Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

Uyaliqakathekisa Yini ILizwi LikaNkulunkulu?

Uyaliqakathekisa Yini ILizwi LikaNkulunkulu?

“Ekwamukeleni kwenu ilizwi likaNkulunkulu, . . . lalamukela . . . njengoba linjalo impela, ilizwi likaNkulunkulu.”​—1 THES. 2:13.

IZINGOMA: 37, 11

1-3. Kungabe kwabangelwa kuyini ukungazwanani kukaYuwodiya loSintikhe njalo singakubalekela njani lamuhla? (Khangela umfanekiso osekuqaliseni.)

SONKE esiyizinceku zikaJehova kasilithontisi iLizwi lakhe iBhayibhili. Kodwa njengoba silesono kwezinye izikhathi siyake siphiwe iseluleko esivela eMibhalweni. Sandise ukwenzani nxa singasiphiwa? Ake sibuyele emuva sixoxe ngoYuwodiya loSintikhe odadewethu abaphila ngekhulu lokuqala. Kukhanya kwaba lokungazwanani phakathi kwabesifazana laba ababegcotshiwe. Lanxa kunjalo iBhayibhili kalisitsheli ukuthi kwakubangelwe kuyini.

2 Kodwa ake sithi uYuwodiya wayenxuse abanye abazalwane emzini wakhe ukuze bazozikholisela nje wanganxusi uSintikhe. Engxenye uSinthikhe wathi esizwa abantu bekhuluma ukuthi bakholisile edilini lelo, wazibuza wathi: ‘Kambe azayekele ukunginxusa! Bengicabanga ukuthi singabangane.’ Ngenxa yobuhlungu ayebuzwa uSintikhe waqalisa ukungamthembi udadewabo uYuwodiya lokumcabangela okungayisikho. Lokhu kwenza ukuthi laye ahlele owakhe umcimbi wasenxusa abazalwane abafananayo kodwa watshiya uYuwodiya. Ukungazwanani kwabodadewethu  laba kungabe kwabangela ukudabukana ebandleni lonke. IBhayibhili kalitsho ukuthi kwaphetha ngani ngabodadewethu laba kodwa kumele ukuthi basamukela iseluleko abasiphiwa nguPhawuli.​—Flp. 4:2, 3.

3 Lalamuhla kuyake kube lokungazwanani okufananayo ebantwini bakaJehova. Kodwa ukusebenzisa iseluleko esiseLizwini likaNkulunkulu kungenza izinhlupho ezinjalo zibe nganeno loba zingabikhona. Nxa singakulalela lokho elikutshoyo kuzakhanya ukuthi siyaliqakathekisa kakhulu.​—Hubo. 27:11.

IBHAYIBHILI LIYASINCEDA UKUTHI SIZIBAMBE

4, 5. ILizwi likaNkulunkulu lithi kumele senzeni nxa siphathwa kubi?

4 Akulula ukuzibamba nxa othile angakutshela amazwi ahlabayo loba enze okuthile okukuphatha kubi. Kubuhlungu ukukhangelelwa phansi ngenxa yokuthi uvela endaweni ethile, ulombala otshiyene lowabanye loba ukuthi uyisimo bani. Kuba buhlungu lokhu ikakhulu nxa kusenziwa ngomunye umKhristu okhonza laye. ILizwi likaNkulunkulu lilaso yini iseluleko esingasinceda endabeni le?

5 UJehova uyakwazi ukuthi kwenzakalani nxa singayekela ukuzibamba ezimeni ezinjalo. Uyakwazi ukuthi nxa singazonda kumbe sifuthelane singakhuluma loba senze izinto ezingafanelanga. ILizwi lakhe liyasixwayisa ukuthi sinqande ulaka lwethu lokuthi singaphangisi ukufuthelana. (Bala uZaga 16:32 lomTshumayeli 7:9.) Kungaba kuhle ukuthi sonke sisilalele iseluleko lesi, sifunde ukungabi lenhliziyo encane njalo sithethelele abanye. UJesu wathi nxa sisehluleka ukubathethelela abanye, loJehova ngeke asithethelele. (Mat. 6:14, 15) Wena uyenelisa yini ukuthethelela abanye kumbe ukuzibamba nxa ucaphukile?

