INQABAYOKULINDA​—EFUNDWAYO March 2018

Izihloko lezi zizafundwa ngo-April 30-June 3, 2018.

Kungani Kuqakathekile Ukuthi Ubhabhathizwe?

IBhayibhili lithini ngokubhabhathizwa? Yiwaphi amanyathelo okumele umuntu awathathe engakabhabhathizwa? Njalo kungani kumele ufundise umntwana loba othile omfundisa iBhayibhili ulenhloso yokuthi abhabhathizwe?

Bazali Ncedisani Abantwabenu Babhabhathizwe

Kuyini okumele abazali abangamaKhristu babeleqiniso lakho umntanabo engakabhabhathizwa?

IMIBUZO EBUZWA NGABAFUNDI

Imibuzo Ebuzwa Ngabafundi

Kungani imidwebo esemabhukwini aboFakazi bakaJehova itshengisa umphostoli uPhawuli elempabanga?

Kungani Kuqakathekile Ukuba Lomusa?

Kungani iMibhalo isikhuthaza ukuthi sibe lomusa kwabanye? Yiwaphi amathuba esingawasebenzisa ukuze sitshengise abanye umusa? Kuyini okungasisiza ukuthi sinqobe loba yini engasivimbela ukuthi sibe lomusa kwabanye?

INDABA YOKUPHILA

UJehova Kazange Angitshiye Loba Nini

U-Erika Nöhrer Bright wayeliphayona lesikhathi sonke njalo waba liphayona eliqakathekileyo wasesiba ngumnali. Usitshela ngendlela uJehova uNkulunkulu amsize ngayo, amqinise ngayo lamsekele ngayo okweminyaka eminengi ekhonza.

UJehova Uyasilaya Ngoba Uyasithanda

Kuyini esingakufunda ebantwini bendulo abalaywa nguJehova? Singamlingisela njani uJehova nxa silaya abanye?

‘Lalela Imfundiso Yami Ukuze Uhlakaniphe’

UJehova usisiza njani ukuthi sifunde ukuzikhuza? Ukulaywa esikuthola ebandleni kungasisiza njani?