INQABAYOKULINDA​—EFUNDWAYO May 2017

Imagazini le ilezihloko ezizafundwa ngeviki ka-July 3-30 2017.

Nceda “Abezizweni” Bakhonze UJehova Ngenjabulo

Singabafundisa njani abantu abayiziphepheli abangakamazi uJehova?

Ukuncedisa Abantwana Abavela Kwamanye Amazwe

Nxa ungumzali ohlala kwelinye ilizwe ungenzani ukuze ufundise abantwabakho ngoJehova? Abanye bona bangancedisa njani?

INDABA YOKUPHILA

Ukuba Yisacuthe Akungivimbelanga Ukuthi Ngifundise Abanye

UWalter Markin kezwa endlebeni kodwa ukukhonza uJehova uNkulunkulu kumenze wathokoza okumangalisayo.

Ungavumi Ukuthi Uthando Lwakho Luphole

Amanye amaKhristu aphila ngesikhathi sabaphostoli avumela ukuthi uthando lwawo luphole. Kuyini okungasinceda ukuthi ukuthi siqhubeke simthanda kakhulu uJehova?

“Uyangithanda Na Ukwedlula Lezi?”

UJesu wafundisa uPhethro isifundo esiqakathekileyo. Thina singakusebenzisa njani empilweni yethu okwatshiwo nguJesu?

UGayiyu Wayeluncedo Kubazalwane

Wayengubani uGayiyu njalo kungani kumele silingisele isibonelo sakhe?

Ubuhle Bokuphila Ungelazinto Ezinengi

Kuyini okwenza enye indoda lomkayo baqalisa ukuphila bengelazinto ezinengi? Bakwenza njani lokhu? Kungani bethokoza khathesi?

EZEMBALI YETHU

Basuka Sebelesifiso Esikhulu Sokutshumayela

Abafundi beBhayibhili basisebenzisa njani isikhuthazo ‘sokumemezela iNkosi loMbuso wayo’ ngemva kokungena umhlangano lo?