6. Kungani kungamelanga sibe lenzondo?

6 Umuntu olenhliziyo encane wandise ukuhlala ezondile. Lokhu kubangela ukuthi abanye bangaze bafuna ukudlelana laye. Umuntu onjalo uyingozi ebandleni ngoba angadonsa labanye ukuthi babe lemicabango enjengeyakhe. Lanxa engazama ukuyivala inzondo yakhe ngobuqili, okusenhliziyweni yakhe ‘kuzavezwa obala ebantwini.’ (Zaga. 26:24-26) Abadala kumele bazame ukumnceda umuntu onjalo abone ukuthi intukuthelo, inzondo lokubamba izikhwili akufunakali enhlanganisweni kaNkulunkulu. IBhayibhili livele licacile endabeni le. (Levi. 19:17, 18; Rom. 3:11-18) Uyavumelana lalokho elikutshoyo yini?

INDLELA ESIQONDISWA NGAYO

7, 8. (a) UJehova uyikhokhela njani ingxenye yasemhlabeni yenhlanganiso yakhe? (b) Yiziphi ezinye iziqondiso esizithola eLizwini likaNkulunkulu njalo kungani kumele sizilalele?

7 UJehova usebenzisa ‘inceku ethembekileyo lehlakaniphileyo’ eqondiswa nguKhristu ‘inhloko yebandla’ ukuze akhokhele ingxenye yasemhlabeni yenhlanganiso yakhe njalo ayinike ukudla ngesikhathi esifaneleyo. (Mat. 24:45-47; Efe. 5:23) Inceku le iyakwamukela lokho okutshiwo liLizwi likaNkulunkulu eliphefumulelweyo njalo iyaliqakathekisa kakhulu. Lokhu yikho kanye okwakusenziwa liqula elibusayo ngekhulu lokuqala. (Bala u-1 Thesalonika 2:13.) Yiziphi ezinye iziqondiso eziseBhayibhilini esizilandelayo?

8 IBhayibhili lisitshela ukuthi singene imihlangano zikhathi zonke. (Heb. 10:24, 25) Likhuthaza sonke ukuthi sivumelane kulokho esikukholwayo. (1 Khor. 1:10) Lithi kumele sifake uMbuso kuqala ezimpilweni zethu. (Mat. 6:33) Lisilaya lokuthi sitshumayele endlini ngendlu, ezindaweni zomphakathi, laloba ngaphi lapho esikhona. (Mat. 28:19, 20; ImiSeb. 5:42; 17:17; 20:20) Likhuthaza abadala ukuthi bagcine ibandla limsulwa. (1 Khor. 5:1-5, 13; 1 Tim. 5:19-21) Kanti njalo lisitshela lokuthi  uJehova ulindele ukuthi bonke abantu abasenhlanganisweni yakhe bahlanzeke emzimbeni njalo babalekele imicabango lemikhuba engaphambanisa ubuhlobo babo laye.​—2 Khor. 7:1.

9. UJesu usebenzisa yiphi indlela ukuze asincede sizwisise iLizwi likaNkulunkulu?

9 Abanye bangazitshela ukuthi bayenelisa ukulizwisisa iBhayibhili bebodwa. Kodwa akumelanga sikhohlwe ukuthi uJesu ubeke ‘inceku ethembekileyo’ ukuthi kube yiyo indlela esithola ngayo ukudla okusiqinisayo ekukhonzeni. Kusukela ngo-1919 uJesu Khristu ubelokhu eyisebenzisa inceku le ukuthi incedise abantu ukuzwisisa iBhayibhili lokuthi balalele iziqondiso ezivela kuyo. Ukulalela kwethu izimiso eziseBhayibhilini kuzakwenza ukuthi ibandla lihlale lihlanzekile, lilokuthula njalo limanyene. Yikho ngamunye wethu kumele azibuze umbuzo lo: ‘Ngiyayilalela yini inceku esetshenziswa nguJesu ukuthi isiqondise lamuhla?’

