Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

Ungakhangeli Ukubukeka Komuntu

Ungakhangeli Ukubukeka Komuntu

OMUNYE umzalwane waseCanada okuthiwa nguDon uzama ngazo zonke izindlela ukutshumayeza abantu abahlala ezitaladini. UDon usilandisela ngomunye wabo okuthiwa nguPeter. Uthi: “Indoda le yayingcole isesabeka futhi isenyanyeka. Yayingafuni lokuthi abantu basondele eduze kwayo njalo yayisala nxa befuna ukuyisiza.” Kwaphela iminyaka edlula engu-14 uDon elokhu ezama ngesineke ukusiza indoda le.

Kwelinye ilanga uPeter wabuza uDon wathi: “Ufunani kimi kanti? Awuboni ukuthi abanye bayazidlulela abalandaba lami. Wena uzihluphelani ngami?” UDon wasebenzisa iMibhalo emithathu ngokuhlakanipha ukuze enelise ukuthinta inhliziyo kaPeter. Waqala ngokumbuza ukuthi uyakwazi yini ukuthi uNkulunkulu ulebizo, wasemcela ukuthi azibalele iHubo 83:18 eBhayibhilini. Okwesibili uDon wamcela ukuthi abale uRoma 10:13, 14 ukuze abone ukuthi kuyini okwenza azihluphe ngaye. Ivesi le ithi: “Bonke abakhuleka ebizweni leNkosi bazasindiswa.” Ekucineni uDon wabalela uPeter uMathewu 9:36 wasemcela ukuthi laye ayibale. Ivesi le ithi: “Wathi ebona izixuku zabantu [uJesu] wabazwela usizi ngokuba babehlukuluzekile bephelelwe, benjengezimvu ezingelamelusi.” Esizwa lokho uPeter wehlisa izinyembezi wabuza uDon wathi: “Lami ngingomunye wezimvu lezi yini?”

Ngokuya kwesikhathi uPeter wantshintsha. Waqalisa ukugela indevu lokugeza njalo wayesegqoka impahla ezihlanzekileyo ayeziphiwe nguDon futhi wayesehlala ebukeka.

UPeter wayelebhuku ayebhalela kulo izinto zakhe. Emakhasini asekuqaliseni wayebhala izinto ezibuhlungu ezenzakala empilweni yakhe kodwa ayekubhale ekucineni kwakujabulisa. Okunye akubhalayo yikuthi: “Lamuhla ngifunde ukuthi uNkulunkulu ulebizo elithi Jehova. Khathesi sengilisebenzisa ibizo leli nxa ngithandaza. Ngiyathokoza kakhulu ngokuthi sengilazi ibizo likaNkulunkulu. UDon ungitshele ukuthi uJehova angaba ngumngane wami lokuthi uyalalela konke engimtshela khona nxa ngithandaza ngaloba yisiphi isikhathi.”

 UPeter waphetha ngokubhalela abafowabo labodadewabo azalwa labo. Wabhala wathi:

“Angizwa kuhle lamuhla. Ngicabanga ukuthi ukuguga sekuzithathela. Lanxa ngingafa ngiyakwazi ukuthi ngizahlangana laye umngane wami [uDon] ePharadayisi. Incwadi le lizayibala ngingasekho. Kodwa lingabona umuntu elingamaziyo emngcwabeni wami, khulumani laye futhi ngicela libale ibhuku leli elincane elilombala oluhlaza [wayesitsho ibhuku ayeliphiwe elalisetshenziswa kudala nxa kufundwa labantu iBhayibhili, elithi Iqiniso Eliholela Ekuphileni Okuphakade]. * Yilo engafunda kulo ukuthi ngizaphinda ngihlangane lomngane wami ePharadayisi. Lokhu ngiyakukholwa ngenhliziyo yami yonke. Yimi umnewenu othandekayo uPeter.”

Ngemva komngcwabo udadewabo kaPeter okuthiwa ngu-Ummi wathi: “Eminyakeni emibili edlulileyo uPeter wafika emzini wami. Ngangiqalisa ukumbona ekhanya ethabile futhi ebobotheka.” U-Ummi watshela uDon wathi: “Ngizalibala ibhuku leli ngoba ngiyakwazi ukuthi okwanceda umnewethu kungabe kuyinto eqakathekileyo.” U-Ummi wavuma lokuthi oFakazi bakaJehova bazofunda laye iBhayibhili besebenzisa ibhuku elithi, IBhayibhili Lifundisani Sibili?

Lathi kasizameni ukungakhangeli indlela umuntu abukeka ngayo kodwa kasibeni lothando kubo bonke abantu futhi sibabekezelele. (1 Tim. 2:3, 4) Nxa singenza njalo sizakwenelisa ukunceda bonke abantu abafuna ukufunda ngoNkulunkulu lanxa bekhanya bengcolile futhi bengakhangeleki njengoPeter. Akuthandabuzwa ukuthi uNkulunkulu wethu ‘okhangela inhliziyo’ uzakwenza ukuthi iqiniso lingene ezinhliziyweni zabantu abanjalo.—1 Sam. 16:7; Joh. 6:44.

^ indima 7 Ibhuku leli lalidindwa ngoFakazi bakaJehova.