Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

Bazali Ncedisani Abantwabenu Babhabhathizwe

Bazali Ncedisani Abantwabenu Babhabhathizwe

“Pho usalindeleni? Sukuma, ubhabhathizwe.”​—IMISEB. 22:16.

IZINGOMA: 7, 11

1. Kuyini okwenziwa ngabazali abahlakaniphileyo nxa umntanabo ebatshela ukuthi usefuna ukubhabhathizwa?

“KWASEKUDLULE izinyanga ngilokhu ngitshela umama lobaba ukuthi ngifuna ukubhabhathizwa. Baxoxa lami kanengi befuna ukwazi ukuthi sengikuzwisisa yini ukuqakatheka kwesinqumo engifuna ukusenza. Lakanye lafika elingaliyo ngabhabhathizwa mhlaka 31 December ngo-1934.” Amazwi la akhulunywa ngudadewethu okuthiwa nguBlossom Brandt mayelana lalokho okwenziwa ngabazali bakhe ngesikhathi ebatshela ukuthi usefuna ukubhabhathizwa. Lanamuhla abazali abanengi bayafisa ukuncedisa abantwababo ukuthi bathuthuke baze babhabhathizwe. Ukubalisa nxa umntwana esithi ufuna ukubhabhathizwa kungaphambanisa ubuhlobo bakhe loJehova. (Jak. 4:17) Abazali abahlakaniphileyo baqala baxoxe laye umntwana ukuze babone ukuthi usekulungele yini ukubhabhathizwa lokuba ngumlandeli kaKhristu.

2. (a) Bathini abanye abahambeli? (b) Sizaxoxa ngani esihlokweni lesi?

 2 Abanye abahambeli babika ukuthi kwamanye amabandla bathola kulabantwana asebeleminyaka edlula 15 kusiya ku-20 abalokhu bengakabhabhathizwa lanxa bekhuliswe ngabazali abangoFakazi. Abantwana laba bayayingena imihlangano, bayatshumayela njalo sebeze bezibona angani bangoFakazi bakaJehova. Kodwa bakhanya bengazihluphi ngokuzinikela kuJehova kanye lokubhabhathizwa. Kubangelwa yini lokhu? Abanye batshelwa ngabazali babo ukuthi baqale bame ukubhabhathizwa. Abanye abazali bacatsha ngomunwe nxa bebuzwa ukuthi kungani abantwababo bengakabhabhathizwa. Ake sixoxe ngezinto ezine ezibangela ukuthi abanye abazali benze njalo.

UMNTANAMI USESEMNCANE

3. Babekhathazeke ngani abazali bakaBlossom?

3 Abazali esikhulume ngabo endimeni yokuqala bakhathazeka lapho indodakazi yabo uBlossom ibatshela ukuthi isifuna ukubhabhathizwa. Babezibuza ukuthi usekuzwisisa yini ukuthi ukubhabhathizwa kutshoni lokuthi kuqakatheke kangakanani. Pho umzali angabona njani ukuthi umntanakhe usekulungele ukuzinikela kuJehova lanxa engabe ekhanya esesemncane?

4. Amazwi kaJesu akuMathewu 28:19, 20 angabasiza njani abazali nxa befundisa abantwababo?

4 Bala uMathewu 28:19, 20. Njengoba sibonile esihlokweni esidlulileyo, iBhayibhili kalisitsheli ukuthi umuntu kumele abhabhathizwe eseleminyaka emingaki. Lanxa kunjalo ukucabangisisa ngamazwi kaJesu akuMathewu 28:19 kungabasiza abazali. Ibala lesiGrikhi elihunyutshwe ngokuthi “lenze abafundi” elitholakala evesini le litsho ukufundisa umuntu ulenhloso yokuthi laye acine esengumfundi. Umfundi ngumuntu osefundile, wazwisisa izimfundiso zikaJesu futhi osekulungele ukuzisebenzisa empilweni yakhe. Ngakho bazali nxa lifundisa abantwabenu kusukela besezinsane kumele libe lenhloso yokubasiza ukuthi babe ngabalandeli bakaKhristu ababhabhathiziweyo. Akwenzakali ukuthi usane lubhabhathizwe kodwa iBhayibhili litshengisa ukuthi abantwana abancane bangenelisa ukuzwisisa iqiniso.

5, 6. (a) Indaba kaThimothi ingabasiza njani abazali? (b) Kuyini okumele umzali akukhumbule nxa efundisa abantwabakhe?

