Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

Ukulandela ILizwi LikaNkulunkulu Kwenza Sihleleke

Ukulandela ILizwi LikaNkulunkulu Kwenza Sihleleke

“Ngokuhlakanipha uJehova wabeka izisekelo zomhlaba, ngokuqedisisa wamisa izulu endaweni yalo.”—ZAGA. 3:19.

IZINGOMA: 15, 16

1, 2. (a) Abanye bathini ngokuthi uNkulunkulu ulenhlanganiso? (b) Sizaxoxa ngani esihlokweni lesi?

UNKULUNKULU ulayo yini inhlanganiso? Abanye bangathi kasiyidingi inhlanganiso ukuthi isiqondise, okuqakathekileyo yikuthi umuntu abe lobuhlobo obuhle loNkulunkulu. Kambe umbono lo uqondile yini? IBhayibhili lona lithini?

2 Esihlokweni lesi sizaxoxa ngobufakazi obutshengisa ukuthi uJehova unguNkulunkulu ohleleke okumangalisayo. Sizahlola lokuthi kumele sizamukele njani iziqondiso esiziphiwa yinhlanganiso yakhe. (1 Khor. 14:33, 40) Ukulandela iMibhalo kwanceda abantu bakaJehova ngekhulu lokuqala ukuthi benelise ukutshumayela izindaba ezinhle ezindaweni ezinengi. Lathi lamuhla siyaphumelela emsebenzini lo ngoba silandela iziqondiso eziseMibhalweni lalezo esiziphiwa yinhlanganiso kaJehova. Kanti njalo ukulalela leziziqondiso kwenza sigcine ibandla limsulwa, lilokuthula njalo limanyene.

UJEHOVA UNGUNKULUNKULU OHLELEKILEYO

3. Kuyini okwenza ungathandabuzi ukuthi uJehova uhlelekile okwamagama?

3 Izinto ezidaliweyo zitshengisa ukuthi uNkulunkulu uhlelekile okwamagama. IBhayibhili lithi: “Ngokuhlakanipha uJehova  wabeka izisekelo zomhlaba, ngokuqedisisa wamisa izulu endaweni yalo.” (Zaga. 3:19) Kodwa-ke thina esikwaziyo “kungamaphethelo nje ezindlela zakhe; kuyilizwi lokunyenyeza nje elizwakalayo ngaye.” (Jobe. 26:14, The Holy Bible in Ndebele) Lanxa kunjalo, okuncane esikwaziyo ngamaplanethi, izinkanyezi lemithala kwenza sibabaze indlela izinto lezi ezihleleke ngayo. (Hubo. 8:3, 4) Ngokwesibonelo imithala igcwele izinkanyezi ezingamamiliyoni futhi zonke zihamba ngendlela ehlelekileyo kakhulu. Kanti njalo lamaplanethi ahamba ezungeze ilanga, kodwa kawathuzani, yinye ngayinye ihamba endleleni yayo. Eqinisweni ubufakazi lobu busitshiya sibambe owangaphansi! Benza sibone lokuthi uJehova “owathi ngokuzwisisa kwakhe wenza amazulu” ukufanele ukudunyiswa lokukhonzwa.​—Hubo. 136:1, 5-9.

4. Kungani abezesayensi besehluleka ukuphendula imibuzo eminengi?

4 Lunengi ulwazi olukhitshwe ngabezesayensi mayelana lezinto ezinengi ezidaliweyo futhi lokhu kulethe impucuko ebantwini. Kodwa kulemibuzo eminengi abezesayensi abehlulekayo ukuyiphendula. Ngokwesibonelo kabenelisi ukusitshela ukuthi amaplanethi lezinye izinto ezisemkhathini kwaba khona njani kumbe ukuthi kungani umhlaba utshiyene lamanye amaplanethi futhi usenelisa ukuba lezinto eziphilayo. Kanti njalo abantu abanengi bayehluleka ukuchaza ukuthi kungani umuntu elesifiso sokuphila phakade. (UmTshu. 3:11) Kungani kulemibuzo eminengi kangaka elokhu ibaphica abantu? Okwenza kube njalo yikuthi abezesayensi kanye labanye bafundisa ukuthi uNkulunkulu kakho njalo bathi izinto kazidalwanga zatshaya umazivelela. Kodwa eBhayibhilini siyazithola izimpendulo zemibuzo le.

