Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 ISIFUNDO 47

Sifundani Ebhukwini LikaLevi?

Sifundani Ebhukwini LikaLevi?

“Yonke iMibhalo iphefumulelwe nguNkulunkulu futhi iyasiza.”​—2 TIM. 3:16.

INGOMA 98 IMibhalo Iphefumulelwe NguNkulunkulu

ESIZAKUFUNDA *

1-2. Kungani kumele amaKhristu aliqakathekise ibhuku likaLevi?

UMPHOSTOLI uPhawuli wakhumbuza umngane wakhe uThimothi ukuthi “yonke iMibhalo iphefumulelwe nguNkulunkulu futhi iyasiza.” (2 Tim. 3:16) Ibhuku likaLevi ngelinye lamabhuku eBhayibhili aphefumulelweyo futhi asizayo. Ulibona njani ibhuku leli? Abanye bacabanga ukuthi libhuku eligcwele imithetho engasincediyo lamuhla kodwa thina asiliboni njalo.

2 Ibhuku likaLevi labhalwa eminyakeni engaba ngu-3 500 eyadlulayo. Lanxa kunjalo uJehova walilondoloza ukuze “kufundiswe thina.” (Rom. 15:4) Kumele sizimisele ukulihlola ibhuku leli ngoba lisinceda sizwisise indlela uJehova acabanga ngayo. Iqiniso yikuthi zinengi izifundo esizithola ebhukwini leli eliphefumulelweyo. Kasixoxeni ngezine.

SINGENZANI UKUZE SAMUKELEKE KUJEHOVA?

3. Yayingeyani imihlatshelo eyayinikelwa ngeLanga Lokubuyisana?

3 Isifundo sokuqala: Kumele senze izinto ezithokozisa uJehova ukuze amukele imihlatshelo yethu. Minyaka yonke ngeLanga Lokubuyisana ama-Israyeli ayebuthana, umphristi omkhulu abesenikela imihlatshelo ngezinyamazana. Imihlatshelo le yayikhumbuza ama-Israyeli ukuthi kwakumele ahlanjululwe esonweni. Kodwa kukhona okwakuqakatheke kakhulu okwakumele umphristi omkhulu aqale akwenze engakangeni legazi lemihlatshelo eNgcwele Ngcwele ukuze kuhlanjululwe izono zesizwe.

(Khangela indima 4) *

4. ULevi 16:12, 13 uthi kuyini okwakusenziwa ngumphristi omkhulu nxa engena okokuqala eNgcwele Ngcwele ngeLanga Lokubuyisana? (Khangela umfanekiso ongaphandle.)

4 Bala uLevi 16:12, 13. Ake sithi liLanga Lokubuyisana  futhi umphristi omkhulu ungena ethabanikeli. Ngelanga leli kumele angene kathathu eNgcwele Ngcwele njalo lokhu ngokokuqala. Kwesinye isandla uthwele impepha enukelelayo futhi kwesinye uthwele isiphathelo segolide esilamalahle avuthayo. Ufika ame ngemva kwekhetheni engakangeni eNgcwele Ngcwele. Utshengisa inhlonipho enkulu ngesikhathi esengena eNgcwele Ngcwele futhi esima phambi kwebhokisi lesivumelwano. Kufanana lokuthi umi phambi kukaJehova uNkulunkulu. Ngemva kwalokho umphristi uthela impepha ngonanzelelo emalahleni avuthayo, iNgcwele Ngcwele yonke inukelele. * Uzaphinda angene eNgcwele Ngcwele esethwele igazi leminikelo yezono. Nanzelela ukuthi uqala ngokutshisa impepha engakalethi igazi leminikelo yezono.