UThimothi waqalisa ukukhonza uJehova esesemncane kakhulu. Umphostoli uPhawuli ubika ukuthi uThimothi waqala ukufundiswa iLizwi likaNkulunkulu eseselusane. Lanxa uyise wayengakhonzi, unina kanye logogo wakhe yibo abamsiza ukuthi athande iqiniso futhi lokho kwamenza waba lokholo oluqinileyo. (2 Tim. 1:5; 3:14, 15) UThimothi waqhubeka ethuthuka njalo wathi eseleminyaka engaba ngu-20 abazalwane babona kufanele ukuthi aphathiswe imisebenzi eqakathekileyo ebandleni.​—ImiSeb. 16:1-3.

6 Indlela abantwana ababamba ngayo izinto iyatshiyana. Ngokwesibonelo abanye babhabhathizwa masinyane ngenxa yokuthi bayabe sebelizwisisa iqiniso futhi besenelisa ukwenza izinqumo ezinhle. Kodwa abanye babhabhathizwa sebekhulakhulile ngoba kubathatha isikhathi ukuzwisisa iqiniso. Abazali abawunanzelelayo umahluko lo bayazama ukusiza umntwana ngamunye ukuthi athuthuke kusiya ngokuthi uzwisisa njani, kabaphongumfuqa nje ukuthi abhabhathizwe. Kuyathokozisa ukubona umntwana ekhetha ukwenza lokho okutshiwo kuZaga 27:11. (Bala.) Abazali kufanele bahlale  bekhumbula ukuthi inhloso yabo ngeyokusiza abantwana babe ngabafundi. Ngakho bazali zibuzeni umbuzo lo, ‘Umntanami uselolwazi olweneleyo yini okokuthi usengazinikela kuNkulunkulu njalo abhabhathizwe?’

UMNTANAMI KAKABI LOLWAZI

7. Kuyini okungamelanga ukwenze nxa usiza othile ukuthi abhabhathizwe? Chaza.

7 Kuyisifiso sabazali abanengi ukufundisa umntwana abe lolwazi oluzamsiza ukuthi azinikele kuNkulunkulu njalo abhabhathizwe. Lanxa kunjalo umzali akumelanga agqibe umntwana ngolwazi olunengi. Phela ngemva kokubhabhathizwa bonke abalandeli bakaKhristu kufanele baqhubeke befunda okunengi ngoJehova. (Bala uKholose 1:9, 10.) Pho lungakanani ulwazi okufanele umntwana aluthole engakabhabhathizwa?

8, 9. Sifundani endabeni kaPhawuli lomlindijele?

8 Ukucabangisisa ngalokho okwenzakala kwenye imuli okukhulunywa ngayo eBhayibhilini kungabasiza abazali. (ImiSeb. 16:25-33) Indaba le yenzakala ngesikhathi umphostoli uPhawuli evakatshele edolobheni leFiliphi ngabo-50 C.E. UPhawuli loSila bathi besatshumayela edolobheni leli baqanjelwa amanga basebebotshwa bavalelwa ejele. Phakathi kobusuku kwaba lokuzamazama komhlaba, okwanyikinya ijele iminyango yasala ikhamisile. Umlindijele lwamtshaya lwameqa uvalo esecabanga ukuthi izibotshwa sezibalekile, wasekhokha inkemba yakhe efuna ukuzibulala. UPhawuli wamemeza wathi ungazibulali sikhona sonke. Ngemva kwalokho uPhawuli loSila bafundisa indoda le kanye labendlu yayo izindaba ezinhle ngoJesu. Kwaphetha ngani? IBhayibhili lithi khonokho nje yena labendlu yakhe bahle babhabhathizwa. Singafundani endabeni le?

9 Kungenzakala ukuthi indoda le yayilisotsha ingakabi ngumlindijele futhi yayingazi lutho ngeqiniso eliseBhayibhilini. Ngakho ukuze ibe ngumKhristu kwakumele ifunde ngoNkulunkulu imazi, izwisise ukuthi ukhangeleleni kuyo njalo ilalele izimfundiso zikaJesu. UPhawuli loSila abazange bayigqibe ngolwazi indoda le kodwa bayifundisa izinto ezayenza yaba lokholo njalo yabhabhathizwa. Kasithandabuzi ukuthi ngemva kokubhabhathizwa yaqhubeka ifunda okunengi ngoNkulunkulu. Indaba le ingabasiza njani abazali nxa umntanabo ebatshela ukuthi usefuna ukubhabhathizwa ngenxa yokuthi uyamthanda uJehova? Abangakwenza yikumkhuthaza ukuthi ayetshela abadala bebandla ngesinqumo sakhe. Abadala bazaxoxa laye ukuze babone ukuthi usekulungele yini ukubhabhathizwa. * Kanti njalo nxa esebhabhathiziwe akumelanga ame ndawonye kodwa kumele aqhubeke efunda ngoJehova ingqe nje esaphila.​—Rom. 11:33, 34.

