Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 ISIFUNDO 46

Uligcina Kuhle Yini “Ihawu Elikhulu Lokholo” Lwakho?

Uligcina Kuhle Yini “Ihawu Elikhulu Lokholo” Lwakho?

“Thathani ihawu elikhulu lokholo.”​—EFE. 6:16.

INGOMA 119 Kumele Sibe Lokholo

ESIZAKUFUNDA *

1-2. (a) Ngokwalokho okutshiwo ku-Efesu 6:16, kungani sidinga “ihawu elikhulu lokholo”? (b) Yiphi imibuzo esizayiphendula?

ULALO yini “ihawu elikhulu lokholo”? (Bala u-Efesu 6:16.) Akuthandabuzwa ukuthi ulalo. Ukholo lunjengehawu elikhulu elivikela umzimba. Lukuvikela ezintweni ezimbi ezisemhlabeni lo ezinjengokuziphatha okubi kwezemacansini, udlakela lakho konke okuzondwa nguNkulunkulu.

2 Lanxa kunjalo siphila “ezinsukwini zokucina” futhi kulezinto ezizanyikinya ukholo lwethu. (2 Tim. 3:1) Ungalihlola njani ihawu lakho ukuze ube leqiniso lokuthi liqinile? Kuyini ongakwenza ukuze uhlale ulibambisisile? Asiphenduleni imibuzo le.

LIHLOLISISE IHAWU LAKHO

Amasotsha ayesiba leqiniso lokuthi amahawu awo ayalungiswa ngemva kokulwa impi (Khangela indima 3)

3. Amasotsha ayewenzani amahawu awo futhi ayekwenzelani lokho?

3 Ngezikhathi zeBhayibhili, amasotsha ayejayele ukuba lamahawu embeswe ngesikhumba. Ayewagcoba amafutha ukuze isikhumba singagugi lokuthi insimbi ezikuwo zingarusi. Isotsha lalisiba leqiniso lokuthi ihawu lalo liyalungiswa nxa lingananzelela ukuthi kukhona okudinga ukulungiswa. Lokho kwakusenza ukuthi lihlale lilungele ukuyakulwa. Okwakusenziwa ngamasotsha lawo kuhambelana njani lendaba yokholo lwakho?

4. Kungani kumele uhlole ihawu lakho futhi kumele ukwenze njani lokho?

4 Lawe kumele ulingisele amasotsha lawo ngokuhlola zikhathi zonke ukuthi ihawu lakho linjani langokuligcina lisesimeni esihle ukuze uhlale ukulungele ukulwa. Phela kumele silwe lezidalwa zomoya ezimbi. (Efe. 6:10-12) Akulamuntu ongakugcinela ihawu lakho lisesimeni esihle.  Pho kumele wenzeni ukuze ukholo lwakho luhlale luqinile ngesikhathi lunyikinywa? Khuleka ucela ukuthi uNkulunkulu akuncedise. Ngemva kwalokho sebenzisa iLizwi lakhe ukuze uzihlole futhi uzwisise ukuthi uJehova ukubona njani. (Heb. 4:12) IBhayibhili lithi: “Themba uJehova ngenhliziyo yakho yonke, ungathembi okwakho ukuzwisisa.” (Zaga. 3:5, 6) Cabanga ngokusanda kwenzakala empilweni yakho lokuthi wenzeni ngakho. Ngokwesibonelo, uke waba lohlupho olukhulu lwemali yini? Usikhumbulile yini isithembiso sikaJehova esikuHebheru 13:5 esithi: “Kangisoze ngikutshiye loba sekutheni, njalo kangisoze ngikulahle loba sekutheni”? Isithembiso lesi sikwenze waqiniseka yini ukuthi uJehova uzakuncedisa? Nxa kunjalo kutsho ukuthi ugcina ihawu lakho lisesimeni esihle.

5. Kuyini ongakuthola nxa uhlolisisa ukholo lwakho?

5 Ungamangala ngongakuthola nxa uhlolisisa ukholo lwakho. Mhlawumbe uzathola ukuthi kukhona obungakunanzeleli osekumele ukulungise njalo osekulesikhathi eside kukhona. Ngokwesibonelo, ungananzelela ukuthi ukukhathazeka kakhulu, amanga akhulunywa ngathi kanye lokudana sekuluxegisile ukholo lwakho. Manje ungenzani ukuze uphinde uluqinise?

