Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

Ngobani Okumele Banikwe Udumo Lenhlonipho?

Ngobani Okumele Banikwe Udumo Lenhlonipho?

“Kuye ohlezi esihlalweni sobukhosi lakulo iWundlu kakube lenhlonipho lodumo lenkazimulo kanye lamandla kuze kube nininini!”ISAM. 5:13.

IZINGOMA: 9, 14

1. Kuyini okungenza othile aphiwe udumo njalo sizaxoxa ngani?

UKUNIKA othile udumo kutsho ukumqakathekisa kakhulu kanye lokumhlonipha. Kodwa umuntu kaphongunikwa udumo lenhlonipho mahlayana nje, kuyabe kukhona okuhle akwenzileyo kumbe elesikhundla esithile. Yikho esihlokweni lesi sizaxoxa ngokuthi ngobani okumele bahlonitshwe njalo banikwe udumo lokuthi kungani kumele baluphiwe?

2, 3. (a) Kungani kufanele ukuthi uJehova anikwe udumo? (Khangela umfanekiso osekuqaliseni.) (b) Ngubani iWundlu okukhulunywa ngalo kuSambulo 5:13 njalo kungani kumele anikwe udumo?

2 USambulo 5:13 utshengisa ukuthi udumo kumele lunikwe lowo ‘ohlezi esihlalweni sobukhosi leWundlu.’ Isahluko 4 sebhuku leli sitshengisa ukuthi kungani kumele uJehova anikwe udumo. Sisitshela ngokumemeza kwezidalwa ezisezulwini zidumisa uJehova uNkulunkulu “ophila kuze kube nininini,” zisithi: “Ufanele, Nkosi yethu loNkulunkulu wethu, ukwamukela udumo lenhlonipho kanye lamandla, ngoba wena wadala izinto zonke,  njalo zadalwa ngentando yakho njalo zilabo ubukhona bazo.”Isam. 4:9-11.

3 IWundlu okukhulunywa ngalo lapha nguJesu Khristu “iMvana kaNkulunkulu esusa isono somhlaba.” (Joh. 1:29) IBhayibhili litshengisa ukuthi ulesikhundla esikhulu kakhulu. Lithi: ‘UyiNkosi yamakhosi loMbusi wababusi, onguye kuphela ongafiyo lohlala ekukhanyeni okungafinyelelekiyo, okungekho owake wambona loba ongambona.’ (1 Tim. 6:14-16) Phela akula enye inkosi esiyaziyo eyake yazimisela ukufela abantu ukuze ibakhulule esonweni ngaphandle kwakhe uJesu. Kumele ukuthi ukwazi lokhu kuyakufuqa ukuthi uhlabele ngelizwi eliphezulu kanye lezingilosi ezulwini usithi: “Lifanele iWundlu, elabulawayo, ukwamukela amandla lenotho lenhlakanipho lokuqina lodumo lenkazimulo kanye lokudunyiswa.”Isam. 5:12.

4. Kungani kuqakathekile ukunika uJehova loJesu udumo?

4 Ukunika uJehova loJesu udumo kuqakatheke kakhulu ngoba yikho okungenza sithole ukuphila okungapheliyo. Amazwi kaJesu akuJohane 5:22, 23 ayakucacisa lokhu. Amavesi la athi: “UYise kahluleli muntu, kodwa usebeke konke ukwahlulela ezandleni zeNdodana, ukuze bonke bayidumise iNdodana njengalokhu bedumisa uYise. Lowo ongayidumisiyo iNdodana kamdumisi uYise oyithumileyo.”Bala iHubo 2:11, 12.

5. Kumele sibaphathe njani abantu?

5 Abantu badalwe ngomfanekiso kaNkulunkulu futhi bayenelisa ukutshengisa ubuntu bakhe. (Gen. 1:27) Ngokwesibonelo bayenelisa ukuba lothando, umusa kanye lesihawu kwabanye. UNkulunkulu wabanika lomzwangedwa obanceda ukuthi behlukanise okuhle lokubi kanye lokuthi bakwazi okulungileyo lokungalunganga. (Rom. 2:14, 15) Okunye yikuthi abantu abanengi mdabuko wabo bathanda inhlanzeko, ukubuka izinto ezinhle lokuhlalisana kuhle labanye. Lokhu kwenza kukhanye ukuthi abantu badalwe ngomfanekiso kaNkulunkulu, okutsho ukuthi bayenelisa ukumlingisela. Ngakho labo kufanele sibahloniphe njalo sibaphathe ngendlela elesithunzi.Hubo. 8:5.

