Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

Ukuba Ngumngane Weqiniso Sonke Isikhathi

Ukuba Ngumngane Weqiniso Sonke Isikhathi

Sekuyiminyaka engaba ngu-50 uGianni loMaurizio bengabangane. Kodwa ngesinye isikhathi ubungane babo baphosa baphela. UMaurizio uthi: “Ngake ngenza amaphutha amakhulu futhi lokhu kwabangela ukuthi ubungane bethu bungabi njengasekuqaliseni.” UGianni yena uthi: “UMaurizio nguye owaqalisa ukufunda lami iBhayibhili. Ngasengimjayele kakhulu njalo wayengicebisa ezintweni ezinengi. Angizange ngikukholwe ukuthi wayengenza into enjalo. Kwangiqeda amandla lokhu ngoba ngangikwazi ukuthi ubungane bethu basebuzaphela. Ngazibona ngisele egcekeni.”

KUHLE ukuba lomngane okuthandayo kodwa akuphonguzenzakalela nje ukuthi ubungane buhlale isikhathi eside. Ungenzani ukuze ulondoloze ubungane njengoba zizinengi kangaka izinto ezingabuphambanisa? Okunye okungakunceda yikuhlola izibonelo zabanye okukhulunywa ngabo eBhayibhilini ababengabangane beqiniso.

NXA UMNGANE WAKHO ENGENZA IPHUTHA

INkosi uDavida yayilabo abangane. UJonathani wayengumngane wayo omkhulu. (1 Sam. 18:1) Omunye wabo ngumphrofethi uNathani. IBhayibhili kalisitsheli ukuthi ubungane babo baqalisa nini. Njengoba babezwanana uDavida watshela uNathani isifiso ayelaso sokwakhela uJehova ithempeli. Kumele ukuthi wayewaqakathekisa amacebo ayewanikwa nguNathani ngoba wayengumphrofethi kaJehova.2 Sam. 7:2, 3.

Lanxa kunjalo kukhona okwaphosa kwaphambanisa ubungane babo. INkosi uDavida yafeba loBhathisheba ngemva kwalokho yabumba icebo lokuthi u-Uriya abulawe. (2 Sam. 11:2-21) Kwasekutheni uDavida aze enze isono esikhulu kangaka? Phela wayesehlale  iminyaka eminengi eqotho kuJehova futhi ebaphatha kuhle abantu. Wayengaboni yini ukuthi ayekwenza kwakukubi? Wayecabanga ukuthi uNkulunkulu kaboni yini?

Wayezakwenzenjani uNathani? Wayezathula yini alindele ukuthi omunye ayebikela uDavida ngobubi lobo? Phela bakhona abanye ababekwazi ukuthi uDavida wayehlele ukuthi u-Uriya abulawe. Yikho uNathani wayengakhetha ukuvala owakhe ecabanga ukuthi ukukhuluma ngaleyondaba kungamxabanisa lomngane wakhe kumbe esesaba ukuthi laye zingamkhalela njengo-Uriya.

UNathani wayengumphrofethi kaNkulunkulu, yikho wayekwazi ukuthi ukuthula kwakungeke kuyilungise indaba kodwa kwakuzabangela ukuthi ahlale edliwa yisazela. Lanxa wayemthanda kakhulu umngane wakhe, iqiniso yikuthi uDavida wayesephambukile emthethweni kaJehova. Kwasekumele ancediswe ukuze aphinde alungisise ubudlelwano bakhe loJehova. Ngalesosikhathi wayemdinga sibili umngane weqiniso. Lakanye uNathani wamsiza. Wasebenzisa umzekeliso owawuthinta inhliziyo ukuze ethule lolodaba. Umzekeliso lo wasiza uDavida wabona ukuthi wenze isono esikhulu njalo wazimisela ukuthi aphenduke.2 Sam. 12:1-14.