UNGAVUMELI UKUKHATHAZEKA KAKHULU, AMANGA LOKUDANA KUXEGISE UKHOLO LWAKHO

6. Yiziphi ezinye izinto okumele sikhathazeke ngazo?

6 Zikhona izinto okumele sikhathazeke ngazo. Ngokwesibonelo, kumele sikhathazeke ngokufuna ukuthokozisa uJehova loJesu. (1 Khor. 7:32) Nxa singenza isono esikhulu siyakhathazeka ngokuthi siphinde sibe ngabangane bakaNkulunkulu. (Hubo. 38:18) Kanti njalo siyakhathazeka ngokuthi singamthokozisa njani esitshade laye langokondla abemuli futhi siyakhathazeka ngabanye ebandleni.—1 Khor. 7:33; 2 Khor. 11:28.

7. Ngokwalokho okutshiwo kuZaga 29:25, kungani kungamelanga sesabe abantu?

7 Kodwa ukukhathazeka kakhulu kungaluxegisa ukholo lwethu. Ngokwesibonelo, singabe sihlala sikhathazeka ngokuthi sizakudlani lokuthi sizagqokani. (Mat. 6:31, 32) Ukukhathazeka ngezinto lezi kungenza sicine sesixotshana lenotho futhi sesithanda imali. Nxa lokhu kungenzakala ukholo lwethu luzaxega njalo ubungane bethu loJehova buzaphambaniseka. (Mak. 4:19; 1 Tim. 6:10) Kwesinye isikhathi singakhathazeka kakhulu ngokufuna ukwamukelwa ngabantu futhi lokhu kungenza sesabe ukuhlekwa kumbe ukuhlukuluzwa ukwedlula ukwesaba ukudanisa uJehova. Kumele sincenge uJehova ukuthi asinike ukholo lesibindi ukuze singesabi abantu.​—Bala iZaga 29:25; Luk. 17:5.

(Khangela indima 8) *

8. Kuyini okungamelanga sikwenze nxa abahlamuki bekhuluma amanga ngathi?

8 USathane, ‘uyise wamanga’ usebenzisa abantu abangaphansi kwakhe ukuthi akhulume amanga ngoJehova langabafowethu labodadewethu. (Joh. 8:44) Ngokwesibonelo, abahlamuki bakhuluma amanga futhi batshila izinto ezimayelana lenhlanganiso kaJehova besebenzisa i-inthanethi, i-TV, amarediyo, amaphephandaba lokunye. Amanga la ngeminye ‘yemitshoko kaSathane evuthayo.’ (Efe. 6:16)  Kuyini okungamelanga sikwenze nxa abahlamuki bekhuluma amanga ngathi? Akumelanga sibalalele ngoba silokholo kuJehova futhi siyabathemba abafowethu labodadewethu. Kasikhulumi labahlamuki futhi kasisoze siphikisane labo kumbe sibalalele lanxa singafisa ukwazi ukuthi bathini.

9. Ukudana kungabangelani?

9 Ukudana kungaluxegisa ukholo lwethu. Ngezinye izikhathi siyadana ngenxa yenhlupho ezisehlelayo. Lanxa singeke senze angani asiziboni inhlupho ezisehlelayo, akumelanga sihlale sicabanga ngazo. Phela singahlala sicabanga ngazo singacina sesikhohlwa zonke izinto ezinhle uJehova asithembise zona. (Isam. 21:3, 4) Lokhu kungenza sidane kakhulu size siphele amandla besesiyekela ukukhonza uJehova. (Zaga. 24:10, NWT) Akumelanga sikuvumele lokho.

