Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

“Umsebenzi Mkhulu”

“Umsebenzi Mkhulu”

KWAKUYISIKHATHI sombuthano oqakathekileyo eJerusalema. Inkosi uDavida yayibize zonke izikhulu zesizwe, abalawuli bamaviyo kanye lawo wonke amaqhawe kulowomhlangano. Ngemva kwalokho yenza isaziso esathokozisa wonke umuntu owayelapho. Yabika ukuthi uJehova ulaye ukuba indodana yayo uSolomoni, yakhe isakhiwo esikhulu kakhulu esasizasetshenziswa ukukhonza uNkulunkulu weqiniso. Yabatshela lokuthi uJehova uyinike umdwebo walesosakhiwo njalo isiwunike uSolomoni. Ngemva kwalokho yathi: ‘Umsebenzi mkhulu, ngoba lesisakhiwo ayisiso esomuntu kodwa ngesikaJehova uNkulunkulu.’​—1 ImiLan. 28:1, 2, 6, 11, 12; 29:1.

UDavida wabuza wathi: ‘Ngubanike ozanikela izipho ngenhliziyo eNkosini [uJehova] lamhla na?’ (1 ImiLan. 29:5, The Holy Bible in Ndebele) Wena wawuzakwenzani aluba wawukhona mhlalokho? Wawuzawusekela yini umsebenzi lo owawumkhulu kangaka? Abako-Israyeli kabazange baphozise amaseko, bahle bazinikela ukuncedisa. IBhayibhili lithi: “Baba lokujabula okukhulu . . . ngoba banikela kuJehova ngokukhululeka langezinhliziyo zabo zonke.”​—1 ImiLan. 29:9.

Ngemva kweminyaka eminengi uJehova wenza uhlelo lokukhonza olukhulu kakhulu ukwedlula ithempeli elakhiwa nguSolomoni. Wasungula uhlelo lolu ngokunikela ngeNdodana yakhe ukuba ibe ngumhlatshelo ukuze senelise ukumkhonza. (Heb. 9:11, 12) Lamuhla uJehova uncedisa abantu ukuthi babuyisane laye esebenzisa umsebenzi wokutshumayela owenziwayo. (Mat. 28:19, 20) Umsebenzi lo ube lempumela emihle kakhulu; umnyaka ngamunye kufundwa iBhayibhili lezigidi zabantu, izinkulungwane ziyabhaphathizwa futhi kubunjwa amabandla amatsha amanengi.

Ukukhula komsebenzi lo kwenze lokuthi kudindwe amabhuku amanengi asekelwe eBhayibhilini, kwakhiwe njalo kulungisiswe amaWolu oMbuso kanye lezindawo zokungena imihlangano yezabelo leyeziqinti. Akuthandabuzwa ukuthi lawe uyakuvuma ukuthi umsebenzi lo wokumemezela izindaba ezinhle mkhulu futhi uyabanceda abantu.​—Mat. 24:14.

Ukuthanda uNkulunkulu labomakhelwana bethu kanye lokukhumbula ukuthi umsebenzi wokutshumayela ngoMbuso uqakathekile kumele kusenze ‘sinikele ngenhliziyo’ yonke kuJehova. Phela kuyasithokozisa ‘ukudumisa uJehova ngemfuyo yethu’ kanye lokubona ukuthi iminikelo le isetshenziswa ngokuhlakanipha ukuze kuthuthukiswe umsebenzi omkhulu owenziwa emhlabeni wonke.​—Zaga. 3:9.