Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

Ungavumi Ukuthi Uthando Lwakho Luphole

Ungavumi Ukuthi Uthando Lwakho Luphole

“Ngenxa yokwanda kobubi, uthando lwabanengi luzaphola.”MAT. 24:12.

IZINGOMA: 23, 24

1, 2. (a) Aqala agcwaliseka kubobani amazwi kaJesu akuMathewu 24:12? (b) Ibhuku lemiSebenzi litshengisa ukuthi kuyini okwakusenziwa ngamaKhristu ngesikhathi sabaphostoli? (Khangela umfanekiso osekuqaliseni.)

UJESU waqamba izinto ezitshiyeneyo ezazizatshengisa ukuthi ukuphela sekusondele. Okunye akutshoyo yikuthi “uthando lwabanengi luzaphola.” (Mat. 24:3, 12) Ngesikhathi sabaphostoli, amaJuda amanengi ayengasamthandi uNkulunkulu lanxa ayezitshela ukuthi angabantu bakhe abakhethiweyo. Uthando lwawo lwaselupholile.

2 Kodwa amaKhristu ayekhona ngalesosikhathi ayesebenza gadalala ‘etshumayela izindaba ezinhle’ ngoKhristu, edumisa uNkulunkulu njalo esenzela abanye okuhle. (ImiSeb. 2:44-47; 5:42) Loba kunjalo amanye amaKhristu avumela ukuthi uthando lwawo luphole.

3. Kuyini okungabe kwabangela ukuthi uthando lwamanye amaKhristu luphole?

3 UJesu watshela amaKhristu ayesebandleni le-Efesu wathi: “Ngilale insolo ngawe: Usuludelile uthando lwakho lwakuqala.”  (Isam. 2:4) Kuyini okungabe kwabangela ukuthi uthando lwamaKhristu la luphole? Kungenzakala ukuthi ayesethatheka ngalokho okwakusenziwa ngabantu ababehlala kulelodolobho. (Efe. 2:2, 3) Idolobho lase-Efesu lalilihle okwamagama njengamadolobho amanengi akhona lamuhla njalo lalilezinto ezinengi ezazibathatha umoya abantu. Abanengi kulelodolobho babeqakathekisa impilo entofontofo futhi bethanda ukuzijabulisa. Lokhu kwabangela ukuthi bangamthandi uNkulunkulu lokuthi bangabi lendaba labanye abantu. Okunye okwakugcwele edolobheni leli yikuxhwala kanye lokuziphatha okwenyanyekayo.

4. (a) Kuyini okutshengisa ukuthi uthando lwabanengi selupholile lamuhla? (b) Sizaxoxa ngani esihlokweni lesi?

4 Lalamuhla siyagcwaliseka isiphrofetho sikaJesu esiphathelane lokuthi uthando lwabanengi luzaphola. Abantu abanengi kabasamthandi ngitsho lakancane uNkulunkulu njalo bathemba ukuthi inhlanganiso zabantu yizo ezizalungisa inhlupho ezikhona. Uthando lwabanengi luqhubeka luphola ngamandla. Lokhu kungenzakala lakithi njengoba sibonile ukuthi kwenzakala kumaKhristu ase-Efesu. Ngakho ake sixoxe ngezinto ezintathu esingazisebenzisa ukuhlola ukuthi uthando lwethu seluphola yini loba hatshi: (1) Indlela esimthanda ngayo uJehova, (2) esithanda ngayo iqiniso eliseBhayibhilini, (3) kanye lokuthi sibathanda kangakanani abafowethu labodadewethu.

UKUTHANDA UJEHOVA

5. Kungani kuqakathekile ukuthi sithande uNkulunkulu?

5 UJesu waveza ukuthi ngubani okumele simthande kakhulu. Wathi: “‘Thanda iNkosi uNkulunkulu wakho ngenhliziyo yakho yonke langomphefumulo wakho wonke langengqondo yakho yonke.’ Yiwo oyingqala njalo odlula yonke imilayo.” (Mat. 22:37, 38) Ukuthanda uNkulunkulu ngalindlela kwenza silalele imithetho yakhe, sibekezele njalo sizonde okubi. (Bala iHubo 97:10.) Lanxa kunjalo akumelanga sikhohlwe ukuthi uSathane uzama ngazo zonke izindlela ukusenza singamthandi uJehova.

