Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 ISIFUNDO 48

‘Qedisa Obusukuqalisile’

‘Qedisa Obusukuqalisile’

“Qedisani ebeselikuqalisile.”​—2 KHOR. 8:11.

INGOMA 35 Linanzelele Okuqakatheke Kakhulu

ESIZAKUFUNDA *

1. UJehova usivumela ukuthi senzeni?

UJEHOVA uyasivumela ukuthi sizikhethele indlela esifuna ukuphila ngayo. Uyasifundisa ukuthi singazenza njani izinqumo ezinhle futhi uyasincedisa ukuthi siphumelele nxa senze izinqumo ezimthokozisayo. (Hubo. 119:173) Ngakho nxa singasebenzisa ukuhlakanipha okuseLizwini likaNkulunkulu sizakwenza izinqumo ezinhle.​—Heb. 5:14.

2. Yiluphi uhlupho esingaba lalo nxa sesenze isinqumo?

2 Ngezinye izikhathi singathwala nzima ukuqedisa lokho esiyabe sikuqalisile lanxa kuyikuthi senze isinqumo esihle. Nanzi ezinye izibonelo ezitshengisa lokhu: Umzalwane osakhulayo unquma ukuthi usefuna ukubala iBhayibhili aliqede. Uyalibala okwamaviki ambalwa kodwa abesemela endleleni. Udadewethu ukhetha ukuthi sefuna ukuba liphayona lesikhathi sonke kodwa ulokhu etshovela phambili ilanga azaqalisa ngalo. Iqula labadala linquma ukuthi lizakhuthala kakhulu ekweluseni abamemezeli kodwa kudlula izinyanga ezinengi lilokhu lingakakwenzi elikunqumileyo. Lanxa izimo lezi zitshiyene, kulento eyodwa ezifanana ngayo. Izinqumo zenziwa kodwa lokho okwakunqunyiwe akwenziwanga. AmaKhristu akuqala ayehlala eKhorinte lawo aba lohlupho olufananayo. Ake sixoxe ngokuthi sifundani kuwo.

3. Yisiphi isinqumo esenziwa ngabazalwane baseKhorinte kodwa kwahamba njani?

3 Ngabo-55 C.E., amaKhristu ayehlala eKhorinte enza isinqumo esiqakathekileyo. Ezwa ukuthi abazalwane beJerusalema labaseJudiya babephakathi kobunzima futhi beswela kanye lokuthi amanye amabandla ayeqoqa imali ukuze abancede. Abazalwane beKhorinte babelomusa njalo bephana yikho banquma ukuthi labo bancede abazalwane laba ababeswela. Babuza umphostoli uPhawuli ukuthi bangenzani ukuze babancede.  UPhawuli wabatshela lokho okwakumele bakwenze futhi wakhetha uThithusi ukuthi athathe imali eyayisiqoqiwe. (1 Khor. 16:1; 2 Khor. 8:6) Kodwa ngemva kwezinyanga ezilutshwana uPhawuli wezwa ukuthi amaKhristu la ayengazange enze njengokuthembisa kwawo. Lokhu kwakusitsho ukuthi isipho sabo sasingeke silunge kuseselesikhathi ukuze sithunyelwe eJerusalema ndawonye leminikelo eyayivela kwamanye amabandla.​—2 Khor. 9:4, 5.

4. Ngokwalokho okutshiwo ku-2 Khorinte 8:7, 10, 11, uPhawuli wakhuthaza abazalwane beKhorinte ukuthi benzeni?

4 Abazalwane beKhorinte babenze isinqumo esihle futhi uPhawuli wabancoma ngokholo lwabo oluqinileyo langesifiso ababelaso sokupha. Kodwa wabakhuthaza lokuthi baqedise lokho abasebekuqalisile. (Bala u-2 Khorinte 8:7, 10, 11.) Okwenziwa ngabazalwane laba kusifundisa ukuthi lamaKhristu athembekileyo angathwala nzima ukwenza lokho ayabe ekunqumile.

