Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 ISIFUNDO 45

Umoya Ongcwele Usinceda Njani?

Umoya Ongcwele Usinceda Njani?

“Ngilamandla okwenza zonke izinto ngenxa yalowo ongipha amandla.”​—FLP. 4:13.

INGOMA 104 Isipho SikaNkulunkulu Somoya Ongcwele

ESIZAKUFUNDA *

1-2. (a) Kuyini okusinceda ukuthi siqhubeke siqinisela nsuku zonke? Chasisa. (b) Sizaxoxa ngani esihlokweni lesi?

ABANENGI bayake bathi: “Nxa ngicabanga ngobunzima engidlule kubo ngiyananzelela ukuthi bengingeke ngibumele ngingedwa.” Wena sewake wakutsho yini lokhu? Mhlawumbe wakutsho ususizwa ngcono ngemva kokugula kakhulu kumbe ukufelwa. Uyananzelela ukuthi wenelisa ukudlula phakathi kobunzima lobo ngenxa yokuthi umoya ongcwele kaJehova wakunika “amandla amakhulu futhi angajayelekanga.”​—2 Khor. 4:7-9.

2 Siyawudinga futhi umoya ongcwele ukuze senelise ukulwisana lezinto ezisemhlabeni lo omubi ezingasiphambanisa. (1 Joh. 5:19) Kanti njalo kumele silwe “lezidalwa zomoya ezimbi.” (Efe. 6:12) Njengoba kulezinto ezinengi kangaka okumele silwisane lazo, sizaxoxa ngendlela ezimbili umoya ongcwele osinceda ngazo. Sizaphinda sixoxe ngalokho okumele sikwenze ukuze umoya ongcwele usincede kakhulu.

UMOYA ONGCWELE USIPHA AMANDLA

3. Yiphi indlela uJehova asinceda ngayo esebenzisa umoya ongcwele?

3 Lanxa silenhlupho, umoya ongcwele kaJehova uyasinceda ngokusinika amandla okwenza yonke imisebenzi okumele siyenze. Umphostoli uPhawuli wenelisa ukuqhubeka ekhonza uJehova lanxa wayephakathi kobunzima ngenxa yokuthi wayethembele ‘emandleni kaKhristu.’ (2 Khor. 12:9) Ngesikhathi ephakathi kohambo lwakhe lwesibili engumnali wasebenzisa isikhathi esinengi etshumayela kodwa waphinda wasebenza ukuze abhadale indleko zakhe. Wayehlala eKhorinte emzini ka-Akhwila loPrisila ababesenza umsebenzi wokwenza amatende futhi laye wayesebenza labo okwamalanga athile njengoba laye wayesenza amatende. (ImiSeb. 18:1-4) Umoya ongcwele wanika uPhawuli amandla okuthi asebenze ukuze  abhadale indleko zakhe lokuthi atshumayele.

4. Ngokwalokho okutshiwo ku-2 Khorinte 12:7b-9, yiluphi uhlupho uPhawuli ayelalo?

4 Bala u-2 Khorinte 12:7b-9. Emavesini la umphostoli uPhawuli wayesitshoni lapho esithi ‘wayelameva enyameni’? Kubuhlungu kakhulu ukuba lameva enyameni, yikho uPhawuli wayesitsho ukuthi kwakulento eyayimzwisa ubuhlungu. Wathi uhlupho ayelalo ‘lwalunjengengilosi kaSathane’ eyayihlala ‘imtshaya.’ Kungenzakala ukuthi uSathane lamadimoni akhe kayisibo abalubangelayo uhlupho lukaPhawuli olwalunjengameva enyameni yakhe. Kodwa kumele ukuthi bathi bewabona “ameva” la bazama ukuwafithizela atshone ukuze bangezelele ubuhlungu uPhawuli ayebuzwa. Manje uPhawuli wenzani?

5. UJehova wayiphendula njani imithandazo kaPhawuli?

5 Ekuqaliseni uPhawuli wayefuna uJehova akhiphe “ameva” ayelawo. Uthi: ‘Ngayincenga kathathu iNkosi [uJehova] ngicela ukuthi ameva la asuswe kimi.’ UJehova kazange awasuse lanxa uPhawuli wathandaza ngendaba le. Kodwa lokhu akutsho ukuthi kayiphendulanga imithandazo kaPhawuli. Lanxa engazange awakhiphe ameva enyameni kaPhawuli wamnika amandla okuthi aqinisele. UJehova wathi: “Nxa ubuthakathaka, kulapho engiveza khona amandla ami ngokugcweleyo.” (2 Khor. 12:8, 9) UNkulunkulu wamncedisa uPhawuli ukuthi ahlale ethokoza njalo ahlaliseke.​—Flp. 4:4-7.

