Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

“Umuntu Ophanayo Uzabusiswa”

“Umuntu Ophanayo Uzabusiswa”

KUSUKELA endulo kuze kube lamuhla izinceku zikaNkulunkulu bezilokhu zikuqakathekisa ukunikela. Ngokwesibonelo ama-Israyeli ayenikela ngemihlatshelo yezinyamazana ikanti amaKhristu abelokhu esenza “umhlatshelo wokubonga.” Kodwa-ke ikhona eminye imihlatshelo ethokozisa uNkulunkulu esingayinikela lamuhla. (Heb. 13:15, 16) Ukunikela ngemihlatshelo le kuzakwenza sithokoze njalo sithole izibusiso. Ake sixoxe ngezinye izibonelo eziseBhayibhilini.

Isibonelo sokuqala ngesikaHana owayeyinceku kaNkulunkulu ethembekileyo. Owesifazane lo wayefuna sibili ukuba lomntwana kodwa kwakusala ngoba wayeyinyumba. Ngakho wathandaza kuJehova, wathembisa ukuthi nxa angathola indodana uzayinikela kuye “okwezinsuku zonke zokuphila kwayo.” (1 Sam. 1:10, 11) Ngokuya kwesikhathi uHana wakhulelwa njalo wabeletha indodana wayetha ibizo elithi Samuyeli. Ngemva kokuba eseyikhuphe ebeleni uHana wayithatha indodana yakhe wayisa ethabanikeli njengokuthembisa kwakhe. UJehova wambusisa uHana ngalokhu akwenzayo. Wathola abanye abantwana abahlanu njalo izibulo lakhe uSamuyeli laba ngumphrofethi futhi ngemva kwesikhathi laloba amabhuku athile aseBhayibhilini.—1 Sam. 2:21.

Lathi lamuhla silesibusiso sokuzinikela ukuze sisebenzele uMdali wethu okwempilo yethu yonke. UJesu wathembisa ukuthi uJehova uzasinika umvuzo ngakho konke esikwenzayo ukuze sisekele ukukhonza kweqiniso.—Mak. 10:28-30

Omunye owaba yisibonelo esihle endabeni yokunikela nguDokhasi. Owesifazane lo waphila ngesikhathi sabaphostoli njalo wayesaziwa ngokuhlala “esenza okuhle esiza abaswelayo.” Kodwa okudanisayo yikuthi uDokhasi “wagula wafa” futhi lokhu kwabazwisa ubuhlungu abanye ebandleni. Abafundi bathi besizwa ukuthi uPhethro wayesemzini oseduze bamncenga ukuthi afike kubo ngokuphangisa. Lakanye waya kuleyondawo futhi wafika wamvusa owesifazane lo owayesefile. Kumele ukuthi abantu bathokoza kakhulu njalo kwakungokokuqala ukuthi umphostoli avuse umuntu ofileyo. (ImiSeb. 9:36-41) UNkulunkulu kazange akukhohlwe okuhle okwakusenziwa nguDokhasi. (Heb. 6:10) Indaba yakhe yalotshwa eLizwini lakhe ukuze lathi sithole isibonelo esihle esingasilingisela.

Umphostoli uPhawuli laye waba yisibonelo esihle endabeni yokuphana. Wayelendaba labanye futhi ezinika isikhathi sokubanceda. Ngokwesibonelo wabhalela abaseKhorinte wathi: “Ngizathokozela kakhulu ukuchitha konke engilakho ngenxa yenu.” (2 Khor. 12:15) UPhawuli wakubona sibili ukuthi ukuzinikela ukuze uncede abanye kwenza usuthiseke njalo kwenza uJehova akubusise.—ImiSeb. 20:24, 35.

Izibonelo esesixoxe ngazo zitshengisa ukuthi uJehova uyathokoza kakhulu nxa sisebenzisa isikhathi kanye lamandla ethu ukuze sincede abanye njalo sisekele imisebenzi eyenziwa enhlanganisweni. Kodwa zikhona yini ezinye izindlela esinganikela ngazo? Ye zikhona. Singanikela ngemali loba ngempahla esilayo. Ukunikela ngalindlela kunceda ukuthi umsebenzi wokutshumayela owenziwa emhlabeni wonke uqhubekele phambili. Ngokwesibonelo iminikelo le isetshenziswa ukuncedisa abanali lezinye izisebenzi ezisenkonzweni yesikhathi sonke. Isetshenziswa lokubhadala izindleko zokuhumutsha amabhuku ethu, ukurekhoda amavidiyo, ukuncedisa abehlelwe ngumonakalo kanye lokwakhiwa kwamaWolu oMbuso. Ngakho nxa singazimisela ukunikela sizabona ukuthi aliqiniso sibili amazwi la athi: “Umuntu ophanayo uzabusiswa.” Okuhle kakhulu yikuthi ukunikela esikwenzayo kudumisa uJehova.—Zaga. 3:9; 22:9.