5. Kuyini okutshengisa ukuthi abantu bayayidinga imithetho yemvelo?

5 UJehova wadala imithetho eminengi eqondisa imvelo futhi imithetho le kayintshintshi. Abantu abalungisa amagetsi, amaphayiphi, omanjinela, abatshayela izindizamtshina, odokotela kanye labanye bayayilandela imithetho le nxa besenza imisebenzi yabo. Ngokwesibonelo udokotela uyakwazi ukuthi inhliziyo ingaphi emuntwini ngamunye amhlolayo ngoba itholakala endaweni efananayo emizimbeni yabantu bonke. Omunye umthetho wemvelo esiwaziyo ngamandla adonsela phansi, (gravity) yikho siyakwazi ukuthi nxa othile angeqa esakhiweni eside angalimala kabuhlungu loba afe. Iqiniso elikhona yikuthi sonke siyayihlonipha imithetho yemvelo.

UKUQONDISWA NGUNKULUNKULU KWENZA SIHLELEKE

6. Kungani singathandabuzi ukuthi uJehova ufuna izinceku zakhe zihleleke?

6 Indlela uNkulunkulu ahlele ngayo amaplanethi, imithala, ilanga, izinkanyezi lokunye okunengi yenza singathandabuzi ukuthi ufuna lezinceku zakhe zihleleke. Ngakho wasilungisela iLizwi lakhe iBhayibhili ukuze asiqondise. Ukungalandeli izimiso zikaNkulunkulu leziqondiso esiziphiwa yinhlanganiso yakhe kungabangela ukuthi sihlupheke njalo singathokozi.

7. Kuyini okutshengisa ukuthi iBhayibhili libhuku elihlelwe kuhle?

7 Abanye abantu bacabanga ukuthi iBhayibhili libhuku nje elibunjwa zingwalo ezitshiyeneyo ezalotshwa ngamaJuda lamaKhristu. Umbono lo unxele ngoba iBhayibhili libhuku elihlelwe ngobunono obukhulu futhi elaphefumulelwa nguNkulunkulu ngokwakhe. Wonke amabhuku akulo ayavumelana kusukela kuGenesisi kusiya kuSambulo. Akhuluma ngoMbuso ozakwenza umhlaba lo ube lipharadayisi njalo ucacise lokuthi uJehova nguye yedwa olelungelo lokubusa. UMbuso lo ukhokhelwa nguKhristu ‘inzalo’ ethenjisiweyo.​—Bala uGenesisi 3:15; uMathewu 6:10; iSambulo 11:15.

8. Kungani sisithi ama-Israyeli ayehlelekile okumangalisayo?

 8 Abako-Israyeli babelandela uMthetho ababewuphiwe nguNkulunkulu njalo babehlelwe kuhle kakhulu. Ngokwesibonelo ‘kwakulabesifazana ababesebenza esangweni lethente lokuhlangana’ futhi babehlelwe baba ngamaqembu atshiyeneyo. (Eks. 38:8) Kanti njalo isizwe lesi sasiphiwe imilayo okwakumele siyilandele nxa sisuka endaweni ethile sisiya kwenye. Ngokuya kwesikhathi iNkosi uDavida layo yahlela abaLevi labaphristi baba ngamaqembu amanengi ukuze benze imisebenzi etshiyeneyo ethempelini. (1 ImiLan. 23:1-6; 24:1-3) UJehova wayebabusisa abako-Israyeli nxa belalela imithetho yakhe njalo lokhu kwakusenza ukuthi bahlale behlelekile, bemanyene futhi belokuthula.​—Dute. 11:26, 27; 28:1-14.