5. Ukusetshenziswa kwempepha ngeLanga Lokubuyisana kusifundisani?

5 Ukusetshenziswa kwempepha ngeLanga Lokubuyisana kusifundisani? IBhayibhili lithi imithandazo eyenziwa ngabantu bakaJehova abathembekileyo injengempepha. (Hubo. 141:2; Isam. 5:8) Khumbula ukuthi umphristi omkhulu wayeletha impepha phambi kukaJehova ngendlela etshengisa inhlonipho enkulu. Lathi sitshengisa inhlonipho enkulu nxa sikhuleka kuJehova. Sikubona kuyisibusiso sibili ukuthi uMdali wezinto zonke usivumele ukuthi sikhuleke njalo sisondele kuye njengomntwana kuyise. (Jak. 4:8) Uyasamukela okokuthi uze avume ukuthi sibe ngabangane bakhe. (Zaga. 3:32) Siyasiqakathekisa isibusiso lesi yikho asifuni ngitsho ukumdanisa.

6. Ukutshiswa kwempepha kungakanikelwa imihlatshelo kusifundisani ngalokho okwenziwa nguJesu?

6 Khumbula ukuthi umphristi omkhulu kwakumele aqale atshise impepha engakanikeli imihlatshelo. Ukwenza lokhu kwakumenza aqiniseke ukuthi uJehova uzamamukela nxa esenikela imihlatshelo. Sifundani kulokhu? Ngesikhathi uJesu esemhlabeni kukhona okwakuqakatheke kakhulu ukwedlula ukusindiswa kwabantu okwakumele aqale akwenze engakabafeli. Yikuphi lokho? Kwakumele alalele uJehova njalo abeqotho kuye okwempilo yakhe yonke ukuze uJehova amukele umhlatshelo wakhe. Nxa wayengenza njalo wayezabe etshengise abantu indlela eqondileyo okumele baphile ngayo. Wayezakwenza kukhanye ukuthi uYise nguye ofanele ukubusa lokuthi ubusa ngendlela elungileyo.

7. Kungani indlela uJesu ayephila ngayo yamthokozisa uYise?

7 UJesu walalela uJehova kukho konke ngesikhathi esemhlabeni. Lanxa walingwa, wehlelwa yibunzima futhi ekwazi ukuthi uzabulawa ngendlela ebuhlungu kakhulu wayezimisele ukutshengisa ukuthi indlela uYise abusa ngayo ingcono kulazo zonke. (Flp. 2:8) UJesu wayethandaza “ngokukhala okukhulu langezinyembezi” nxa esebunzimeni. (Heb. 5:7) Imithandazo yakhe esuka enhliziyweni yatshengisa ukuthi wayeqotho kuJehova futhi yamenza wazimisela kakhulu ukumlalela. Imithandazo le yayinjengempepha enukelelayo kuJehova. UJesu wamthokozisa kakhulu uYise ngendlela ayephila ngayo njalo wabulwela ubukhosi bukaJehova.

8. Singamlingisela njani uJesu?

8 Lathi singamlingisela uJesu ngokwenza konke okusemandleni ethu ukuthi silalele uJehova njalo sibe qotho kuye. Nxa  sisebunzimeni siyakhuleka ngenhliziyo yonke kuJehova sicela ukuthi asincedise ngoba sifuna ukumthokozisa. Nxa sisenza lokhu siyabe sitshengisa ukuthi siyayisekela indlela abusa ngayo. Siyakwazi ukuthi uJehova kasoze ayilalele imithandazo yethu nxa sisenza izinto azizondayo. Kodwa nxa sisenza izinto azithandayo siyaqiniseka ukuthi imithandazo yethu esuka enhliziyweni izaba njengempepha enukelelayo kuye. Kanti njalo kasithandabuzi ukuthi uyathokoza nxa siqotho kuye futhi simlalela.​—Zaga. 27:11.

SIKHONZA UJEHOVA NGOBA SIYAMBONGA NJALO SIYAMTHANDA

(Khangela indima 9) *

9. Kungani ama-Israyeli ayesenza iminikelo yobudlelwano?

9 Isifundo sesibili: Sikhonza uJehova ngoba siyambonga ngalokho asenzele khona. Ake sixoxe ngeminikelo yobudlelwano eyayisenziwa ngama-Israyeli. * Ebhukwini likaLevi sifunda ukuthi umuntu wayesenza umnikelo wobudlelwano “njengendlela yokubonga.” (Levi. 7:11-13, 16-18) Wayenganikeli ngoba elandela okwakutshiwo nguMthetho kodwa wayezikhethela ukwenza njalo. Wayesenza umnikelo lo ngoba emthanda uJehova uNkulunkulu wakhe. Umuntu owayenikela wayesidla inyama yomhlatshelo elemuli yakhe kanye labaphristi. Kodwa ezinye izingxenye zenyamazana okwakunikelwe ngayo zazingezikaJehova kuphela. Yiziphi lezo zingxenye?