6. Kwenzakalani nxa abantu bengamthandi uNkulunkulu?

6 Abantu esiphila labo lamuhla kabakuboni ukuqakatheka kokuthanda uNkulunkulu. IBhayibhili lakhuluma kudala ukuthi abantu bazakuba “ngabazithandayo” kulokuthi bathande uMdali wabo. (2 Tim. 3:2) Kanti njalo umhlaba lo obuswa nguSathane ukhuthaza abantu ukuthi baqakathekise ‘izinkanuko zabo—ukulangazela kwamehlo abo kanye lokuzigqaja ngezimpahla.’ (1 Joh. 2:16) Umphostoli uPhawuli waxwayisa amaKhristu ngengozi yokuthokozisa izinkanuko zawo. Wabhala wathi: “Ukuzindla kwenyama kuyikufa . . . ukuzindla kwenyama kuyibutha kuNkulunkulu.” (Rom. 8:6, 7, TBS) Amazwi la aliqiniso sibili ngoba abantu abagijimisana lenotho kanye lokusuthisa izinkanuko zabo zemacansini bacina bewele emanyaleni.1 Khor. 6:18; 1 Tim. 6:9, 10.

7. Kuyini okungenza ukuthi uthando lwethu luphole?

7 Kwamanye amazwe kugcwele abantu abathi uNkulunkulu kakho labangakholwayo kuye labanye abakholwa ukuthi izinto eziphilayo kazidalwanga zazivelela. Abantu laba benza abanengi bacabange ukuthi kuyibuthutha ukukholwa ukuthi uNkulunkulu ukhona lokuthi nguye owadala izinto zonke. Lokhu kwenza abanye bangamthandi uNkulunkulu futhi bangakholwa kuye. Abanye njalo bahlonipha kakhulu ingcitshi zesayensi ukwedlula uNkulunkulu. (Rom. 1:25) Ukulalela imfundiso zabantu laba kungasehlukanisa loJehova futhi  kungabangela ukuthi uthando lwethu luphole.Heb. 3:12.

8. (a) Kuyini okubangela ukuthi abanye bethu badane? (b) IHubo 136 lingasinceda njani nxa sidanile?

8 Ukudana lakho kungaluxegisa ukholo lwethu futhi kuphambanise lendlela esimthanda ngayo uJehova. Kungasehlela loba nini ngoba siphila emhlabeni obuswa nguSathane. (1 Joh. 5:19) Ukudana kungabangelwa yibunzima obulethwa yikuguga, ukugula loba ukuswelakala kwemali lemisebenzi. Kwezinye izikhathi kungabangelwa yikuthi izinto azisihambeli kuhle empilweni, ukuzikhangelela phansi loba amaphutha esiwenzayo. Akumelanga sivumele izinto lezi zisenze sicabange ukuthi uJehova usesitshiyile. Kulokuthi sidane kufanele sicabangisise ngamazwi aduduzayo atshengisa ukuthi uJehova uyasithanda. Ngokwesibonelo singacabanga ngeHubo 136:23 elithi: ‘Wasikhumbula singesibantu balutho. Uthando lwakhe lumi laphakade.’ Amazwi la atshengisa ukuthi uJehova ulothando oluqotho, kasoze abatshiye abantu bakhe abathembekileyo. Ngakho sileqiniso lokuthi uzahlala ‘ekuzwa ukukhala kwethu’ njalo asiphendule.Hubo. 116:1; 136:24-26.

9. Kuyini okwanceda uPhawuli ukuthi ahlale emthanda uNkulunkulu?

9 UPhawuli laye kwamnceda ukucabangisisa ngendlela uJehova ayemsekela ngayo ngezikhathi zobunzima. Wabhala wathi: “INkosi ingumsizi wami; kangiyikwesaba. Umuntu angenzani kimi na?” (Heb. 13:6) Ukuthemba uJehova kwamsiza ukuthi enelise ukulwisana lobunzima ayehlangana labo. Kazange avumele ukuthi inhlupho ayehlangana lazo zimenze athwale imikhono ekhanda. Ngokwesibonelo ngesikhathi esejele wabhala izincwadi ezinengi ekhuthaza abanye abazalwane. (Efe. 4:1; Flp. 1:7; Filim. 1) UPhawuli waqhubeka emthanda uNkulunkulu lanxa wayephakathi kobunzima. Kuyini okwamnceda ukuthi abekezele? Yikuthemba “uNkulunkulu wenduduzo yonke, osiduduzayo kuzo zonke izinhlupheko zethu.” (2 Khor. 1:3, 4) Singamlingisela njani uPhawuli?