9. Kuyini okutshengisa ukuthi amabandla ekhulu lokuqala ayehlelekile?

9 Amabandla ekhulu lokuqala lawo ayehlelekile njalo ayelandela iziqondiso ayeziphiwa liqula elibusayo elaqala libunjwa ngabaphostoli. (ImiSeb. 6:1-6) Ngokuhamba kwesikhathi kwangezelelwa abanye abazalwane ukuthi labo babe ngamalunga equla elibusayo. (ImiSeb. 15:6) UJehova waphefumulela amanye amalunga equla elibusayo kanye labanye abazalwane ababencedisa iqula leli ukuthi babhale izincwadi ezazileziqondiso lezeluleko ezazisiya emabandleni. (1 Tim. 3:1-13; Tit. 1:5-9) Iziqondiso ezazivela equleni elibusayo zaziwanceda yini amabandla?

10. Kwawanceda ngani amabandla ukulandela iziqondiso zequla elibusayo? (Khangela umfanekiso osekuqaliseni.)

10 Bala imiSebenzi 16:4, 5. Ngekhulu lokuqala abanye abazalwane babehambela amabandla ‘besethula izinqumo ezazisenziwa ngabaphostoli labadala eJerusalema.’ Ukulandela izinqumo lezi kwenza “amabandla aqiniswa ekukholweni abantu banda mihla yonke.” Indaba le isifundisa ukuthi kuqakathekile ukwamukela iziqondiso esiziphiwa yinhlanganiso kaJehova namuhla.

UYAZILALELA YINI IZIQONDISO?

11. Abazalwane abakhokhelayo kumele benzeni nxa besamukela iziqondiso ezivela enhlanganisweni kaNkulunkulu?

11 Kuyini okumele kwenziwe ngamalunga amaKhomithi eGatsha loba amaKhomithi eLizwe, ababonisi beziqinti labadala bamabandla nxa besamukela iziqondiso ezivela enhlanganisweni kaNkulunkulu? ILizwi likaJehova lithi sonke kumele silalele abakhokhelayo njalo sizithobe kubo. (Dute. 30:16; Heb. 13:7, 17) Ukukhonona lokuhlamuka akufunakali enhlanganisweni kaNkulunkulu ngoba kungaphambanisa ukuthula, ukumanyana kanye lothando. Kakho umKhristu othembekileyo ongafuna ukwenza njengoDiyothrefe owayengahloniphi abazalwane ababekhokhela ngalesosikhathi. (Bala u-3 Johane 9, 10.) Yikho-ke kungaba kuhle ukuthi sizibuze imibuzo le: ‘Ngiyabakhuthaza yini abafowethu labodadewethu ukuthi bahlale beqotho kuJehova? Ngiyaphangisa yini ukulalela iziqondiso esiziphiwa ngabazalwane abakhokhelayo?’

12. Yiluphi untshintsho olwenziweyo endleleni okubekwa ngayo abadala lezinceku ezikhonzayo?

12 Cabanga ngolunye untshintsho olusanda kwenziwa liQula Elibusayo. Isihloko esithi “Imibuzo Evela Kubafundi” esaphuma ku-Nqabayokulinda yesiZulu ka-November 15 2014 sakhuluma ngendlela entsha yokubeka abadala lezinceku ezikhonzayo. Kwavezwa ukuthi ngekhulu lokuqala iqula elibusayo laliphathise abahambeli umsebenzi lo. Yikho kusukela ngo-September 1 2014 ababonisi beziqinti yibo asebebeka abadala lezinceku ezikhonzayo. Okwenzakalayo yikuthi nxa abadala bangabikela umbonisi wesiqinti mayelana lomzalwane othile ongafanela ukuba ngumdala loba  inceku, umbonisi wesiqinti uyazama ukumazi ngcono lowomzalwane kanye lemuli yakhe. Ngokwesibonelo angakhetha ukuphuma laye ekutshumayeleni. (1 Tim. 3:4, 5) Ngemva kwalokho iqula labadala kanye lombonisi wesiqinti bayahlangana bahlole okutshiwo yiMibhalo mayelana lalokho okukhangelelweyo kubadala lezinceku ezikhonzayo.​—1 Tim. 3:1-10, 12, 13; 1 Phet. 5:1-3.