NGIFUNA AQALE AFUNDE AZE ASEBENZE

10, 11. (a) Kuyini okwenziwa ngabanye abazali? (b) Kuyini okungavikela abantwana ukuthi bangathunjwa nguSathane?

10 Abanye abazali batshela abantwababo ukuthi ukubhabhathizwa bazakubona nxa sebeqale bafunda baze bathola imisebenzi. Lokhu kungakhanya kulicebo elihle kodwa kuyingozi. Umzali kumele azibuze imibuzo elandelayo: ‘Lokhu kuzamnceda yini umntanami? Kuyavumelana yini lalokho iBhayibhili elisifundisa khona? Yikho yini uJehova afuna sikwenze empilweni?’​—Bala UmTshumayeli 12:1.

 11 Bazali khumbulani ukuthi izinto ezifunwa nguJehova zitshiyene kakhulu lezinto eziqakathekiswa ngabantu emhlabeni lo. (Jak. 4:7, 8; 1 Joh. 2:15-17; 5:19) Ukuba lobuhlobo obuhle loJehova yikho kuphela okungavikela abantwabenu ngoba uSathane ubakhangele ngelihlo elibi. Nxa umzali eqakathekisa imfundo ephezulu lemisebenzi elemali kungaba lula ukuthi umntanakhe acabange ukuthi izinto lezi ziqakathekile ukwedlula ukukhonza uJehova. Bazali ukhona yini phakathi kwenu ofuna ukuthi abantwabakhe bathande ezomhlaba ukwedlula uJehova? Lingakhohlwa ukuthi ukukhonza uJehova yikho kuphela okungenza umuntu aphumelele njalo ahlale ethokoza.​—Bala iHubo 1:2, 3.

NGESABA UKUTHI UZAKWENZA ISONO

12. Kuyini okwenza abanye abazali bavimbele abantwababo ukubhabhathizwa?

12 Omunye udadewethu uthi okwenza wavimbela indodakazi yakhe ukuthi ibhabhathizwe yikwesaba ukuthi izakwenza isono ibe isisuswa ebandleni. Labanye abazali bacabanga ukuthi umntwana kufanele abhabhathizwe esekhulile futhi engaselayo imicabango yobuntwana engabangela ukuthi enze isono. (Gen. 8:21; Zaga. 22:15) Bazitshela ukuthi nxa umntwana engabhabhathizwanga kasoze asuswe ebandleni kodwa lokhu yikudlala ngomlilo.​—Jak. 1:22.

13. Nxa umuntu engabhabhathizwanga uyabe engalawo umlandu kuJehova yini? Chaza.

13 Umntwana akumelanga abhabhathizwe engakazwisisi ukuthi kutshoni ukuzinikela kuJehova. Lanxa kunjalo abazali akumelanga bacabange ukuthi uJehova kasoze amjezise nxa engabhabhathizwanga. Bonke abantu bazalandisa kuJehova. Lokhu akuyi ngokuthi umuntu ubhabhathiziwe yini loba hatshi kodwa kuya ngokuthi uyakwazi yini lokho uJehova akufunayo langakufuniyo. (Bala uJakhobe 4:17.) Ngakho abazali abahlakaniphileyo abamvimbeli umntwana ukuthi abhabhathizwe kodwa bayazimisela ukumfundisa kusukela eseselusane ukuthi athande uJehova njalo alalele imithetho yakhe njengabo. (Luk. 6:40) Bayakwazi ukuthi lokhu kuzamsiza ukuthi azonde okubi njalo enze izinto ezithokozisa uJehova.—Isaya. 35:8.

