Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

Usakhumbula Yini?

Usakhumbula Yini?

Ubuzibala yini izihloko ezisanda kuphuma ku-Nqabayokulinda? Nxa kunjalo ungenelisa yini ukuphendula imibuzo elandelayo:

Ababonisi beziqinti labadala bebandla kumele benzeni nxa besamukela iziqondiso ezivela enhlanganisweni kaNkulunkulu?

Kumele baphangise ukulalela njalo bazibuze imibuzo le: ‘Ngiyabakhuthaza yini abanye ukuthi bahlale beqotho? Ngiyaphangisa yini ukulalela iziqondiso esiziphiwa ngabazalwane abakhokhelayo?w16.11, ikhasi 11.

AmaKhristu eqiniso athunjwa nini yiBhabhiloni Enkulu?

Lokhu kwenzakala ngemva kokufa kwabaphostoli. Ngalesosikhathi kwavela iqembu labafundisi bamanga ebandleni. Isonto kanye lohulumende weRoma baba zimbila zantabanye futhi babephikisa amaKhristu eqiniso ayefana lengqoloyi. Kodwa sekusiyafika umnyaka ka-1914 abagcotshiweyo basebeqalisile ukuphuma emasontweni amanga.—w16.11, amakhasi 23-25.

Kungani umsebenzi owenziwa nguLefèvre d’Étaples wawuqakathekile?

Ngabo-1520 uLefèvre wahumutsha iBhayibhili lesi-French ukuze ancede abantukazana ukuthi bazwisise iLizwi likaNkulunkulu. Indlela ayechaza ngayo iMibhalo ethile yanceda uMartin Luther loWilliam Tyndale kanye loJohn Calvin.—wp16.6, amakhasi 10-12.

Yiwuphi umehluko okhona phakathi kokugxilisa ingqondo kulokho okufiswa yimvelo yesono lokugxilisa ingqondo ezintweni zomoya? (Rom. 8:6, NW)

Umuntu obeke ingqondo yakhe ezintweni zemvelo yesono uqakathekisa izinkanuko zakhe futhi uhlala ekhuluma ngalokho akufisayo. Kodwa lowo obeka ingqondo yakhe ezintweni zomoya uqakathekisa izinto ezithandwa nguNkulunkulu futhi ukhokhelwa ngumoya ongcwele. Obeka ingqondo yakhe ezintweni zemvelo yesono uphetha ngokufa kodwa ogxilisa ingqondo ezintweni zomoya uzathola ukuphila lokuthula.—w16.12, amakhasi 15-17.

Ungalwisana njani lokukhathazeka?

Faka izinto eziqakathekileyo kuqala njalo uvume ukuthi kulezinto ongeke wenelise ukuzenza, woba lesikhathi sokuphumula, buka indalo kaNkulunkulu, zinike isikhathi eseneleyo sokulala, zinike isikhathi sokuqeqetsha umzimba futhi uhlale ungumuntu ojabulayo.—w16.12, amakhasi 22-23.

Kutshoni ukuthi “u-Enoki wasuswa kulokhu kuphila ukuze angakuzwa ukufa”? (Heb. 11:5)

Kungenzakala ukuthi uNkulunkulu wamlalisa wasesifa ukuze angabuzwa ubuhlungu bokufa.—wp17.1, amakhasi 12-13.

Kungani kuqakathekile ukuzithoba?

Ukuzithoba yikungabi ngumuntu oziphakamisayo loba oyisiqholo futhi umuntu onjalo uyananzelela ukuthi zikhona izinto angeke enelise ukuzenza. Ukuzibona angathi ungcono kulabanye kungabakhuba abanye ngakho kumele sizame ukuba ngabantu abazithobayo.—w17.01, ikhasi 18.

Yibuphi ubufakazi obutshengisa ukuthi uNkulunkulu wayeqondisa iqula elibusayo ngekhulu lokuqala lokuthi nguye oqondisa iQula Elibusayo lamuhla?

Umoya ongcwele wanceda abazalwane labo ukuthi bazwisise iMibhalo. Babekhokhela emsebenzini wokutshumayela bencediswa zingilosi futhi babevumela ukuthi iLizwi likaNkulunkulu libaqondise. Lokhu yikho kanye okwenzakalayo lalamuhla.—w17.02, amakhasi 26-28.

Yiziphi izizathu ezenza siqakathekise isipho senhlawulo?

Kulezizatho ezine ezenza senze lokhu: Esokuqala yikuthi ngubani owasinika isipho lesi, esesibili yikuthi kungani wasinika sona, esesithathu yikuthi wenzani ukuze sithole lesisipho ikanti esesine yindlela thina esincedakala ngayo. Kuqakathekile ukuthi sihlale sicabangisisa ngezizatho lezi ezine.—wp17.2, amakhasi 4-5.

UmKhristu angasintshintsha yini isinqumo nxa esenzile?

Kumele sikwenze sibili lokhu esiyabe sikukhethile. Kodwa kwezinye izikhathi kungadingeka untshintshe isinqumo oyabe usenzile. Khumbula ukuthi abantu beNinive bathi bephenduka uNkulunkulu kasazange ababhubhise. Kwesinye isikhathi ukuthola ulwazi olutsha loba ukuntshintsha kwezinto kungabangela ukuthi untshintshe isinqumo sakho.—w17.03, amakhasi 16-17.

Kungani ukunyeya kuyingozi?

Kungenza indaba ibe lukhuni kakhulu. Lanxa ungabe ungonanga lutho ukunyeya omunye umuntu akuyilungisi indaba kodwa kwenza ibe lukhuni ngamandla.—w17.04, ikhasi 21.