(Khangela indima 10) *

10. Iminikelo yobudlelwano okukhulunywa ngayo kuLevi 3:6, 12, 14-16 ihambelana njani lenkonzo uJesu ayenzela uJehova?

10 Isifundo sesithathu: Sinika uJehova okungcono kakhulu ngoba siyamthanda.  UJehova wayewaqakathekisa amahwahwa ukwedlula loba yini enyamazaneni. Wacacisa lokuthi ezinye izitho, okugoqela izinso lazo wayeziqakathekisa. (Bala uLevi 3:6, 12, 14-16.) Yikho wayethokoza kakhulu nxa um-Israyeli enikela ngenhliziyo emhlophe ngezitho lezi kanye lamahwahwa. Um-Israyeli owayenikela ngalokhu wayetshengisa ukuthi ufuna ukunika uJehova okungcono kakhulu. UJesu laye wayemthanda uJehova yikho wazimisela ukuthi anikele okungcono kakhulu ngokumkhonza ngenhliziyo yonke. (Joh. 14:31) UJesu wayekuthanda ukwenza intando kaNkulunkulu futhi ewuthanda lomthetho wakhe. (Hubo. 40:8) Kumele ukuthi uJehova wathokoza kakhulu embona emkhonza ngenhliziyo yonke.

Sinika uJehova okungcono kakhulu ngoba siyamthanda (Khangela indima 11-12) *

11. Inkonzo yethu ifanana njani lomnikelo wobudlelwano futhi kungani lokho kusiduduza?

11 Inkonzo esiyenzela uJehova iyafanana lomnikelo wobudlelwano ngoba itshengisa ukuthi simthanda okunganani. Simthanda ngenhliziyo yonke uJehova yikho simnika okungcono kakhulu. Kumele ukuthi uJehova uyathokoza kakhulu nxa ebona amamiliyoni abantu abamkhonza ngenhliziyo yonke ngoba bemthanda. Kuyasiduduza ukwazi ukuthi uJehova uyakubona njalo uyakuqakathekisa konke esikwenzayo lesizatho sokukwenza. Ngokwesibonelo, nxa usukhulile futhi ungasenelisi ukwenza okunengi ngendlela ofuna ngayo, qiniseka ukuthi uJehova uyasizwisisa isimo okuso. Ungabona angani kuncane okwenzayo kodwa uJehova uyabona ukuthi uyamthanda kakhulu yikho usenza okwenelisayo. Uyakwamukela okungcono kakhulu omnika khona.

12. Indlela uJehova ayebona ngayo iminikelo yobudlelwano isiqinisekisa ngani?

12 Iminikelo yobudlelwano isifundisani? Ngesikhathi kutshiswa izingxenye ezaziqakathekiswa nguJehova, intuthu yayiphakama futhi lokho kwakumthokozisa. Yikho lawe qiniseka ukuthi uJehova uyathokoza ngawe nxa uzimisele ukwenza konke ongakwenza ukuthi umkhonze. (Kol. 3:23) Kungelani lokuthi kukhulu kumbe kuncane owenelisa ukukwenzela uJehova, kuye konke kuligugu azahlala elikhumbula kuze kube nini lanini.​—Mat. 6:20; Heb. 6:10.