INDLELA ABANYE ABANGAPHATHISA NGAYO

14. Abadala bangabancedisa njani abazali abalesifiso sokuthi abantwababo babhabhathizwe?

14 Abadala bebandla bangancedisa abazali ngokuxoxa labantwana bebatshela ngemisebenzi etshiyeneyo abangayenza enhlanganisweni kaJehova. Omunye udadewethu ubika ukuthi ngesikhathi eleminyaka eyisithupha umfowethu uCharles T. Russell waxoxa laye okwemizuzu engu-15 embuza ngalokho afisa ukukwenza ekukhonzeni. Ingxoxo le yaba lempumela emihle kakhulu ngoba udade lo waba liphayona lesikhathi sonke okweminyaka edlula 70. Siyabona-ke ukuthi ukuxoxa labanye sibakhuthaza kungabasiza benze izinqumo ezinhle. (Zaga. 25:11) Okunye abadala abangakwenza yikucela abazali labantwababo ukuthi benze imisebenzi ethile eWolu yoMbuso. Abantwana kufanele baphiwe imisebenzi ehambelana leminyaka yabo.

15. Abanye ebandleni bangabakhuthaza njani abantwana?

15 Abanye ebandleni bangakwenza lokhu ngokuba lobungane labantwana langokutshengisa ukuthi balendaba labo. Lokhu kugoqela ukunanzelela okuhle abakwenzayo. Ngokwesibonelo ungamncoma nxa  ephendule kuhle emhlanganweni kumbe nxa enze inkulumo emhlanganweni waphakathi kweviki. Kungenzakala ukuthi umntwana unqobe isilingo esithile esikolo kumbe utshumayeze afunda labo ngesikhathi bexoxa ngendaba ethile. Mbonge njalo umncome ngalokho akwenzileyo. Okunye ongakwenza yikuxoxa labasakhulayo imihlangano ingakaqalisi loba isiphelile. Nxa ungenza konke lokhu, abantwana bazabona ukuthi bayaqakathekiswa ebandleni.​—Hubo. 35:18.

NCEDISA UMNTANAKHO ABHABHATHIZWE

16, 17. (a) Kungani kuqakathekile ukuthi abantwana babhabhathizwe? (b) Abazali bazatholani nxa bangazimisela ukusiza abantwababo? (Khangela umfanekiso osekuqaliseni.)

16 Bazali linikwe isibusiso sokukhulisa abantwabenu “ngokufundisa langokulaya kweNkosi.” (Efe. 6:4; Hubo. 127:3) Endulo abantwana bama-Israyeli babesithi nxa bezalwa babe yingxenye yesizwe esizinikele kuNkulunkulu. Kodwa lokhu akusasebenzi futhi ukuba lobuhlobo obuhle loJehova akutshiyelwana njengelifa. Ngakho kusukela umntwana ezalwa abazali kufanele bazimisele ukumncedisa ukuthi abe ngumfundi ozinikele kuJehova njalo wabhabhathizwa. Bazali akumelanga likhohlwe ukuthi nxa abantwabenu bangazinikela kuJehova babhabhathizwe njalo bamkhonze ngokuthembeka bazasinda ngesikhathi sokuhlupheka okukhulu.​—Mat. 24:13.

Bazali ncedani abantwabenu babe ngabafundi (Khangela indima 16 lo-17))

17 Ngesikhathi uBlossom Brandt ebika ukuthi usefuna ukubhabhathizwa abazali bakhe baxoxa laye ukuze babone ukuthi usekulungele yini. Bathi bebona ukuthi usekulungele bahle bamkhuthaza ukuthi aqhubekele phambili. Kwathi uBlossom ezavuka ebhabhathizwa uyise wenza into enhle kakhulu. Uthi: “Ubaba wathi sonke siguqe ngamadolo, wasekhuleka eveza ukuthi uyathokoza ngesinqumo engisenzileyo sokuzinikela kuJehova.” Ngemva kweminyaka edlula 60 lokhu kwenzakele uBlossom wathi: “Okwenzakala ngalobobusuku kangisoze ngikukhohlwe loba nini.” Lani bazali lizathola intokozo kanye lokusuthiseka nxa selibona abantwabenu bezinikela kuJehova njalo besiba yizinceku zakhe ezibhabhathiziweyo.

^ indima 9 Okunye okungenziwa ngabazali yikuxoxa labantwababo ngendaba esemakhasini 304-310 ebhukwini elithi, Intsha Iyabuza​—Izimpendulo Ezisebenzayo, Umqulu 2 kanye leBhokisi Lemibuzo eliku-Nkonzo YoMbuso ka-April 2011 ikhasi 2.