INQOLA KAJEHOVA IHAMBA NGESIQUBU ESIKHULU!

10. Ingxenye yasezulwini yenhlanganiso kaJehova ichazwa njani kusahluko sokuqala sikaHezekheli?

10 ILizwi likaNkulunkulu liyasinceda sizwisise okwenzakala engxenyeni yasezulwini yenhlanganiso yakhe. Ngokwesibonelo umphrofethi uHezekheli wabona embonweni inqola kaJehova ihamba ngesiqubu esikhulu futhi uJehova eyiqondisa loba ngaphi lapho afuna iye khona. (Hez. 1:4-28) Inqola le imela ingxenye yasezulwini yenhlanganiso yakhe ehambisana lontshintsho olwenziwa nguJehova. Lokhu kubangela ukuthi ingxenye yasemhlabeni layo ihambisane lontshintsho olwenziwayo. Kusegcekeni ukuthi inqola le ihamba ngesiqubu esikhulu ngoba okweminyaka elitshumi edlulileyo kube lontshintsho olunengi olwenziweyo enhlanganisweni kaJehova. Kasingakukhohlwa ukuthi uJehova nguye oqondisa konke okwenzakalayo. Njengoba sekuseduze ukuthi uKhristu kanye lezingilosi ezithembekileyo basuse bonke ububi obusemhlabeni, inqola kaJehova ilokhu isiyaphambili ilungela ukuphakamisa ubukhosi bakhe lokungcwelisa ibizo lakhe.

Siyababonga sibili abafowethu labodadewethu abasebenza gadalala emisebenzini yokwakha etshiyeneyo! (Khangela indima 11)

11, 12. Yiziphi ezinye izinto ezenziwe yinhlanganiso kaJehova?

11 Cabanga ngalokho okwenziwa yingxenye yasemhlabeni yenhlanganiso kaNkulunkulu kulezi zinsuku zokucina. Umsebenzi wokwakha. Izisebenzi ezinengi zisebenze gadalala ekwakhiweni kwamawofisi ethu amakhulu aseWarwick eNew York kweleMelika. Kanti njalo izinkulungwane zamavolontiya zisebenza nzima emsebenzini wokwakha amaWolu oMbuso lokuqhelisa amagatsha atshiyeneyo ziqondiswa luHlangothi Lokudweba Amapulani Lokwakha. Siyababonga kakhulu abafowethu labodadewethu laba ngokuzimisela kwabo ukuphathisa emisebenzini le etshiyeneyo. Khumbula lokuthi uJehova uyababusisa kakhulu abamemezeli abasemhlabeni wonke abanikela ngalokho abalakho ukuze imisebenzi le iqhubekele phambili.​—Luk. 21:1-4.

12 Imfundo. Kulezikolo ezitshiyeneyo enhlanganisweni  ezisinceda ukuthi sifunde okunengi ngoJehova. (Isa. 2:2, 3) KuleSikolo Senkonzo Samaphayona, iSikolo Sabavangeli BoMbuso, iSikolo seGileyadi, iSikolo Sabasanda Kufika eBhetheli, iSikolo Sababonisi Beziqinti Labomkabo, iSikolo Sabadala Bebandla, iSikolo Senkonzo SoMbuso kanye leSikolo Samalunga Ekhomithi Yegatsha Labomkabo. Zonke izikolo lezi zenza kukhanye ukuthi uJehova uyakuthanda sibili ukufundisa abantu bakhe. Iwebhusayithi yethu i-jw.org layo ilokunengi okusekelwe eBhayibhilini okuphuma ngezindimi ezinengi. Kuwebhusayithi le kulengxenye enceda abantwana, izimuli kanye lengxenye yezindaba. Uyayisebenzisa yini i-jw.org ekukhonzeni kwemuli lasekutshumayeleni?