UJEHOVA UYAYIBUSISA INHLANGANISO YAKHE

13. Ngokwalokho okutshiwo kuLevi 9:23, 24, uJehova watshengisa njani ukuthi uyabamukela abaphristi?

13 Isifundo sesine: UJehova uyayibusisa ingxenye esemhlabeni yenhlanganiso yakhe. Akucabange ngalokho okwenzakala ngomnyaka ka-1512 B.C.E., * ngesikhathi kumiswa ithabanikeli phansi kweNtaba iSinayi. (Eks. 40:17) UMosi wakhokhela embuthanweni wokubekwa kuka-Aroni lamadodana akhe ukuthi babe ngabaphristi. Isizwe sako-Israyeli sabuthana ukuze sibone abaphristi laba beqala ngqa ukunikela imihlatshelo ngezinyamazana. (Levi. 9:1-5) UJehova watshengisa njani ukuthi uyabamukela abaphristi ababesanda kubekwa? Kwathi uMosi lo-Aroni besabusisa abantu, kwehla umlilo uvela kuJehova watshisa umnikelo owawusele e-alithareni.​—Bala uLevi 9:23, 24.

14. Kungani kuqakathekile kithi ukuthi uJehova wabamukela abaphristi bako-Israyeli?

14 Umlilo owehla ngesikhathi kubekwa abaphristi wawutshengisani? UJehova wehlisa umlilo ukuze atshengise ukuthi wayemamukela futhi emsekela u-Aroni  lamadodana akhe ayebakhethe ukuthi babe ngabaphristi. Ama-Israyeli athi esebone ubufakazi bokuthi uJehova uyabasekela abaphristi, akuzwisisa ukuthi lawo kumele abasekele. Kungani kuqakathekile kithi ukuthi uJehova wabamukela abaphristi bako-Israyeli? Kuqakathekile ngoba ubuphristi lobo babuyisithunzi sobuphristi obungcono. UJesu unguMphristi Omkhulu njalo ulabaphristi abangamakhosi abangu-144 000 abazabusa laye ezulwini.​—Heb. 4:14; 8:3-5; 10:1.

UJehova uyayikhokhela njalo uyayibusisa inhlanganiso yakhe. Thina siyisekela ngenhliziyo yonke (Khangela indima 15-17) *

15-16. UJehova utshengise njani ukuthi uyayamukela ‘inceku ethembekileyo lenhlakaniphileyo’?

15 Ngo-1919 uJesu wabeka iqenjana labazalwane abagcotshiweyo ukuthi libe ‘yinceku ethembekileyo lehlakaniphileyo.’ Inceku le yiyo ekhokhelayo emsebenzini wokutshumayela njalo inika abalandeli bakaKhristu ‘ukudla ngesikhathi esifaneleyo.’ (Mat. 24:45) Siyabubona yini ubufakazi bokuthi uNkulunkulu uyayamukela inceku ethembekileyo lehlakaniphileyo?

16 USathane lalabo abamsekelayo bazama ukuwumisa umsebenzi wenceku ethembekileyo. Aluba uJehova ubengayisekeli inceku le, ibingeke yenelise ukwenza umsebenzi wayo. Kodwa yenelisile ukuqhubeka inika abalandeli bakaKhristu ukudla okuqinisa ukholo lanxa kube lezimpi zomhlaba wonke ezimbili, ukuwa kwezomnotho emhlabeni wonke, ukuphathwa kubi lokuhlukuluzwa kwabantu bakaNkulunkulu. Ake ucabange ukuthi manengi kangakanani amabhuku aphiwa abantu mahala atholakala ngezindimi ezedlula 900. Lobu yibufakazi obusegcekeni bokuthi uNkulunkulu uyayisekela inceku ethembekileyo. Umsebenzi wokutshumayela lawo utshengisa ukuthi uJehova uyayibusisa. Izindaba ezinhle  ziyatshunyayelwa “emhlabeni wonke.” (Mat. 24:14) Kuyazicacela ukuthi uJehova uyayikhokhela inhlanganiso yakhe futhi uyayiphumelelisa.