13. Singatshengisa njani ukuthi siyazilalela iziqondiso esiziphiwa ngabadala?

13 Kuqakathekile lokuthi silalele iseluleko esivela eBhayibhilini esisiphiwa ngabadala. Phela abazalwane laba abangabelusi enhlanganisweni kaJehova baqondiswa ‘ngumlayo oqotho’ otholakala eLizwini lakhe. (1 Tim. 6:3) Ngokwesibonelo uPhawuli wabhala mayelana labanye ababesenza izinto ezingafanelanga. ‘Babengamavila’ njalo ‘bengenela izindaba zabanye.’ Abadala bazama ukubeluleka abazalwane laba kodwa bona bephulela izigodo endlebeni. Pho kwakumele ibandla limphathe njani umuntu onjalo? UPhawuli wathi: “Mnanzeleleni. Lingajwayelani laye.” Kodwa waphetha ngokubatshela ukuthi kwakungafanelanga bamphathe njengesitha. (2 Thes. 3:11-15) Lamuhla abadala bangenza inkulumo besixwayisa ngomunye ebandleni oqhubeka esenza okuthile okulihlazo, mhlawumbe ngokuthandana lomuntu ongasiFakazi kaJehova. (1 Khor. 7:39) Wena uzakwenzani nxa abadala bangakhetha ukuthi kwenziwe inkulumo enjalo? Nxa ubuyazi leyondaba uzaqhubeka udlelana lalowomuntu yini ngemva kwaleyonkulumo? Ukulalela kwakho abadala kanye lokuba qotho kuJehova kungamnceda lowomuntu ukuthi atshiye umkhuba wakhe omubi. [1]

GCINA IBANDLA LIMSULWA, LILOKUTHULA NJALO LIMANYENE

14. Singenzani ukuze ibandla lihlale lihlanzekile?

14 Sonke ebandleni singenza ukuthi ibandla lihlale lihlanzekile ngokusebenzisa iziqondiso eziseLizwini likaNkulunkulu. Cabanga ngalokho okwake kwenzakala ebandleni laseKhorinte. UPhawuli wayesebenze gadalala etshumayela kulelodolobho njalo wayebathanda ‘abangcwele’ ababekulelobandla. (1 Khor. 1:1, 2) Kodwa kumele ukuthi wayesizwa ubuhlungu kakhulu ngokuxhwala kobufebe okwasekusenziwa ngothile ebandleni kodwa abadala bengagqize qhakala ngakho! UPhawuli watshela abadala ukuthi bamnikele kuSathane lowomuntu, esitsho ukuthi bamsuse ebandleni. Kwakumele basuse “imvubelo” eyayingabangela ukuthi ibandla lingcole. (1 Khor. 5:1, 5-7, 12) Nxa lathi singabambisana lesinqumo sabadala sokususa othile ongaphendukiyo emisebenzini yakhe emibi, sizakwenza ukuthi ibandla lihlale lihlanzekile njalo lokhu kungenza lowo owonileyo aphenduke, uJehova abesemthethelela.

15. Singenzani ukuze kuhlale kulokuthula ebandleni?

15 Kwakulolunye futhi uhlupho okwakumele lulungiswe ebandleni laseKhorinte. Abanye abazalwane babemangalelana emithethwandaba. UPhawuli wababuza umbuzo oqatha wathi: “Kakungcono yini ukwamukela ukoniwa?” (1 Khor. 6:1-8) Izindaba ezinjalo ziyenzakala lalamuhla. Kwezinye izikhathi abanye abazalwane ebandleni bacina bengasazwanani ngenxa yezivumelwano zebhizimusi ezingasaphumelelanga abayabe bezenzile kwasekubangela ukuthi balahlekelwe yizimali zabo kumbe babona angathi badlelezelwe. Abanye bacina bemangalelana emithethwandaba, kodwa iLizwi likaNkulunkulu lithi kungcono ukwamukela ukoniwa kulokuthatha inyathelo elizakwenza kube lokudabukana ebandleni futhi kwenze lebizo likaNkululnkulu ligconwe. [2] Nxa singasebenzisa iseluleko esasinikwa nguJesu sizakwenelisa ukulungisisa kuhle izingxabano lokungazwanani. (Bala uMathewu 5:23, 24; 18:15-17.) Singenza njalo kuzahlala kulokuthula emulini yabantu bakaJehova.