6. (a) UJehova angayiphendula njani imithandazo yakho? (b) Yiziphi izithembiso ezisemibhalweni esendimeni ezikunika amandla?

6 Sewake wenza njengoPhawuli yini wancenga uJehova kanengi ukuthi asuse uhlupho olalo? Nxa kuyikuthi lwaqhubeka lukhona loba lwaqina ngamandla, wacabanga ukuthi uJehova kathokozi ngawe yini? Ungakukhohlwa okwenzakala kuPhawuli. UJehova wayiphendula imithandazo yakhe yikho uzayiphendula leyakho. Kungenzeka angalukhiphi uhlupho olalo kodwa uzakunika umoya ongcwele ukuze ube lamandla okuqinisela. (Hubo. 61:3, 4) Kasoze akutshiye lanxa ‘ungawiselwa phansi.’​—2 Khor. 4:8, 9; Flp. 4:13.

UMOYA ONGCWELE USINCEDA UKUTHI SIQHUBEKE SIKHONZA UJEHOVA

7-8. (a) Umoya ongcwele ufanana njani lomoya ovunguzayo? (b) UPhetro wayichasisa njani indlela umoya ongcwele osebenza ngayo?

7 Yiphi enye indlela umoya ongcwele osinceda ngayo? Umoya ongcwele singawufanisa lomoya ovunguzayo. Umoya ovunguza usiya lapho umkhumbi oyakhona unganceda umkhumbi ukuthi ufike kuhle lanxa elwandle kulesiphepho. Umoya ongcwele lawo uyasinceda ukuthi siqhubeke sikhonza uJehova size siyefika emhlabeni omutsha lanxa khathesi sihlangana lenhlupho.

8 Umphostoli uPhetro wayesazi okunengi ngendlela imikhumbi ehamba ngayo ngenxa yokuthi wayengumgoli wenhlanzi. Mhlawumbe lokhu yikho okwenza wasebenzisa ibala elingabe lichaza indlela umkhumbi ohamba ngayo lapho ekhuluma ngendlela umoya ongcwele osebenza ngayo. Wabhala wathi: “Isiphrofetho kasikaze silethwe ngentando yomuntu, kodwa abantu babekhuluma okuvela kuNkulunkulu, njengoba babeqhutshwa ngumoya ongcwele.”​—2 Phet. 1:21.

9. Kuyini uPhetro ayefuna abantu bakucabange ngesikhathi esebenzisa ibala elithi “babeqhutshwa”?

9 Kuyini uPhetro ayefuna abantu bakucabange ngesikhathi esebenzisa ibala elithi “babeqhutshwa”? Ibala lesiGrikhi elihambelana laleli lasetshenziswa nguLukha umlobi webhuku lemiSebenzi ngesikhathi ekhuluma ngomkhumbi ‘olandela umoya.’ (ImiSeb. 27:15) Esinye isikhwicamfundo  seBhayibhili sathi ibala elithi “babeqhutshwa” elasetshenziswa nguPhetro lalisenza abantu bacabange ngendlela umkhumbi ohamba ngayo. Ngamanye amazwi uPhetro wayesithi abaphrofethi labalobi beBhayibhili babeqhutshwa ngumoya ongcwele ukuze benze umsebenzi wabo ngendlela umkhumbi oqhutshwa ngayo ngumoya ovunguzayo ukuthi uhambe uze uyefika lapho oyakhona. Isikhwicamfundo lesi saphinda sathi abalobi laba babenjengemikhumbi “eyayilamaseyili avuliweyo.” Babezimisele ukwenza umsebenzi umoya ongcwele owawubaqhuba ukuthi bawenze. UJehova wenza okwakumele akwenze. Wabanika umoya ongcwele. Abalobi beBhayibhili bona benza umsebenzi ababewunikiwe. Benza lokho umoya ongcwele owabaqhuba ukuthi bakwenze.

OKOKUQALA: Hlala usenza lokho uJehova afuna abantu bakhe bakwenze

OKWESIBILI: Kwenze ngamandla akho wonke (Khangela indima 11) *

10-11. Yiziphi izinto ezimbili okumele sizenze ukuze umoya ongcwele usikhokhele? Nika umzekeliso.

10 Lamuhla uJehova kasasebenzisi umoya ongcwele ukuze enze abantu babhale iBhayibhili. Kodwa ulokhu ewusebenzisa ukuze akhokhele abantu bakhe. Ulokhu esenza okumele akwenze. Thina kumele senzeni ukuze umoya ongcwele usincede? Kumele siqhubeke sisenza okumele sikwenze. Singakwenza njani lokho?