WOBA QOTHO KUJEHOVA NJALO USEKELE INHLANGANISO YAKHE

13. Kumele sizimisele ukwenzani njengoba siyikhonzi zikaJehova?

13 Kuyisibusiso esikhulu ukuba senhlanganisweni kaJehova! Kodwa njengoba sesizazi izimiso zakhe kanye lalokho akufunayo, kufanele sizimisele ukwenza okulungileyo njalo sisekele ubukhosi bakhe. Umhlaba lo ulokhu usiba mubi ngamandla, lanxa kunjalo thina kumele silwele ‘ukuzonda okubi’ njengoJehova. (Hubo. 97:10) Kasifuni ukulingisela abantu bomhlaba lo, sicine sisithi ‘okubi kuhle, okuhle kubi.’ (Isa. 5:20) Sifuna ukuhlala sithokozisa uNkulunkulu, yikho sizimisele ukuhlala sihlanzekile emzimbeni, ekuziphatheni lasekukhonzeni. (1 Khor. 6:9-11) Siyamthanda uJehova njalo siyamethemba, yikho sifuna ukuqhubeka siqotho kuye ngokuphila ngezimiso zakhe eziseLizwini lakhe iBhayibhili. Kanti njalo siyazama ukuzisebenzisa izimiso lezi loba ngaphi lapho esikhona, kungaba semizini yethu, ebandleni, esikolo loba emsebenzini. (Zaga. 15:3) Ake sihlole ezinye izindlela esingatshengisa ngazo ukuthi siqotho kuNkulunkulu.

14. Abazali abangamaKhristu bangatshengisa njani ukuthi baqotho kuNkulunkulu?

14 Nxa sikhulisa abantwana. Abazali abangamaKhristu batshengisa ukuthi baqotho kuJehova ngokuqeqetsha abantwababo belandela okutshiwo liLizwi lakhe. Akumelanga baphongulandela konke okutshiwo ngamasiko abo mayelana lokukhulisa abantwana. Umoya okhona emhlabeni lo akumelanga utholakale emizini yamaKhristu. (Efe. 2:2) Ubaba ongumKhristu akufanelanga alandele okwenziwa elizweni lakibo ukuthi omama yibo abafundisa abantwana. IBhayibhili kaligudli guma endabeni le. Lithi: “Boyise, . . . bondleni [abantwabenu] ngokufundisa langokulaya kweNkosi [uJehova].” (Efe. 6:4) Obaba labomama abathanda uNkulunkulu bayafisa ukuthi abantwababo babe njengoSamuyeli owaqhubeka ehamba loJehova ekukhuleni kwakhe.​—1 Sam. 3:19.

15. Singatshengisa njani ukuthi siqotho kuJehova nxa sisenza izinqumo?

15 Nxa sisenza izinqumo. Singatshengisa ukuthi siqotho kuNkulunkulu lasendabeni yokwenza izinqumo. Kufanele siqale sihlole okutshiwo liLizwi lakhe kanye lenhlanganiso yakhe singakenzi izinqumo. Ngokwesibonelo cabanga ngendaba eyenzakala ezimulini ezinengi. Kujayelekile ukuthi abazali abasebenza kwamanye amazwe bathumele abantwababo ekhaya ukuze bona baqhubeke bekhanda imali. Kuliqiniso sibili ukuthi umuntu ngamunye uyazikhethela afuna ukukwenza endabeni le kodwa kuhle ukuba sikhumbule ukuthi sonke sizaziphendulela kuNkulunkulu ngalokho esikhetha ukukwenza. (Bala uRoma 14:12.) Pho kuqondile yini ukuthi umuntu akhethe afuna ukukwenza ngemuli yakhe langempilo  yakhe engazange ahlole ukuthi iBhayibhili lithini? Hatshi. Phela siyamdinga uBaba wethu osezulwini ukuthi asincedise ngoba thina kasenelisi ukuziqondisa izinyathelo zethu.​—Jer. 10:23.

16. Omunye umama kwasekumele akhethe ukwenzani ngemva kokubeletha umntanakhe njalo kuyini okwamnceda ukuthi akhethe kuhle?