Tshengisa ukuthi uyamthanda uJehova (Khangela indima 10)

10. Kuyini okungasinceda ukuthi sihlale simthanda kakhulu uJehova?

10 UPhawuli waphinda wakhuluma ngenye indlela eqakathekileyo engasinceda ukuthi simthande kakhulu uJehova. Wabhala wathi: “Khulekani kokuphela.” Waphinda wathi: “Libambelele ekukhulekeni.” (1 Thes. 5:17; Rom. 12:12) Ukuthandaza kwenza sibe seduze loJehova. (Hubo. 86:3) Nxa sithandaza kuBaba wethu osezulwini simtshela konke okusezinhliziyweni zethu ubungane bethu laye buyaqina kakhulu. (Hubo. 65:2) Kanti njalo siyasondela kakhulu kuye nxa sibona indlela aphendula ngayo imithandazo yethu. Sisuka sibone lokuthi “uJehova useduze kulabo abacela kuye.” (Hubo. 145:18) Ukuthemba uJehova kuyasinceda lokuthi senelise ukumelana lobunzima esingahlangana labo.

UKUTHANDA IQINISO ELISEBHAYIBHILINI

11, 12. Kuyini okungasinceda ukuthi silithande iqiniso?

11 Siyalithanda kakhulu iqiniso eliseLizwini likaNkulunkulu futhi siyaziqhenya ngalo. Kwelinye ilanga uJesu wathi ethandaza kuYise wathi: “Ilizwi lakho liliqiniso.” (Joh. 17:17) Ukuze umuntu alithande iqiniso kumele abale iBhayibhili nsuku zonke. (Kol. 1:10) Kodwa lokhu akutsho ukubamba amavesi owabalileyo ngekhanda. Umlobi weHubo 119 usitshela lokho okumele sikwenze ukuze kukhanye ukuthi siyakuthanda esikufunda eBhayibhilini. (Bala iHubo 119:97-100.) Amavesi la atshengisa ukuthi esiyabe sikufundile eBhayibhilini kumele sicabangisise ngakho ilanga lonke. Lokhu kuzasinceda  sibone ukuthi esikubalayo singakusebenzisa njani empilweni zethu.

12 Umhubi waqhubeka wathi: “Amazwi akho anambitheka kamnandi kimi, amnandi kulezinyosi emlonyeni wami!” (Hubo. 119:103) Inhlanganiso kaJehova isinika amabhuku asekelwe eBhayibhilini esingawafanisa lokudla okuphekwe kuhle. Phela nxa umuntu esidla ukudla okumnandi kajahi kodwa uthatha isikhathi sakhe ukuze akukholise. Yikho kanye okumele sikwenze nxa sibala amabhuku ethu ukuze esikufundayo kungene kujule ezinhliziyweni zethu. Singenza njalo sizawakholisa “amazwi ayiwonawona” njalo kuzakuba lula ukuthi siwakhumbule futhi siwatshele abanye.UmTshu. 12:10.

13. Kuyini okwenza uJeremiya wathanda iqiniso eliseMibhalweni njalo lokhu kwamnceda njani?

13 Umphrofethi uJeremiya wayelithanda ngenhliziyo yonke iqiniso eliseMibhalweni. Wabhala wathi: “Ekufikeni kwamazwi akho, ngawadla; ayeyintokozo yami lenjabulo yenhliziyo yami, ngoba mina ngibizwa ngebizo lakho, wena Jehova Nkulunkulu Somandla.” (Jer. 15:16) UJeremiya wayeyifunda iMibhalo engcwele njalo ecabangisisa ngayo. Lokhu kwamnceda ukuthi aqakathekise isibusiso sokuba ngumphrofethi kaJehova njalo azimisele ukutshela abanye umlayezo wakhe. Nxa lathi silithanda iqiniso eliseBhayibhilini, sizasiqakathekisa kakhulu isibusiso sokuba ngoFakazi bakaJehova lesokutshumayela izindaba ezinhle zoMbuso kulezinsuku zokucina.