Ungenzani nxa umngane wakho engenza isono esikhulu? Kwesinye isikhathi ungacabanga ukuthi ukumtshela ngobubi abenzileyo kungenza ubungane benu buphele. Mhlawumbe ungacabanga lokuthi nxa ungatshela abadala ukuthi bamsize kuzakhanya angani umthengisile. Kodwa kuyini okumele ukwenze?

UGianni esike sakhuluma ngaye uthi: “Ngananzelela ukuthi uMaurizio wayesentshintshile. Wayengasakhululekanga ngendlela engangimazi ngayo. Ngabona kungcono ukuthi ngiyekhuluma laye lanxa kwakunzima kimi. Ngangizibuza ukuthi kuyini engizamtshela khona angakwaziyo? Kodwa ukucabanga ngezinto esazifunda ndawonye kwangenza ngaba lesibindi sokuyakhuluma laye lanxa ngangingakwazi ukuthi uzangiphendula njani. Lokhu yikho uMaurizio ayejayele ukukwenza nxa ngidinga ukuncediswa. Okwangenza ngafuna ukumsiza yikuthi ngangimthanda njalo ngingafisi ukuthi ubungane bethu buphele.”

UMaurizio uthi: “UGianni kazange angikhekheleze futhi akwenzayo kwakuqondile. Ngangisazi ukuthi kwakungamelana ngisole umngane wami loba uJehova ngoba yimi engangenze iphutha. Yikho ngasamukela iseluleko engasiphiwayo njalo ngalungisisa ubuhlobo bami loJehova.”

NXA UMNGANE ESEPHAKATHI KOHLUPHO

UDavida wayelabanye abangane abangazange bamtshiye ngesikhathi esebunzimeni. Omunye wabo nguHushayi futhi iBhayibhili lithi ‘wayengumngane kaDavida.’ (2 Sam. 16:16; 1 ImiLan. 27:33) Kungenzakala ukuthi uHushayi wayeyisikhulu esigodlweni senkosi futhi kwezinye izikhathi wayengabe egcina izindaba zenkosi eziyimfihlo.

Ngesikhathi u-Abhsalomi efuna ukuthathela uyise ubukhosi, ama-Israyeli amanengi asekelana laye. Kodwa uHushayi wema loDavida waze wazimisela ukuhamba laye lapho ebalekela abahlamuki labo. UDavida wezwa ubuhlungu ngalokho okwenziwa yindodana yakhe kanye labanye abantu ayebathemba. Kodwa-ke uHushayi wahlala ethembekile kuDavida, waze wazimisela lokufaka impilo yakhe engozini ukuze afubise icebo lika-Abhsalomi. Kayisikho ukuthi uHushayi wayefeza umsebenzi wokuba yisikhulu seNkosi kodwa wayetshengisa ukuthi uyamthanda umngane wakhe uDavida. Waba ngumngane weqiniso sibili!2 Sam. 15:13-17, 32-37; 16:15–17:16

Kuyathokozisa kakhulu ukubona indlela  abafowethu labodadewethu abamanyene ngayo kungelani lokuthi benza msebenzi bani ebandleni. Izenzo zabo zitshengisa ukuthi bayathandana lokuthi bayabaqakathekisa abanye babo.

Umfowethu okuthiwa nguFederico wakubona ukuthi lokhu kuliqiniso. Umngane wakhe u-Antonio wamsiza ngesikhathi ephakathi kobunzima. UFederico uthi: “Saba ngabangane lo-Antonio esanda kufika ebandleni lethu. Sobabili sasizinceku ezikhonzayo njalo sasikuthanda ukwenza izinto ndawonye. Ngokuya kwesikhathi u-Antonio waba ngumdala webandla futhi wayeyisibonelo esihle kimi.” Kodwa ngemva kwesikhathi esithile uFederico wenza iphutha. Waphanga wayacela ukuthi abadala bamsize kodwa ngemva kwalokho walahlekelwa yisibusiso sokuba liphayona kanye lokuba yinceku ekhonzayo. Wenzani u-Antonio?