5. Yiphi imibuzo esizayiphendula?

5 Okwenzakala kubazalwane beKhorinte kungenzakala lakithi. Lokhu kungabangelwa yisono esilaso esenza sibe silokhu sibalisa. Ngezinye izikhathi izimo ebesingazilindelanga zingenza kube nzima ukuthi senze lokho esiyabe sikunqumile. (UmTshu. 9:12; Rom. 7:18) Singasenza njani isinqumo esihle? Singasintshintsha njani isinqumo esasenzayo nxa kuyikuthi sekumele senze njalo? Kanti njalo singenzani ukuze sibe leqiniso lokuthi siyakuqeda esikuqalisayo?

SINGASENZA NJANI ISINQUMO ESIHLE?

6. Kuyini okungabangela ukuthi sintshintshe isinqumo esasenzayo?

6 Kulezinye izinqumo eziqakathekileyo esingafuni ukuzintshintsha. Ngokwesibonelo, sinamathela esinqumeni sethu sokukhonza uJehova futhi sizimisele ukuhlala sithembekile kulowo esitshade laye. (Mat. 16:24; 19:6) Kodwa kulezinye izinqumo okungadingeka ukuthi sizintshintshe ngenxa yokuthi izimo ziyabe sezintshintshile. Kuyini okungasinceda ukuthi senze izinqumo ezinhle?

7. Kuyini okumele sithandaze sikucela futhi kungani?

7 Thandaza ucele ukuhlakanipha. UJehova waphefumulela uJakhobe ukuthi abhale amazwi la: “Nxa ekhona phakathi kwenu osilelayo ekuhlakanipheni kaqhubeke ekucela kuNkulunkulu ngoba yena ubapha ngesihle bonke.” (Jak. 1:5) Sonke ‘siyasilela ekuhlakanipheni.’ Yikho cela uJehova akuncedise nxa usenza isinqumo lalapho sekumele usintshintshe. Ungenza njalo, uJehova uzakuncedisa ukuthi wenze izinqumo ezinhle.

8. Yiziphi indlela ongachwayisisa ngazo ungakenzi isinqumo?

8 Chwayisisa. Sebenzisa iLizwi likaNkulunkulu lamabhuku esiwanikwa yinhlanganiso yakhe futhi xoxa labantu obathembayo. (Zaga. 20:18) Ukuchwayisisa okunje kuqakathekile nxa ufuna ukwenza isinqumo sokuntshintsha umsebenzi, esokuthutha kumbe esemfundo ozayenza ukuze uzisekele ekukhonzeni uJehova.

9. Ukuthembeka kuzasinceda njani?

9 Hlola ukuthi kungani ufuna ukwenza isinqumo esithile. UJehova uyakuqakathekisa ukuthi kungani sisenza ulutho oluthile. (Zaga. 16:2) Ufuna sithembeke kukho konke esikwenzayo. Yikho nxa sisenza izinqumo akumelanga sikhohlise abanye kumbe siziyenge ngokuthi kungani sizenza ngoba singenza njalo kungaba nzima ukuthi senze lokho ebesithe sizakwenza. Ngokwesibonelo, umzalwane osakhulayo unquma ukuthi abe liphayona lesikhathi sonke. Ngemva kwesikhathi uthwala nzima ukufikisa amahola okukhangelelwe ukuthi awenze futhi ucina engasakukholisi ukuphayona.  Wayengabe ecabanga ukuthi isizatho esiyinhloko esimenze waphayona yikuthi ufuna ukuthokozisa uJehova. Kodwa mhlawumbe isizatho esikhulu esamenza waphayona yikuthi wayefuna ukuthokozisa abazali bakhe kumbe omunye umuntu.

10. Kuyini okungasinceda ukuthi sintshintshe?

10 Cabanga ngomuntu ofundiswa iBhayibhili osenqume ukuyekela ukubhema. Uqeda iviki eyodwa kumbe amabili engabhemi lanxa kunzima ukwenza njalo, abesebuyela emkhubeni wakhe. Kodwa ucina ephumelela ukuwunqoba umkhuba lo. Ukuthanda uJehova kanye lesifiso sokumthokozisa yikho okwenze wawunqoba.​—Kol. 1:10; 3:23.