Thanda iqiniso eliseBhayibhilini (Khangela indima 14)

14. Kuyini okunye okungasinceda ukuthi sithande iqiniso eliseBhayibhilini?

14 Okunye okungasinceda ukuthi silithande iqiniso eliseBhayibhilini yikungena yonke imihlangano yebandla. Komunye umhlangano esiba lawo maviki wonke sifunda iBhayibhili sisebenzisa iNqabayokulinda futhi le ngenye indlela eqakatheke kakhulu esifundiswa ngayo. Ngakho kumele silungiselele kuhle ukuze sizwisise okuzafundwa. Lokhu singakwenza ngokukhangela wonke amavesi ayabe efakiwe esihlokweni. Kulezinsuku iNqabayokulinda iyatholakala ngezindimi ezinengi kuwebhusayithi yethu njalo siyenelisa ukuyidawuniloda ku-jw.org loba ku-JW Library app. Kulezindlela ezenza kube lula ukuvula amavesi nxa ubala  usebenzisa ifoni loba i-tablet. Kodwa kungelani lokuthi ubala efonini loba hatshi ukukhangela wonke amavesi lokucabangisisa ngawo kuzakwenza ulithande kakhulu iqiniso eliseBhayibhilini.Bala iHubo 1:2.

UKUTHANDA ABAFOWETHU LABODADEWETHU

15, 16. (a) Yiwuphi umlayo oqakathekileyo okuJohane 13:34, 35? (b) Ukuthanda abafowethu labodadewethu kungenelana njani lokuthanda uNkulunkulu kanye leBhayibhili?

15 UJesu watshela abafundi bakhe wathi: “Ngilinika umlayo omutsha: Thandanani. Limele lithandane njengoba lami ngilithandile. Bonke abantu bazakwazi ukuthi lingabafundi bami uma lithandana.”Joh. 13:34, 35.

16 Ukuthanda abafowethu labodadewethu kuyahambisana lokuthanda uJehova. Kasingeke sithi siyamthanda uNkulunkulu ngapha sizonda abazalwane bethu. Umphostoli uJohane wabhala wathi: “Umuntu ongamthandiyo umfowabo, ambonayo, angeke amthande uNkulunkulu angakaze ambone.” (1 Joh. 4:20) Kanti njalo ukuthanda uJehova lokuthanda abafowethu labodadewethu kutshengisa ukuthi siyalithanda iBhayibhili. Kungani sisitsho njalo? Ngoba nxa silithanda iBhayibhili sizazimisela ukwenza elikutshoyo mayelana lokuthanda uNkulunkulu kanye labafowethu labodadewethu.1 Phet. 1:22; 1 Joh. 4:21.

Bathande abafowethu labodadewethu (Khangela indima 17)

17. Singatshengisa njani ukuthi siyabathanda abafowethu labodadewethu?

17 Bala u-1 Thesalonika 4:9, 10. Singatshengisa njani ukuthi siyabathanda abafowethu labodadewethu? Singancedisa abakhulileyo abangabe bedinga inyawo ezilula ukuze baye emhlanganweni. Mhlawumbe kulomfelokazi ebandleni ongabe edinga ukulungiselwa izinto ezithile emzini wakhe. (Jak. 1:27) Abanye ebandleni bangabe behlaselwa yikudana loba ezinye inhlupho eziphezu kwamandla abo. Yikho kungadingeka ukuthi siye kubo sixoxe labo, sibakhuthaze njalo sibaduduze. (Zaga. 12:25; Kol. 4:11) Singenza njalo siyabe sitshengisa ngamazwi langezenzo ukuthi siyabathanda kakhulu labo “abangabemuli yabakholwayo.”Gal. 6:10.

18. Kuyini okungasinceda ukuthi silungisise ukungazwanani okungaba khona phakathi kwethu labanye esikhonza labo?

18 IBhayibhili lavele latsho ukuthi ‘ezinsukwini zokucina’ kuzagcwala abantu abazithandayo labathanda imali. (2 Tim. 3:1, 2) Ngakho thina kufanele sisebenze nzima ukuze sihlale simthanda uNkulunkulu, sithande iLizwi lakhe kanye labafowethu labodadewethu. Kwezinye izikhathi kungaba lokungazwanani phakathi kwethu labanye esikhonza labo. Kodwa nxa sibathanda sizazimisela ukulungisisa loba yikuphi ukungazwanani okungabakhona. (Efe. 4:32; Kol. 3:14) Ngakho kasingavumi loba sekutheni ukuthi uthando lwethu luphole! Kodwa kasiqhubekeni simthanda kakhulu uJehova njalo sithande iLizwi lakhe kanye labazalwane bethu.