17. Singatshengisa njani ukuthi siyayisekela inhlanganiso esetshenziswa nguJehova?

17 Kuhle ukuthi sizibuze, ‘Ngiyambonga yini uJehova ngokuba lilunga lengxenye esemhlabeni yenhlanganiso yakhe?’ Ngesikhathi sikaMosi uJehova wehlisa umlilo uvela ezulwini ukuze atshengise ukuthi uyabamukela labo ayebakhethile. Lalamuhla usinike ubufakazi obucacileyo bokuthi uyayisekela inhlanganiso yakhe. Kunengi sibili okumele simbonge ngakho uJehova. (1 Thes. 5:18) Singatshengisa njani ukuthi siyayisekela inhlanganiso esetshenziswa nguJehova? Ngokusebenzisa lokho esikufunda eBhayibhilini, emabhukwini ethu, emihlanganweni yebandla, eyeziqinti leyezabelo. Kanti njalo singatshengisa ukuthi siyayisekela ngokukhuthala emsebenzini wokutshumayela lowokufundisa.​—1 Khor. 15:58.

18. Kuyini ozimisele ukukwenza?

18 Kasizimiseleni ukusebenzisa zonke izifundo esizithole ebhukwini likaLevi. Sifuna ukwenza izinto ezithokozisa uJehova ukuze amukele imihlatshelo yethu. Siyamkhonza ngoba siyambonga ngalokho asenzele khona. Sizaqhubeka simnika okungcono kakhulu ngenxa yokuthi simthanda ngenhliziyo yonke. Kanti njalo sizakwenza konke okusemandleni ethu ukuthi sisekele inhlanganiso ayisebenzisayo. Singenza konke lokhu siyabe sitshengisa uJehova ukuthi siyasiqakathekisa isibusiso sokuba ngoFakazi bakhe.

INGOMA 96 IBhayibhili Libhuku Eliligugu

^ indima 5 Ibhuku likaLevi lilemithetho uJehova ayinika ama-Israyeli. Imithetho le ingasinceda lamuhla lanxa singasekho ngaphansi kwayo. Esihlokweni lesi sizaxoxa ngezifundo eziqakathekileyo esizithola ebhukwini leli.

^ indima 4 Impepha eyayitshiswa ethabanikeli yayingcwele futhi ama-Israyeli ayeyisebenzisa ekukhonzeni uJehova kuphela. (Eks. 30:34-38) Akulalutho olutshengisa ukuthi amaKhristu akuqala ayetshisa impepha ekukhonzeni kwawo.

^ indima 9 Khangela iNqabayokulinda yesiZulu kaJanuary 15 2012 ikhasi 19 indima 11 ukuze ufunde okunengi mayelana leminikelo yobudlelwano.

^ indima 13 U-B.C.E., umela ukuthi “Before the Common Era,” okutsho isikhathi uJesu engakabuyi emhlabeni. U-C.E., umela ukuthi “Common Era” okutsho isikhathi uJesu esebuyile emhlabeni.

^ indima 55 OKUSEMFANEKISWENI: NgeLanga Lokubuyisana umphristi omkhulu wayengena eNgcwele Ngcwele elempepha lamalahle avuthayo ukuze ayigcwalise ngephunga elimnandi. Ngemva kwalokho wayephinda angene eNgcwele Ngcwele legazi leminikelo yezono.

^ indima 57 OKUSEMFANEKISWENI: Um-Israyeli unika umphristi imvu yomnikelo wobudlelwano ukuze atshengise ukuthi yena lemuli yakhe bayabonga ngalokho uJehova abenzele khona.

^ indima 59 OKUSEMFANEKISWENI: Ngesikhathi uJesu esemhlabeni watshengisa ukuthi uyamthanda uJehova ngokulalela imilayo yakhe langokufundisa abalandeli bakhe ukuthi labo bayilalele.

^ indima 61 OKUSEMFANEKISWENI: Udadewethu osekhulile ongasenelisi ukwenza okunengi unika uJehova okungcono kakhulu ngokutshumayela esebenzisa incwadi.

^ indima 63 OKUSEMFANEKISWENI: NgoFebruary 2019 umfowethu uGerrit Lösch oweQula Elibusayo wethula INguqulo Yomhlaba Omutsha ngolimi lwesiGerman. Khathesi abamemezeli beGermany bayakukholisa ukusebenzisa iBhayibhili leli elitsha nxa besekutshumayeleni.