11 Nanku umzekeliso. Umtshayeli wesikepe kumele enze izinto ezimbili nxa efuna umoya umncede. Okokuqala, kumele akhangelise isikepe sakhe lapho umoya oyakhona. Phela vele kasingeke sihambe nxa angasiyekela sisekhunjini khatshana lalapho okulomoya. Okwesibili, kumele aphakamise futhi avule amaseyili. Lanxa isikepe sakhe besingaba lapho okulomoya khona besingeke sihambe amaseyili evaliwe. Lathi sizenelisa ukuqhubeka sikhonza uJehova nxa sincediswa ngumoya ongcwele. Kulezinto ezimbili okumele sizenze ukuze umoya ongcwele usincede. Okokuqala, kumele senze lokho umoya ongcwele okhokhela abantu bakaJehova ukuthi bakwenze. Okwesibili, kumele siwavule kakhulu amaseyili ethu ngokwenza ngamandla ethu wonke lokho umoya ongcwele osikhokhela ukuthi sikwenze.  (Hubo. 119:32) Nxa singenza njalo, umoya ongcwele uzasinika amandla okuthi siqhubeke sikhonza uJehova sithembekile size siyefika emhlabeni omutsha.

12. Sizaxoxa ngani khathesi?

12 Sesixoxe ngendlela ezimbili umoya ongcwele osinceda ngazo. Usinika amandla futhi uyasinceda ukuthi sihlale sithembekile nxa siphakathi kobunzima. Umoya ongcwele uphinda usikhokhele futhi usincede ukuthi senze lokho uJehova afuna sikwenze. Nxa singakwenza sizathola ukuphila okungapheliyo. Khathesi asixoxeni ngezinto ezine okumele sizenze ukuze umoya ongcwele usincede kakhulu.

KUMELE WENZENI UKUZE UMOYA ONGCWELE UKUNCEDE KAKHULU?

13. Ngokwalokho okutshiwo ku-2 Thimothi 3:16, 17, iMibhalo ingasinceda njani kodwa thina kumele senzeni?

13 Okokuqala, taditsha iLizwi likaNkulunkulu. (Bala u-2 Thimothi 3:16, 17.) UNkulunkulu wasebenzisa umoya ongcwele ukuthi afake imicabango yakhe ezingqondweni zabalobi beBhayibhili. Nxa sibala futhi sicabangisisa ngalokho esikubalayo siyabe singenisa imilayo kaNkulunkulu ezingqondweni lasezinhliziyweni zethu. Imilayo leyo ephefumulelweyo yenza sintshintshe indlela esiphila ngayo ukuze sithokozise uJehova. (Heb. 4:12) Kodwa ukuze umoya ongcwele usincede kakhulu kumele sihlale sitaditsha iBhayibhili futhi sicabangisisa ngalokho esikubalayo. Singenza njalo iLizwi likaNkulunkulu lizasinceda ukuthi sikhulume futhi senze ngendlela ethokozisa uJehova.

14. (a) Kungani sisithi emihlanganweni yebandla kulomoya kaJehova? (b) Kumele senzeni ukuze umoya ongcwele usincede kakhulu nxa sisemihlanganweni?

14 Okwesibili, khonza uNkulunkulu ndawonye labanye. (Hubo. 22:22) Emihlanganweni yebandla kulomoya kaJehova. (Isam. 2:29) Kungani sisitsho njalo? Nxa sihlangana ndawonye labafowethu labodadewethu siyathandaza sicela umoya ongcwele, sihlabele ingoma zoMbuso ezisekelwe eLizwini likaNkulunkulu njalo silalele izinkulumo ezisekelwe eBhayibhilini ezenziwa ngabafowethu abakhethwe ngomoya ongcwele. Umoya lowo uphinda uncede odadewethu balungiselele futhi benze izinkulumo zabo. Kodwa ukuze umoya ongcwele usincede kakhulu kumele sibuye silungiselele ukuze siphendule. Singenza njalo siyabe sivula amaseyili ethu ukuze umoya ongcwele usincede nxa sisemihlanganweni.

15. Kumele senzeni ukuze umoya ongcwele usincedise nxa sisekutshumayeleni?

15 Okwesithathu, tshumayela. Nxa sisebenzisa iBhayibhili ekutshumayeleni lasekufundiseni siyabe sivumela umoya ongcwele ukuthi usincedise enkonzweni yethu. (Rom. 15:18, 19) Kodwa ukuze umoya ongcwele ukuncede kakhulu kumele uhlale uphuma ekutshumayeleni futhi usebenzise iBhayibhili loba nini lapho okuvuma khona. Okunye okungakunceda ukuthi uthuthukise indlela oxoxa ngayo labantu yikusebenzisa izingxoxo ezingasetshenziswa ezitholakala Kugwalo Lomhlangano Wempilo Lenkonzo YamaKhristu.