Ngesikhathi uFederico ephakathi kobunzima umngane wakhe u-Antonio wayemlalelisisa futhi emkhuthaza

UFederico uthi: “Ngangikubona ukuthi u-Antonio wayesizwa ubuhlungu njengami. Wayengizwela futhi ezama ngazo zonke izindlela ukuthi angisize ngilungisise ubuhlobo bami loJehova. Wangikhuthaza ukuthi ngingakhalali kodwa ngiqhubeke ngizama.” U-Antonio laye uthi: “Ngangichitha isikhathi esinengi ngiloFederico. Ngangifuna ukuthi akhululeke njalo angitshele konke okwakumkhathaza.” Ngokuya kwesikhathi uFederico waphinda waqina ekukhonzeni njalo waba yinceku ekhonzayo futhi waqalisa ukuphayona. U-Antonio uphetha ngokuthi: “Lanxa khathesi sisemabandleni ehlukeneyo silokhu sizwanana kakhulu.”

UYABE UTSHIYWE EGCEKENI YINI?

Ubungezwa njani nxa umngane wakho engakutshiya egcekeni ngesikhathi uphakathi kobunzima? Bekungaba buhlungu kakhulu. Kodwa ubungamthethelela yini? Ubungane benu bebuzaqhubeka buqinile yini?

Cabanga ngalokho okwenzakala kuJesu esezakufa. Wayesehlale isikhathi eside elabaphostoli bakhe futhi wayeseze ebabiza ngokuthi ngabangane bakhe. (Joh. 15:15) Kodwa ngelanga abotshwa ngalo babaleka  bamtshiya. Lanxa uPhethro wayekhulume ngowakhe ukuthi wayengasoze ayitshiye iNkosi yakhe, ngalobo busuku waphika wemba phansi ukuthi uyamazi uJesu.Mat. 26:31-33, 56, 69-75.

UJesu wayekwazi ukuthi kwakumele akhangelane lobunzima eyedwa. Loba kunjalo ukubaleka kwabalandeli bakhe kwakungabangela ukuthi abazondele kumbe angasabathembi. Kodwa lokho akuxoxa labafundi bakhe esevusiwe kutshengisa ukuthi wayelokhu ebathemba futhi engababambelanga isikhwili. Kanti njalo uJesu kazange avuse ezindala okugoqela lokubaleka kwabo bemtshiya.

UJesu waqinisa uPhethro kanye labanye abaphostoli. Watshengisa lokuthi uyabathemba ngokubanika iziqondiso eziphathelane lomsebenzi wokutshumayela okwakumele bawenze. Lokhu kwabanceda okwempilo yabo yonke njalo kabazange baphinde bayibambise ilitshe iNkosi yabo. Lakanye baphumelela ukuwufeza umsebenzi eyayibaphathise wona.ImiSeb. 1:8; Kol. 1:23.

Udadewethu okuthiwa ngu-Elvira wake waxabana lomngane wakhe uGiuliana. UElvira uthi: “Ngadana kakhulu ngesikhathi umngane wami engitshela ukuthi engangikwenzile kwakumzwise ubuhlungu. Kwakufanele ukuthi azonde sibili. Kodwa okwangimangalisa kakhulu yikuthi wayekhathazeke ngami lempumela eyayingabakhona ngenxa yalokho engangikwenza. Engizahlala ngikukhumbula yikuthi wayengazihluphi ngobuhlungu ayebuzwa kodwa wayekhathazeke ngokuthi mina ngilungisise ubuntu bami. Ngiyambonga uJehova ngokunginika umngane olendaba lami futhi ongakhangeli okufunwa nguye kuphela.”

Ungatshengisa njani ukuthi ungumngane weqiniso lanxa sekunzima? Zama ukukhuluma ngomusa njalo ungakhekhelezi. Nxa ungaba ngumngane onjalo uyabe ufanana loNathani loHushayi abahlala beqotho ngezikhathi ezinzima njalo uyabe ulingisela uJesu owayezimisele ukuthethelela. Wena ungumngane onjani?