Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

Ungenzani Ukuze Ujayele Ukuba Sebandleni Elitsha?

Ungenzani Ukuze Ujayele Ukuba Sebandleni Elitsha?

OMUNYE umzalwane okuthiwa ngu-Allen * wathuthela kwenye indawo eyayikhatshana kakhulu langakibo futhi efika kuleyondawo waqalisa ukungena lebandla elitsha. Uthi: “Ngangisesaba ngesikhathi ngifika ebandleni leli. Ngangizibuza ukuthi ngizabathola yini abangane lokuthi abazalwane bazangamukela yini.”

Nxa uthuthele kwelinye ibandla kungenzakala ukuthi lawe ulokwesaba. Pho kuyini okungakunceda? Ungenzani nxa ukuthola kunzima ukujayela ukuba sebandleni elitsha? Nxa kufika abantu abatsha ebandleni okulo ungenzani ukuze ubancedise?

IZINTO EZINGAKUNCEDA

Isihlahla siyabuna nxa singasitshunwa endaweni ebesikuyo siyegxunyekwa kwenye indawo. Ngesikhathi sisitshunwa ezinye impande ziyaqunywa ukuze kube lula ukusithwala. Nxa singagxunyekwa endaweni entsha siyaqalisa ukubamba lokuba lempande ezintsha. Yikho okwenzakalayo nxa ungathuthela ebandleni elitsha izinto azifiki zihle zitshelele. Phela ebandleni obukulo ubusumile “impande” okutsho ukuthi ubusulabangane njalo usujayele indlela izinto ebezisenziwa ngayo. Ngakho nxa ususebandleni elitsha kumele uqalise ukuba lempande ezintsha ukuze ujayelane lendawo osukuyo. Kuyini okungakunceda ukuthi uphumelele? Yikusebenzisa izimiso eziseBhayibhilini. Ake sihlole ezinye zakhona.

Umuntu obala iLizwi likaNkulunkulu “unjengesihlahla esihlanyelwe emifuleni yamanzi, esithela izithelo zaso ngesikhathi saso, ohlamvu laso kalibuni. Konke akwenzayo kuyaphumelela.”Hubo. 1:1-3.

Ukuze isihlahla sihlale sithela kumele sithole amanzi eneleyo. Lawe ukuze uhlale ulobuhlobo obuqinileyo loJehova kumele ulibale nsuku zonke iLizwi lakhe njalo ungene imihlangano yebandla sikhathi sonke. Okunye okumele ukwenze yikungeqisi ukukhonza kwemuli kanye lokufunda uwedwa. Okuqakathekileyo yikuthi uqhubeke ngalokho owawuvele ukwenza ebandleni owawukulo okwakukusiza ukuthi uhlale uqinile ekukhonzeni.

“Owonga abanye laye uzakongiwa.”Zaga. 11:25.

Ukukhuthala ekutshumayeleni kuzakunceda ukuthi ujayele ukuba sebandleni elitsha. Omunye umdala webandla okuthiwa nguKevin uthi: “Okwasisizayo mina lomkami ukuthi sijayele ukuba sebandleni elitsha yikuba ngamaphayona asizayo. Lokhu kwasinceda ukuthi sijayelane labazalwane, amaphayona kanye lensimu yakhona.” Omunye njalo umfowethu okuthiwa nguRoger owathuthela kwelinye ibandla uthi: “Indlela engcono kakhulu engakusiza ukuthi ujayele ibandla elitsha yikukhuthala ekutshumayeleni. Okunye okungakunceda yikutshela abadala kulelobandla ukuthi uzimisele ukuphathisa kuloba yini eyenziwayo ebandleni njengokuklina iWolu yoMbuso, ukuvolontiya inkulumo kumbe ukuncedisa abanye ngenyawo ezilula nxa usiya emihlanganweni yebandla. Nxa abafowethu labodadewethu bangabona ukuthi uzimisele ukuncedisa abanye bayakwamukela ngazo zombili.”

“Zivuleni ngokupheleleyo izinhliziyo zenu.”2 Khor. 6:13.