HLONIPHA KODWA UNGADLULISI AMALAWULO

6, 7. Abantu bomhlaba lo babaphatha njani abanye njalo amaKhristu eqiniso kumele enzeni endabeni le?

6 Lanxa abantu kumele baphathwe kuhle futhi bahlonitshwe, abanengi emhlabeni lo bayadlulisa amalawulo endabeni le. Yikho sibabona behlonipha abanye kuze kube angathi sebebakhonza. Ngokwesibonelo baqakathekisa abafundisi bamasonto, ababusi, intshantshu zemidlalo, abahlabeleli, abalingiswa abathile labanye abantu abadumileyo baze babaphathe njengabonkulunkulu. Bacabanga ukuthi yibo abantu kuzwa futhi bacina belingisela indlela abenza ngayo, indlela abagqoka ngayo labaziphatha ngayo.

7 AmaKhristu eqiniso awakwenzi lokhu ngoba ayakwazi ukuthi akuqondanga. Ayakwazi ukuthi uKhristu nguye kuphela okumele alingiselwe. (1 Phet. 2:21) UNkulunkulu kasoze athokoze lakancane nxa singahlonipha abantu size sicine sesingani sesibakhonza. Kumele singawakhohlwa amazwi la athi: “Bonke bonile njalo bayasilela enkazimulweni kaNkulunkulu.” (Rom. 3:23) Siyabona-ke ukuthi kakho umuntu okumele akhonzwe.

8, 9. (a) OFakazi bakaJehova baziphatha njani iziphathamandla zikahulumende? (b) Kunini lapho esingeke sivume khona ukwenza lokho okufunwa yiziphathamandla?

 8 Abanye abantu kumele sibahloniphe ngenxa yezikhundla abalazo. Ngokwesibonelo iziphathamandla zikahulumende zilondoloza ukuthula lokuhleleka emphakathini futhi zisiza abantu ngalokho abakudingayo. Umsebenzi eziwenzayo uyasinceda sonke. Yikho umphostoli uPhawuli wakhuthaza amaKhristu ukuthi azithobe “kulabo ababusayo” futhi abaphathe ngenhlonipho. Waqhubeka wathi: “Phanini abantu bonke okungokwabo: Uma ungathelanga, thela imithelo, . . . uma kuyikudumisa, dumisani.”Rom. 13:1, 7.

9 OFakazi bakaJehova bayazama ukwenza okusemandleni abo ukuthi bahloniphe iziphathamandla zikahulumende. Imithetho yamazwe itshiyene futhi lokho okungabe kukhangelelwe yiziphathamandla kungatshiyana kusiya ngendawo. Okuqakathekileyo yikuthi sibambisane lazo iziphathamandla. Kodwa kwezinye izikhathi zingasicela ukuthi senze okuthile okungavumelani lomthetho kaNkulunkulu. Nxa sekunjalo kumele sizimisele ukulalela uJehova kulokulalela abantu.Bala u-1 Phetro 2:13-17.

10. Izinceku zikaNkulunkulu endulo zatshengisa njani ukuthi ziyabahlonipha ababusi?

10 Izinceku zikaNkulunkulu endulo zazibahlonipha ababusi kanye leziphathamandla. Ngesikhathi umbusi weRoma esithi kubalwe abantu embusweni wakhe, uJosefa loMariya balalela. Lanxa insuku zokuthi uMariya abelethe zasezisondele basuka emzini wabo bayabhalisa eBhethilehema. (Luk. 2:1-5) UPhawuli ngomunye owatshengisa ukuthi uyazihlonipha iziphathamandla. Ngesikhathi abantu bembeka icala, wazivikela ngenhlonipho enkulu phambi kwenkosi u-Agripha kanye loFestu owayengugavuna weJudiya.ImiSeb. 25:1-12; 26:1-3.

11, 12. (a) Kumele sibaphathe njani abafundisi bamasonto? (b) Nika isibonelo esitshengisa ukuthi ukuhlonipha iziphathamandla kuletha impumela emihle.