11. Kungani kumele ubhale phansi ofuna ukukwenza?

11 Bhala phansi ofuna ukukwenza. Ukubhala phansi ofuna ukukwenza kuzakunceda ukuthi uqede okuqalisayo. Ngokwesibonelo, unganquma ukuthi usufuna ukubala iBhayibhili nsuku zonke. Kodwa nxa ungenzanga uhlelo lokuthi uzalibala njani, ungehluleka ukwenza okunqumileyo. * Abadala bebandla bangenza isinqumo sokuthi beluse kanengi abamemezeli kodwa kungadlula isikhathi belokhu bengakaqalisi. Okungabanceda ukuthi baphumelele yikuzibuza imibuzo enjengale: “Sesiwabhale phansi yini amabizo abafowethu labodadewethu abangancedakala kakhulu nxa singabavakatshela? Sesihlelile yini ukuthi sizabavakatshela nini?”

12. Kuyini okungadingeka ukuthi sikwenze futhi kungani?

12 Ungakhangeleli ukwenza okungaphezu kwamandla akho. Phela akulamuntu olesikhathi, amandla lezinto zonke ezidingakalayo ukuthi enze konke afuna ukukwenza. Yikho yenza okwenelisayo. Ngezinye izikhathi kungadingeka ukuthi untshintshe isinqumo owasenzayo nxa usunanzelele ukuthi ngeke wenelise ukwenza lokho owakunqumayo. (UmTshu. 3:6) Kodwa kuthiwani nxa usihlolile wasusintshintsha isinqumo owawusenzile njalo wabona ukuthi ungenelisa ukwenza okunqumileyo? Nanzi izinto ezinhlanu ezingakunceda ukuthi uqede okuqalisayo.

UNGENZANI UKUZE UQEDE OKUQALISAYO?

13. Ungawathola njani amandla okwenza lokho oyabe ukhethe ukukwenza?

13 Thandaza ucele amandla. UNkulunkulu uzakunika ‘amandla okwenza’ lokho oyabe ukhethe ukukwenza. (Flp. 2:13) Yikho mcele akuphe umoya ongcwele ozakunika amandla owadingayo. Ungakhalali ukuthandaza lanxa ubona angani uJehova uyaphuza ukukuphendula. UJesu wathi: “Qhubekani licela, lizaphiwa [umoya ongcwele].”​—Luk. 11:9, 13.

14. IZaga 21:5 zingakunceda njani ukuthi wenze lokho othe uzakwenza?

14 Hlela. (Bala iZaga 21:5.) Ukuhlela kuzakunceda ukuthi uqede loba yini oyiqalisayo. Nxa usuhlelile kumele ukwenze lokho othe uzakwenza. Ngemva kokwenza isinqumo, bhala zonke izinto okumele uzenze. Nxa kulento enkulu okumele uyenze yehlukanise ibe yizinto ezincane. Kuzathi sonke isikhathi nxa uqeda okunye kwalokho okuncane ubone ukuthi kungakanani osukwenzile. UPhawuli wakhuthaza abazalwane beKhorinte ukuthi babeke eceleni iminikelo yabo “ngelanga lokuqala leviki ngayinye” kulokuthi bazame ukuyiqoqa esefikile. (1 Khor. 16:2) Ukwehlukanisa izinto ezinkulu zibe yizinto ezincane kuzakunceda ungacabangi ukuthi awenelisi ukwenza ulutho oluthile.

