Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

Ubuhle Bokuphila Ungelazinto Ezinengi

Ubuhle Bokuphila Ungelazinto Ezinengi

UDANIEL LOMIRIAM batshada ngo-September 2000 basebesiyahlala eBarcelona eSpain. UDaniel uthi: “Sasiziphilela impilo emnandi. Imali esasiyihola yayisivumela ukuthi siyekudla ezindaweni ezidulayo, sivakatshe kwamanye amazwe njalo sithenge izigqoko ezibizayo. Lanxa kunjalo sasingaphuthi ekutshumayeleni.” Kodwa kulokuthile okwasenza santshintsha.

Ngo-2006 bangena umhlangano wesabelo futhi uDaniel wezwa inkulumo eyamthinta kakhulu. Enkulumeni le kwabuzwa umbuzo othi: “Sizama ngamandla wonke yini ukunceda abantu ‘abadiyazela besiya ekubulaweni’ ukuthi bangene endleleni yokuphila?” (Zaga. 24:11) Inkulumo le yagcizelela ukuthi silomsebenzi omkhulu wokutshela abantu izindaba ezinhle eziseBhayibhilini. (ImiSeb. 20:26, 27) UDaniel uthi: “Kwakungani uJehova ukhuluma lami.” Leyonkulumo yaveza lokuthi okungenza sithokoze kakhulu yikwenza okunengi enkonzweni kaJehova. UDaniel wakubona ukuthi kuliqiniso lokhu ngoba umkakhe uMiriam wayeseqalisile ukuphayona futhi wayekukholisa kakhulu.

UDaniel uphinda athi: “Ngabona ukuthi kwasekuyisikhathi sokuthi ngingezelele inkonzo yami.” Lakanye wakwenza lokhu. Wacela kumqhatshi wakhe ukwehliselwa amahora ayezawasebenza waseqalisa ukuphayona. Ngemva kwalokho yena lomkakhe bahlela ukuyancedisa lapho okulabamemezeli abalutshwana khona.

UBUNZIMA ABAHLANGANA LABO

Ngo-May 2007 uDaniel lomkakhe uMiriam batshiya imisebenzi baya ePanama ilizwe ababeke bavakatshela kulo. Ilizwe leli laligcwele izihlenge ezaziseduzane lolwandle oluthiwa yiCaribbean Sea futhi kwakuhlala abantu ababebizwa ngokuthi ngamaGuaymi. UDaniel lomkakhe babehlele ukuhlala endaweni le okwezinyanga ezingaba ngu-8 ngoba babecabanga ukuthi imali ababelayo yayingenela izinyanga lezo kuphela.

Babejayele ukuhamba ngezikepe nxa besuka esihlengeni esithile besiya kwesinye kuthi nxa bangafika basebenzise amabhayisikili. Ngelinye ilanga batshova amabhayisikili okwamakhilomitha angaba ngu-32 beqansa amaqaqa ngapha ilanga litshisa bhe. UDaniel waphosa waqaleka mhlalokho ngenxa yokudinwa. Kodwa okuhle yikuthi abantu bakuleyondawo babelomusa futhi bebamukela emizini yabo ngoba basebelwazi kancane ulimi lwabo. Ngemva kwesikhatshana nje uDaniel lomkakhe basebelezifundo ezingu-23.

Ngokuhamba kwesikhathi imali ababelayo yaphela futhi lokhu kwabakhathaza kakhulu. UDaniel uthi: “Kwasizwisa ubuhlungu ukuthi kwasekumele sibuyele eSpain. Okwasidanisa kakhulu yikutshiya izifundo zethu.” Kodwa ngemva kwenyanga bezwa izindaba ezabathokozisayo. UMiriam uthi: “Sacelwa ukuthi sibe ngamaphayona aqakathekileyo ePanama. Sathokoza kakhulu ukuthi sasingasayikusuka endaweni le.”

INTOKOZO ESAYITHOLAYO

Ngo-2015 kwaba lontshintsho enhlanganisweni futhi uDaniel loMiriam bacelwa ukuthi babe ngamaphayona esikhathi sonke ePanama. Manje babezakwenzani? Bathembela kuJehova belandela lokho okukuHubo 37:5 othi: “Nikela ukuphila kwakho kuJehova; themba kuye, yena uzakwenzela lokhu.” Ngemva kwalokho bathola umsebenzi obavumela ukuthi baqhubeke bephayona futhi sikhuluma nje bakwelinye ibandla elisesabelweni seVeraguas ePanama.

UDaniel uthi: “SiseseSpain sasingacabangi ukuthi singenelisa ukuphila singelazo izinto ezinengi. Kodwa khathesi sesisenelisa futhi akulalutho esiluswelayo.” Kuyini okubenza bathokoze? Nanku abakutshoyo: “Okusenza sithokoze kakhulu yikuncedisa abantu abalesifiso sokwazi uJehova!”