrofetho esimayelana lesibonakaliso sokuba khona kwakhe eyiNkosi, waqinisekisa abalandeli bakhe ukuthi wayezabeka ‘inceku ethembekileyo lehlakaniphileyo’ kumbe “umphathi othembekileyo.” Umsebenzi oqakathekileyo womphathi lo wawuzakuba ngowokunika abalandeli bakaKhristu ukudla okuqinisa ukholo ngesikhathi sokucina. (Mat. 24:45-47; Luk. 12:42) Siyathokoza kakhulu ngokuba lamabhuku esiwalungiselwa ngumphathi othembekileyo atholakala emhlabeni wonke.