15. Kuyini okungenza kube lula ukuthi ukwenze okuhlelileyo?

 15 Nxa ungabhala phansi lokho ohlela ukukwenza, kuba lula ukuthi ukwenze. (1 Khor. 14:40) Ngokwesibonelo, amaqula abadala bebandla atshelwa ukuthi abhale phansi konke ahlela ukukwenza, ukuthi kuzakwenziwa ngubani lokuthi kumele kuphele nini. Nxa abadala bekwenza lokhu, kuba lula ukuthi benze lokho abakuhlelileyo. (1 Khor. 9:26) Lawe ungenza okufananayo nxa uhlela ofuna ukukwenza. Ngokwesibonelo, nsuku zonke ungabhala phansi konke ofuna ukukwenza ubusufaka ofuna ukuqala ngakho phezulu. Lokhu kuzakunceda ukuthi uqede okuqalisayo futhi wenze okunengi ngesikhathi esincane.

16. Kuyini okuqakathekileyo okumele sikwenze nxa sesihlelile futhi uRoma 12:11 ukusekela njani lokhu?

16 Sebenza ngamandla akho wonke. Akulula ukwenza lokho okuhlelileyo lokuqeda okuqalisayo. (Bala uRoma 12:11.) UPhawuli watshela uThimothi ukuthi ‘aqhubeke ekhuthele’ ekufundiseni njalo ‘aphikelele’ kukho ukuze athuthuke. Lathi singalisebenzisa icebo leli kuloba yikuphi esifuna ukukwenzela uJehova.—1 Tim. 4:13, 16.

17. U-Efesu 5:15, 16 angasinceda njani ukuthi senze lokho esikuhlelileyo?

17 Sebenzisa kuhle isikhathi sakho. (Bala u-Efesu 5:15, 16.) Khetha isikhathi ozakwenza ngaso okuhlelileyo futhi ungasintshintshi. Ungameleli ukuthi zonke izinto zikulungele ukuze wenze obuthe uzakwenza ngoba kungenzakala ukuthi kungabi njalo. (UmTshu. 11:4) Ungavumeli izinto ezingaqakathekanga kangako zikuqedele isikhathi lamandla okwenza lokho okuqakatheke kakhulu. (Flp. 1:10) Nxa kusenza, khetha isikhathi lapho okuyabe kungelazinto ezinengi ezingakuphambanisa. Tshela abanye ukuthi bangakuphambanisi. Mhlawumbe ungacitsha ifoni yakho ukuze ungabi ukhangela amameseji angenayo. *

18-19. Kuyini okungakunceda ukuthi ungakhalali ukwenza lokho okukhethileyo lanxa ungahlangana lobunzima?

18 Cabanga ngempumela emihle. Impumela yesinqumo sakho ifanana lendawo oya kuyo nxa uthethe uhambo. Nxa ufuna sibili ukufika endaweni oya kuyo, uzaqhubeka ulokhu uhamba lanxa kungadingeka ukuthi untshintshe umgwaqo nxa lowo ohamba ngawo uvaliwe. Ngendlela efananayo nxa ungacabanga ngempumela yesinqumo sakho awusoze uphongukhalala nxa ungahlangana lobunzima.​—Gal. 6:9.

19 Ukwenza izinqumo ezinhle akulula futhi ukwenza lokho okunqumileyo kungumsebenzi. Kodwa uJehova angakunika ukuhlakanipha lamandla owadingayo ukuze uqede okuqalisayo.

INGOMA 65 Qhubekela Phambili!

^ indima 5 Uyazisola yini ngezinye izinqumo owazenzayo? Kuyake kukuthwalise nzima yini ukwenza izinqumo ezinhle lokwenza lokho okunqumileyo? Isihloko lesi sizakunceda ukuthi wenze izinqumo ezinhle futhi uqede okuqalisayo.

^ indima 11 Uhlelo lokubalwa kweBhayibhili olukuwebhusayithi yethu yesiNgisi olulesihloko esithi “Schedule for Bible Reading” lungakunceda ukuthi uhlele indlela ongabala ngayo iBhayibhili.

^ indima 17 Khangela isihloko esithi “Izindlela Ezingu-20 Zokuzenzela Isikhathi Esithé Xaxa” esiku-Phaphama! ka-April 2010 ukuze uthole amanye amacebo okuthi ungasisebenzisa njani isikhathi sakho.