16 Omunye umama wathi esanda kubeletha indodana yakhe ekwelinye ilizwe wacabanga ukuyihambisa kugogo lokhulu womntwana. Ngalesosikhathi umama lo waqalisa ukufunda iBhayibhili laboFakazi bakaJehova. Waqhubeka efunda waze wakuzwisisa ukuthi kungumthwalo wakhe ukufundisa umntanakhe ukuthi athande uJehova futhi amkhonze. (Hubo. 127:3; Zaga. 22:6) Umama lo wenza khona kanye esikukhuthazwa yiMibhalo, wacela ukuthi uJehova amncedise endabeni le. (Hubo. 62:7, 8) Waphinda waxoxa lalowo owayemfundisa iBhayibhili kanye labanye ebandleni. Lanxa izihlobo labangane zazimthwalise nzima zisithi kahambise umntwana ekhaya, wakubona kungaqondanga ukwenza lokhu. Umkamama lo wamangaliswa yindlela ibandla elasekela ngayo umkakhe lendodana yakhe waze wavuma ukufunda iBhayibhili njalo waqala lokungena imihlangano lemuli yakhe. Akuthandabuzwa ukuthi kwamthokozisa umama lo ukuthi uJehova wawuphendula umthandazo wakhe.

17. Yiziphi iziqondiso esizitholileyo mayelana labantu esifunda labo iBhayibhili?

17 Ukulandela iziqondiso. Enye indlela eqakathekileyo esingatshengisa ngayo ukuthi siqotho kuNkulunkulu yikulandela iziqondiso esiziphiwa yinhlanganiso yakhe. Ngokwesibonelo inhlanganiso isinike iziqondiso ezithile mayelana labantu esifunda labo iBhayibhili. Satshelwa ukuthi nxa singaqalisa ukufunda lomuntu ibhuku elithi IBhayibhili Lifundisani Sibili? kumele sixoxe laye okwemizuzu emilutshwane ngemva kwesifundo ngasinye ukuze simncede ukuthi ayazi inhlanganiso kaJehova. Lokhu singakwenza ngokumtshengisa ividiyo ethi Kwenzakalani EWolu YoMbuso? loba ngokusebenzisa ibhukwana elithi Ngobani Abenza Intando kaJehova Lamuhla? Sakhuthazwa lokuthi nxa singaqeda ibhuku elithi Okufundiswa LiBhayibhili sifunde laye elithi “Zigcineni Lisethandweni LukaNkulunkulu” nxa lowomuntu ethuthuka. Singakwenza lokhu lanxa eyabe esebhaphathiziwe. Lokhu kwenzelwa ukuthi umfundi ‘aqine ekukholweni.’ (Khol. 2:7) Wena uyazilandela yini iziqondiso lezi esiziphiwa yinhlanganiso kaJehova?

18, 19. Yiziphi ezinye izizathu ezenza simbonge uJehova?

18 Zinengi izizatho ezenza simbonge uJehova. Okokuqala nguye owasinika ukuphila, kungayisuye ngabe kasikho. (ImiSeb. 17:27, 28) Okwesibili usinike isipho esihle kakhulu, iLizwi lakhe iBhayibhili. Siyalamukela njengelizwi lakhe impela hatshi njengelizwi labantu.​—1 Thes. 2:13.

19 ILizwi likaNkulunkulu lisisize ukuthi sisondele kuye futhi sibe ngabangane bakhe. (Jak. 4:8) UBaba wethu osezulwini usibusisile ngokusivumela ukuthi sibe phakathi kwenhlanganiso yakhe. Siyambonga sibili ngakho konke lokhu okuhle asenzele khona. Umhubi wahlabela wathi: “Bongani uJehova, ngokuba ulungile. Uthando lwakhe lumi laphakade.” (Hubo. 136:1) Amazwi athi “uthando lwakhe lumi laphakade” atholakala izikhathi ezingu-26 kusahluko 136 ebhukwini lamaHubo. Nxa singahlala siqotho kuJehova lasenhlanganisweni yakhe sizakubona ukugcwaliseka kwamazwi la ngoba sizaphila kuze kube nini lanini!