10. Ufundani kulokho okwatshiwo ngomunye udadewethu?

10 Ake sixoxe ngokuthi omunye udade ohlala eMelika ulugcina njani ukholo lwakhe luqinile ngapha enakekela umkakhe ogula kakhulu. Wabhalela abafowethu abasemawofisini amakhulu incwadi esithi: “Lanxa siyake sikhathazeke kakhulu futhi sidane, silethemba. Ngiyambonga kakhulu uJehova ngakho konke asinika khona ukuze aqinise ukholo lwethu futhi asikhuthaze. Siyakudinga sibili lokhu. Kuyasinceda ukuthi siqhubeke sikhonza uJehova futhi siqinisele nxa siphakathi kobunzima uSathane abusebenzisayo ukuthi axegise ukholo lwethu.” Amazwi kadadewethu enza sibone ukuthi singenelisa ukulwisana lokudana. Singakwenza njani lokho? Ngokukhumbula ukuthi uSathane nguye obangela inhlupho ezingaphezu kwamandla ethu, ngokuthemba ukuthi uJehova uzasiduduza langokuqakathekisa lokho asinika khona ukuze siqine ekukhonzeni.

Uligcina kuhle yini “ihawu elikhulu lokholo” lwakho? (Khangela indima 11) *

11. Yiphi imibuzo ezasinceda sibone ukuthi ukholo lwethu luqinile yini?

11 Kulalapho ihawu lakho elidinga ukulungiswa khona yini? Ezinyangeni ezisanda kwedlula, wenelisile yini ukulwisana  lokukhathazeka kakhulu? Walile yini ukulalela amanga akhulunywa ngabahlamuki loba ukuphikisana labo? Wenelisile yini ukulwisana lokudana? Nxa ukwenzile konke lokhu kutsho ukuthi ukholo lwakho luqinile. Kodwa akumelanga silalise inkophe ngoba uSathane ulezinye izikhali azama ukusihlasela ngazo. Asixoxeni ngesinye sazo.

UNGAVUMELI UKUTHANDA INOTHO KUXEGISE UKHOLO LWAKHO

12. Ukuthanda inotho kungabangelani?

12 Ukuthanda inotho kungaxegisa ukholo lwethu sicine sesisenza okulutshwana ekukhonzeni uJehova. Umphostoli uPhawuli wathi: “Kakho othi elisotsha angenele izindaba zamabhizimusi zempilo le, ngoba yena akufunayo yikwamukelwa ngulowo owamngenisa esisotsheni.” (2 Tim. 2:4) Amasotsha eRoma ayengavunyelwa ukwenza eminye imisebenzi. Kodwa kuyini okwakungenzakala nxa isotsha lalingenza omunye umsebenzi?

13. Kungani amasotsha ayengavunyelwa ukungenela izindaba zamabhizimusi?

13 Ake sithi kulamasotsha avukele ukuziqeqetsha ukuze ahlale elungele ukuyakulwa. Kodwa elinye likhetha ukuyathengisa ukudla emakethe. Sekuntambama, amanye amasotsha ahlola izigqoko zawo zempi alole lezinkemba zawo. Kodwa leliyana elithengisayo lilungisa ukudla elizakuthengisa ngelanga elilandelayo. Kuthi sekusekuseni isitha sihlasele engalindelanga. Yiliphi isotsha eliyabe likulungele ukulwa futhi elizathokozisa umkhokheli walo? Nxa sekuliwa yiliphi isotsha ongafuna libe seceleni kwakho? Ngelikade liziqeqetsha yini kumbe ngebelizenzela okwalo?

14. Kuyini esikuqakathekisayo njengoba singamasotsha kaKhristu?

14 Lathi sinjengamasotsha lawana aziqeqetshayo. Esikuqakathekisa kakhulu yikuthokozisa uJehova loKhristu abakhokheli bethu. Lokhu kuqakatheke kakhulu ukwedlula loba yini esemhlabeni kaSathane. Siba leqiniso lokuthi  silesikhathi lamandla okukhonza uJehova futhi sigcina ihawu lethu kanye lezigqoko zethu zempi zisesimeni esihle.

15. UPhawuli wasixwayisa esithini futhi kungani wenza njalo?

15 Kumele sihlale siphapheme. Kungani? Umphostoli uPhawuli waxwayisa wathi: ‘Labo abazimisele ukunotha bazadukiswa ekukholweni.’ (1 Tim. 6:9, 10) Ibala elithi “bazadukiswa” liveza ukuthi singaphanjaniswa yikuzama ukuxotshana lezinto esingazidingiyo besesisiba ‘lezifiso ezinengi ezingelangqondo leziyingozi.’ Kodwa kumele sikhumbule ukuthi izifiso lezi yizikhali uSathane azisebenzisayo ukuze axegise ukholo lwethu.

