Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

Kuvunjululwa Udiwo Lwasendulo Olulebizo EliseBhayibhilini

Kuvunjululwa Udiwo Lwasendulo Olulebizo EliseBhayibhilini

Ngo-2012 kwavunjululwa udiwo oseluleminyaka engu-3 000 ubudala futhi lokhu kwabathokozisa kakhulu ababona ngezembali. Kuyini okwakumangalisa ngodiwo lolu? Okwakulotshwe kulo yikho okwabatshiya bebambe owangaphansi.

Bathi sebehlanganise iziqephu zodiwo lolu babona kubhalwe ibala elithile ngolimi lwaseKhenani. Kwakubhalwe ukuthi, “Eshba’al Ben Beda,” okutsho ukuthi “u-Eshibhali indodana kaBheda.” Ngokokuqala ukuthi ababona ngezembali bathole ibizo leli libhalwe kwenye indawo.

Ukhona umuntu owayethiwa ngu-Eshibhali eBhayibhilini owayeyindodana yeNkosi uSawuli. (1 ImiLan. 8:33; 9:39) Esinye isikhwicamfundo esasikhona kuvunjululwa udiwo lolu saveza ukuthi into emangalisayo ngebizo leli elithi Eshibhali yikuthi kuyakhulunywa ngalo eBhayibhilini ngesikhathi kubusa iNkosi uDavida. Lesi ngesinye isibonelo esitshengisa ukuthi imbali iyakusekela sibili okuseBhayibhilini.

Kwenye indawo eBhayibhilini kufakwe ibizo elithi Ishibhoshethi esikhundleni salelo elithi Eshibhali. Kwakhutshwa ibala elithi ‘bhali’ elisekucineni kuka-Eshibhali kwasekufakwa elithi ‘bhoshethi.’ (2 Sam. 2:10) Kungani kwenziwa njalo? Ababona ngezembali bachaza ukuthi ku-2 Samuyeli akuzange kusetshenziswe ibizo elithi Eshibhali ngoba uBhali kwakulibizo likankulunkulu wesiphepho owayekhonzwa ngabaseKhenani. Kodwa ku-1 ImiLando ibizo elithi Eshibhali latshiywa linjengoba linjalo.