Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

Ibala Elalilomutsho Omkhulu!

Ibala Elalilomutsho Omkhulu!

“SIFAZANA.” UJesu wayebabiza njalo abesifazana kwezinye izikhathi nxa ekhululma labo. Ngokwesibonelo ngesikhathi eselapha owesifazana othile owayegogekile okweminyaka engu-18, wathi: “Mama, [“Sifazana,” NW] usukhululwe ekugogekeni kwakho.” (Luk. 13:10-13) Wayembiza njalo lonina futhi ibala leli lalitshengisa inhlonipho ngalesosikhathi. (Joh. 19:26; 20:13, NW) Kodwa kulelinye ibala elalitshengisa inhlonipho ukwedlula leli.

IBhayibhili lisebenzisa elinye ibala elitshengisa umusa lozwelo nxa likhuluma ngabesifazana abathile. UJesu walisebenzisa ibala leli ngesikhathi ekhuluma lowesifazana owayesehlutshwe yikopha okweminyaka engu-12. Indlela owesifazana lo alanda ngayo uJesu yayingavunyelwa eMthethweni kaMosi ngoba wayengcolile. UMthetho wawukwenza kucace ukuthi umuntu olomkhuhlane lo kwakungamelanga abe phakathi kwabantu. (Levi. 15:19-27) Kodwa wayeseswele ukuthi enzeni, phela “wayesehlupheke kakhulu loba wayebhadalazwa ngabelaphi, njalo esechithe konke ayelakho, kodwa ekubeni abe ngcono kwakusiya phambili.”​—Mak. 5:25, 26.

Owesifazana lo wathubela phakathi kwexuku labantu wafika ngemva kukaJesu wathinta umphetho wengubo yakhe. Masinyane ukopha kwahle kwaphela! Wayecabanga ukuthi wenza konke lokhu kungelamuntu ombonayo, kodwa uJesu wabuza wathi: “Ngubani ongithintileyo?” (Luk. 8:45-47) Esizwa lokhu lwamtshaya lwameqa uvalo wasezilahla ezinyaweni zikaJesu “wahle wafakaza iqiniso.”​—Mak. 5:33.

Ukuze aqede ukwesaba lokho uJesu wakhuluma laye ngomusa wathi: “Mana isibindi, ndodakazi.” (Mat. 9:22) Izifundiswa zeBhayibhili zithi ibala lesiHebheru lelesiGiriki elihunyutshwe ngokuthi “ndodakazi” lalisetshenziswa nxa umuntu etshengisa umusa kanye lozwelo kothile. UJesu wamduduza wathi: “Ukholo lwakho lukusilisile. Hamba ngokuthula ukhululeke ekuhluphekeni kwakho.”​—Mak. 5:34.

“Ndodakazi.” UBhowazi indoda eyayiyisinothi ko-Israyeli yambiza ngaleyondlela uRuthe umMowabi. URuthe laye wayesesaba ngoba wayesensimini yendoda ayengayazi edobha ibhali eyayisala ngesikhathi kuvunwa. UBhowazi wathi kuye: “Lalela lapha-ke ndodakazi yami.” Ngemva kwalokho wamkhuthaza ukuthi aqhubeke edobha emasimini akhe. Esizwa lokhu uRuthe wathi mbo phansi ngobuso wasembuza ukuthi kungani emtshengise umusa yena engowezizweni. UBhowazi wamphendula ngamazwi aduduzayo wathi: “Sengitsheliwe ngakho konke owakwenzela unyokozala [uNawomi umfelokazi] . . . Sengathi uJehova angakupha umvuzo ngalokho okwenzileyo.”​—Ruthe. 2:8-12.

Abadala bebandla kumele balingisele isibonelo esihle sikaJesu lesikaBhowazi. Ngokwesibonelo kungadingakala ukuthi abadala ababili baxoxe lodade odinga ukukhuthazwa ngeMibhalo. Bengakaqali ingxoxo yabo bayakhuleka kuJehova besebemlalelisisa udadewethu njengoba elandisa indaba yakhe. Ngemva kwalokho bayamduduza besebenzisa iLizwi likaNkulunkulu.​—Rom. 15:4.