16. Indaba ekuMakho 10:17-22 kumele isenze sizibuze yiphi imibuzo?

16 Ake sithi silayo imali yokuthenga izinto ezinengi. Kubi yini ukuthi sithenge izinto esizifunayo kodwa esingazidingiyo? Khona akukubi kangako. Kodwa nansi imibuzo okumele sizibuze yona: Lanxa silayo imali yokuthenga izinto esizifunayo, silaso yini isikhathi lamandla okuthi sizisebenzise futhi sizigcine zisesimeni esihle? Kasisoze sicine sesizithanda kakhulu yini izinto lezi? Ukuthanda inotho kungabangela yini ukuthi sicine  sisenza njengendoda leyana eyala ukwenza okunengi ekukhonzeni uNkulunkulu ngesikhathi uJesu eyicela ukuthi yenze njalo? (Bala uMakho 10:17-22.) Kungcono kakhulu ukuthi siphile impilo elula ukuze sibe lesikhathi esinengi lamandla okwenza intando kaNkulunkulu.

HLALA UBAMBISISE IHAWU LAKHO

17. Kuyini okungamelanga sikukhohlwe loba sekutheni?

17 Akumelanga sikhohlwe ukuthi sisempini lokuthi kumele sikulungele ukulwa nsuku zonke. (Isam. 12:17) Abafowethu labodadewethu ngeke basithwalele ihawu lethu, kungumlandu womuntu ngamunye ukuthi ahlale elibambisisile.

18. Kuyini okwakusenza amasotsha awabambe aqinise amahawu awo?

18 Kudala isotsha lalithola udumo ngenxa yokuba lesibindi empini kodwa laliyangeka nxa lingaphenduka lingaselahawu. Indoda yeRoma eyayibona ngezembali okuthiwa nguTacitus yabhala yathi: “Kwakuyangisa kakhulu ukuthi isotsha liphenduke lingaselahawu.” Lesi ngesinye isizatho esasisenza amasotsha awabambe aqinise amahawu awo nxa esempini.

Udadewethu ubambisisa ihawu lakhe elikhulu ngokubala iLizwi likaNkulunkulu, ngokuhlala engena imihlangano yebandla langokukhuthala ekutshumayeleni (Khangela indima 19)

19. Singalibambisisa njani ihawu lethu?

19 Nxa sihlala singena imihlangano yebandla futhi sitshela abanye ngebizo likaJehova langoMbuso wakhe siyabe silibambisisa ihawu lethu. (Heb. 10:23-25) Kanti njalo kumele sibale iLizwi likaNkulunkulu nsuku zonke futhi sithandaze kuye simcela ukuthi asincedise sisebenzise lokho esikubalayo. (2 Tim. 3:16, 17) Nxa singenza njalo akulasikhali esivela kuSathane esizabangela ukuthi singatholi ukuphila okungapheliyo. (Isaya. 54:17) “Ihawu elikhulu lokholo” lwethu lizasivikela. Sizakuba lesibindi futhi sinqobe impi esiyilwa nsuku zonke yokugcina ukholo lwethu luqinile. Okuqakatheke kakhulu yikuthi sizakuba lesibusiso sokuba sohlangothini lukaJesu ngesikhathi enqoba empini azayilwa loSathane labalandeli bakhe.​—Isam. 17:14; 20:10.

INGOMA 118 “Yandisa Ukholo Lwethu”

^ indima 5 Amasotsha ayethembe amahawu ukuthi azivikele. Ukholo lwethu lunjengehawu. Kumele silugcine luqinile njengoba nje amasotsha ayegcina kuhle amahawu awo. Esihlokweni lesi sizaxoxa ngalokho okumele sikwenze ukuze “ihawu elikhulu lokholo” lwethu lihlale lisesimeni esihle.

^ indima 58 OKUSEMFANEKISWENI: Imuli yaboFakazi ihle icitshe i-TV ngesikhathi kuphuma umbiko omayelana labahlamuki abakhuluma amanga ngaboFakazi bakaJehova.

^ indima 60 OKUSEMFANEKISWENI: Ngesikhathi sokukhonza kwemuli ubaba usebenzisa indaba eseBhayibhilini ukuze aqinise ukholo lwemuli yakhe.