11 Abafundisi bamasonto bona kumele sibaphathe njani? Kumele sibanike udumo yini? Ngitsho lakancane. Phela bafundisa amanga ngoNkulunkulu njalo abakulandeli lokho okutshiwo liLizwi lakhe. Kasibaniki udumo olungabafanelanga futhi sibaphatha njengomuntu wonke nje. UJesu laye wabasola abafundisi ngesikhathi esemhlabeni waze wathi bangabazenzisi futhi bangabaholi abayiziphofu. (Mat. 23:23, 24) Kodwa ukuhlonipha iziphathamandla zikahulumende khona kuba lempumela emihle kakhulu.

12 Omunye uFakazi okuthiwa nguLeopold Engleitner owayedabuka e-Austria wabotshwa ngamaNazi wahanjiswa ngesitimela enkambeni yeBuchenwald. Omunye owayesesitimeleni lesi nguHeinrich Gleissner owayeyisiphathamandla kwezombusazwee-Austria. Indoda le layo yayibotshiwe ngenxa yokuthi amaNazi ayengayithandi. Phakathi kohambo lolu umfowethu u-Engleitner waxoxa lesiphathamandla lesi ngenhlonipho esichazela lokho akukholwayo. Ngemva kweMpi Yomhlaba Yesibili isiphathamandla lesi sabanceda kanengi oFakazi bakaJehova e-Austria. Mhlawumbe lawe ulezinye izibonelo ezitshengisa impumela emihle ebakhona nxa sihlonipha iziphathamandla zikahulumende.

ABANYE OKUMELE SIBATSHENGISE INHLONIPHO

13. Ngobani abanye okumele sibatshengise inhlonipho njalo kungani kumele sikwenze lokhu?

13 Abanye okumele sibatshengise inhlonipho  njalo sibanike udumo ngesikhonza labo ikakhulu abakhokhelayo ebandleni. (Bala u-1 Thimothi 5:17.) Siyabahlonipha abazalwane laba kungelani lokuthi bavela kuliphi ilizwe, ukuthi bafundile yini loba ukuthi balemali enganani. UNkulunkulu usebenzisa bona ukuze anakekele ibandla njalo iBhayibhili lithi ‘bayizipho ebantwini.’ (Efe. 4:8) Abanye babo ngabadala emabandleni, ababonisi beziqinti, amalunga ekhomithi yegatsha ikanti abanye ngamalunga eQula Elibusayo. Abafowethu labodadewethu abaphila ngesikhathi sabaphostoli babewahlonipha kakhulu amadoda ayekhokhela ebandleni futhi lathi yikho esikwenzayo. Kodwa akufanelanga senze angathi sesibakhonza abazalwane laba abakhokhelayo kumbe sibaphathe njengezingilosi. Loba kunjalo kumele sibanike udumo lenhlonipho ngenxa yomsebenzi onzima abawenzayo kanye lokuthobeka kwabo.Bala u-2 Khorinte 1:24 IoSambulo 19:10.

14, 15. Tshono umehluko okhona phakathi kwabadala bebandla labafundisi.

14 Abadala abathobekileyo bangabelusi nje, abafisi ukuphathwa njengabantu abadumileyo. Lokhu kwenza batshiyane kakhulu labafundisi abakhona namuhla kanye lalabo ababephila ngesikhathi uJesu esemhlabeni. Wakhuluma ngabo wathi: “Bathanda izindawo eziphezulu emadilini lezihlalo eziqakathekileyo emasinagogeni, bathanda ukubingelelwa emisikeni.”Mat. 23:6, 7.

15 Abadala abathobekileyo bayawalalela amazwi kaJesu athi: “Kodwa lina malingabizwa kuthiwe ‘Rabi,’ ngokuba munye kuphela oyiNkosi yenu njalo lina lonke lingabafowenu. Futhi lingabizi muntu ngokuthi ‘baba,’ ngokuba liloYihlo oyedwa, yena osezulwini. Njalo lingabizwa lithiwe ‘mfundisi,’ ngokuba liloMfundisi oyedwa, uKhristu. Omkhulu kulani lonke phakathi kwenu uzakuba yinceku yenu. Ngokuba lowo oziphakamisayo uzathotshiswa, lalowo ozithobayo uzaphakanyiswa.” (Mat. 23:8-12) Ngakho nxa bonke abadala abasemabandleni bezithoba futhi belalela amazwi kaJesu kuzakuba lula ukuthi abafowethu labodadewethu babathande njalo babahloniphe.