16. Yiphi indlela edlula zonke yokuthola umoya ongcwele?

16 Okwesine, thandaza kuJehova. (Mat. 7:7-11; Luk. 11:13) Indlela edlula zonke yokuthola umoya ongcwele yikuwucela kuJehova ngomthandazo. Akulanto engasivimba ukuthi sithole umoya ongcwele, ngitsho loSathane ngokwakhe ngeke asivimbe. Isipho somoya ongcwele singasinceda lanxa sisejele. (Jak. 1:17) Kumele sithandaze njani ukuze umoya ongcwele usincede kakhulu? Ukuze siphendule umbuzo lo, asiboneni ukuthi sifundani ngendaba yomthandazo  emzekelisweni otholakala eVangelini likaLukha kuphela. *

PHIKELELA EKUTHANDAZENI

17. Umzekeliso kaJesu okuLukha 11:5-9, 13 usifundisani ngokuthandaza?

17 Bala uLukha 11:5-9, 13. Umzekeliso owakhulunywa nguJesu utshengisa indlela okumele sithandaze ngayo sicela umoya ongcwele. Okwenza indoda okukhulunywa ngayo emzekelisweni yathola eyayikufuna yikuthi ‘yaphikelela.’ Kayizange yesabe ukucela uncedo kumngane wayo lanxa kwasekusebusuku. * UJesu wathi umzekeliso lo usifundisani ngokuthandaza? Wathi: “Qhubekani licela, lizaphiwa; qhubekani lidinga, lizathola; qhubekani liqoqoda, lizavulelwa.” Manje thina sifundani? Nxa sifuna umoya ongcwele usincede, kumele siphikelele ekuthandazeni siwucela.

18. Umzekeliso kaJesu usiqinisekisa njani ukuthi uJehova uzasipha umoya ongcwele?

18 Umzekeliso lo usinceda sibone lokuthi kungani uJehova ezasinika umoya ongcwele. Indoda okukhulunywa ngayo emzekelisweni yayifuna ukuphatha kuhle isivakatshi sayo. Yayibona kungumlandu wayo ukunika isivakatshi esasifike ebusuku ukudla kodwa yayingelalutho lokusinika. UJesu wathi umngane wanika indoda leyo isinkwa ngenxa yokuthi yaphikelela. Kuyini uJesu ayekucacisa emzekelisweni lo? Nxa umuntu olesono ezimisele ukunceda umngane wakhe ophikelelayo, akuthandabuzwa ukuthi uBaba wethu osezulwini olomusa uzimisele kakhulu ukunceda labo abaphikelela ekuthandazeni becela umoya ongcwele. Yikho siyaqiniseka ukuthi uJehova uzayiphendula imithandazo yethu nxa sicela umoya ongcwele.​—Hubo. 10:17; 66:19.

19. Kungani sileqiniso lokuthi singenelisa ukuqinisela?

19 Sileqiniso lokuthi sizakwenelisa ukuqinisela lanxa uSathane ehlala esihlasela ngoba umoya ongcwele uyasinceda. Usinceda ngendlela ezimbili. Eyokuqala, usinika amandla okuthi siqinisele nxa siphakathi kobunzima. Eyesibili, usinceda ukuthi siqhubeke sikhonza uJehova size siyefika emhlabeni omutsha. Ngakho kasizimiseleni ukuvumela umoya ongcwele ukuthi usincede kakhulu.

INGOMA 41 Zwana Umkhuleko Wami

^ indima 5 Esihlokweni lesi sizaxoxa ngendlela umoya ongcwele kaNkulunkulu osinceda ngayo ukuthi siqinisele. Sizaphinda sixoxe ngokuthi singenzani ukuze umoya ongcwele usincede kakhulu.

^ indima 16 ULukha uveza kanengi ukwedlula abanye abalobi bamaVangeli ukuthi uJesu wayekuqakathekisa ukuthandaza.​—Luk. 3:21; 5:16; 6:12; 9:18, 28, 29; 18:1; 22:41, 44.

^ indima 17 Khangela umcijo wokutaditsha othi “ngenxa yokuphikelela,” otholakala Emabhukwini Asetshenziswe Kugwalo Lomhlangano Wempilo Lenkonzo YamaKhristu lukaJuly 2018 ikhasi 5.

^ indima 60 OKUSEMFANEKISWENI: OKOKUQALA: Umfowethu lomkakhe bafika eWolu yoMbuso. Nxa behlangana ndawonye labafowabo labodadewabo baba lapho umoya kaJehova okhona. OKWESIBILI: Balungiselele ukuze baphendule emhlanganweni. Izinto ezimbili eziqanjwe kundima 11 kumele sizenze lalapho sitaditsha iLizwi likaNkulunkulu, sitshumayela futhi sithandaza kuJehova.