Okunye okungakunceda yikuzama ukujayelana labantu abanengi. Udadewethu okuthiwa nguMelisa ubika ukuthi yena lemuli yakhe bafika badinga abangane abatsha ebandleni abasebekulo. Uthi: “Sasizinika isikhathi sokuxoxa labantu eWolu yoMbuso nxa imihlangano ingakaqalisi langemva  kwayo. Lokhu kwakusinceda ukuthi singapheleli ekubingeleleni kuphela.” Ukwenza lokhu kwabanceda ukuthi babambe masinyane amabizo abafowethu labodadewethu. Okunye okwabasizayo yikunxusa abanye emzini wabo futhi lokhu kwabenza bazana labantu abanengi. UMelisa uphinda athi: “Sasithatha izinombolo zabo zocingo labo bathathe ezethu ukuze sibe sithintana nxa kulezinto ezenziwayo ebandleni.”

Kukhona okunye ongakwenza nxa ulohlupho lokuxoxa labantu ongabajayelanga. Ungabobotheka nxa ubabona. Lanxa ungabe ungakhululekanga ukukwenza lokhu, okukhona yikuthi ukubobotheka kwenza abanye bafise ukuba seduzane lawe. IBhayibhili lithi: “Ubuso obubobothekayo buletha intokozo enhliziyweni.” (Zaga. 15:30) Udadewethu okuthiwa nguRachel owasuka ebandleni akhulela kulo uthi: “Ngingumuntu olenhloni mdabuko wami futhi ngezinye izikhathi ngizibamba ngamandla ukuthi ngibingelele abafowethu labodadewethu ebandleni. Engikwenzayo ngingafika eWolu yoMbuso yikuxoxa lomuntu oyabe ezihlalele yedwa engelamuntu akhuluma laye ngoba ngiyabe ngizitshela ukuthi engxenye laye ulenhloni njengami.” Lawe zimisele ukuthi nxa ungabona umuntu omutsha eWolu uxoxe laye imihlangano ingakaqalisi kumbe ekupheleni kwayo.

Kwesinye isikhathi ungabe ukholisa ukuba sebandleni elitsha ngoba uyabe usuzajayelana labantu abanengi. Kodwa ngokuya kwesikhathi isifiso sokuba labangane abanengi singaphela. Nxa kungaba njalo kumele uzame ngamandla wonke ukuqhubeka udinga abangane abatsha.

Isihlahla siyabuna nxa singasitshunwa siyegxunyekwa kwenye indawo kodwa ngokuhamba kwesikhathi siyaqalisa ukubamba lokuba lempande ezintsha

ZINIKE ISIKHATHI

Ezinye izihlahla ziyaphuza ukubamba nxa zingagxunyekwa endaweni entsha. Kunjalo lokuntshintsha ibandla. Abanye kubathatha isikhathi eside ukujayela ibandla elitsha ikanti abanye bayaphangisa. Wena ulokhu ukuthola kunzima yini ukujayela ibandla osukulo lanxa usulesikhathi eside wantshintsha? Nxa kunjalo nanzi izimiso ezingakunceda:

“Kasingadinwa yikwenza okuhle, ngoba ngesikhathi esifaneleyo sizavuna isivuno uma singadeli.”Gal. 6:9.

Zinike isikhathi esithe xaxa sokujayela ibandla osukulo. Ngokwesibonelo abanali abanengi baqala bahlale emazweni abathunyelwe kuwo okweminyaka ethile bengakabuyeli ngakibo ukuyavakatsha. Lokhu kuyabanceda ukuthi bajayelane labafowethu labodadewethu kulelolizwe kanye lamasiko akhona.

Umfowethu okuthiwa ngu-Alejandro sowantshintsha kanengi amabandla futhi ubika ukuthi ukujayela ibandla elitsha kuthatha isikhathi eside sibili. Uthi: “Sathi sintshintsha ibandla okokucina umkami wathi, ‘Bonke abangane bami basebandleni ebesikulo.’” U-Alejandro wakhumbuza umkakhe ukuthi la yiwo kanye amazwi ayeke wawakhuluma ngesikhathi bethuthela kwelinye ibandla. Kodwa okweminyaka emibili besebandleni elitsha umkakhe wazama ukudinga abangane futhi wabathola.