16. Kungani kumele abantu bakaNkulunkulu bamanyane?

 16 ILizwi likaNkulunkulu liyatshengisa sibili ukuthi kumele simanyane. Lithi: “Bheka kuhle, kuyabukeka kangakanani nxa abazalwane behlezi ndawonye ngokuzwana!” (Hubo. 133:1) Nxa abako-Israyeli babelalela uJehova babehlala behlelekile futhi bemanyene. UNkulunkulu wakhuluma ngokumanyana okwakuzakubakhona ebantwini bakhe wathi: “Ngizabaqoqela ndawonye njengezimvu esibayeni.” (Mik. 2:12) Waphinda wathi: “Ngizahlambulula izindebe zezizwe [ngeqiniso eliseMibhalweni], ukuze zonke zikhuleke ebizweni likaJehova zimkhonze zimanyene.” (Zef. 3:9) Siyambonga sibili uJehova ngokusinika isibusiso sokumkhonza simanyene!

Abadala basiza othile osephambuka endleleni eyiyo (Khangela indima 17)

17. Kuyini okumele abadala bakwenze ukuze bagcine ibandla limsulwa futhi lilokuthula?

17 Ukuze ibandla lihlale limsulwa futhi limanyene abadala kufanele baphangise ukulungisisa izindaba ezidinga ikhomithi yokwahlulela njalo bakwenze lokhu ngothando. UPhawuli wayekwazi ukuthi lanxa uNkulunkulu ebathanda abantu uyabaqondisa nxa kufanele, kaphongubayekela nje besenza izinto ezimbi. (Zaga. 15:3) UPhawuli laye wamlingisela uJehova, wabhalela abaseKhorinte ebanika iseluleko esasingakhekhelezi. Ngemva kwezinyanga ezithile wababhalela incwadi yesibili njalo itshengisa ukuthi basebethuthukile sibili ngoba abadala babesisebenzisile iseluleko ayebanike sona. Nxa umKhristu esephambuka endleleni eyiyo, abadala kumele bazame ukumbuyisa kakuhle ngomusa.​—Gal. 6:1.

18. (a) Iseluleko esiseLizwini likaNkulunkulu sawanceda njani amabandla ngekhulu lokuqala? (b) Sizaxoxa ngani esihlokweni esilandelayo?

18 Kusegcekeni ukuthi iseluleko esiseLizwini likaNkulunkulu sasiza abazalwane baseKhorinte ngekhulu lokuqala kanye labanye kwezinye izindawo ukuthi bahlale bemsulwa, bemanyene njalo belokuthula. (1 Khor. 1:10; Efe. 4:11-13; 1 Phet. 3:8) Lokhu kwabanceda abafowethu labodadewethu ngalesosikhathi ukuthi benze umsebenzi omkhulu enkonzweni. Yikho uPhawuli waze watsho engathikazi ukuthi izindaba ezinhle ‘zasezitshunyayelwe kuzo zonke izidalwa phansi kwezulu.’ (Kol. 1:23) Lanamuhla abantu bakaJehova bahlelekile futhi bamanyene njalo lokhu kwenza batshumayele izindaba ezinhle emhlabeni wonke jikelele. Esihlokweni esilandelayo sizaxoxa ngobunye ubufakazi obutshengisa ukuthi siyaliqakathekisa iBhayibhili lokuthi sizimisele ukudumisa uJehova uMbusi wendawo yonke.​—Hubo. 71:15, 16.

^ [1] (indima 13) Khangela ibhuku lesiZulu elithi Ukuhlelelwa Ukwenza Intando KaJehova, amakhasi 134-136.

^ [2] (indima 15) Ukuze uthole ukuthi kungaphi lapho umKhristu angathatha khona inyathelo lokuhambisa omunye umzalwane emthethweni, khangela amabala angaphansi asekhasini 223 ebhukwini elithi Zigcineni Lisethandweni LukaNkulunkulu.