Nxa abadala bethobekile abanye bazabathanda futhi babahloniphe (Khangela indima 13-15)

16. Kungani kumele sizame ukulandela lokho iBhayibhili elikutshoyo ngokunika abanye udumo lenhlonipho?

16 Ukufunda ukunika abanye udumo lenhlonipho ngendlela eyiyo kungathatha isikhathi. Kwakunjalo lakumaKhristu  ngesikhathi sabaphostoli. (ImiSeb. 10:22-26; 3 Joh. 9, 10) Kodwa kumele sizame ngamandla wonke ukulandela lokho iBhayibhili elikutshoyo endabeni le futhi ukukwenza ngendlela eyiyo kuzasinceda kakhulu.

KUNCEDA NGANI UKUHLONIPHA ABANYE?

17. Kunceda ngani ukuhlonipha abantu abasezikhundleni?

17 Nxa singahlonipha abalezikhundla ezithile emphakathini, bangasinceda ukuthi sithole amalungelo okutshumayela sikhululekile futhi bangantshintsha lendlela ababona ngayo umsebenzi wethu wokutshumayela. Lokhu kwake kwenzakala kudadewethu oliphayona eGermany okuthiwa nguBirgit. Ngesikhathi esembuthanweni wokunika abantwana izicoco esikolo sendodakazi yakhe, ababalisi bamtshela ukuthi bayathokoza kakhulu ngokuba labantwana abangoFakazi esikolo sabo ngoba bayalalela. UBirgit wabatshela wathi: “Abantwabethu siyabafundisa ukuthi balandele esikufunda eBhayibhilini okugoqela lokuthi bahloniphe ababalisi esikolo.” Omunye umbalisi waveza ukuthi ngabe abantwana bonke banjalo ukufundisa bekuzakuba lula kakhulu. Ngemva kwamaviki athile omunye wababalisi labo wangena umhlangano owawuseLeipzig.

18, 19. Kungani kumele sinanzelele indlela esihlonipha ngayo abadala?

18 Ukulandela izimiso eziseLizwini likaNkulunkulu kungasinceda ukuthi singadlulisi amalawulo endabeni yokuhlonipha abadala. (Bala kuHebheru 13:7, 17.) Kumele sibancome ngomsebenzi omuhle abawenzayo njalo sizame ngamandla wonke ukulalela iziqondiso abasinika zona. Nxa singenza njalo bazawenza bethokoza umsebenzi abawuphathisiweyo. Kodwa lokhu akutsho ukuthi sekumele silandele indlela umdala othile agqoka futhi azilungise ngayo, indlela akhuluma ngayo izinkulumo loba axoxa ngayo. Phela nxa singenza njalo kungacina sekukhanya angathi useqakatheke kakhulu lowomuntu. Akumelanga sikhohlwe ukuthi laye ulesono njengabantu bonke lokuthi uKhristu nguye kuphela okufanele simlingisele kukho konke esikwenzayo.

19 Nxa singabanika inhlonipho efaneleyo abadala siyabe sisenza into enhle. Siyabe sibasiza ukuthi bangazikhukhumezi loba ukuthi bazibone bengcono kulabanye ebandleni.

20. Ukuhlonipha abanye kusisiza ngani?

20 Ukuhlonipha abanye kuyasinceda lokuthi singakhathaleli okufunwa yithi kuphela kanye lokuthi singakhukhumali nxa abanye besincoma. Kwenza lokuthi sihambisane lenhlanganiso kaJehova ngoba kayikhuthazi ukuthi siqakathekise loba ngubani. Kuyasisiza lokuthi singakhubeki nxa lowomuntu ebesimhlonipha kakhulu esethe waphambuka ekukhonzeni.

21. UJehova uzwa njani nxa esibona sihlonipha abanye?

21 UNkulunkulu uyathokoza kakhulu nxa ebona ukuthi siyabahlonipha abanye. Phela ukhangelele ukuthi sikwenze lokhu futhi kuyasinceda ukuthi sihlale siqotho kuye. Nxa singenza njalo siyabe sitshengisa ukuthi uSathane wayeqamba amanga lapho esithi akulamuntu ongahlala ethembekile kuJehova. (Zaga. 27:11) Abantu abanengi emhlabeni lo badlulisa amalawulo endabeni yokuhlonipha ngoba bahlonipha umuntu baze bamkhonze. Thina siyathokoza ngoba uJehova uyasifundisa indlela okumele sikwenze ngayo lokhu.