“Ungaze wathi, ‘Kungani izinsuku zezolo zazingcono kulalezi?’ Ngoba kakukuhle ukubuza imibuzo enjalo.”UmTshu. 7:10.

Ungaqali ukuqathanisa ibandla okulo lalelo osuke kulo. Ngokwesibonelo abazalwane ebandleni elitsha bangabe besenza izinto ngendlela ongayijayelanga. Engxenye bathanda ukuxoxa kakhulu kumbe njalo bathule kakhulu. Kungelani ukuthi bangabantu abanjani, zama ukukhangela okuhle abakwenzayo njalo ubaphathe ngendlela ofuna bakuphathe ngayo. Abanye bathi ukuthuthela kwelinye  ibandla kubanike ithuba lokutshengisa ukuthi ‘bayabathanda abazalwane’ abasemhlabeni wonke.—1 Phet. 2:17.

“Celani lizaphiwa.”Luk. 11:9.

Thandaza kokuphela ucele ukuthi uNkulunkulu akuncedise. Omunye umdala webandla okuthiwa nguDavid uthi: “Ungazithwaleli wedwa ubunzima lobu kodwa thandaza kuJehova ukuze akunike amandla.” URachel esike sakhuluma ngaye uthi: “Nxa mina lomkami singabona kunzima ukujayela ukuba sebandleni elitsha, siyathandaza kuJehova sicela ukuthi asincedise silungisise loba yini engabe ibangela ukuthi abanye behluleke ukusondela kithi. Ngemva kwalokho siyazama ukuba lesikhathi esinengi labafowethu labodadewethu ebandleni.”

Nxa ungumzali futhi kunzima ngabantwabakho ukuthi bajayele ibandla eselikulo, thandaza labo ngodaba lolo. Bancedise ukuthi badinge abangane ebandleni. Mhlawumbe ungakwenza lokhu ngokuhlela ukuthi libe lesikhathi sokuzilibazisa labanye abazalwane.

NCEDISA ABASANDA KUFIKA EBANDLENI

Kuyini ongakwenza ukuze uncedise abasanda kufika ebandleni okulo? Zama ukuba lobungane labo besanda kufika nje njalo ubaphathe ngendlela lawe obungafisa ukuphathwa ngayo nxa ungafika kwelinye ibandla. (Mat. 7:12) Mhlawumbe ungabanxusa ekukhonzeni kwemuli kumbe ukuthi lizobukela ndawonye uhlelo lwe-JW Broadcasting. Okunye ongakwenza yikuhamba labo ekutshumayeleni kumbe ukubanxusa emzini wakho ukuthi lizokudla ndawonye. Ungenza njalo kabasoze bawukhohlwe umusa obatshengise wona. Kukhona yini okunye ongakwenza? Ake sibone.

Omunye umfowethu okuthiwa nguCarlos uthi: “Sathi sifika ebandleni elitsha, omunye udadewethu wasibhalela izitolo ezitshiphileyo esingathenga kuzo. Lokhu kwasinceda kakhulu.” Okunye esingakwenza yikubatshela ngomumo womkhathi ukuze bakwazi ukuthi kumele bagqoke njani. Kanti njalo singabatshela ngembali yabantu abasensimini kanye lalokho abakukholwayo ukuze benelise ukuxoxisana labo ekutshumayeleni.

SEBENZA NZIMA UZAPHUMELELA

U-Allen esike sakhuluma ngaye ekuqaliseni uselomnyaka esebandleni elitsha. Uthi: “Ekuqaliseni kwangithwalisa nzima ukujayelana labafowethu labodadewethu. Kodwa khathesi sebeyimuli yami futhi lokhu kuyangithokozisa kakhulu.” U-Allen ubika ukuthi ukuntshintsha ibandla akuzange kumenze aswele abangane ngoba wafika wathola abanye abangane.

^ indima 2 Amanye amabizo antshintshiwe.